• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری حسابداری | حسابرسی | ترازنامه مالی مهاجرت

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری | حسابرسی | ترازنامه مالی مهاجرت

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

 کارشناس رسمی دادگستری حسابداری 

 • بررسي و تفسير اختلافات ناشي از مفاد قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي
 • تجزيه و تحليل و تعيين هزينه ها و سود و ميزان بازدهي فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني در سطح کليه موسسات و بنگاهها
 • حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
 • بررسي امور مربوط به کليه دريافتها و پرداختهاي قراردادهاي داخلي و خارجي در سطح کليه موسسات و بنگاههاي اقتصادي و بازرگاني
 • حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني نهادهاي عمومي
 • ارزش گذاري و تعيين بازدهي سرمايه گذاري ها در سطح بنگاه هاي اقتصادي و بازار پول و بازار سرمايه
 • تحليل بازارهاي پولي و ارزي و تعهدات خارجي در برنامه ريزي کوتاه مدت و ميان مدت موسسات اقتصادي و بازرگاني
 • کارشناس رسمی دادگستری حسابداري و حسابرسي
 • بررسي و تحقيقات امور مربوط به بازاريابي در بازارهاي داخلي و خارجي
 • ارزیابی حق کسب و پيشه، مکان هاي تجاري و اداري و بازرگاني
 • حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني نهادهاي عمومي
 • رسیدگی و بررسی امور خدماتي و بازرگاني بنيادها
 • حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني شهرداريها
 • ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
 • رسیدگی و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني وزارتخانه ها
 • حسابداري سازمان های خدماتي و بازرگاني سازمانها
 • حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني موسسات دولتي
 • حسابرسي موسسات خدماتي و بازرگاني طرحهاي عمراني
 • کارشناس رسمی دادگستری بانک و بیمه و موسسات اعتباري
 • حسابداري و حسابرسي امور مربوط به بورس
 • ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
 • کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سهام
 • کارشناس رسمی دادگستری امور خدماتي و بازرگاني وزارتخانه ها
 • حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني سازمانها
 • کارشناس رسمی دادگستری امور خدماتي و بازرگاني موسسات دولتي
 • کارشناس رسمی دادگستری بازرگاني طرحهاي عمراني
 • تعيين و تجزيه و تحليل: نسبت هاي نقدينگي، نسبت هاي فعاليت و عملياتي، نسبت ارزش ويژه، توقف واقعي، توقف عملي، ارزش فعلي، بودجه، بازده سرمايه گذاري، نقطه سربه سر، ارزيابي و اعتبارسنجي، جريان نقدينگي، ريسك سيستماتيك، هزينه هاي بالاسري در سطح كليه بنگاه هاي اقتصادي


کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

 www.karshenas-rasmi.comکارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی