• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها

کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها

کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها

کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها
کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها

کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها • کارشناس رسمی دادگستری ثبت اختراع و علائم تجارتي
 • کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی برند
 • کارشناسی و بررسي و اظهار نظر در مورد نحوه عمليات اجرايي مربوط به صدور مجوز پذيره نويسي
 • کارشناسی و بررسي ثبت انواع شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري
 •  کارشناسی و بررسي و كنترل اساسنامه و صورت مجالس جامع مختلف
 • کارشناسی و بررسي حدود اختيارات هيات مديره و عملكرد آنها
 • کارشناسی و بررسي ثبت تغييرات شرکت ها و موسسات
 • بررسي و اظهار نظر نسبت به صحت اقدامات مربوط به ثبت اختراعات و علائم تجارتي
 • کارشناسی و بررسي تطبيق اختراعات و علائم تجارتي با مقررات بين المللي

  

 کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها

www.karshenas-rasmi.com 

توضیحاتی در خصوص ثبت اختراع :

متقاضيان ثبت اختراع در كشور جمهوري اسلامي ايران بايد به پايگاه اطلاع رساني اداره كل مالكيت صنعتي مراجعه و نسبت به ثبت اظهارنامه اختراع اقدام نمايند . هر شخصيت حقيقي يا حقوقي كه مدعي ابداع محصول صنعتي جديد باشد و يا وسيله جديدي كشف نمايد يا راه و روشي را براي بدست آوردن يك نتيجه يا محصول صنعتي كشف نمايد، مي تواند مورد اختراع خود را به ثبت رسانده و گواهي ثبت اختراع دريافت نمايد.

 

ادارات ثبت اختراع از يك الگوي مشابه براي ثبت اختراع پيروي مي كنند كه مراحل آن به شرح زير مي باشد:

 

* بررسي شكلي: در اين مرحله كلهي اسناد از لحاظ كمي بررسي مي شود. كليه الزامات اداري در اين مرحله بايد رعايت شود(مانند داشتن شرح اختراع، تكميل فرمهاي مربوطه و ….)

* جستجو: در بيشتر  كشورها اداره اختراعات جستجويي در سابقه طرح انجام مي دهد تا سابقه افشاي آن مشخص شود.

* بررسي ماهوي: هدف از بررسي ماهوي اطمينان از اين است كه تقاضانامه الزامات قابل ثبت بودن را رعايت كرده باشد. البته اين كار در همه كشورها صورت نمي پذيرد ولي ايران جزو كشورهايي است كه طبق قانون و آيين نامه اجرايي جديد كه در سال 1386 مصوب شد، بررسي ماهوي نيز در آن صورت مي پذيرد.

* انتشار آگهي: بطور كلي ادارات ثبت اختراع بلافاصله پس از ثبت، اگهي ثبت آن را منتشر مي كنند.

* ثبت: اگر فرايند بررسي نتيجه مثبت داشته باشد، اداره ثبت اختراع را ثبت و گواهي ثبت اختراع را به متقاضي ارائه مي نمايد.

 

     قابل ذكر است كه در بيشتر كشورها مدت زمان حمايت از برگه ثبت اختراع 20 سال مي باشد.  


 

     موارديكه را كه در ايران نمي توان به ثبت رساند عبارتند از:

1- كشفيات و تئوري هاي علمي

2- آفرينش هاي زيبايي شناختي

3- برنامه ها، قوانين و روش هاي انجام فعاليت هاي فكري

4- كشف محض موادي كه در جهان طبيعت يافت مي شوند

5- ابداعاتي كه ممكن است بر نظم عمومي، اخلاق حسنه يا سلامت عموم مؤثر باشند

6- روش هاي تشخيصي، درماني يا جراحي براي درمان بيماري هاي انسان يا حيوان

7- گياهان و حيوانات غير از ميكروارگانيزم ها و اساساً فرايندهاي بيولوژيك براي توليد گياهان يا حيوانات غير از فرايندهاي غير بيولوژيك و ميكروبيولوژيك

8- برنامه هاي رايانه اي

 

در كليه مراحل ثبت اختراع در ايران حضور خود شخص متقاضي الزامي نمي باشد، بلكه وكيل قانوني او نيز مي تواند مدارك لازم را تهيه و تكميل نمايد. در اين صورت بايد تقاضانامه همراه با اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهار نامه گردد.

 


 

  مدارك لازم جهت ثبت اختراع در ايران :

 

متقاضي ثبت اختراع در ايران بايد مدارك ذيل را جهت تشکيل پرونده ارايه کند:

فرم هاي مربوط به ثبت اختراع (اظهارنامه):فرمهاي اظهارنامه كه از طريق وبگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به آدرس www.sabt.gov.ir قابل دسترس مي باشد. اين اظهارنامه ها در سه نسخه تهيه و توسط متقاضي تكميل و امضا مي شود. اين فرمها بايد به صورت تايپ شده و به زبان فارسي تهيه و تنظيم شوند در شرايطي كه متقاضي نتواند فرمها را به زبان فارسي برگرداند بايد متن كامل آن را به زبان انگيسي يا فرانسه تهيه و خلاصه اي از طرح را به زبان فارسي تهيه نمايد. از آنجاييكه فرمهاي اظهارنامه محل كافي براي درج كليه موارد خواسته شده را ندارد لذا مراتب بصورت ضميمه به اظهارنامه الصاق مي گردد.

 

 1. شرح فني اختراع (توصيف اختراع): متقاضي ثبت در ايران بايد مورد اختراع خود را در برگه هاي A4بطور كامل و با ذكر تمامي جوانب شرح دهد و سپس آن را در سه نسخه تهيه و ضميمه اظهارنامه نمايد.

 

شرح اختراع طبق استاندارد زير تهيه شود:

الف- عنوان اختراع

ب- دانش قبلي مربوطه

ج:ارزيابي دانش قبلي

د: افشاي اختراع

ه: ارائه راه انجام اختراع

و: تأثيرات سودمند اختراع

ز: ادعاها

ح: چكيده

ط: اشكال

 1. نقشه هاي اختراع: هدف از تهيه اين نقشه ها اين است كه شرح فني اختراع يا توصيف اختراع بيشتر قابل فهم باشد. از نقشه، سه نسخه تهيه و ضميمه اظهارنامه مي گردد. در ترسيم نقشه ها بايد نكات ذيل رعايت شود:

 

 

نقشه ها بايد با مركب و از روي مقايس متري كشيده شود.

متقاضي ثبت اختراع يا وكيل قانوني او بايد ذيل نقشه ها را امضا نمايد.

نقشه ها بايد در كاغذهاي 34 سانتيمتر طول و 22 سانتيمتر عرض تهيه شود.

در كشيدن نقشه ها بايد فقط از يك روي كاغذ استفاده شود.

نقشه ها بايد كامپيوتري باشد.

ادعانامه: در اين قسمت متقاضي ثبت اختراع توضيحاتي در رابطه با چگونگي اختراع خود بيان مي نمايد. يعني اينكه اختراع انجام شده چه مشكلي را حل مي نمايد و چه را ه حل جديدي را ارائه مي نمايد. در اين قسمت متقاضي بايد سه شرط ثبت اختراع يعني جديد بودن، ابتكاري بودن و صنعتي بودن مورد اختراع خود را بطور كامل توضيح دهد و همچنين ميزان حمايت ناشي از حق ثبت اخترا ع را مشخص نمايد. ادعاي مخترع بايد در سه نسخه تهيه و به امضاي خود شخص يا وكيل قانوني او برسد و ضميمه اظهارنامه شود.

فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعين

 

 1. فتوكپي كارت ملي.

 

 1. قبض صندوق اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي حاكي از پرداخت وجوه لازم


کارشناس رسمی دادگستری اختراع ، برند و ثبت شرکت ها