کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری
کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

 


 

  • نقشه برداری، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
  • ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
  • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
  • تطبیق مساحت، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
  • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
  • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت
  • بررسی تطبیقی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وآئین نامه
  • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
  • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
  • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی


کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری
– تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و تعیین مختصات دقیق محل ملک (ماده ۱۴۷) و همچنین …
– تطبيق نقشه ارائه شده با محل وقوع ملك و تعيين حدود جغرافيايي، حقوق ارتفاقي و شماره پلاك فرعي و اصلي ملك مورد تقاضا
– تعيين ميزان و نحوه تصرفات متقاضي و خريداري از مالك رسمي
– تعيين نوع و ميزان مستحدثات و اعيان احداثي
– تعيين ارزش عرصه و اعيان به تفكيك برمبناي قيمت منطقه اي
– اعلام نظر صريح مبني بر عدم وجود سابقه ملي و يا دولتي و يا موات نسبت به ملك مورد كارشناسي
– اظهارنظر در خصوص مطابقت ميزان سهم مالك مشاعي با تصرفات وي در خصوص درخواستهاي مرتبط به مالكين رسمي مشاعي


 

نقشه برداری و مساحی
پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاغولی آن
تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما
تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی
تهیه نقشه های ماده ۱۴۷ و کاداستر و ثبتی برای شهرداری واداره ثبت و نقشه های UTM
تبدیل نقشه های قدیمی LOCAL به نقشه جدید UTM
برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی
طراحی و تهیه نقشه از تمامی قسمتهای ساختمان از پی تا نما
محوطه سازی,مسیر جداول,کانیو,تهیه ازبیلت
اجرا وکنترل دیواره های محل خاکبرداری های عمیق (مانیتورینگ)
برکف ,برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون…
تفکیک زمین
حجم عملیات خاکی
تهیه نقشه توپوگرافی واطلاعات مکانی جهت مطالعات زمین واراضی شما
تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت….
انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری