• خانه
 • کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی
کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی 

 • اظهارنظر و ارائه تاییدیه کارشناسی جهت اخذ پایان کار ساختمانی در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني
 • تعيين ميزان خسارات و تعميرات امور ايمني و آتش نشاني
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص امور ايمني و آتش نشاني در اماكن و صنايع
 • برآورد نيازهاي ايمني و آتش نشاني در اماكن وصنايع
 • برآورد هزينه هاي امكانات و سيستم هاي ايمني و آتش نشاني
 • بررسي كيفي امور ايمني و آتش نشاني ( فني و اجرائي )
 • بررسي كيفي امور سرويس و نگهداري وسايل و سيستمهاي ايمني و آتش نشاني
 • تحليل سيستم هاي ايمني و آتش نشاني
 • ارزیابی و تعيين خسارات ناشي از حوادث و آتش سوزي
 • تحليل و ارزيابي طرح ها و برنامه هاي ايمني و آتش نشاني
 • بررسی علت يابي آتش سوزي ها و حوادث


کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

دستورالعمل ايمني براي ساختمانهاي بالاي4سقف و يا بيش از 6 واحد

محوطه سازي:

1- تسطيح ومحوطه سازي مجموعه بايد طوري انجام پذيرد كه امكان تردد و استقرار خودرو هاي آتش نشاني جهت انجام عمليات نجات و اطفاء به سهولت ميسر باشد.
2- ابعاد درب ورودي محوطه مجموعه بايد بگونه اي انتخاب گردد كه ورود خودروهاي سنگين آتش نشاني به مجموعه امكان پذير باشد.
3- جهت امكان انجام عمليات بالا برهاي آتش نشاني احداث هر گونه سردرب و امثالهم در قسمت ورودي محوطه ممنوع مي باشد .
پلكان عمومي:
4- دهليز پلكان و چاه آسانسور با ساختار مقاوم حريق دوربندي و از ساير قسمتها مجزا گردد.
5- اندازه عرض هر مسير پله حداقل 112 سانتي متر و عرض پاگرد پيش ورودي (لابي) طبقات حداقل 150 سانتيمتر و عرض پاگرد نيم طبقه استراحت 120 سانتيمتر در نظر گرفته و اجرا شود.
6- اندازه هاي ارائه شده در نقشه هاي معماري در خصوص عرض مسير پله ها ، عرض پاگرد ها و ابعاد مربوط به پيش ورودي آسانسور ها دقيقا رعايت شود.
7- درب ورودي به دهليز پلكان در تمامي طبقات از نوع مقاوم ، دوربند ، خود بسته شو و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد.
8- باز شدن درب داكتهاي تاسيسات ، شوت زباله و هر گونه بازشو ديگر بداخل دهليز پلكان تحت هر شرايطي مجاز نمي باشد.
9- دريچه هاي شوت زباله موجود در دهليز پلكان اجرا شده بايد كاملا دوربند گردند.
10- ارتباط انباريها با دهليز پلكان از طريق درب مقاوم حريق خود بسته شو و دوربند قطع گردد.
11- دهليزهاي پلكان در طبقات توسط باز شوهاي مناسب از نور و هواي طبيعي بهره مند گردند.
12- ارتفاع نرده پلكان عمومي حداقل 80 سانتيمتر و فاصله حفاظ داخلي (عمودي) حداكثر 10 سانتيمتر در نظر گرفته شود.(نصب حفاظ داخلي بصورت افقي مورد تاييد نمي باشد.)
13- اطراف پلكان عمومي ابتدا سيمان اندود سپس گچكاري گردد.
14- اجراي انباري در زير پله ها مجاز نمي باشد.
15- به منظور كاهش وحشت متصرفين از ارتفاع ، اطراف پلكان بوسيله جان پناه با ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر محافظت گردد.
16- پلكانهاي خروجي بايد يك راه بي خطر و بي مانع را تا سطح زمين با محل كاملا امني فراهم نمايد.
17- دسترسي به پلكانهاي خارجي در هر طبقه بايد از طريق دربهاي مقاوم و دود بند صورت پذيرد.
18- جهت جلوگيري از ريزش نزولات آسماني به روي پله هاي خارجي ، مسقف نمودن اين گونه پله ها الزاميست.
19- كف پا گردها و پلكانهاي خارجي با سازه فلزي بايد از نوع ورق فلزي آجدار پوشش داده شود.
پله دوار:

20- حداقل اندازه كف (پاخور) هر طبقه 30 سانتيمتر از باريك ترين قسمت 28 سانتيمتر بوده ، از فاصله 30 به بعد 90 الي 110 سانتيمتر طول پلكان موجود باشد.

21- استفاده از پله هاي مارپيچ در راه هاي خروجي براي حداكثر 5 نفر مجاز خواهد بود مشروط به آنكه
ضوابط زير رعايت شود:
الف) عرض مفيد پله از 65 سانتيمتر كمتر نباشد.
ب) ارتفاع هر پله از 24 سانتيمتر بيشتر نباشد.
ج) ارتفاع مفيد پله (قد راه پله) از 200 سانتيمتر كمتر نباشد.
د) اندازه كف (پا خور) هر پله ، در فاصله 30 سانتيمتري از باريك ترين قسمت پله ، حداقل 20 سانتيمتر باشد.
ه) تمام كف پله ها به شكل هاي يك اندازه باشد.
آسانسور:
22- آسانسورها از نوع اتوماتيك تلسكوپي دو درب (درب كابين و درب طبقات) انتخاب شود.
23- بهتر است يك دستگاه از آسانسورهاي ساختمان از نوع آتش نشاني پيش بيني و اجرا گردد. به گونه اي كه با قطع برق شهر بوسيله مولد ثانويه آماده بكار شده و از قابليت هدايت و كنترل از داخل كابين برخوردار باشد.
24- جهت تمايز آسانسور آتش نشاني از ساير آسانسورها نصب بر چسب آسانسور مخصوص آتش نشاني الزاميست.
25- ابعاد مربوط به چاه آسانسور بگونه اي پيش بيني شود كه نصب كابين دو درب در آن امكان پذير باشد.
26- ابعاد مربوط به پيش ورودي (لابي) آسانسور حداقل 150* 150 سانتيمتر در نظر گرفته شود مشروط به اينكه ابعاد موصوف از ابعاد چاه آسانسور كمتر نباشد ، در غير اين صورت ابعاد چاه آسانسور ها ملاك مي باشد.
27- استفاده از آسانسور در زمان وقوع حريق ممنوع بوده و بايستي متن زير در داخل كابين و در مقابل آسانسور جهت استفاده كنندگان نصب گردد:
( در زمان آتش سوزي از آسانسور خارج شده و از پلكان استفاده نماييد . توصيه مي شود آسانسور در مواقع آتش سوزي فقط در اختيار افراد ذيصلاح يا آتش نشانها قرار گيرد تا بتوانند با راندمان بيشتر عمليات تخليه را انجام دهند.)
28- مستقل و مجزا سازي خروجها با ديوار ها و درب ايزوله ضد حريق در كليه طبقات ( فضاي فيلتر هر طبقه مسكوني s=n+3 ) و زير زمين ها
29- استفاده از آسانسور خودرو در پاركينگ هاي زير زميني كه امكان احداث رمپ وجود ندارد ( فقط يك طبقه زير همكف) با رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان مباحث 3 و15 بايد اجرا گردد.
30- آسانسور در طبقات غير مسكوني ، مجهز به پيش ورودي (لابي) شود.
31- صاف و صيقلي بودن ديوارهاي داخلي چاه آسانسور
32- عدم اجراي محل و نصب آسانسور در چشم پله و دور بندي پلكان
33- اجراي دريچه نجات (دريچه بازديد) آسانسور: نصب دريچه ايمن و مناسب كركره اي در ديواره بالاي چاه آسانسور به ابعاد حداقل 60*80 به صورت كشويي يا لولايي باز شو به طرف بيرون در اتاقك ،‌ با شرايط مبحث 15 مقررات ملي.
34- نصب اعلام حريق موضعي در موتور خانه آسانسور
35-اخذ گواهي ايمني كيفيت آسانسور از شركت هاي معتبر و قابل تاييد استاندارد.
پله فرار:

36 – مسيرهاي خروج بايد به گونه اي طراحي و اجرا شوند كه براي رسيدن به يك خروج، عبور از ميان آشپزخانه ، انبارها، سرويسهاي بهداشتي، فضاهاي كاري، رختكنها، اتاقهاي خواب و فضاهاي مشابهي كه در هاي آنها در معرض قفل شدن هستند، لازم نباشد.

37- رعايت حداقل فاصله يك متري پله فرار از پنجره هاي مشرف
38- محل و وضعيت پله فرار دور از پلكان عمومي و دسترسي كليه واحدها به آن ميسر باشد.
39- عرض پله ها و پا گردها و مسير راه خروج نبايد در هيچ قسمت از طول مسير كاهش يابد .
40- درب پله فرار به طرف پله فرار باز شود.
41- پله فرار از پشت بام تا كف تراز خروجي مشرف به فضاي آزاد (حياط يا خيابان) اجرا گردد.
42- عرض هيچ يك از دسترسهاي خروج نبايد از 91 سانتيمتر كمتر در نظر گرفته شود.
43- پا خور تمام پله ها بايد از يك جنس بوده و تمام تدابير لازم به منظور ممانعت از لغزندگي بر روي سطح آن اتخاذ گردد.
44- ارتفاع نرده پلكان فرار حداقل 80 سانتيمتر و فاصله حفاظ داخلي ( عمودي ) حداكثر 10 سانتيمتر در نظر گرفته شود . (نصب حفاظ داخلي بصورت افقي مورد تاييد نمي باشد.)
45- دو طرف پله فرار داراي گارد محافظ با ميله هاي عمودي و حداقل ارتفاع 120 سانتيمترباشد.
46- كف پله هاي فرار با ورق آجدار با ضخامت حداقل 3 ميلي متر پوشانده شود.
47- به منظور جلوگيري از ريزش نزولات آسماني و سقوط اشياء پله فرار به سقف مناسب مجهز گردد.
48- نصب روشنايي اضطراري در مسير هر رمپ پلكان فرار (در طراحي نقشه هاي تاسيسات برقي پيش بيني شود.)
49- نصب علائم خروج اضطراري و شماره هاي طبقات در محل هاي مناسب(طبق نظر كارشناس بازديد
50- تاكيد مي شود براي جلوگيري از ريزش برف و باران و لغزندگي سطح پله هاي خارجي ( فرار و اصلي) تمهيدات ايمني لازم پيش بيني شود.
51- پله فرار پيچ و دوار قابل تاييد نيست (مگر با شرايط مبحث 3 مقررات ملي ساختمان)
دود كش ها:

52- بايستي براي هر منبع حرارتي يك لوله دودكش مستقل تا بالاي پشت بام در نظر گرفت.

53- حداقل قطر لوله هاي دودكش براي بخاريها گازي 10 سانتيمتر و براي شومينه و دستگاه پكيج 15 سانتيمتر در نظر گرفته شود.
54- هر وسيله حرارتي بايد از طريق لوله ها و قطعات اتصال بصورت كاملا درز بندي شده و يك دودكش سالم، ‌بدون درز و شكستگي و بطور مستقل و مختص به خود وصل شود . دود كش بايد بدون هيچگونه انشعابي در تمام طول مسير تا بالاترين قسمت ساختمان امتداد يابد.
55- لازم است انتهاي هر دودكش يا لوله تهويه به كلاهك مخصوص مجهز گردد. اين كلاهك بايستي به نحوي ساخته شود كه از ورود باد و ايجاد جريان معكوس هوا در لوله و نيز داخل شدن باران و برف و پرندگان و غيره جلو گيري كند.
56- نظرات مهندسين محترم تاسيسات برق و گاز در خصوص موارد اعلام شده اين فرم براي تاسيسات برقي و دودكشها ارجحيت دارد.
57- استفاده از لوله هاي فنري آلومينيومي به جاي لوله هاي گالوانيزه به عنوان دودكش ممنوع است.
جان پناه و نماي شيشه:

58- احداث جان پناه با ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر اطراف پشت بام ، بالكن ، تراس ( استفاده از شيشه و اشياء برنده و نيزه اي به عنوان حفاظ مجاز نمي باشد) در صورتيكه از نرده جهت جان پناه استفاده گردد، بايستي حفاظهاي داخلي آن بصورت عمودي بوده و به فاصله حداكثر 10 سانتيمتر از يكديگر و با همان ارتفاع نصب گردد.

59- در صورت تصميم براي اجراي نماي سنگ يا شيشه موارد ذيل رعايت و اجرا گردد:
الف) شيشه از نوع سكوريت انتخاب شود.
ب)ابعاد شيشه و سنگ حداكثر 50×50 در نظر گرفته شود. هر سه متر ارتفاع سنگ روي نبشي قرار گيرد.
ج) فرم اصلي نماي شيشه از بر ساختمان پيش زدگي نداشته و قابهاي شيشه بصورت عمودي باشد.
د) از داخل ساختمان پشت به نماي شيشه اي از كف تمام شده در هر طبقه اجراي جان پناه با مصالح ساختماني به ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر و يا نصب نرده با همين ارتفاع.
نور گيرها ، داكتها ، تهويه ها:
60- بازشوهاي قائم و يا تنوره هاي موجود در بنا ، از قبيل پلكانها ، نور گير ها ي داخلي و نظاير آن بايستي در برابر حريق محافظت شوند.
61- استفاده از كوپل طلق دار به جاي شيشه در قسمت نورگيرهاي پشت بام و يا نصب توري فلزي ريز بافت با قاب فلزي زير نورگيرهاي پشت بام.
62- در نظر گرفتن تهويه مناسب جهت ، نورگيرها و پلكان عمومي
تاسيسات:

63- نصب نشت ياب گاز در هر واحد مسكوني

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

64- تعبيه فرش عايق يا پالت براي تابلوهاي برق به ضخامت 5mm
65- نصب كليد ايمني جريان نشتي (RCCB) يا محافظ جان جهت هر واحد
66- نصب چراغ هشدار دهنده و برق گير در بالا ترين ارتفاع ساختمان
67- نصب روشنايي اضطراري در پلكان عمومي، راهروها و طبقه همكف الزامي مي باشد.
68- سيستم روشنايي اضطراري بايد از نوع عملكرد خودكار انتخاب شوند.
69- برق مورد نياز براي روشنايي مسيرهاي خروج بايد از منبع مداوم و مطمئن تامين گردد.
70- در مواردي كه براي روشنايي اضطراري راههاي خروج از نيروي باطري كمك گرفته مي شود، نحوه طراحي سيستم ، نوع باطريها و چگونگي شارژ شدن آنها بايد به تاييد كار شناش مسئول برسد.
71- پيش بيني كنتور برق مجزا براي سيستم اعلام حريق و فاير باكس به طوري كه به برق طبقات و واحدها ارتباط نداشته باشد(توصيه مي شود براي مواقع اضطراري از موتور برق مناسب، با فيوز اتومات استفاده شود).
72- تعداد و موقعيت منابع روشنايي و طرح نورپردازي بايد به گونه اي باشد كه با خارج شدن يك چراغ يا منبع روشنايي از مدار ، هيچ قسمت از راه خروج در تاريكي فرو نرود.
73- عبور سيم كشي هاي برق ، لوله هاي تاسيسات و دودكشها از داخل داكتهاي مناسب و مجزا با ديوارهاي ايزوله حرارتي .
74- تمام مصالح و لوازم مورد استفاده در تاسيسات برقي ، از قبيل لوازم لوله كشي و سيم كشي ، تابلوها ، مكانيزمهاي قطع و وصل ، موتور پمپها ، مولدها ، ترانسفرمرها ، وسايل روشنايي ،وسايل حفاظتي و نظاير آن بايد داراي علامت استاندارد باشد.
75- ضوابط ايمني در اجزاء شبكه برق اعم از كابل كشي ، فيوزها ، كليدها ، پريزها ،روشناييها و جعبه هاي تقسيم دقيقا رعايت گردد.
76- در سيم كشي ها با استفاده از لوله براي انشعابات خمها ، زانوها ، سه و چهار راه ها و غيره از وسايل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر لوله استفاده شود جعبه هاي زير كليد و پريز و ديگر متعلقات مشابه در سيم كشي هاي تو كار بايد با نوع لوله كشي و كليد و پريز هاي مورد استفاده همگوني داشته باشد.
77- كليه سيم كشي ها اعم از رو كار و تو كار بايد در داخل لوله هاي فولادي انجام شود.
78- فيوز هاي برق بايستي متناسب با آمپر مصرفي و از نوع اتوماتيك حساس انتخاب و نصب شود.
79- از اخذ انشعابات فرعي براي مصارف متفرقه و پراندگي در شبكه برق خودداري شود.
80- تجهيزات بكار رفته در محيطهاي نمناك و مرطوب بايد مجهز به اتصالات مخصوص مربوط به نوع سيم كشي مورد استفاده باشد تا از نفوذ رطوبت به داخل لوله ها و تجهيزات جلو گيري شود.
81- كليه لوازم و تجهيزات بكار رفته در محيطهاي نمناك و مرطوب بايد ضد زنگ و در برابر مواد خورنده مقاوم باشند.
مسيرهاي خروج :

82- اجراي خروجي ها با حداقل عرض 10/1 متناسب با مبحث سوم مقررات ملي ساختمان

83- درب هاي خروج موافق خروج بطوري كه مسير خروج مسدود نگردد و بصورت لولايي باز شود.
84- خروجي دوم براي فضاهاي بيش از 185 متر مربع
85- اجراي مسير خروج از فضاهايي داراي درب كه در زمان وقوع حريق قفل شده باشد مجاز نمي باشد مانند آشپزخانه ها ،انبارها ، سرويس هاي بهداشتي ، رختكن ها ، اتاق خواب و فضاهاي مشابه
86 – هر پا گرد پله كه هم سطح طبقه اي واقع شود بايد داراي علامتي باشد كه شماره آن طبقه را مشخص كند اين علامت بايد در ارتفاع تقريبا 5/1 متري از كف تمام شده و در موقعيتي نصب گردد كه تحت هر شرايطي از جمله باز يا بسته بودن درب ورودي به طبقه به راحتي ديده شود.

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی
87- علائم خروج بايد موقعيتي مناسب و رنگ و طرحي متضاد با تزئينات و نازك كاري هاي داخلي و ساير علائم و نشانه ها داشته باشند تا به آساني ديده شود.
88- در هر طبقه از جمله طبقات زير تراز تخليه خروج كه با مقاصد عمومي ساختمان به تصرف در آيد. بايد حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشند.
گود برداري:

89- رعايت موارد ايمني در زمان تخريب ، خاك برداري و گود برداري مطابق آيين نامه اداره كار و مبحث دوازده مقررات ملي ساختمان.

90- استفاده از شمع و سپر جهت مهار ساختمانهاي مجاور ، بطوريكه شمع كوبي پايه ها بطور مطمئن تامين گردد.
91- فاصله شمعها از يكديگر بيش از 5/2 متر نباشد.
92- زير شمعها پايه هايي از مصالح مناسب با ابعاد و استحكام كافي با توجه به مقاومت خاك گذارده شود.
93- زاويه شمع با سطح از 30 درجه بيشتر نباشد.
94- استفاده از پشت بندهاي مقاوم جهت ديوارهاي مجاور
95- در نظر گرفتن نگهبان شبانه روزي تا اتمام گود برداري و ديوار چيني ديوارهاي حمال ساختمان
96- ايجاد حصار مناسب در فاصله يك متري اطراف گود با ارتفاع حدود 5/1 متر و نصب روشناييها و تابلوهاي هشدار دهنده بر روي حصار
ايمني زير زمين:
97- اجراي تهويه طبيعي و داكتهاي مناسب جهت زيرزمين
98- نصب سيستم اعلام حريق اتوماتيك
99- اجراي خروجي دوم براي زير زمينهاي با مساحت بيش از 185 متر مربع
تجهيزات اطفايي:

100- به لحاظ امكان مقابله با حريق هاي احتمالي لازم است ساختمان به شبكه آب آتش نشاني با در نظر گرفتن منبع ذخيره آب كافي و سيستم پمپاژ اتوماتيك تجهيز گردد.

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

101- طراحي و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تركيبي در تمام طبقات الزاميست ، بطوري كه انشعابات اخذ شده در طبقات جهت استفاده متصرفين به قطر حداقل سه چهارم اينچ و جهت استفاده نيروهاي آتش نشاني و در استخر ، پاركينگ ها و زيرزمين ها هر دو انشعاب 5/1 اينچ در نظر گرفت شود.
102- استفاده از استخر به عنوان منبع ذخيره آب آتش نشاني مجاز نمي باشد.
103- شبكه آب آتش نشاني و سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق در ساختمان بايد مطابق با ضوابط سازمان و توسط شركتهاي ذي صلاح مورد تاييد آتش نشاني اجرا شود.
104- نصب يك دستگاه هوزريل متصل به آب شهر در هر طبقه با قابليت پوشش دهي تمامي سطوح همان طبقه الزاميست.
105- پيش بيني، طراحي و اجراي شير هاي هيدرانت ايستاده جهت مجتمع هاي مسكوني.
106- نصب خاموش كننده دستي مناسب، با نظر كارشناسان سازمان

دستورالعمل اجرایی موارد ایمنی و آتش نشانی برای ساختمانهای زیر5 سقف

1- مالکین محترم توجه داشته باشند کاربری مورد استفاده ملک باید با کاربری قید شده در پروانه شهرداری مطابقت داشته باشد.

2- اجرای جانپناه پشت بام با ارتفاع حداقل 80 سانتیمتر .
3- نصب نرده در پلکان ، تراس، پشت پنجره ها و نما های شیشه ای با ارتفاع حداقل 80 سانتیمتر با حفاظهای عمودی که فاصله آنها از هم حداقل 10سانتیمتر باشد .
4- اجرای فنس (حفاظ توری مستحکم ) یا کوپل طلق دار تاشو زیر نور گیر خرپشته.
5- اجرای دودکش با قطر حداقل 10 سانتیمتر برای بخاری و 15 سانتیمتر برای پکیچ و آبگرمکن و شومینه
6- عدم استفاده از دودکشهای آلومینیومی در وسایل گرمایشی
7- تعبیه دودکش مجزا برای هر یک از وسایل گرمایشی .
8 – نصب کلاهک H مناسب با رعایت ارتفاع80 سانتیمتر از روی جانپناه
9- تهویه مناسب برای موتورخانه در صورت اجرا و نصب کانال دود
10- اجرای تهویه طبیعی در خرپشته با بازشوهای مناسب در سقف و دیوارها.
11- عدم اجرای آسانسور در وسط پلکان و اخذ گواهی ایمنی کیفیت آن از شرکت مربوطه و اداره استاندارد(در صورت اجرا)
12- اجرای دو مسیر خروج مجزا از هم برای زیر زمینهای با مساحت بیش از185 متر مربع.

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی
13- نداشتن ستون عریان درپیلوت و پارکینگ .
14- نصب دربهای خروجی (مقاوم در برابرحریق و خود بسته شو) بطوری که به سمت خروج باز شودو مسیر خروج مسدود نگردد.
15- نصب روشنایی اضطراری مناسب با منبع تغذیه مستقل در پلکان ، پارکینگ و در صورت وجود در زیرزمین .
16- نصب نشت یاب گاز حداقل در آشپزخانه هر واحد.
17- اجرای سیم کشی توکار در تمام نقاط ساختمان
18- تعبیه فرش عایق با ضخامت حداقل6 میلیمتر برای تابلوی برق و یا جعبه کنتور.
19- اجرای سیم ارت طبق استاندارد .
20- عدم اجرای هرگونه تاسیسات، اتاق، انباری وموارد مشابه در زیر پلکان(زیر پلکان عاری از هر گونه کاربری باشد).
21- نصب خاموش کننده مناسب با تشخیص کارشناس سازمان آتش نشانی در هر واحد.کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی