• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی | منابع طبیعی | اراضی کشاورزی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی | منابع طبیعی | اراضی کشاورزی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی 

 • کارشناسی و برآورد هزينه هاي توليد و قيمت گذاري محصولات كشاورزي
 • تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مستاجرين و متعرضين قانوني
 • تعیین قیمت و ارزيابي اراضي مزروعي و باغي و برآورد هزينه ايجاد تاسيسات آبياري
 • ارزيابي و کارشناس رسمی تاسيسات كشاورزي
 • برآورد هزينه و تاسيسات گلخانه اي و باغي
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث شركت هاي كشت و صنعت از نظر ميزان زمين مورد نياز، نوع محصولات زراعي
 • ارزيابي و قيمت گذاري بذر و گياهان زراعي
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث شركت هاي كشت و صنعت از نظر ميزان زمين مورد نياز، نوع محصولات زراعي
 • ارزيابي و قيمت گذاري بذر و گياهان زراعي
 • برآورد ميزان توليد و قيمت گذاري محصولات مختلف كشاورزي
 • تعيين حق ريشه و احياء امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مستاجرين و معترضين قانوني
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث فضاي سبز، گل هاي زينتي و تاسيسات مربوط به آن ها
 • ارزيابي و قيمت گذاري تاسيسات گلخانه اي
 • تعيين اجاره بها و اجرت المثل اراضي باغات برآورد مقدار محصول توليدي در باغات و اشجار
 • ارزيابي و قيمت گذاري باغ هاي مثمر ، درختان غيرمثمر و چمن
 • ارزيابي و قيمت گذاري تاسيسات گلخانه اي
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث فضاي سبز و گل هاي زينتي
 • ارزيابي و قيمت گذاري زمين هاي تحت كشت گياهان زراعي
 • مساحي، تفكيك، افراز، احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضي زراعي و گلخانه اي (گياهان دارويي و ادويه اي)
 • تشخيص اراضي داير، باير و موات
 • ارزيابي ساختمان ها و تاسيسات روستايي متعارف كه جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد
 • ارزيابي و قيمت گذاري درختان زينتي، درختچه هاي زينتي و بوته هاي گل زينتي پارك ها (در داخل محدوده شهرها و روستاها) و خيابان ها
 • تعيين ميزان خسارت وارده به محصولات باغي در انبارها، سيلوها، سردخانه ها و محموله هاي وارداتي محصولات باغي
 • ارزيابي، قيمت گذاري، برآورد ميزان توليد و تخمين هزينه هاي توليد غلات، گياهان صنعتي، روغني، دارويي و ادويه اي -برآورد خسارت وارده به غلات، گياهان صنعتي، روغني، دارويي و ادويه اي و محصولات آنها توسط عوامل محيطي (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشكسالي، سرمازدگي، كمبود مواد غذايي، آبياري و علف هاي هرز


کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

 www.karshenas-rasmi.com