• خانه
 • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق اصلاحیه سال 1402

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق اصلاحیه سال 1402

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/۰۱/1381 مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۷۰۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب 25/۱۲/1398، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲

مبالغ این دستورالعمل به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری» مصوب 20/08/1402 رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است. 

فصل اول کلیات

ماده ۱ دستمزد کارشناس رسمی دادگستری پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌باشد.

ماده ۲ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها ‏‏ و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱ در موارد خاص که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره ۲ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضائی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده ۳ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام‌شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)-  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس رسمی دادگستری یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۵ درصورتی‌که کارشناس رسمی دادگستری اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به‌شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به‌علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده ۶ درصورتی‌که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد. 

تبصره ۱ درصورتی‌که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۲ چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می‌باشد.

ماده ۷ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۸ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی در مورد کارشناسی رایانه‌ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناس رسمی دادگستری در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق‌الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال     تا دویست و پنجاه میلیون ریال

۰.۴۵ درصد            از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال  نسبت به مازاد

۰.۳۰ درصد            از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد

۰.۱۵ درصد            از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد

۰.۰۹ درصد            از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد

۰.۰۷ درصد            از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد

۰.۰۳ درصد            از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد

۰.۰۲۲ درصد         از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد

۰.۰۱۸ درصد         از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد

۰.۰۱۲ درصد         از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲

 

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

تبصره ۷ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- ارزیابی ارزش دارایی‌های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

ماده ۱۲ درصورتی‌که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۴- حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ارائه‌شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سال‌های گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ یک میلیون ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

 گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های 

 

تتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

: رشته مهندسی آب  

ماده ۱۵ : دستمزد اندازه‌ گیری آب و حقابه‌ها به شرح ذیل است :

 • تا ۵۰ لیتر در ثانیه ، مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
 • مازاد بر۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۴۰۰۰ ریال؛
 • از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۱۶۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۷۰ میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۶ : دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌ باشد.

ماده ۱۷: دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 • تبصره : درصورتی‌که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌ برداری باشد ، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸: دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن ، شبکه‌ های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۱۹: تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها، مقطوعاً ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۰: دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌ گردد :

 • تعیین حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل
  ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
 • حریم رودخانه و کانال‌ های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و
  حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال
  .
 • تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۲۱ : دستمزد رسیدگی به وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی برحسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. 

رشته فلزات و معادن :

ماده ۲۲ :

 1. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
 2. تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخایر معدنی(احتمالی ممکن قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

در صورتی‌ که انجام بررسی‌ های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد ، حق‌ الزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته‌ های 

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۲۳ : دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم‌ خانگی
و اداری
۲۰ درصد اضافه می‌ باشد.

 گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته‌های

 

پزشکی ، داروسازی و سم‌ شناسی ، مواد غذایی و مسمومیت‌ های ناشی از آن

ماده ۲۴: دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌ کننده ، حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هرمورد می‌ باشد و در مورد ارزیابی‌ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌ شود.

 • تبصره : کلیه هزینه‌ های آزمایشگاهی ، نمونه‌ برداری (بیوپسی) ، رادیوگرافی و نظایر آن به عهده متقاضی می‌ باشد.

گروه ۴- امور مالی شامل رشته‌های

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

رشته حسابداری و حسابرسی :

ماده ۲۵ : دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶: دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود :

 1. ارزش سهام و سهم‌ الشرکه ، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به‌ اضافه قیمت تمام‌ شده دفتری دارائی‌های ثابت ؛
 2. رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
 3. تعیین قیمت تمام‌ شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌ دهنده قیمت تمام‌ شده.

 رشته امور بازرگانی :

ماده ۲۷ : دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در
سایر موارد حداقل
۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 رشته تعیین نفقه :

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه،اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

 رشته سرمایه‌ گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه :

ماده ۲۹ : دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی‌ها ، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌ باشد.

 رشته آمار :

ماده ۳۰ : تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌ کننده در هر مورد حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۳۱ : دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

 • رسیدگی به اصالت خودرو ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • رسیدگی به تصادفات ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • اظهارنظر فنی تعیین تناژ و مدل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

الحاقی (۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه

ماده ۳۲ : تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل :

 • برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
 • تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی به شرح ذیل می‌ باشد :

 1.  در صورت تصادم بین قایق‌ های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی: در هر مورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
 2.  در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا :
 • برای شناور های با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛
 • برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هرمورد.
 • تبصره : درصورتی‌که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌ الزحمه می‌باشد.

در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره : دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی ، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

 گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌ های

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

رشته راه و ساختمان 

ماده ۳۳ : دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌ شود.

ماده ۳۴ : دستمزد تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا :

 • برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۵ : دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۶ : دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی به شرح زیر می‌ باشد :

 1. معماری کلی هر مترمربع ۱۶.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
 2. سازه هر مترمربع ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
 3. گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع ۱۶.۰۰۰ و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۳۷ : دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها، طرح قطعات مفروزه به‌طور واضح و روشن به شرح زیر است :

 1. دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛
 2. درصورتی‌که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد ، هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌ برداری مربوط
  علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌ شود
  .
 • تبصره : در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به‌صورت آپارتمان ، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸ : دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌ گردد.

رشته نقشه‌ برداری ، امور ثبتی و اطلاعات مکانی

 ماده ۳۹ : پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

اگر گذر بند مشخص باشد:

 1. تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

اگر گذربند مشخص نباشد:

 1. تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
 • تبصره : در صورتی‌که نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، به ازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌ شود.

ماده ۴۰ : حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۱ : حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰.۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۱۶۰۰ ریال و از ۵۰.۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره  ۱ (الحاقی۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : در مورد پلاک‌ های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌ گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی، هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌ شود.

ماده ۴۲ : دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به‌صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : دستمزد تشخیص حدود ثبتی ، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم
کروکی ، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل
۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

 تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌ گردد.

ماده ۴۴ : دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ریزی شهری:

حق‌الزحمه کارشناسی برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با
ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است
:

۱-۱طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۱طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۳-۱طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد
بر۱۰ قطعه
.

حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری
به شرح زیر می‌ باشد
:

۱-۲کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۲کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۳-۲کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

حق‌ الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌ باشد :

۱-۳ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۳ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛

۳-۳ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.

تبصره : دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

 گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته‌ های

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، امور انرژی هسته‌ای، برق، الکترونیک و مخابرات برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات تأسیسات ساختمانی کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICT,IT]- صنایع گاز و گازرسانی صنایع نفت صنایع هوائی و فضائی مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] نساجی و رنگرزی

 ماده ۴۵ : دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

 • تبصره ۱ : دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آن‌ها و تعیین عمر مفید باقیمانده آن‌ها معادل ۴۰ درصد حق‌الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
 • تبصره ۲ : حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر ، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
 • تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی ، امضای الکترونیکی ، پیام‌های متنی ، صوتی و تصویری در فضای مجازی ، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۸- فنون هنری شامل رشته‌های

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

امور ورزشی تألیفات تمبر تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت چاپ و چاپخانه طراحی و گرافیک هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی

ماده ۴۶ : دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. درصورتی‌که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی ، حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌ گردد.

 • تبصره : دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌ گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۷ : دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌ باشد :

الف : دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها ، شرایط نوری ، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی) ، پرسپکتیو ، ظهور و چاپ حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع‌ کننده.

ب : امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما :

 1. دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده ، کارگردان ، تصویربردار ، تدوین‌کننده ، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است :: برنامه‌های کوتاه‌ مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌ های انیمیشن حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
 2. برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت ، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

پ : دستمزد ارزیابی فیلم ، وسایل و لوازم عکاسی و فیلم‌برداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت : هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ، استفاده از لوازم مونتاژ ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث : دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج : دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه‌ها ، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌ باشد.

چ : دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک در هر مورد بررسی حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده‌ های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌ گردد.

 گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌ های

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

آبزیان
و شیلات، دام‌پروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه‌پزشکی،
محصولات دامی (پوست، چرم
سالامبور و روده)، محیط‌زیست طبیعی

 ماده ۴۸ : دستمزد ارزیابی‌های رشته‌ های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹ : دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین‌ های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌ باشد.

ماده ۵۰ : دستمزد نمونه‌برداری به‌منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌ شود.

ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۸/۲۰) : دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد ، ده درصد و بالاتر از یک هکتار ، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌ گردد.

ماده ۵۲ : دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

 • تبصره: درصورتی‌که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد ، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۳ : دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

 گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

امور
آموزشی، امور اداری و استخدامی
امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری امور گمرکی ایران‌گردی و جهانگردی ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات زبان‌های خارجی کتاب و کتابداری

 ماده ۵۴ : دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته‌ های

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی امور اسلحه و مهمات امنیت عمومی حوادث ناشی از کار مواد محترقه و منفجره [ناریه]

 ماده ۵۵ : دستمزد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود.

 گروه ۱۲- بیو و نانوتکنولوژی

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تبصره : حق‌الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌ گردد.

ماده ۵۶ : اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد ، حسب مورد با کانون ذی‌ ربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌ باشد.

ماده ۵۷ : کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون‌ها و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی ، بانک‌ها ‏، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد ، لازم‌ الرعایه است.

ماده ۵۸ : این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوب ۱۳۹۲/۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌ الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌ گردد.