• خانه
  • کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی
کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی 

  • بررسي و تفسير اختلافات ناشي از مفاد قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي
  • تجزيه و تحليل و تعيين هزينه ها و سود و ميزان بازدهي فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني در سطح کليه موسسات و بنگاهها
  • ارزش گذاري و تعيين بازدهي سرمايه گذاري ها در سطح بنگاه هاي اقتصادي و بازار پول و بازار سرمايه
  • ارزشيابي حق کسب و پيشه، مکان هاي تجاري و اداري و بازرگاني
  • بررسي امور مربوط به کليه دريافتها و پرداختهاي قراردادهاي داخلي و خارجي در سطح کليه موسسات و بنگاههاي اقتصادي و بازرگاني
  • بررسي و تحقيقات امور مربوط به بازاريابي در بازارهاي داخلي و خارجي
  • تحليل بازارهاي پولي و ارزي و تعهدات خارجي در برنامه ريزي کوتاه مدت و ميان مدت موسسات اقتصادي و بازرگاني بررسي استراتژي هاي بازرگاني در سطح موسسات اقتصادي و بازرگاني
  • ارزيابي سهام و سهم الشرکه سرمايه گذاري ها و مشارکت هاي خدماتي ، تجاري و اقتصادي تعيين و تجزيه و تحليل: نسبت هاي نقدينگي، نسبت هاي فعاليت و عملياتي، نسبت ارزش ويژه، توقف واقعي، توقف عملي، ارزش فعلي، بودجه، بازده سرمايه گذلري، نقطه سربه سر، ارزيابي و اعتبارسنجي، جريان نقدينگي، ريسك سيستماتيك، هزينه هاي بالاسري در سطح كليه بنگاه هاي اقتصادي


کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی ارزيابي سهام و سهم الشرکه سرمايه گذاري ها | ارزشيابي حق کسب و پيشه، مکان هاي تجاري و اداري ارزيابي سهام و سهم الشرکه سرمايه گذاري ها و مشارکت هاي خدماتي ، تجاري و اقتصادي تعيين و تجزيه و تحليل: نسبت هاي نقدينگي، نسبت هاي فعاليت و عملياتي، نسبت ارزش ويژه، توقف واقعي، توقف عملي، ارزش فعلي، بودجه، بازده سرمايه گذلري، نقطه سربه سر، ارزيابي و اعتبارسنجي، جريان نقدينگي، ريسك سيستماتيك، هزينه هاي بالاسري در سطح كليه بنگاه هاي اقتصادي