• خانه
  • کارشناس رسمی دادگستری | پروانه داروخانه | داروسازی | ارزیابی تجیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری | پروانه داروخانه | داروسازی | ارزیابی تجیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی

 

کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی 

  • ارزیابی اقلام دارویی و پزشکی
  • بررسي فني و اقتصادي طرح هاي مهندسي پزشکي و اعضاي مصنوعي دستگاههاي مترون و استريل کننده و بررسي اتاق تميز . (بيومتريال)
  • مسائل مرتبط با مهندسي بافت و سلول درماني (بيومتريال )
  • بررسي پردازش هاي سيگنالهاي صوتي و تصويري بيولوژيکي و ديجيتالي (بيوالکتريک).
  • بررسي و اظهار نظر در مورد امور قصورات مرتبط با دارو، سموم، مواد مخدر، مواد روان گردان، مايعات الكل دار.
  • بررسي فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي شامل؛ منشا، احالت، خواصي، كميت، كيفيت، قيمت، شرايط نگهداري و انتقال، تداخلات، ميزان وضع مصرف آنها در حوزه هاي كاري فروشگاهها، داروخانه ها، كارگاهها و كارخانجات توليد كننده، شركت هاي پخش كننده و در هنگام كشف آنها توسط مراجع قضائي و انتظامي
  • بررسي نمونه هاي ارسالي ناشي از مسموميت دارو و سموم
  • شركت در كميسيونهاي داروسازي و سم شناسی


ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه در کشور ایران

کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی

 

الف ـ شرايط تأسيس داروخانه :

ماده 1 ) با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ( طبق ماده 11 آئين نامه ) هر شخص واجد شرايط مي تواند درصورت كسب حدنصاب امتياز بشرح زير و تأييد صلاحيت از سوي كميسيون قانوني امور داروخانه ها طبق ضوابط اقدام به تأسيس داروخانه نمايد :

براي شهر تهران   2750 امتياز
براي شهرهاي 1.000.000 نفر و بيشتر  2700 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 500 هزار الي يك ميليون نفر  2600 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 300 الي 500 هزار نفر    2500 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 100 الي 300 هزار نفر     2300 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 50 الي 100 هزار نفر   2100 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 20 الي 50 هزار نفر    1700 امتياز
براي شهرها و روستاهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر  1600 امتياز

تبصره : درصورت نياز به تأسيس داروخانه در هر شهر  يا روستا به تشخيص دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و عدم وجود متقاضي واجد حدنصاب امتياز، دانشگاه علوم پزشكي ميتواند با استعلام از طريق يكي از جرايد كثير الانتشار و دادن مهلت يكماهه از بين متقاضيان،  فرد داراي بيشترين امتياز را جهت اخذ مجوز به كميسيون قانوني
امور داروخانه ها معرفي نمايد.حداقل امتياز فرد معرفي شده 1600 مي باشد.

ماده 2 ) شرايط كسب امتياز
1- امتياز مدرك تحصيلي

با مدرك ديپلم  500 امتياز
با مدرك دانشگاهي در رشته هاي غير علوم پزشكي 600 امتياز
با مدرك كارداني و كارشناسي در رشته‌هاي علوم پزشكي  800 امتياز
با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته‌هاي علوم پزشكي  1000 امتياز
با مدرك كارشناسي داروسازي 1600 امتياز
با مدرك كارشناسي ارشد داروسازي 1750 امتياز
با مدرك دكتراي عمومي داروسازي 2000 امتياز
با مدرك دكتراي تخصصي داروسازي (با پايه داروسازي) 2200 امتياز

2- سابقه داروساز بودن متقاضي از تاريخ فارغ التحصيلي به ازاي هر سال 10 امتياز (حداكثر 200 امتياز)
3- كسب امتياز سوابق اشتغال جهت تأسيس داروخانه براساس جدول امتياز مطب مصوب هيأت دولت و با ارائه مدارك ذيل ميسر است :
3-1-  گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه يا قائم مقامي باتأييد دانشگاه علوم پزشكي100% امتياز مربوطه
3-2-  اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط در مراكز دولتي و غير دولتي با ارائه مدارك و تأييد دانشگاه علوم پزشكي، 100% امتياز مربوطه
3-3- گواهي خدمت طرح الزام و پيام آوران بهداشت و طرح تأمين نيروي انساني داروسازان از محل اعزام و تأييديه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه يا گواهي پايان طرح ، 100% امتياز مربوطه
3-4- ارائه گواهي از اداره نظام وظيفه عمومي  يا كارت پايان خدمت جهت داروسازاني كه پس از فارغ التحصيلي دوره خدمت ضرورت را طي كرده اند 100% امتياز مربوطه ( درصورت عدم ارائه گواهي نظام وظيفه و به دليل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازي با توجه به كارت پايان خدمت به ازاي هر سال 30 امتياز محاسبه مي گردد)
3-5-  امتياز اشتغال متقاضي داراي مدرك غيرداروسازي (موضوع بند 1 ماده 2)  پس از ارائه گواهي ازداروخانه محل اشتغال و شعبه سازمان تأمين اجتماعي محل و تأييد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به ميزان 40%  امتياز مطب براي آن محل  قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 1 : جهت احتساب امتياز اشتغال ‏، امتياز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضي ملاك مي باشد .
تبصره 2 : درصورت اشتغال همزمان متقاضي تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري كسب نموده،  قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 3 : درصورت محاسبه امتياز آخرين مدرك تحصيلي متقاضي، سابقه اشتغال وي در فاصله زماني دوره تحصيلي قبلي قابل احتساب نمي باشد.
4- بومي بودن متقاضي
ملاك بومي بودن تولد يا پنج سال سابقة كار در داروخانه در استان يا شهرستان مورد تقاضا يا پنج سال تحصيل در همان استان يا شهرستان مي باشد كه براي بومي بودن در استان 50  امتياز و در شهرستان 50 امتياز ( مجموعاً       100 امتياز ) محاسبه مي گردد.
5- امتياز ويژه ايثارگران
5-1- رزمندگان با تأييد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيروهاي نظامي با گواهي از ستاد مشترك نيروي مربوطه و جهاد گران با تأييد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازاي هر ماه  10 امتياز( امتياز خدمت كمتر از يك ماه با محاسبه تعيين مي گردد)
تبصره : امتياز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاريخ 31/6/59 لغايت 31/6/67 قابل محاسبه است، به جز داوطلباني كه در گروه تفحص شهداي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي عضويت دارند.
5-2- جانبازان با تأييد درصد جانبازي از سوي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مركز تا 25% جانبازي 50 امتياز و به ازاي افزايش هر 5% جانبازي 30 امتياز اضافه ميگردد.
تبصره : جانباز داروساز 70% و بالاتر به شرط بومي بودن خارج از نوبت و با تأييد كميسيون قانوني ،  اجازه تأسيس داروخانه را خواهد داشت.
5-3- آزادگان با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان به ازاي هر ماه اسارت 10 امتياز
تبصره : آزاده  داروساز با  8 سال و بيشتر سابقه اسارت درصورت بومي بودن، خارج از نوبت و با تأييد كميسيون قانوني، اجازه تأسيس داروخانه را خواهد داشت.
5-4- خانواده شهدا
فرزند شهيد  300 امتياز
همسر و پدر و مادر شهيد 200 امتياز
برادر و خواهر شهيد 50 امتياز و درصورت تك برادر و تك خواهر بودن 100 امتياز
تبصره : امتيازات ويژه ايثارگري حداكثر تا 300 امتياز و منحصراً براي يكبار تأسيس داروخانه در كل كشور اعطاء خواهد شد. ولي استفاده از امتياز مذكور در ابطال و تاسيس همزمان در همان محل بلامانع است.
6-براي سابقه درخواست متقاضي به ازاي هر سال 10 امتياز در نظر گرفته شود.
7- سابقه اشتغال متقاضي جهت تأسيس مجدد داروخانه در صورتيكه قبلاً با اولويت بندي و تائيد كميسيون قانوني مجوز تأسيس داروخانه‌اي را اخذ نموده و با تقاضاي وي پروانه داروخانه باطل و همزمان مجوز تأسيس بنام فرد واجد شرايط ديگري در همان محل صادر شده باشد ، علاوه بر 400 امتياز منفي از تاريخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه مي گردد. کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی

ماده 3) شرايط ثبت نام متقاضي تاسيس داروخانه
1- داشتن حداقل امتياز محل با تائيد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه
2- دارا نبودن مجوز يا پروانه تاسيس يكي از مراكز يا موسسات پزشكي
تبصره : متقاضيان داروسازي كه در مناطق    و     اقدام به تأسيس داروخانه نموده‌اند، مي توانند بدون ابطال داروخانه خود متقاضي تأسيس داروخانه در محل ديگر (درصورت كسب حد نصاب امتياز آن) باشند و با حائز شرايط بودن جهت تأسيس داروخانه در محل ديگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلي و تأسيس داروخانه در محل ديگر بطور همزمان در كميسيون قانوني مطرح مي گردد.
3- هر فرد مي تواند در 3 منطقه مختلف ( شهر يا روستاي تابعه هر دانشگاه ) متقاضي تأسيس داروخانه باشد.
4- درصورت وجود چند متقاضي واجد شرايط جهت تأسيس داروخانه در يك منطقه، اولويت تأسيس با فردي است كه در زمان استعلام دانشگاه امتياز بيشتري كسب نموده است.
ماده 4 ) چنانچه مؤسس (با تأسيس اوليه يا تأسيس همزمان در محل قبلي داروخانه اي كه مجوز آن ابطال گرديده) به هر دليل نتواند به فعاليت خود ادامه دهد، ميتواند تقاضاي ابطال پروانه تأسيس نموده و همزمان داروساز واجد شرايطي را كه داراي حداقل 90% امتيازات مندرج در ماده  1  مي باشد، جهت بررسي صلاحيت بعنوان موسس در محل داروخانه مورد نظر معرفي نمايد.کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی
ماده 5 ) ساير موارد:
1- متقاضي با تكميل فرم مخصوص ثبت نام و پس از بررسي مدارك مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشكي و واجد شرايط بودن طبق مقررات جاري درخواست وي در دبيرخانه دانشگاه محل مورد نظر رسما ثبت شده ورسيد به متقاضي تحويل ميشود.
2- با توجه به اعلام نياز محل به تأسيس داروخانه توسط دانشگاه براي تنظيم ليست اولويت بندي متقاضيان دانشگاه مكلف است با متقاضيان محل مورد نظر كه تا تاريخ استعلام درخواست كتبي خود را رسماٌ به ثبت رسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از طريق پست سفارشي براي تكميل مدارك لازم مكاتبه نمايد.
تبصره : در اين فراخواني متقاضيان مدارك مربوط به سوابق اشتغال فرد از زمان ثبت درخواست تا تاريخ استعلام حداكثر تا يكماه بعد از وصول نامه دانشگاه ارائه مي نمايد.
3- چنانچه متقاضي حائز اولويت حداكثر تا ده روز  پس از وصول استعلام دانشگاه جهت تأسيس داروخانه، نسبت به ارائه مدارك خواسته شده اقدام ننمايد، نوبت وي بر اساس ضوابط به فرد واجد شرايط بعدي داده مي شود و تقاضاي نامبرده براي آن محل محفوظ خواهد ماند. کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی
4- درصورتيكه متقاضي در نوبت، درخصوص تقاضاهاي مطرح شده در بيش از يك مورد حائز اولويت گردد، دانشگاه موظف است مراتب را به وي اعلام تا حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از وصول نامه دانشگاه يك مورد توسط متقاضي انتخاب و به صورت مكتوب اعلام گردد. بديهي است عدم اعلام توسط متقاضي به منزلة انصراف تلقي مي گردد.
5- درصورت دريافت مجوز تأسيس داروخانه در يك محل، تقاضاهاي ديگر متقاضي (به جز تبصره بند2 ماده 3 همين ضابطه) در سراسر كشور بي اثر مي‌گردد.
6- انتقال محل داروخانه از روستايي كه به شهر ملحق مي گردد (با توجه به مصوبه وزارت كشور)  به داخل همان شهر منوط به كسب حدنصاب امتياز لازم براي شهر مورد نظر توسط مؤسس داروخانه (با توجه به ماده يك همين ضابطه) خواهد بود.
ماده 6)محل سكونت موسس بايد در همان شهر محل تاسيس داروخانه يا در فاصله حداكثر يكصد كيلومتري داروخانه بوده بطوريكه اشراف بر داروخانه امكان پذير باشد. بديهي است در موردموسسين داروخانه هاي دايركه به دليل مشكلات امكان حضور در داروخانه را ندارند بايد مدارك و مستندات لازم جهت طرح در كميسيون ماده بيست دانشگاه ارائه دهند.در صورت تاييد كميسيون فعاليت داروخانه با رعايت ساير مقررات براي مدت شش ماه و تمديد آن براي يك دوره شش ماهه بلامانع است.

ب ـ مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع تأسيس داروخانه در كميسيون قانوني ماده 20:
1- آخرين آمار جمعيت محل از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
2- فرم بررسي تقاضاي تأسيس داروخانه كه كليه مفاد آن به دقت تكميل شده باشد (ضميمه2)
3- جدول اولويت بندي متقاضيان تأسيس داروخانه (ضميمه3)
4- تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر
5- تصوير كارت پايان خدمت
6- تصوير مدرك تحصيلي متقاضي
7- معرفي مسئول فني توسط مؤسس و پذيرش آن توسط مسئول فني (ضميمه 6)

ج- مدارك لازم به منظور افتتاح و بهره برداري از داروخانه:
پس از تائيد صلاحيت متقاضي تأسيس داروخانه از سوي كميسيون قانوني ماده 20 ، مدارك زير جهت افتتاح و بهره برداري از داروخانه ارائه مي گردد:
1- گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه (ضميمه 4)
دانشگاه موظف است پس از دريافت تقاضا از سوي متقاضي در اسرع وقت (حداكثر ظرف مدت 7 روز) از محل بازديد و مراتب تائيد يا مخالفت خود را كتباً به متقاضي اعلام نمايد. (با تكميل ضميمه 5 )
2- چنانچه داروخانه در مجتمع هاي مسكوني تاسيس مي گردد ، رضايت نامه مالكين يا هيأت مديره مجتمع مسكوني ضروري است.
3- مدارك مسئول فني معرفي شده با توجه به بند (هـ) همين ضابطه

د ـ مدارك لازم جهت صدور پروانه تأسيس داروخانه :
دانشگاه علوم پزشكي موظف است پس از تائيد مراتب از سوي كميسيون قانوني و ابلاغ مجوز تاسيس داروخانه با اخذ مدارك زير نسبت به صدور پروانه تأسيس داروخانه (ضميمه 7) اقدام و صرفاً رونوشت پروانه صادره را جهت ضبط در پرونده به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال نمايد:
1- دو قطعه عكس 4*3
2- فيش بانكي به مبلغ و شماره حساب اعلام شده
توجه : در متن پروانة تأسيس بايد نام و نام خانوادگي مسئول فني براي ساعات فعاليت داروخانه قيد شود و در صورت تغيير مسئول فني نسبت به اصلاح پروانه تأسيس اقدام گردد.

هـ ـ مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فني داروخانه :
دانشگاه علوم پزشكي موظف است مدارك زير را از متقاضي دريافت و نسبت به صدور پروانه مسئول فني (ضميمه8) جهت داروخانه مورد نظر و ارسال رونوشت آن به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اقدام نمايد:
1- استعفاي مسئول فني قبلي داروخانه مورد نظر
2- برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني (ضميمه 9) در صورتي كه مسئول فني معرفي شده قبلاً تائيد صلاحيت شده باشد نيازي به طرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيست.
3- معرفي نامه از سوي مؤسس و پذيرش مسئول فني با ذكر تاريخ و ساعات پذيرش مسئوليت فني (ضميمه6) و تصوير پروانه مسئوليت فني قبلي وي (در صورت وجود)
4- قرارداد خريد خدمتي بر اساس قانون كار ممهور به مهر انجمن داروسازان (عضويت در انجمن مذكور شرط لازم براي تائيد قرارداد نمي باشد)
5- دو قطعه عكس 4*3
6- تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي و در صورت وجود توضيحات ، تصوير صفحه آخر
7- فيش بانكي به مبلغ و شماره حساب اعلام شده
8- چنانچه مسئول فني، متقاضي پذيرش مسئوليت فني در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز باشد، ارايه تصوير پروانه دايم داروسازي الزامي است
همچنين ضروري است دانشگاه علوم پزشكي پس از اخذ استعفاي مسئول فني قبلي نسبت به ابطال پروانه مسئول‌فني قبلي داروخانه مورد نظر اقدام نمايد.

و ـ مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع ابطال و تأسيس داروخانه در همان محل به طور همزمان در كميسيون قانوني ماده 20 :
1- تصوير پروانه تأسيس داروخانه
2- درخواست رسمي ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه توسط مؤسس داروخانه و درخواست متقاضي جديد تاسيس (ضميمه 10)
3- تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي تأسيس داروخانه و در صورت داشتن توضيحات ، تصوير
صفحه آخر
4- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت وظيفه متقاضي
5- تصوير مدرك تحصيلي متقاضي
6- فرم تائيد شده كسب امتياز لازم محل توسط متقاضي (ضميمه 1) و مدارك مربوطه
7- معرفي نامه مسئول فني (ضميمه 6)
پس از تائيد كميسيون قانوني، دانشگاه مي بايست ضمن معرفي موسس جديد به شركتهاي توزيع دارو نسبت به ابطال پروانه هاي موسس قبلي و صدور پروانه تاسيس و مسئول فني جديد طبق بندهاي (د) و (هـ) اقدام و رونوشت پروانه‌هاي صادره را به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال دارد.
لازم به ذكر است تا زمان صدور رأي كميسيون قانوني ماده 20 مبني بر موافقت با موضوع، اشراف مؤسس قبلي بر امور جاري داروخانه الزامي است و پذيرش مسئوليت فني در داروخانه هاي ديگر توسط مشاراليه مجاز نمي‌باشد.

ز ـ مدارك لازم جهت انتقال محل داروخانه :
1- تقاضاي كتبي مؤسس
2- گزارش كارشناسي بازديد از محل معرفي شده (ضميمه 4)
پس از تائيد محل (با رعايت مواد 9 و 18 آئين‌نامه و مقررات مربوطه) و اعلام آمادگي موسس جهت بهره برداري از محل جديد، دانشگاه مي بايست ضمن معرفي داروخانه به شركتهاي توزيع دارو نسبت به ابطال پروانه هاي قبلي و صدور پروانه تاسيس و مسئول فني جديد طبق بندهاي (د) و (هـ) اقدام نموده و ضمن ارسال رونوشت پروانه هاي صادره، موضوع را به اطلاع اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر برساند.

ح ـ مدارك مورد نياز جهت بررسي موضوع تبديل نوع فعاليت داروخانه :
1- تقاضاي كتبي مؤسس داروخانه
2- اظهار نظر صريح معاون/مدير غذا و داروي دانشگاه در خصوص موضوع
3- اعلام وضعيت مسئوليت فني ساعات جديد فعاليت داروخانه و در صورت لزوم مدارك مسئول فني جديد مطابق بند (هـ)
4- در صورت تقاضاي تبديل وضعيت فعاليت داروخانه از روزانه به شبانه روزي گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه (ضميمه4) الزامي است .
تبصره : داروخانه شبانه روزي موجود بنا به درخواست شخص مؤسس مي تواند بعد از 5 سال فعاليت مستمر به روزانه تبديل گردد، پس از تائيد مراتب از سوي كميسيون قانوني ماده 20 ، دانشگاه علوم پزشكي موظف است نسبت به ابطال پروانه هاي تأسيس و مسئول فني قبلي داروخانه اقدام و پروانه هاي جديد را طبق بندهاي (د) و (هـ) صادر نموده و ضمن ارسال رونوشت پروانه هاي صادره موضوع را به اطلاع اداره كل دارو برساند.

ط ـ مدارك لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه :
موسس داروخانه‌اي كه قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانه خود را دارد، لازم است قبل از تعطيل نمودن داروخانه، تقاضاي كتبي و صريح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسليم تا موضوع در كميسيون قانوني مطرح و تائيد گردد.
بديهي است پس از اعلام رأي موافقت با ابطال مجوز تاسيس داروخانه از سوي كميسيون قانوني ماده 20، اصل پروانه‌هاي تاسيس و مسئول فني داروخانه توسط دانشگاه ابطال و نتيجه بدون نياز به ارسال پروانه هاي مذكور ، به اداره كل دارو و مواد مخدر اعلام مي گردد.
تبصره : در صورت ابطال تك داروخانه محل، مي بايست اقدامات لازم جهت رفع نياز دارويي منطقه توسط دانشگاه بعمل آيد.

ي ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلي بيمارستان :
با توجه به آئين نامه داروخانه ها، داروخانه داخلي بيمارستان بدون در نظر گرفتن جمعيت و اولويت تقاضا با ارايه مدارك ذيل تأسيس خواهد شد :
1- تصوير پروانه تأسيس بيمارستان يا مجوز فعاليت از دانشگاه علوم پزشكي مربوطه
2- گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه (ضميمه 11)
3- مدارك مسئول فني داروخانه شامل : معرفي نامه از سوي رئيس بيمارستان و پذيرش مسئول فني داروخانه (ضميمه6) مندرجات بند (هـ) همين ضابطه
تبصره : در صورتي كه مسئول فني معرفي شده قبلاً تاييد صلاحيت شده باشد، نيازي به طرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيست.
دانشگاه علوم پزشكي موظف است همزمان با بهره‌برداري از داروخانه نسبت به صدور پروانه تأسيس و مسئول فني داروخانه با توجه به بندهاي (د) و (هـ) همين ضابطه

ك ـ ضوابط مربوطه به تاسيس داروخانه داخلي درمانگاه و پلي كلينيك :
جهت بررسي موضوع تاسيس داروخانه داخلي درمانگاه يا پلي كلينيك در كميسيون قانوني ماده 20 ارائه مدارك ذيل الزامي است
1- تصوير پروانه تاسيس درمانگاه يا پلي كلينيك
2- اخرين امار جمعيت محل مورد تقاضا شهر/روستا
3- اعلام تعداد متقاضيان واجد شرايط تاسيس داروخانه در شهر/روستا مورد نظر
4- نام وفاصله نزديكترين داروخانه داير تا درمانگاه مورد نظر
5- نظر كميسيون قانوني دانشگاه در خصوص موضوع
بديهي است پس از تاييد مراتب توسط كميسيون قانوني مركزفرمهاي ضميمه شماره 4و6ضوابط مربوطه تكميل و اقدام لازم جهت صدور پروانه تاسيس  و مسئول فني داروخانه بعمل خواهد امد.

ل ـ مدارك لازم جهت افتتاح و بهره برداري از داروخانه داخلي درمانگاه و پلي كلينيك :
پس از صدور مجوز تاسيس داروخانه داخلي درمانگاه يا پلي كلينيك، معرفي نامه از سوي رئيس درمانگاه يا پلي‌كلينيك و پذيرش آن توسط مسئول فني داروخانه (ضميمه6) اخذ مي گردد.
دانشگاه علوم پزشكي موظف است همزمان با بررسي مدارك ، نسبت به برقراري سهميه دارويي اقدام و تمهيدات لازم را جهت صدور پروانه تاسيس و مسئول فني داروخانه بعمل آورد.کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی

م ـ ضوابط مربوط به بازرسي داروخانه ها:
دانشگاه با توجه به موارد زير نسبت به بازرسي از داروخانه ها اقدام مي نمايد:
1- گروه كارشناسي اعزامي 2 نفر بوده (حداقل يكنفر از آنها داروساز باشد.) و از حسن سلوك لازم برخوردار باشند.
2- مشهودات بازرسين در 2 برگ صورت مجلس (ضميمه 12) تنظيم و يك برگ آن جهت اطلاع و رفع نارسايي‌هاي احتمالي در قبال اخذ رسيد به مسئول فني يا مؤسس داروخانه تحويل مي گردد.

ن _ ضوابط مربوط به ادامه فعاليت داروخانه در صورت فوت مؤسس:
در صورت فوت مؤسس يا يكي از مؤسسين داروخانه، لازم است دانشگاه علوم پزشكي مربوطه، موضوع تبصره 4 ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي را به وراث قانوني متوفي جهت ارائه مدارك زير اعلام نمايد:
1- مدارك مسئول فني واجد شرايط طبق ضوابط
2- وكالت نامه رسمي مبني بر معرفي وكيل جهت انجام كليه امور مربوط به داروخانه
3- قيم نامه صغار (در صورتي كه مؤسس متوفي داراي فرزند صغير باشد.)
4- دادخواست حصر وراثت
و در صورت معرفي فرد واجد شرايط جهت صدور پروانه تأسيس داروخانه بنام وي علاوه بر مدارك لازم طبق بند (و) مدارك زير توسط وراث جهت بررسي موضوع در كميسيون قانوني ارائه مي شود.
1- در خواست وراث يا وكيل قانوني آنها در مورد ابطال مجوز تأسيس داروخانه و معرفي فرد واجد شرايط صدور پروانه تأسيس (مطابق ضميمه 10)
2- گواهي انحصار وراثت
3- اجازه نامه دادستاني بنام قيم صغار درخصوص موضوع
تبصره : در صورتي كه مؤسس داروخانه بيش از يك نفر باشد و يكي از مؤسسين فوت نمايد، ادامه فعاليت داروخانه پس از اتمام مهلت قانوني توسط ساير مؤسسين با تراضي وارث متوفي، منوط به ارائه مدارك فوق و رضايت‌نامه ساير
موسسين و تائيد موضوع توسط كميسيون قانوني خواهد بود.


کارشناس رسمی دادگستری پروانه داروخانه و داروسازی