• خانه
 • نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری
نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

 

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

 

 

مسئول محترم اجرای احکام شعبه ………… دادگاه حقوقی ……..

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ……. اجرایی ش …. به سود آقای …………ی و به زیان آقای …………….، با موضوع “ارزیابی کار انجام شده، و مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه و همچنین زمان موردنیاز تا تکمیل ملک” به استحضار می رساند که اینجانب پس از مطالعه پرونده و آگاهی از خواسته اجرایی به محل موردنظر که عبارت از یک دهنه مغازه تخریب شده واقع در نشانی استان… – ……………… به ابعاد ناخالص موجود 50/3 * 3 متر (= مساحت ناخالص 50/10 مترمربع و خالص حدود 8 مترمربع) مراجعه نموده، و پس از بررسی و مترکشی لازم، نظریه خود را به شرح زیر تقدیم می نمایم:

 

– ارزش کار انجام شده تاکنون مشتمل بر: پی کنی و اجرای شناژ طولی در ضلع شمالی ملک (شامل پی کنی – اجرای میلگرد طولی و خاموت – قالب بندی طرفین شناژ و بتن ریزی)، اجرای فونداسیون برای ستون فلزی در گوشه شمال شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی – اجرای صفحه ستون و بتن ریزی)، اجرای شناژ طولی در ضلع شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی طرفین شناژ): برابر 5.000.000 ریال معادل پانصد هزار تومان.

– ارزش مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه: برابر 25.000.000 ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان.

– زمان موردنیاز تا تکمیل ملک: حدود 2 ماه.

 نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

 

درصد تقصیر افراد در ورود خسارت

 

شماره قرار: شماره پرونده: …./….. ش ……… شورای حل اختلاف مجتمع ….. استان…

خواهان: آقای …..

خوانده : ……………

خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

 

به تاریخ 27/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای …………….. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

 

نظریه کارشناسی:

موضوع خواسته عبارت از بررسی و تعیین دلیل ریزش یک راسته دیوار تازه ساز، واقع در نشانی: استان… – ………….. می باشد، که حسب اعلام خواهان و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته چنین عنوان گردید که در تاریخ 20/6/1389 خواهان پرونده ضمن توافق با یک نفر استاد کار بنا ، مبادرت به بکار گماری این استادکار و تعداد 3 نفر کارگر برای به احداث یک سه دیواری بر روی سقف انباری موجود در گوشه جنوب غربی تعمیرگاه نموده است، لیکن در حین اجرای دیوار و در اثر وزش باد شدید ، دیوار تخریب گردیده و آجرهای سفال آن بر روی یکی از کارگران که در حال حمل ملات بوده است ، ریزش نموده و موجب مصدومیت و نهایتاً مرگ وی می شود. در بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که:

 

– ضوابط قانونی شامل تهیه نقشه و جزییات فنی اجرایی و دریافت مجوز ساخت دیوار از شهرداری، و انجام کار بر اساس نقشه و دستور مهندس ناظر و نیز رعایت مقررات ایمنی و حفاظت از کارگاه، توسط خواهان به عنوان کارفرمای احداث دیوار رعایت نشده است. (درصد تقصیر = 50% = پنجاه درصد)

– پیمانکار احداث دیوار بدلیل توجه ننمودن به شرایط کار از قبیل بادگیر بودن محل و اثرات فشار جانبی باد بر بدنه دیوار، لزوم شاسی کشی و قاب بندی دیوار با مصالح فلزی، کامل نبودن گیرش ملات ماسه و سیمان در زمان کوتاه، رعایت ضواط ایمنی نظیر احتمال سقوط از ارتفاع، احتمال ریزش مصالح و . . . دارای مسئولیت می باشد. (درصد تقصیر = 35% = سی و پنج درصد)

– کارگر مصدوم و متوفی نیز شخصاً ایمنی تردد و کار در محل را نادیده انگاشته است. (درصد تقصیر = 15% = پانزده درصد

  

تامین دلیل بابت تامین نشده قراردادساخت وساز

شماره قرار: شماره پرونده: ……… شورای حل اختلاف ………… استان…

خواهان: آقای ……………….

خوانده: آقای ………………

خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری.

 

به تاریخ 31/6/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ……………… کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

 

نظریه کارشناسی:

موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر عدم رعایت مفاد قرارداد بین خواهان و خوانده، شامل: ساخت یک طبقه بیشتر و در نتیجه افزایش تعداد جمعیت ساکن و کاهش فضای پارکینگ و کاهش قیمت واحدها – تبدیل بیشتر فضای پارکینگ به مغازه – عدم ساخت انباری مناسب و به تعداد لازم – لوله کشی غیر استاندارد – عدم رعایت استاندارد تهویه ساختمان – کافی نبودن تعداد لوله های بخاری – تغییر معماری داخلی می باشد، که با عنایت به بازدید به عمل آمده از ملک موردنظر واقع در نشانی ………………………، و مقایسه با مدارک دریافتی به شرح زیر جمع بندی می گردد:

 

الف) چکیده مدارک بررسی شده:

– خوانده در تاریخ 29/3/1386 برای احداث یک مجتمع آپارتمانی توافق نامه تشویقی برای افزایش تراکم از 120% به 240% به صورت 4 طبقه و 8 واحد مسکونی را از شهرداری دریافت کرده است.

– خوانده در تاریخ 22/8/1386 فرم دستور نقشه را بابت افزایش تراکم تشویقی از 120% به 300% به صورت 5 طبقه و 8 واحد مسکونی را از شهرداری دریافت کرده، که بر اساس آن تعداد واحدهای مسکونی در طبقات اول تا سوم به صورت دو واحدی و در طبقات چهارم و پنجم به صورت تک واحدی است.

– در تاریخ 5/3/1388 گروه ناظران و مجری ساختمان گزارش پایان کار را به صورت 90% رعایت آیین نامه 2800، رعایت و مورد قبول بودن تأسیسات برقی تا حد 75% ، مغایرت تأسیسات مکانیکی با نقشه مصوب، مطابقت نداشتن عملیات معماری با نقشه مصوب را تهیه و به شهرداری تسلیم نموده اند.

– در تاریخ 23/6/1388 گزارش وضعیت خلاف ساختمان توسط شهرداری منطقه 6 تهیه شده، و در آن به مواردی از قبیل تبدیل پارکینگ به تجاری – افزایش تعداد واحدها – کسری پارکینگ و . . . اشاره شده است.

– در تاریخ های 25/7/1388 و 10/11/1388 کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به تخلفات ساختمانی مربوطه رسیدگی کرده، و در هر مورد رأی مقتضی را صادر نموده اند.

– فهرست نقشه های مصوب سازمان نظام مهندسی و شهرداری که بر اساس آنها پروانه ساختمان صادر و تسلیم شده، و طرح اجراء شده با آن مغایر است.

– قرارداد عادی دوجانبه تاریخ 1/11/1386 بین خواهان و خوانده مبنی بر معامله یکدستگاه آپارتمان به متراژ تقریبی 110 مترمربع از قرار هر مترمربع 6.000.000 ریال با مهلت تحویل چهارماهه.

 

ب) مهمترین ایرادات اجرایی مشاهده شده:

ب -1) در قسمت مشاعات ساختمان:

– تعداد طبقات آپارتمان: شامل پنج طبقه و پیلوت، که طبقه پنجم آن به صورت سه واحدی و دیگر طبقات به صورت دو واحدی و در مجموع به صورت 11 واحد مسکونی می باشد، که در مقایسه با نقشه مصوب نظام مهندسی و شهرداری و توافق نامه های دریافتی تبدیل طبقه چهارم از تک واحدی به 2 واحدی و طبقه پنجم از تک واحدی به 3 واحدی تخلف بوده، که به تبع آن مشکل تأمین تعداد پارکینگ ها و انباری های موردنیاز بوجود آمده است.

– خرپشته: نصب نشدن درب – تکمیل نشدن برق کشی – نداشتن محافظ برای موتور آسانسور– نفوذ رطوبت به داخل بدنه جنوبی خرپشته.

– کانال کولر: کانال کولر تعداد چهار واحد آپارتمانی از داخل نورگیر واقع در ضلع شمال شرقی عبور داده شده است.

– قرنیزهای کناره راه پله به خوبی اجراء نشده اند، و در موارد متعددی از بدنه جدا شده اند.

– کلید و پریزهای داخل راه پله و محل های عبور لوله های گاز به شکل مناسب اجراء نشده است.

– فضای سبز در حیاط اجراء نشده است.

– درب حیاط درست اجراء نشده است.

– سیم کشی خطوط تلفن ساختمان در قسمت پیلوت نامنظم و بهم ریخته می باشد.

– پوشش نمای تعدادی از ستون های بتنی در پیلوت انجام نشده است.

– معماری مشاعات با نقشه مصوب مطابقت ندارد.

 

ب – 2) در داخل واحد آپارتمانی خواهان:

– سنگ اوپن آشپزخانه به صورت دو تکه و غیر همتراز نصب شده است.

– اجرای سرامیک فرش کف هال با بی دقتی صورت گرفته است.

– لوله بخاری داخل هال در حدود 60 سانتی متر به صورت افقی انجام شده است.

– داخل آشپزخانه مجرای تهویه ندارد.

– سیم کشی های برق داخل واحد ناقص مانده است.

– درب اطاق ها از جنس نئوپان بدون رویه می باشد.

– سقف کاذب حمام و توالت به خوبی اجراء و تکمیل نشده است.

– پوشش رابیتس و کاذب کانال کولر خواب شمالی انجام نشده است.

– معماری داخلی واحد آپارتمانی با نقشه مصوب مطابقت ندارد.

 

ج) جمع بندی:

 

در چهارچوب شرح خواسته خواهان ملاحظه می شود که در قرارداد بین خواهان و خوانده اشاره ای به تعداد اطاق خواب های واحد آپارتمانی معامله شده، و یا تعداد واحدهای مسکونی و یا تعداد طبقات مجتمع موردنظر نشده است. همچنین آن قسمت از ادعاهای خواهان مبنی بر تبدیل پارکینگ به مغازه بر اساس گزارش شهرداری منتفی شده و تا زمان بازدید اینجانب نیز اجرایی نشده بود، بعلاوه تعداد طبقات ساختمان نیز برابر مجوزهای دریافتی می باشد، لیکن با جمع بندی موارد عنوان شده در صدر این گزارش، شامل مدارک و مجوزهای اداری – گزارش های ناظران و بازرسان قانونی – قرارداد دوجانبه بین خواهان و خوانده – مشاهدات عینی اینجانب، مسلم است که ساختمان موردنظر دچار کاهش مرغوبیت شده است، که رقم ریالی خسارت وارد شده به خواهان با توجه به درصد سهم ایشان از تعداد 8 واحد مسکونی اولیه، و بابت سه سرفصل اساسی (= “نقص کیفی و اجرایی معماری داخلی واحد آپارتمانی، معماری مشاعات و فضاهای عمومی، تأسیسات مکانیکی و برقی” – ” افزایش تعداد واحدهای مسکونی” – ” کمبود پارکینگ های موردنیاز”) به مبلغ در حدود 120.000.000 ریال (معادل دوازده میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد.

  

حق کسب وپیشه

ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی ………..

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ……….. موضوع دادخواست خانم … به طرفیت آقای … ، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: ……به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

 

– خواسته دادگاه: با عزیمت به محل و ملاحظه ملک و ملاحظه محتویات پرونده، ملک را از نزدیک مورد مطالعه قرارداده، با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه از جمله مساحت مورد اجاره و تأسیساتی که برای استفاده از آن تعبیه شده، و همچنین نوع شغلی که مستأجر به آن اشتغال داشته است، و موقعیت محلی عرصه آن و بالاخره میزان وجهی که مستاجر در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته و میزان اجاره بهایی که در حال حاضر می پردازد، میزان حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره دعوای حاضر را به دادگاه اعلام نماید.

 

– نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه “تجاری شده ضمن پرداخت جرایم ماده 100 شهرداری توسط مستأجر در سالهای 1376 و 1377” به مساحت زیربنای مفید در حدود 3/18 مترمربع، همراه با امتیاز برق و گاز می باشد، که هم اکنون لوازم و ابزار جوشکاری و کاربیت کاری در آن مشاهده می شود. با توجه به موقعیت محلی این ملک و ارزش روز آن، و نیز مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در سال 1353 “معادل 130 تومان”، و قدمت اجاره “معادل حدود 36 سال”، و اجاره بهای پرداختی مستأجر در حال حاضر “معادل 1500 تومان”، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای این ملک در حال حاضر “حدود 100.000 تومان”، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی مستأجر در طول 36 سال “در حدود 352.000 تومان”، در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب آن را حداکثر برابر 36.000.000 ریال معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان برآورد و اعلام می نمایم.

مثال-اختلاف کارفرما وپیمانکار

ریاست محترم شعبه …………. دادگاه تجدیدنظر استان…سلام علیکم؛

 

با احترام، بازگشت به برگ اخطاریه دعوت به کارشناسی پرونده کلاسه ………. موضوع تجدید نظر خواهی شرکت ……….. استان … به طرفیت شرکت ساختمانی وتاسیساتی …….، به استحضار می رساند که اینجانب به همراه دیگر اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه و مطالعه پرونده و همچنین آگاهی از خواسته آن دادگاه محترم، اقدام به تشکیل چندین جلسه با حضور طرفین پرونده و صرف دهها ساعت وقت بمنظور بررسی – تطبیق و مقایسه سوابق همکاری طرفین و نیز اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آنان نموده، که در نهایت و پس از جمع بندی نهایی، و بدلیل بروز اختلاف نظر بین اینجانب و دیگر اعضای هیئت کارشناسی در خصوص برخی از موارد، ناگزیر نظریه خود را به صورت منفرد و در چهارچوب پرسش ها و خواسته های آن دادگاه محترم اعلام می دارم:

 

– خواسته دادگاه: با عنایت به قرارداد فی مابین کلیه خسارات وارده (در صورت وجود) که به پیمانکار یعنی تجدیدنظر خوانده وارد شده است، را مستدلاٌ اعلام نمایند.

 

– نظریه هیئت کارشناسی: نظر به اینکه در چرخه ارجاع کار از سوی کارفرمایان و ادارات بخش دولتی به پیمانکاران طرف قرارداد، دو بخش اصلی و اساسی (شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) به همراه اسناد ضمیمه و پیوست آنها وجود دارد، که در این بخش ها شرح وظایف هریک از دو شخصیت امضاء کننده پیمان تبیین و تعیین می گردد، از اینرو روال کار طرفین این پرونده در زمینه ارجاع کار – پذیرش کار نیز تابع مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان می باشد، که مورد پذیرش و امضای طرفین پرونده بوده، و به عنوان مبنا و چهارچوب همکاری آنان تلقی می گردد. بر همین اساس نیز هریک از طرفین این پرونده دارای تعهدات و اختیاراتی بوده اند، که در پیمان حاضر تعهدات پایه و اولیه تجدیدنظر خواه (= کارفرما) به سه دسته تقسیم می گردد:

الف) تحویل بی عوض و بدون معارض کارگاه (= زمین محل اجرای پیمان) به پیمانکار (به استناد بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان).

ب) تحویل لوله و اتصالات موردنیاز پیمان به پیمانکار (به استناد مفاد مواد 20-ب و 20-ز شرایط خصوصی پیمان).

ج) انجام مکاتبه بمنظور دریافت مجوزهای لازم از ادارات و ارگانهای ذیربط. (مطابق مفاد بند الف ماده 28 شرایط خصوصی پیمان انجام پیگیری برای اخذ مجوز به عهده پیمانکار می باشد، ولی در هرحال کارفرما متعهد به پرداخت وجوه و حقوق لازم برای دریافت مجوز کار و یا تحصیل پروانه ساختمان بوده، و بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، اصالت با شرایط عمومی می باشد).

همچنین برای تمامی این موارد زمان و مدت معین پیش بینی گردیده، و به علاوه در ماده 28 شرایط عمومی پیمان ترتیب برخورد با عدم تحقق هریک از این موارد مشخص شده است، که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

 

شرح مختصر قرارداد:

– کارفرما: شرکت ………. استان …. (تجدید نظر خواه).

– پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی …………… (تجدیدنظر خوانده).

– احداث شبکه ….. شهرک ……. (لوله گذاری با لوله های بتنی در اندازه های 900 – 800 – 400 میلیمتر، و لوله پلی اتیلن در اندازه 300 میلیمتر به طول کل لوله گذاری 2811 متر “برآورد اولیه” .

– شماره قرارداد ………. به تاریخ انعقاد 17/9/1381 .

– مدت اجرای پیمان برابر 12 ماه شمسی به همراه مهلت 15 روزه برای تجهیز کارگاه.

– مبلغ پیمان 1627927532 ریال با احتساب تخفیف (مینوس) 3/15 % .

– تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 .

 

ادعاها و خواسته های تجدید نظر خوانده (پیمانکار):

1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 57 انجام شده با دستگاه نظارت و مشاور پیمان.

2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).

3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی فی مابین (به تعداد 58 صورتجلسه).

4) خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).

5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.

6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.

7) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.

 

 

نتیجه بررسی ها:

 

1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 35 انجام شده با امضای دستگاه نظارت و مشاور پیمان.

 

بررسی صورت وضعیت قطعی نشان می دهد که دستگاه نظارت هزینه درز بندی لوله های بتنی بکار رفته در این پیمان را بر اساس ترکیب اختلاط حجمی مصالح پرداخت نموده، لیکن پیمانکار با ارائه سوابق و تصویر مکاتبات صورت گرفته مدعی آن است که دستورکار محاسبه حجمی طرح اختلاط، پس از تهیه و امضای صورت جلسه شماره 38 به ایشان ابلاغ شده است. اینجانب نیز با توجه به مکاتبات و مدارک موردنظر، و تکذیب نشدن صحت این مدارک توسط نمایندگان کارفرما و مشاورین پروژه، بررسی های خود را بر این اساس انجام می دهم. بنابراین ملاک محاسبه ملات مصرفی در عملیات درزبندی تا صورت جلسه شماره 38 به صورت وزنی، و پس از آن به صورت حجمی خواهد بود. به این ترتیب و بر اساس مندرجات و محاسبات صورت جلسات کارگاهی، متراژ درزبندی وزنی برابر 58/3595 مترطول و متراژ درزبندی حجمی برابر 84/1277 متر طول تعیین می گردد. همچنین به منظور تعیین نسبت پشم سنگ بکار رفته در هریک از روشهای وزنی و حجمی، اینجانب در معیت دیگر اعضای هیئت رأساٌ اقدام به انجام آزمایش عملی و تهیه ملات با حضور طرفین پرونده نموده، که بدلیل تشکیک در نتیجه آزمایش مجدداٌ به این کار اقدام گردید، و در مجموع براساس نتیجه به دست آمده مقدار پشم سنگ مصرفی به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و برآورد می گردد:

ردیف نوع لوله متراژ لوله گذاری طول هر لوله میانگین طول بند کشی در هر مقطع طول کل بند کشی

وزنی حجمی

1 Q 1000 69/1559 متر 5/2 متر 826/2 متر طول 58/3595 84/1277

2 Q 800 59/639 متر 5/2 متر 454/3 متر طول

 

جدول محاسبه میزان پشم سنگ مصرفی در ملات های وزنی و حجمی:

ردیف شرح مقدار

1 سطح مقطع ملات درزبندی بیرون و درون لوله ها:

(با اغماض از تفاوت ضخامت ملات در لوله های 800 و 1000 و تهاتر آن با درصد افت ملات) مترمربع 0075/0 = (025/0*1/0) + (5/0 *10/0 * 10/0)

2 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 وزن سیمان، 1 وزن پودر سنگ، 1 وزن پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 وزن): 1690 کیلوگرم بر مترمکعب

3 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات وزنی: 338 کیلوگرم

4 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی وزنی: مترمکعب 97/26 = 58/3595 * 0075/0

5 وزن کل پشم سنگ مصرفی در درزبندی وزنی: کیلوگرم 9116 = 338 * 97/26

6 قیمت هر کیلوگرم پشم سنگ با هزینه حمل: 13000 ریال

7 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات وزنی: ریال 118508000 = 13000 * 9116

 

8 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 حجم سیمان، 1 حجم پودر سنگ، 1 حجم پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 حجم): 1700 کیلوگرم بر مترمکعب

9 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات حجمی: 340 کیلوگرم

10 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی حجمی: مترمکعب 58/9 = 84/1277 * 0075/0

11 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات حجمی: ریال 42343600 = 13000 * 340 * 58/9

 

12 بهای کل پشم سنگ مصرفی در ملات های حجمی و وزنی: ریال 160851600 = 42343600 + 118508000

13 مانده پس از کسر مبلغ پرداختی در صورت وضعیت قطعی: ریال 144321027 = 16530573 – 160851600

 

 

2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).

 

این مورد بدلیل انجام کار توسط پیمانکار، و فقدان هرگونه سابقه اعتراض مکتوب در زمان اجرای کار، از نظر این جانب قابل بررسی نمی باشد.

 

3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی .

 

با توجه به اینکه دستگاه نظارت کارفرما دستورکار مکتوبی مبنی بر انجام عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها بجای عملیات خاکریزی لایه به لایه صادر نموده، و در این دستورکار هیچ گونه قرینه و یا برآورد هزینه جایگزینی بجای خاکریزی لایه به لایه ذکر نگردیده است، و نظر به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان (فهرست بهای شبکه توزیع آب) ردیف مشخصی برای محاسبه ارزش عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها وجود ندارد، ولی در ردیفهای مربوط به حفاری و لوله گذاری آنالیز و جدول روشنی برای عملیات خاکریزی لایه به لایه بر روی هر نوع لوله پیش بینی شده است، از اینرو با کسر نمودن ارزش عملیات حذف شده از تعهدات پیمانکار و محاسبه ارزش عملیات ابلاغ شده بر اساس دستورکار، نسبت به محاسبه هزینه های غرقاب اقدام خواهد شد. لیکن همانگونه که گفته شد، با توجه به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف بهای مشخصی برای محاسبه هزینه انجام عملیات غرقاب خاکریزی در داخل ترانشه ها وجود ندارد، و نزدیک ترین ردیف بها به این عملیات، عبارت از ردیف مربوط به هزینه شفته ریزی با آهک می باشد، از اینرو برای محاسبه ارزش ریالی عملیات غرقاب، از ردیف بهای یادشده (پس از انجام اصلاحات به شرح صفحه بعد) استفاده خواهد شد.

بر اساس بند 081301 فهرست بها: ارزش هر مترمکعب شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته = 38300 ریال.

بر اساس بند 081305 فهرست بها: اضافه بها به ردیف فوق برای افزایش هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته بجای خاک محلی = 5040 ریال.

 

بنابراین با فرض اینکه کسر هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، نیز مبلغی برابر 5040 ریال ارزش خواهد داشت، در این صورت بهای خاکریزی و غرقاب ترانشه ها در لایه های 30-15 سانتی متری مشروط به انجام عملیات تراکم و کوبیدن خاکریز برابر است با:

ریال 23180 = (3 * 5040) – 38300

 

مبلغ فوق بابت میزان در حدود 85/0 مترمکعب خاکریزی بدون آهک (بدلیل کسر حجم در حدود 15/0 مترمکعب بابت مقدار 150 کیلوگرم آهک حذف شده از ملات) خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه در عملیات خاکریزی غرقابی انجام شده، روش کار به صورت خاکریزی حجمی بوده، و عملیات به صورت لایه به لایه و با استفاده از وسایل کوبنده و … اجراء نشده، ولی در عوض آب مصرفی در غرقاب علاوه بر خاک های روی لوله قابلیت نفوذ به لایه های خاک و دیگر مصالح بستر کانال در زیر لوله را دارا بوده، و از این جهت مصرف آب بیش از حالت شفته ریزی می باشد، از اینرو به نظر این جانب باید مبلغی در حدود 5% از برآورد بالا بابت سرجمع کسورات مربوط به کاهش حجم ملات و انجام نشدن هزینه های کارگری این قسمت کسر گردد:

 

برآورد ارزش عملیات هر مترمکعب غرقاب بدون تراکم ترانشه: ——— > ریال 22021 = 95% * 23180

 

حجم عملیات غرقابی بر اساس جمع کل صورت جلسات کارگاهی: ———— > 03/9609 مترمکعب.

 

ارزش ناخالص عملیات خاکریزی غرقابی: —————— > ریال 211600450 = 22021 * 03/9609

 

کسر می شود بابت درصدهای مربوط به خاکریزی اطراف و روی لوله ها و عملیات تکمیلی:

 

ریال 58393674 = 185/0 * ((69/1559 * 150500) + (59/639 * 126500))

 

ارزش خالص برآورد شده برای عملیات خاکریزی غرقابی — > ریال 153206776 = 58393674 – 211600450

 

پس از اعمال ضرایب پیمان: ————> ریال 194000378 = 847/0 * 15/1 * 30/1 * 153206776

 

 

4) خسارت ناشی از قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).

 

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان، مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس تبصره بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان باید کارفرما هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را به شرح فرمول زیر به وی پرداخت نماید:

 

5/1 ماه = 46 روز = کسر یک ماه – (17/9/1381) تاریخ عقد پیمان – (4/12/1381) تاریخ تحویل زمین

 

ریال 5087274 = 5/1 * (12 ÷ 1627927532) * 025/0 = خسارت تأخیر در تحویل زمین

 

5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس حکم مندرج در صدر بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان لازم است، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار از سوی کارفرما و به شرح فرمول زیر به وی پرداخت شود. همچنین در ماده 28 شرایط عمومی پیمان برای ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین پرونده، مدت و مهلتی تعیین شده، و در اسناد پیمان نیز پیش بینی های لازم برای برخورد مناسب با تأخیرهای هریک از طرفین نیز به عمل آمده است. بنابراین در مجموع می توان چنین بیان داشت که طرفین پرونده برای انجام تعهدات مقید به زمان بوده اند. لیکن پیمانکار بابت تأخیر بیش از حد مجاز کارفرما در تحویل زمین کارگاه (تأخیر مجاز حداکثر 30 روز بوده، اما پس از تحویل کارگاه به پیمانکار تا زمان انجام تشریفات تحویل موقت پروژه، در مجموع مدت 273 روز تأخیر در تحویل بخش های مختلف کارگاه وجود داشته است.) و بر اساس مفاد بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان از حقوقی نظیر اختیار خاتمه پیمان برخوردار بوده، ولی به این کار اقدام ننموده، و به جای آن کار را ادامه داده و به اتمام رسانده است.

 

جمع مدت زمان تأخیر در تحویل کارگاه: ———————————- > 273 روز = 9 ماه.

 

با فرض اینکه مبلغ کارهایی که در تحویل محل آن تأخیر شده است برابر متوسط کارکرد ماهانه باشد:

75/0 = 1627927532 ÷ (135660628 * 9)

 

جمع کل خسارت تأخیرهای مجاز: ——— > ریال 68678193 = (75/0 * 9) * (12 ÷ 1627927532) * 075/0

 

6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.

با توجه به تأیید و محاسبه تأخیر 273 روزه در تحویل قسمتهای مختلف کارگاه به پیمانکار، و نظر به اینکه بجز مفاد ماده 28 شرایط عمومی پیمان، در جای دیگری از اسناد پیمان هیچ گونه پیش بینی خاصی در مورد جبران و جوابگویی به هزینه های احتمالی تحمیل شده بابت ماشین آلات و نیروی انسانی شاغل در کارگاه مشاهده نگردید، از اینرو و با عنایت به اینکه مبنای تصمیم گیری در خصوص اختلافات بین طرفین دعوی محدود به اسناد پیمان و منضمات آن می باشد، بنابراین در چنین چهارچوبی امکان پرداخت هزینه های دیگری احراز نمی گردد.

 

8) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.

با توجه به پرداخت هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار بابت تأخیرهای ایجاد شده مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پرداخت خسارت دیگری متصور نیست، بنابراین تعیین هزینه جداگانه در این خصوص قابل قبول نبوده و محملی ندارد.

 

8) جمع بندی مبلغ کارکرد کلی پیمانکار با احتساب خسارت ها.

 

خسارت های ناشی از قصور کارفرما و همچنین موارد اختلاف نظر بین کارفرما و پیمانکار به شرح زیر بررسی و جمع بندی می گردد:

 

“ریال”

ردیف شرح + مبلغ . ملاحظات

1 بابت هزینه درز بندی لوله ها و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:

ریال 301919589 = 092/2 * 144321027 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.

2 بابت خسارت ناشی از هزینه های غرقاب و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:

ریال 405848791 = 092/2 * 194000378 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.

3 بابت قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:

ریال 11710905 = 302/2 * 5087274 تعدیل از اسفندماه 1381 (تاریخ تحویل زمین)تاکنون.

4 بابت تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:

ریال 143674780 = 092/2 * 68678193 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.

5 جمع کل ردیف های 4 – 1 بالا.

هشتصد و شصت و سه میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار و شصت و پنج ریال. 863154065

 

 

  

ادعابرسرمالکیت

 

جناب آقای …………..

دادیار محترم شعبه ……………… دادسرای عمومی و انقلاب استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی مربوط به اختلاف ملکی بین آقایان عی…………….. و غیره به طرفیت آقای …………..، موضوع پرونده کلاسه ……………../89، به استحضار می رساند که تعدادی مدارک مالکیت معارض به اینجانب ارائه گردیده است، که انجام استعلام از ثبت اسناد ناحیه یک بمنظور تعیین مدرک صحیح اجتناب ناپذیر می باشد، از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به استعلام به شرح زیر از اداره یادشده مساعدت گردد:

 

استعلام در مورد :

– دلیل اختلاف متن بین مندرجات صورتمجلس تفکیکی (که به پیوست نامه شماره …………. تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک کرمانشاه ارسال شده است)، با تصویر سند صلح قطعی تاریخ 15/11/1348 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ………. کرمانشاه که در این دو مدرک حدود چهارگانه قطعه یک مجزی شده از پلاک ………… فرعی از 140 اصلی با یکدیگر تعارض دارد.

– دلیل تعارض بین مندرجات سند مالکیت دفترچه ای به شماره ثبت ……… مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین (قطعه 22 تفکیکی از قطعه اول از پلاک ………. فرعی)، که تحت شماره ………… فرعی از ………. فرعی از 140 اصلی نامگذاری شده است، با مشخصات قطعه یک تفکیکی از پلاک …………. فرعی که پیوست نامه شماره 17387 تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک استان… ارسال شده است.

 

  

اختلاف ملکی

 

جناب آقای …………..

دادیار محترم شعبه ……………… دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی مربوط به اختلاف ملکی بین آقایان عی…………….. و غیره به طرفیت آقای …………..، موضوع پرونده کلاسه ……………../89، به استحضار می رساند که اینجانب پس از مراجعه وکیل شاکیان “آقای …………” از محل مورد اختلاف واقع در نشانی: …………………….. بازدید و معاینه به عمل آورده، و پس از حضور در محل آن کلانتری و مطالعه پرونده – انجام بررسی ها و مطالعات لازم – کنترل مدرک و اسناد ابرازی شاکیان و استماع نظرات وکیل آنان و تطبیق موقعیت مکانی بازدید شده با موضوع خواسته شاکیان، بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

 

چکیده مدارک بررسی شده به شرح زیر می باشد:

– بر اساس سند صلح قطعی شماره ……… تاریخ 9/11/1348 دفترخانه اسناد رسمی شماره ……….. کرمانشاه (= شماره ……….. صفحه یک دفتر جلد 22 اصلاحات ارضی)، معادل مبذر 113 من آبی از 771 من، و مبذر 50/93 من زمین دیم از 666 من زمین دیمیِ شش دانگ هفت قطعه زمین مجزی شده از قریه ……………، پلاک شماره 140 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه، متعلق به آقایان خدیوی و برومند به آقای …………………. (مورث شاکیان) منتقل شده است. (شماره این هفت قطعه زمین در پایین سند موردنظر قید شده است).

 

– حسب سند صلح قطعی بالا، قدرالسهم مرحوم ……………… از این هفت قطعه زمین، برابر حدود و مشخصات مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره ……………. تاریخ 25/10/1348 معین و مشخص شده است. (تصویر این صورت مجلس حسب نامه شماره …………… تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک کرمانشاه برای کلانتری …………… ارسال شده است).

 

– ادعای شاکیان این پرونده در مورد محل وقوع قطعه یک تفکیکی مجزی شده از پلاک ………… فرعی از 140 اصلی است، که یکی از قطعات هفت گانه زمین واگذار شده به مرحوم ………….. می باشد. (که حدود چهارگانه آن حسب صورتمجلس پیوست نامه شماره ……….. تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک استان… برابر است با: شمالاً بطول 50/161 متر بقطعه 2 تفکیکی، غرباً بطول 90/39 متر در امتداد جاده …………. و بجاده مزبور، جنوباً بطول 00/164 متر بقطعه …….. تفکیکی پلاک باقیمانده …….. فرعی، شرقاً بطول 90/40 متر بقطعه 3 تفکیکی. فاصل شمال – جنوب – شرق پی اختصاصی است).

 

– مستند دیگر شاکیان پرونده یکجلد سند دفترچه ای به شماره ثبت ……….. مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین (قطعه ……. تفکیکی از قطعه اول از پلاک ……… فرعی) می باشد، که تحت شماره ……… فرعی از ……… فرعی از 140 اصلی نامگذاری شده است. (اصل این سند رویت نگردید، ولی در مندرجات کپی ابرازی حدهای شمالی و جنوبی این پلاک فرعی با مشخصات قطعه یک تفکیکی از پلاک …….. فرعی تناقض دارد).

 

– نزدیک ترین فاصله از قطعه زمین مورد اختلاف تا حد شرقی قطعه یک تفکیکی از ……….. فرعی، در حدود 665 متر می باشد. (به عبارت دیگر این دو قطعه زمین هیچگونه تداخل و همپوشانی نسبت به همدیگر ندارند).

 

– نظریه کارشناسی: با توجه به اینکه ادعای شاکیان این پرونده مربوط به قطعه یک تفکیکی از پلاک …………. فرعی می باشد، که موقعیت استقرار آن حسب تعریف مندرج در صورتمجلس تفکیکی شماره ………… تاریخ 25/10/1348 کاملاً روشن بوده، و به شرح نقشه پیوست قابل تبیین است، و از سوی دیگر بین قطعه زمین مورد اختلاف با سند مالکیت پلاک شماره ……….. فرعی از …………. فرعی از 140 اصلی (قطعه ……… تفکیکی از قطعه اول از پلاک ………. فرعی) نیز – صرف نظر از تناقض در حدهای شمالی و جنوبی این سند – و بنا به قاعده تبعیت فرع از اصل، هیچ ارتباطی را نمی توان متصور شد، بنابراین در جمع بندی نهایی چنین نتیجه گرفته می شود که قطعه زمین موضوع این پرونده ارتباطی با اسناد مالکیت ابرازی توسط خواهان ها ندارد. مزید استحضار اینکه این نظریه به منزله تأیید مالکیت متشاکی نمی باشد.

  

فروش زمین وادعای معارضین

دادیار محترم شعبه ………… دادسرای عمومی و انقلاب استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 89/……… موضوع دادخواست آقای …………. به طرفیت شرکت ………… به مدیریت آقایان ……………..، به استحضار می رساند که اینجانب با راهنمای شاکی از محل سه قطعه زمین واقع در شهرک شهید ……….. کرمانشاه – خیابان 18 متری …………… بازدید به عمل آورده، و مشاهده گردید که یک فقره از آنها تبدیل به ساختمان مسکونی گردیده است. در مذاکره صورت گرفته با ساکنان این ساختمان، آنان دلیل ساخت و ساز خود را دریافت پروانه ساختمان از شهرداری ابراز نمودند، در حالیکه شاکی پرونده مدعی مالکیت بر این قطعه زمین و دو قطعه زمین دیگر می باشد. از سوی دیگر با وجود چند مرتبه تماس تلفنی با شخصی به نام آقای ……………….. که خود را وکیل متشاکیان معرفی نمود، از مشارالیه درخواست ارائه مدارک گردید، که متاسفانه تاکنون و با وجود انتظار کافی هیچ گونه سند و یا مدرکی از سوی متشاکیان و یا وکیل آنان به اینجانب ارائه و تحویل نگردیده است. با این اوصاف و بمنظور برطرف شدن به ابهامات موجود در پرونده و لزوم تکمیل اطلاعات موردنیاز به پیوست ضمن تقدیم یک برگ عکس هوایی تهیه شده از منطقه موردنظر خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص موارد مشروحه زیر استعلام به عمل آید:

 

– آیا سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به فروعات پلاک ……….. فرعی از 145 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه، “در محدود کوچه های ششم و دهم – خیابان ………… – شهرک ………………” دارای مالکیت می باشد، یا خیر؟

– در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ تملک بهمراه نام مالک و یا مالکان پیشین محدوده یاد شده را اعلام نمایند.

– تصویر نقشه تفکیکی و یا کروکی محدوده تملک شده را ارائه نمایند.

  

ادعای خسارت از شهرداری

دادورز محترم اجرای احکام شعبه …… دادگاه عمومی استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه …………. موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت شهرداری استان… به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب ضمن حضور در محل آن دادگاه محترم، و مطالعه پرونده و همچنین انجام پیگیری های متعدد بمنظور دریافت مدارک و مستندات طرفین پرونده، مبادرت به بررسی و مقابله دفاعیات و نظرات آنان نموده، که در وهله نخست و به شرح بندهای زیر به گردشکار و موارد مهم و اثرگذار پرونده پرداخته شده، و در پایان نظریه کارشناسی خود را اعلام خواهیم نمود:

 

– آقای الف بر اساس اسناد ابرازی، خود را مالک پلاک های ثبتی 668 و 669 و 670 و 671 فرعی از پلاک 94 اصلی بخش …… کرمانشاه می داند.

– با توجه به اینکه از میان پلاک های موردنظر و به تناسب موقعیت آنها، تمامی و یا قسمتهایی از هریک آنها در طرح احداث خیابان و فضای سبز قرار گرفته است، مالک “آقای الف ” در تاریخ 17/2/1375 طی توافق نامه ای که با شهرداری استان… امضاء نموده، و بر اساس آن با تغییر کاربری باقیمانده پلاک های موردنظر به تجاری – مسکونی (شامل: قطعه اول به مساحت 90 مترمربع به صورت 3 واحد تجاری با احتساب 1/3 بالکن داخلی و 2 طبقه فوقانی مسکونی – قطعه دوم به مساحت 60 مترمربع بصورت 3 واحد تجاری با احتساب 1/3 بالکن داخلی و 2 طبقه مسکونی فوقانی – قطعه سوم به صورت 3 طبقه مسکونی) تعهد می نماید که هیچگونه ادعایی نسبت به آن مقدار از پلاک های فوق به مساحت 1250 مترمربع که در طرح تعریض خیابان واقع شده، نداشته باشد، و اسناد مالکیت پلاک 668 فرعی را به نام شهرداری انتقال داده، و اسناد مالکیت پلاک های 669 و 670 و 671 فرعی را نیز اصلاح نماید. مزید استحضار اینکه در بند 4 این توافق نامه اجرای آنرا منوط به تصویب کمیسیون ماده 5 نموده، و در غیر اینصورت مفاد توافقنامه کان لم یکن تلقی شده است. “پیوست شماره یک”

– شهرداری استان… طی نامه شماره ………… مورخ 28/9/1375 مراتب را به سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرخانه کمیسیون ماده 5) بمنظور تصویب و اجرایی شدن توافقنامه مذکور اعلام می نماید “پیوست شماره دو”، که تصویب آن موکول به تجمیع باقیمانده سه قطعه شده، و در اینصورت با تغییر کاربری موردنظر از مسکونی به تجاری – مسکونی در حد 60% تراکم سطح اشغال موافقت می گردد، مشروط به اینکه مالک قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 5 در دفاتر اسناد رسمی حضور یافته، و تعهد نماید که پس از صدور پروانه ساختمانی “بدون پرداخت هرگونه هزینه صدور پروانه و یا عوارض پذیره و . . .” و پیش از صدور گواهی پایان کار نسبت به اصلاح سند پلاکهای 669 و 670 و 671 فرعی اقدام نماید، و نیز از بابت آن مقدار از ملک که در طرح تعریض قرار گرفته است، از شهرداری مطالبه هیچگونه غرامتی ننماید.

– شهرداری استان… طی نامه شماره …… بتاریخ 29/10/1375 مالک ” آقای الف ” را بمنظور سپردن تعهدنامه محضری به دفترخانه اسناد رسمی شماره …. استان… معرفی می نماید. “پیوست شماره سه”

– مالک “آقای الف ” بر اساس تعهد نامه محضری شماره …. بتاریخ 30/10/1375 که در صفحه ….. دفتر جلد ….. به ثبت رسیده است، متعهد شده که پس از صدور پروانه ساخت و قبل از صدور گواهی پایان کار ساختمانی، نسبت به اصلاح اسناد پلاکهای 669 و 670 و 671 فرعی اقدام نماید، و نیز از بابت آن مقدار از ملک خود که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است، از شهرداری مطالبه هیچگونه غرامتی ننماید. “پیوست شماره چهار”

– شهرداری … با ارائه تعهدنامه محضری مالک “آقای الف “، موافقت کمیسیون ماده 5 را بمنظور تغییر کاربری پلاکهای موردنظر دریافت می نماید، که این موافقت طی نامه شماره ………. تاریخ 28/12/1375 به شهرداری … ابلاغ می گردد. “پیوست شماره پنج”

– در پی موافقت کمیسیون ماده 5 ، پروانه ساختمانی مالک “آقای الف ” در تاریخ 19/1/1376 صادر، که بر اساس آن به مالک اجازه داده می شود که در طبقه همکف تعداد 6 واحد تجاری به مساحت 161 مترمربع، و در طبقات اول و دوم در مجموع به مساحت 72/345 مترمربع احداث بنای مسکونی نماید. “پیوست شماره شش”

– مالک “آقای الف ” با وجود تعهد ثبتی و شرح توافقات و همچنین مندرجات پروانه ساختمانی، و بر خلاف آنها اقدام به احداث بنا در تمامی زمین باقیمانده نموده، که از سوی شهرداری و پس از اتمام بنا برای بررسی تخلفات موردنظر به کمیسیون ماده 100 شهرداری معرفی می گردد. “پیوست شماره هفت”

– در تاریخ 29/7/1376 کمیسیون ماده 100 برای رسیدگی به تخلفات مالک “آقای الف ” تحت کلاسه ………. تاریخ 27/7/1376 تشکیل، و خطاب به ایشان شرح تخلفات ساختمانی بنا به گزارش شهرداری قرائت می شود، که چنانچه توضیح و دفاعی دارند، مشروحأ بیان نمایند، که مالک “آقای الف ” در پاسخ اعلام داشته: “اینجانب ………… شرح تخلفات ذیل را قبول دارم، و تقاضای مساعدت دارم. شرح تخلفات: پلاک فوق به صورت یک واحد مسکونی- تجاری می باشد، که بدون مجوز به دو واحد مسکونی تجاری تفکیک گردیده، و طبق نقشه تصویبی شهرداری مجوز 6 باب مغازه را داشته به مساحت 161 مترمربع، که در محل بصورت 8 باب واحد تجاری و به مساحت 191 مترمربع که حدود 30 مترمربع به سطح تجاری ها اضافه گردیده است – پیش آمدگی بصورت بالکن در جهات شمال، جنوب و شرق بصورت بالکن خارج از حد تراکم جمعاً به مساحت 56 مترمربع – عدم رعایت پخی به مساحت 4/3 مترمربع در طبقات – عدم اجرای آیین نامه 2800 – احداث بالکن در مغازه ها حدود 95/4 مترمربع – اضافه مساحت ساخت در طبقه اول به مساحت 46/56 مترمربع خارج از حد تراکم – احد اث 37 مترمربع احداث بنا بدون مجوز در طبقه دوم و خارج از حد تراکم – ساخت 58/7 مترمربع بصورت بالکن در قسمت جنوب ملک خارج از حد تراکم.” “پیوست شماره هشت”

 

نظریه کارشناسی:

الف) میزان کاربری تجاری با توجه به پروانه ساخت صادره برای مالک، شامل تعداد 6 واحد و به مساحت 161 مترمربع می باشد. لازم به ذکر است که مقدار 11 مترمربع تجاری اضافه بر توافقنامه صادره کمیسیون ماده 5 برای مالک تغییر کاربری تجاری داده شده است، و همچنین در دو طبقه فوقانی وفق توافقنامه مجوز کاربری مسکونی داده شده است.

ب) جریمه های ماده 100 برای ملک بدلیل آن بوده که مالک اضافه بر توافقنامه و حتی پروانه ساخت، اقدام به ساخت و ساز تجاری و مسکونی نموده است.

ج) بر اساس تعهدات محضری و ثبتی و حتی مفاد توافقنامه، مالک موظف بوده نسبت به اصلاح سند پلاکهای 669 و 670 و 671 اقدام، و پلاک 668 را بنام شهرداری انتقال قطعی دهد، که این تعهدات انجام نشده است.

د) بر اساس توافقنامه اولیه که مقرر بوده پلاک 668 بصورت کامل به شهرداری انتقال یابد، با این وجود قسمتی از آن به مساحت حداقل حدود 12 مترمربع به باقیمانده پلاک های دیگر الحاق و ضمیمه شده، و در آن احداث بنا (تجاری و مسکونی) گردیده است.

ه) با عنایت به موارد مشروحه بالا به نظر اینجانبان هیچگونه خسارتی به مالک وارد نیامده، و مطالباتی نیز از شهرداری نخواهد داشت، بلکه نامبرده برخلاف توافقات و تعهدات رسمی هم عمل نموده است.

و) به نظر اینجانبان کاربری ملک موردنظر در وهله نخست به صورت کشاورزی بوده است، که در حال حاضر در درون حوزه شهری قرار گرفته و کاربری آن به مسکونی – تجاری تبدیل گردیده است.

بنابراین در جمع بندی نهایی و بررسی های تطبیقی و کامل این هیئت کارشناسی، هیچگونه خسارتی برای مالک متصور نمی باشد، بلکه نامبرده بر خلاف تعهدات کتبی و محضری علاوه بر امتناع از انتقال پلاک 668 به نام شهرداری، در قسمتی از آن نیز تصرف نموده، و در آن مبادرت به احداث بنای تجاری – مسکونی کرده، و همچنین نسبت به اصلاح سند پلاکهای 669 و 670 و 671 برخلاف توافقنامه و تعهد ثبتی اقدامی انجام نداده است.

  

براورد هزینه احداث مغازه

مسئول محترم اجرای احکام شعبه ………… دادگاه حقوقی کرمانشاه

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ……. اجرایی ش …. به سود آقای …………ی و به زیان آقای …………….، با موضوع “ارزیابی کار انجام شده، و مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه و همچنین زمان موردنیاز تا تکمیل ملک” به استحضار می رساند که اینجانب پس از مطالعه پرونده و آگاهی از خواسته اجرایی به محل موردنظر که عبارت از یک دهنه مغازه تخریب شده واقع در نشانی استان… – ……………… به ابعاد ناخالص موجود 50/3 * 3 متر (= مساحت ناخالص 50/10 مترمربع و خالص حدود 8 مترمربع) مراجعه نموده، و پس از بررسی و مترکشی لازم، نظریه خود را به شرح زیر تقدیم می نمایم:

 

– ارزش کار انجام شده تاکنون مشتمل بر: پی کنی و اجرای شناژ طولی در ضلع شمالی ملک (شامل پی کنی – اجرای میلگرد طولی و خاموت – قالب بندی طرفین شناژ و بتن ریزی)، اجرای فونداسیون برای ستون فلزی در گوشه شمال شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی – اجرای صفحه ستون و بتن ریزی)، اجرای شناژ طولی در ضلع شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی طرفین شناژ): برابر 5.000.000 ریال معادل پانصد هزار تومان.

– ارزش مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه: برابر 25.000.000 ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان.

– زمان موردنیاز تا تکمیل ملک: حدود 2 ماه.

  

ادعای خسارت در اثرعملیات شرکتهای دولتی

جناب آقای مهندس ……

مدیریت محترم ……………. استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، بازگشت به نامه شماره ……../ش تاریخ 18/7/1389 موضوع برآورد خسارت وارد شده به یک دستگاه منزل مسکونی واقع در نشانی: استان… – …………………. متعلق به خانم ……………، به استحضار می رساند که اینجانب در معیت نماینده محترم آن اداره جناب آقای ………. به موردنظر مراجعه نموده، که پس از بازدید و بررسی های لازم مشاهده گردید که ملک موردنظر شامل دو طبقه ساختمان با مصالح بنایی و سقف تیر و چوب می باشد، که ترک خوردگی عمقی در دیوار سمت کوچه – چهارچوب درب ورودی – راه پله طبقات – بدنه و جرز دیوارهای داخلی – موزاییک فرش همکف و کف طبقه اول – کف پنجره وجود دارد. در بررسی صورت گرفته مشخص گردید برخی از این ترک ها از قبل موجود بوده، ولی در اثر نشت فاضلاب به زیر دیوار و کف ساختمان دامنه و عمق آنها توسعه یافته، که آثار آن در هر دو طبقه پدیدار شده است. بنابراین در مجموع بررسی ها و با لحاظ نمودن کیفیت و عمر اعیانی موردنظر و با توجه به محدوده گسترش این ترک ها در هر دو طبقه که نیازمند مرمت و بازسازی می باشد، میزان خسارت وارد شده در حدود 40.000.000 ریال معادل چهار میلیون تومان برآورد و تعیین می گردد.

  

درصد تقصیرافراد در ورود خسارت

شماره قرار: شماره پرونده: 89/….. ش ……… شورای حل اختلاف مجتمع ….. استان…

خواهان: آقای …..

خوانده:……………

خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

 

به تاریخ 27/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای …………….. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

 

نظریه کارشناسی:

موضوع خواسته عبارت از بررسی و تعیین دلیل ریزش یک راسته دیوار تازه ساز، واقع در نشانی: استان… – ………….. می باشد، که حسب اعلام خواهان و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته چنین عنوان گردید که در تاریخ 20/6/1389 خواهان پرونده ضمن توافق با یک نفر استاد کار بنا ، مبادرت به بکار گماری این استادکار و تعداد 3 نفر کارگر برای به احداث یک سه دیواری بر روی سقف انباری موجود در گوشه جنوب غربی تعمیرگاه نموده است، لیکن در حین اجرای دیوار و در اثر وزش باد شدید ، دیوار تخریب گردیده و آجرهای سفال آن بر روی یکی از کارگران که در حال حمل ملات بوده است ، ریزش نموده و موجب مصدومیت و نهایتاً مرگ وی می شود. در بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که:

 

– ضوابط قانونی شامل تهیه نقشه و جزییات فنی اجرایی و دریافت مجوز ساخت دیوار از شهرداری، و انجام کار بر اساس نقشه و دستور مهندس ناظر و نیز رعایت مقررات ایمنی و حفاظت از کارگاه، توسط خواهان به عنوان کارفرمای احداث دیوار رعایت نشده است. (درصد تقصیر = 50% = پنجاه درصد)

– پیمانکار احداث دیوار بدلیل توجه ننمودن به شرایط کار از قبیل بادگیر بودن محل و اثرات فشار جانبی باد بر بدنه دیوار، لزوم شاسی کشی و قاب بندی دیوار با مصالح فلزی، کامل نبودن گیرش ملات ماسه و سیمان در زمان کوتاه، رعایت ضواط ایمنی نظیر احتمال سقوط از ارتفاع، احتمال ریزش مصالح و . . . دارای مسئولیت می باشد. (درصد تقصیر = 35% = سی و پنج درصد)

– کارگر مصدوم و متوفی نیز شخصاً ایمنی تردد و کار در محل را نادیده انگاشته است. (درصد تقصیر = 15% = پانزده درصد)

  

تعیین خسارت وارده به یک ملک

– خواسته دادگاه: در خصوص ادعای خواهان “بررسی شده” و میزان خسارت وارده در صورت وجود مشخص گردد.

 

– تشریح موضوع: در بازدید از محل مورد اختلاف واقع در نشانی: کرمانشاه – …………………………………….. – جنب مغازه گل فروشی ……..، مشاهده گردید که خواندگان پرونده بر اساس پروانه ساختمانی شهرداری منطقه ….. استان… اقدام به تخریب ملک قدیمی و احداث یک مجتمع تجاری مسکونی در 11 طبقه “شامل 2 طبقه در زیر زیرزمین و 9 طبقه بر روی زمین” نموده اند. بررسی های اینجانب از مدارک قانونی و فنی و همچنین وضعیت ظاهری مجتمع موردنظر حاکی از آن است که ظاهراً نکات و ضوابط فنی و ایمنی عمومی مرتبط با حقوق همسایگان و عابران “از قبیل ایمنی گودبرداری – تعبیه سازه نگهبان – رعایت درز انقطاع و . . .” در حین ساخت و ساز مجتمع مدنظر مجریان و سازندگان آن بوده و مراعات شده است، که به همین دلیل در خلال احداث این مجتمع آسیبی به ملک خواهان وارد نشده، و اختلافی نیز بین همسایگان بروز نکرده، لیکن پس از اتمام مراحل احداث مجتمع و اجرای اسکلت و سقف ها و دیوارها، در ضلع غربی ملک خواهان آثار ترک و نشست در کف و دیوار زیرزمین و ترک در دیوارهای طبقات اول و دوم هویدا شده، که موجب انتساب آن به عملیات ساختمانی خواندگان، و در نتیجه اعتراض و تأمین دلیل از سوی خواهان گردیده است. انجام بررسی های مختلف محلی از سوی اینجانب مشخص نمود که دلیل بروز این ترک ها و خسارتهای ناشی از آن به تعبیه درز انقطاع توسط خواندگان در مرز بین املاک خواهان و خواندگان، و نقص عملکردی این درز از کف طبقه دوم زیرزمین خواندگان تا تراز کف پی ملک خواهان بر می گردد، که قاعدتا بایستی با مصالح مقاوم و نگهدارنده گود نظیر دیوار حائل پر می گردید، تا مانع از لغزش کف و دیوار ملک خواهان به سمت فضای خالی درز انقطاع گردد، و آنگاه ادامه این درز در طبقات روی پی همسایه و روی زمین با مصالح سبک و شکننده مطابق ضوابط فنی پر می گردید، که حسب بررسی صورت گرفته این مهم در تراز طبقات زیرزمین انجام نشده است، و در نتیجه به مرور زمان و در اثر ریزش و لغزش خاک از کف ساختمان و دیوار ملک خواهان به سمت درز یادشده، و تشدید این پدیده بر اثر نفوذ رطوبت و ریزش آب از داخل گلفروشی واقع در طبقه همکف ملک خواهان، موجب گردیده تا آثار نشست و ترک های کنونی در طبقات ملک خواهان به تدریج پدیدار گردد.

 

– نظریه کارشناسی: با عنایت به آنچه که تشریح گردید، استنباط کلی این است که خسارت های وارد شده به ملک خواهان عمدتاً ناشی از ناتمام ماندن عملیات ساختمانی خواندگان می باشد، که وجود گلفروشی و ارتباط مستقیم آن با آب موجب تشدید و تسریع خسارتها “همانند کاتالیزور” گردیده است، بنابراین رقم ریالی خسارت وارد شده توسط خواندگان با توجه به مجموعه عوامل دخیل برابر رقم …………….. ریال معادل ……میلیون تومان برآورد و تعیین می گردد.

  

 

بررسی یک ادعاعلیه شهرداری توسط یک هیات 5نفره کارشناسان

ریاست محترم شعبه ……………..داد گاه حقوقی شهرستان استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه…………….. موضوع دادخواست آقای ………………………بوکالت از آقایان …………………………………. وراث …………… زارع صاحب نسق قریه ……………… پلاک ……………. اصلی به طرفیت شهرداری کر مانشاه، به خواسته مطالبه بهاء و کلیه خسارات وارده به مقدار ………….متر مربع از مالکیت مورثی در پلاک -فرعی از ………….اصلی که در مسیر خیابان احداث شده قرار گرفته است، به استحضار می رساند که اینجانبان کارشناسان منتخب با حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن دادگاه محترم، و مطالعه پرونده و اطلاع از دستور قضائی با هماهنگی قبلی از محل زمین مورد نظر خواهانها بازدید و معاینه و نقشه برداری بعمل آورده، و همچنین با مراجعه به شهرداری مرکزی کرمانشاه و بررسی پرونده مربوطه و استماع اظهارات نماینده حقوقی شهرداری، مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی استان، برای مشخص نمودن محدوده تملکی زمین شهری در پلاک -فرعی از …………اصلی، چکیده اقدامات انجام گرفته را بشرح زیر به استحضار می رساند:

 

1- مرحوم ………………….. مورث خواهانها برابر سند شماره ………مورخه …………. دفترخانه ….. استان…، و در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تقسیم ماده 11 – فروش مرحله سوم، زارع صاحب نسق مقدار 125 سهم اراضی مزروعی آبی و دیمی از 1260 سهم از مالکیت اولیه آقایان دولتشاهی در پلاکهای 3- 24-30-18-39-15-10 از 139 – اصلی می باشد. مزید استحضار اینکه پلاکهای یادشده بصورت نصف در سهم مالک قرار گرفته است، و نصف دیگر در سهم زارعین تعیین گردیده، که مرحوم ……………. مورث خواهانها به نسبت 125 سهم از 1260 سهم زارعین(نصف هر قطعه) دارای سهم بوده است.

2- برابر نقشه مهندسی زراعی ششدانگ پلاک -فرعی از ….. – اصلی به مساحت 47921 مترمربع می باشد، که مساحت 50/23960 مترمربع آن در سهم زارعین قرار گرفته، و سهم مورث خواهان برابر مقدار 2377 مترمربع خواهد بود، که مقدار 22267 مترمربع از پلاک مزبور به صورت مشاعی توسط زمین شهری تملک گردیده، در نتیجه به نسبت مالکیت از باقیمانده پلاک مزبور سهم وراث مرحوم ……………… مقدار 50/1272 مترمربع می باشد.

3- با مطابقت نقشه مهندسی زراعی با موقعیت موجود خیابان های موجود در محل “بلوار 45 متری و خیابان 25 متری بسمت تعاون” مشخص گردید که از باقیمانده پلاک – فرعی که توسط مسکن و شهرسازی تملک نگردیده است، مقدار 6000 مترمربع آن در مسیر خیابان 25 متری قرار گرفته، که با توجه به مشاع بودن این پلاک بین مالکین و زارعین، سهم وراث خواهانها از این خیابان احداثی مقدار 300 مترمربع می باشد. همچنین در مسیر بلوار 45 متری …… هیچ گونه تداخلی بین پلاک 24 و این بلوار وجود ندارد.

4- حسب اظهارات نماینده حقوقی شهرداری کرمانشاه، در احداث خیابان 25 متری شمال بلوار 45 متری ….. که در پلاک -فرعی از 139- اصلی احداث گردیده، شهرداری هیچگونه تملکی نداشته، بلکه براساس قانون و شرح وظایف شهرداری، خیابان مزبور که توسط مالکین و مسکن و شهرسازی احداث گردیده، توسط شهرداری آسفالت شده است.

 

 

 

 

نتیجه گیری:

با بررسی اسناد و مدارک ابرازی، و استماع اظهارات خواهانها و نماینده حقوقی شهرداری، و با توجه به اینکه در اسناد زارعین، نیمه سمت شرق پلاک – فرعی از 139 – اصلی در سهم زارعین، و نیمه سمت غرب آن در سهم مالکین قرار گرفته است، و مقدار 22267 متر مربع از ششدانگ پلاک مزبور نیز توسط مسکن و شهرسازی از سمت غرب تملک گردیده است، و از سوی دیگر سابقه ای از افراز ثبتی بر اساس این تقسیم در دست نمی باشد، بنابراین از میزان سهم مالکیت موروثی خواهان ها، حسب بررسی های یادشده مقدار 300 متر مربع در مسیر خیابان 25 متری قرار گرفته است، که آنهم توسط خود زارعین به منظور دسترسی قطعات تفکیک شده محلی، به خیابان تبدیل گردیده، و شهرداری کرمانشاه نقشی در احداث آن نداشته است. همچنین مطابقت نقشه مهندسی زراعی با نقشه های وضع موجود محل بیانگر آن است که پلاک – اصلی هیچ گونه تداخلی با بلوار 45 متری چقاکبود نیز نداشته است.

نقشه ترسیمی پلاک – فرعی از 139 – اصلی که محل تملکی زمین شهری و خیابان احداثی بر روی آن مشخص گردیده است، به پیوست تقدیم می گردد.

 

  

نحوه بررسی تصرف معبر اختصاصی توسط همسایگان

فرمانده محترم پاسگاه انتظامی .. ………..

سلام علیکم؛

 

با احترام، بازگشت به نامه شماره 88/51/7 تاریخ 8/3/1389 مبنی بر انجام کارشناسی در خصوص اختلاف ملکی بین آقایان الف به طرفیت آقای ب به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در محل آن یگان انتظامی، و مطالعه پرونده و آگاهی از متن خواسته مقام محترم قضایی با راهنمایی طرفین پرونده به محل موردنظر به نشانی: شهرستان ………. – روستای ………… مراجعه نموده، و پس از بررسی و مترکشی لازم بدین وسیله نتیجه ارزیابی صورت گرفته را در چهارچوب خواسته مقام محترم قضایی تقدیم می نماییم:

 

خواسته دادگاه: با حضور در محل و معاینه محل با حضور طرفین دعوی که دعوت از آنها به عهده مرجع انتظامی می باشد، و استعلام صورت گرفته از بنیاد مسکن شهرستان ……. با ترسیم کروکی اظهارنظر نمایند، و میزان دقیق مالکیت طرفین حسب اسناد و مدارک، در صورت نبود مدارک با توجه به سابقه تصرف آنها معلوم گردد.

نظریه کارشناسی: حسب بررسی های صورت گرفته و تحقیقات محلی این هیئت کارشناسی و استماع اظهارات ریش سفیدان روستا، محل مورد اختلاف عبارت از یک معبر بن بست احشام رو به عرض حدود 2 متر و طول حدود 30 متر بوده است، که در گذشته طرفین پرونده “به عنوان دو همسایه” در آن دارای درب تردد بوده، و از آن استفاده نموده اند، و همچنین آبهای جاری و فاضلاب شستشو نیز در آن جریان داشته است.

 

خواسته دادگاه: آیا مشتکی عنه با دفع آب حیاط و نزولات آسمانی به داخل حیاط و یا زمین شاکی یا دستشویی وی ایجاد مزاحمت می نماید، یا خیر؟ و به چه نحو می باشد؟

نظریه کارشناسی: مشتکی عنهما در داخل زمین اختصاصی شاکی ایجاد مزاحمت ننموده است، بلکه معبر موردنظر پس مدتی و در خلال نوسازی و دیوارکشی ملک توسط مشتکی عنهما “آقایان الف” به عمق حدود 70 سانتی متر تصرف می گردد. از طرف دیگر نیز آقای ب نیز یک چشمه توالت در داخل مسیر معبر احداث می نماید. بنابراین معبر در انتهای مسیر عملاً حذف شده، و در قسمت ابتدایی آن نیز آبهای جاری از سوی مشتکی عنهما کماکان در داخل باقیمانده عرض معبر تخلیه می شود.

 

خواسته دادگاه: آیا مشتکی عنه در ملک اختصاصی شاکی یا کوچه اختصاصی یا معبر عمومی حسب اسناد و مدارک و عرف معمول جهت محل عبور و مرور تصرف عدوانی نموده یا خیر؟ در صورت تصرف مشتکی عنهما میزان دقیق آن از لحاظ طول و عرض معلوم گردد.

 

 

 

 

نظریه کارشناسی: همانگونه که در بالا نیز عنوان گردید مشتکی عنهما با احداث دیوار در عمق 70 سانتی متری معبر و به طول حدود 30 متر در معبر یاد شده تصرف نموده است، و شاکی نیز با احداث توالت در داخل مسیر معبر باقیمانده آن را مسدود کرده است.

 

خواسته دادگاه: میزان خسارت وارده به شاکی معلوم گردد.

نظریه کارشناسی: با عنایت به نوع اقدامات طرفین پرونده که در پاسخ های بالا عنوان گردید، به نظر این هیئت کارشناسی خسارتی برای طرفین از جمله شاکی متصور نمی باشد.

 

جمع بندی گزارش: با عنایت به موارد عنوان شده در این گزارش،

و نظر به استفاده مشاعی و نیز اختصاصی بودن معبر موردنظر برای طرفین پرونده، و فقدان معارض ثالث،

و امکان دسترسی املاک آنان به دیگر معابر موجود،

و ضرورت نداشتن وجود معبر قدیم بین دو همسایه،

و همچنین نداشتن طرح هادی و مصوب بنیاد مسکن برای روستا،

به نظر اینجانبان می توان معبر موردنظر را بین طرفین پرونده تقسیم نمود، و چون مشتکی عنهما راساً مبادرت به دیوار کشی و مسدود نمودن قسمتی از عرض معبر نموده است، مشروط به انجام لوله کشی و انتقال مسیر فاضلاب و آب حیاط به مسیر جایگزین، و عدم دفع فاضلاب از سوی مشتکی عنهما در داخل باقیمانده معبر و یا ایجاد درب تردد در آن، حق استفاده از باقیمانده عرض معبر در اختیار شاکی قرار گیرد.

  

 

اختلاف کارفرما وپیمانکار

ریاست محترم شعبه ………… تجدیدنظر دادگستری استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، بازگشت به برگ اخطاریه دعوت به کارشناسی پرونده کلاسه ….. موضوع دادخواست تجدیدنظر خواهی شرکت “اداره کل ……. استان…” به طرفیت شرکت …… به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسی پس از حضور در جلسه اجرای قرار کارشناسی پرونده فوق، ضمن دریافت مدارک متعدد از طرفین پرونده، و برگزاری چندین جلسه رسیدگی و صرف ده ها ساعت وقت نتیجه بررسی های خود را در چهارچوب خواسته آن شعبه محترم و به شرح زیر تقدیم می داریم:

 

– تعداد 25 صفحه ریز متره کارکرد پیمانکار که توسط این هیئت بررسی و کنترل شده است.

– تعداد 10 صفحه خلاصه مالی و یک صفحه برگ روکش جمع بندی کارکرد ریالی پیمانکار که توسط این هیئت بررسی و کنترل شده است.

– مبلغ اولیه پیمان: 265000000 ریال ” معادل دویست و شصت و پنج میلیون ریال”.

– افزایش سقف مبلغ اولیه پیمان با احتساب 25% قانونی قابل اعمال از سوی کارفرما: 331250000 ریال “معادل سیصد و سی و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال”.

– برآورد هر مترمکعب سنگ کاری غوطه ای با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر پیمان، همچنین زمان و وضعیت انجام کار: 62932 ریال “معادل شصت و دو هزار و نهصد و سی و دو ریال”.

– قابل قبول بودن ادعای مصرف ماسه شکسته از سوی پیمانکار و اعمال آن در محاسبات کارکرد، با توجه به ارائه نشدن نتیجه آزمایش سونداژ از سوی کارفرما.

– هزینه تغییر محل محدثات مربوط به تجهیز کارگاه در جمع مطالبات پیمانکار منظور شده است.

– پرداخت هزینه نگهداری کارگاه از سوی کارفرما در فاصله زمانی تعطیل شدن کار تا زمان تحویل موقت موجه تشخیص داده نشد.

– پرداخت هزینه توقیف اتومیکسر در کارگاه با توجه به دستور کار تاریخ 26/11/1377 به مبلغ 44250000 ریال “معادل چهل و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال” قابل قبول تشخیص داده می شود.

 

 

 

جدول خلاصه محاسبات مالی:

ردیف شرح مبلغ ناخالص ریال

1 مجموع کارکرد پیمانکار : 570445041

2 حداکثر سقف تعهدات پیمانکار با توجه به سقف 25/1 مجاز: 331250000

3 مانده کارکرد اضافی پیمانکار که علاوه بر تعهدات پیمان است:

(کسر ردیف 2 از 1) 239195041

4 اعمال ضریب منطقه ای (15/1) به اضافه کارکرد پیمانکار: 275074297

5 ضریب تعدیل اضافه کارکرد پیمانکار بر اساس شاخص تعدیل بانک مرکزی از سال 1378 تا سال 1386 : 83/2

6 تعدیل اضافه کارکرد پیمانکار با توجه به شاخص تعدیل بانک مرکزی: 778460261

7 هزینه توقیف اتومیکسر در کارگاه: 44250000

8 جمع نهایی و ناخالص مطالبات پیمانکار به نرخ روز:

(جمع ردیف های 2 و 6 و 7) 1153960261

یک میلیارد و یکصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و شصت هزار و دویست و شصت و یک ریال.

 

این هیئت مبلغ قطعی کارکردهای تجدیدنظر خوانده “پیمانکار” را برابر ارقام مندرج در ردیف 8 جدول بالا (که بر مبنای موارد اختلافی اعلام شده محاسبه شده است،) برآورد می نماید. بنابراین در خصوص هرگونه اختلاف بین طرفین که تاکنون عنوان نگردیده است، فارغ از اظهارنظر می باشد. همچنین متذکر می شود که مبلغ 1153960261 ریال محاسبه شده، عبارت از مبلغ کل و ناخالص کارکرد پیمانکار براساس مجموعه مدارک بررسی شده ازجمله صورت وضعیت قطعی – تعدیل کارکرد – تجهیز کارگاه و …. بوده، که بایستی پس از کسر تمامی پرداخت های قبلی و سایر بدهی های دفتری و عوارض قانونی به تجدیدنظر خواه پرداخت شود.

 

 

خسارت تملک زمین برای احداث راه

ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …….. کرمانشاه

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه … ….. موضوع دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای الف به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان …………، به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و در معیت تجدیدنظر خواه و نمایندگان تجدیدنظر خوانده به محل مورد اختلاف واقع در نشانی: بخش ……………… مراجعه نموده، و پس از انجام مترکشی و بررسی های لازم بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

 

– خواسته دادگاه: کارشناسان با معاینه محل و بررسی اسناد و متراژ اراضی و تهیه نقشه و باقیمانده زمین، و زمین مورد استفاده برای طرح نظریه خود را ظرف مدت یکماه اعلام نمایند.

 

– نظریه کارشناسی: در بازدید به عمل آمده از محل های مورد ادعای تجدیدنظر خواه “آقای الف” که شامل تعداد 8 قطعه زمین کشاورزی به صورت پراکنده می باشد، و انجام متراژ و مساحی از این قطعات که در حضور تجدیدنظر خواه و نمایندگان تجدیدنظر خوانده صورت پذیرفت، از طرفین پرونده درخواست گردید تا مدارک و مستندات خود را از جمله اسناد مالکیت – اسناد پرداخت خسارت و . . . را به اعضای هیئت کارشناسان تسلیم نمایند، که مدارک مالکیت ارائه شده از سوی تجدیدنظر خواه “آقای الف ” شامل تعداد دو فقره سند رسمی و تعداد چهار فقره قولنامه عادی به نام افراد مختلف می باشد، که خلاصه تمامی آنها به شرح جدول صفحه بعد تنظیم گردیده است. همچنین مدارک ارائه شده از سوی تجدیدنظر خوانده “اداره کل راه و ترابری استان ………….” شامل کروکی مسیر احداث جاده و فهرست اسامی مالکین اراضی زراعی مجاور جاده احداثی، و متراژ زمین اختصاص یافته برای احداث جاده در هر یک از قطعات اراضی کشاورزی در طول مسیر، و همچنین اسناد مالی مربوط به مبالغ ریالی وجوه پرداخت شده به تجدیدنظر خواه بابت گذر جاده از داخل قطعات زمین متعلق به نامبرده می باشد، که جمع بندی این مدارک نیز در جداول بعدی تقدیم می گردد:

 

 

جدول شماره 1 ) خلاصه اسناد مالکیت تجدیدنظر خواه:

 

ردیف شرح فروشنده خریدار تاریخ مالکیت حدود چهارگانه

1 236/0 از 203 سهم مشاع دیمی و 236/0 از 30 سهم مشاع آبی از 9335 سهم مشاع از 6 دانگ قریه قلاجی آخوندی وزارت کشاورزی قاسم تواره 23/2/1343 مشخص نگردیده است.

2 696/0 از 280 سهم از 4098 سهم از 67/76 شعیر از 96 شعیر از 6 دانگ قریه قلاجی آخوندی بانو زهرا جلیلی و آقایان مجتبی و محمدابراهیم و مهتدی جلیلی پاشا جلیلیان 23/1/1351 مشخص نگردیده است.

3 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان خانم ها نزاکت و بصرا جلیلیان مرتضی جلیلیان 28/10/1371 مشخص نگردیده است.

4 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان بجز قطعه زمین درختان چنار مرتضی جلیلیان سید قاسم 12/11/1371 مشخص نگردیده است.

5 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان خانم فرنگی جلیلیان آقای الف 15/11/1371 مشخص نگردیده است.

6 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان خانم فریده جلیلیان آقای الف 2/12/1371 مشخص نگردیده است.

 

در جمع بندی جدول شماره یک مشخص می گردد که میزان مالکیت تجدیدنظر خواه شامل تمامی اراضی موضوع ردیف 1 جدول ، و بخشی از اراضی موروثی موضوع ردیف 2 همان جدول می باشد.

 

جدول شماره 2 ) متراژ قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده مورد پذیرش تجدیدنظر خوانده:

 

ردیف شرح مساحت مساحت کل واحد موقعیت وضعیت شماره

1 قطعه شماره 31 00/315 50/517 مترمربع همجوار زراعی دیمی 1

2 قطعه شماره 32 50/202

3 قطعه شماره 53 53/247 80/394 مترمربع همجوار زراعی دیمی 2

4 قطعه شماره 56 27/147

5 قطعه شماره 67 82/154 40/723 مترمربع همجوار زراعی دیمی 3

6 قطعه شماره 70 00/165

7 قطعه شماره 73 00/132

8 قطعه شماره 76 26/101

9 قطعه شماره 79 32/170

10 قطعه شماره 97 82/163 52/211 مترمربع همجوار زراعی دیمی 4

11 قطعه شماره 99 70/47

12 قطعه شماره 108 28/236 28/236 مترمربع همجوار زراعی دیمی 5

13 قطعه شماره 119 00/111 00/111 مترمربع همجوار زراعی دیمی 6

14 قطعه شماره 136 00/275 29/3448 مترمربع همجوار زراعی آبی 7

15 قطعه شماره 138 00/280

16 قطعه شماره 140 61/747

17 قطعه شماره 142 18/424

18 قطعه شماره 144 07/465

19 قطعه شماره 146 43/1.256

20 قطعه شماره 157 00/105 72/1820 مترمربع همجوار زراعی آبی 8

21 قطعه شماره 159 79/225

22 قطعه شماره 161 72/345

23 قطعه شماره 162 24/708

24 قطعه شماره 163 97/435

 

25 جمع کل اراضی دیم 50/2.194 مترمربع زراعی دیمی

26 جمع کل اراضی آبی 01/5.269 مترمربع زراعی آبی

 

 

جدول شماره 3 ) متراژ صورت گرفته توسط این هیئت کارشناسی از قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده :

 

ردیف شرح مساحت واحد موقعیت وضعیت

1 قطعه شماره یک 2.500 مترمربع گردنه قبرستان زراعی دیم

2 قطعه شماره دو 1.620 مترمربع مجاور شرقی جاده احداثی زراعی دیم

3 قطعه شماره سه 3.900 مترمربع محور جاده احداثی زراعی آبی

4 قطعه شماره چهار 288 مترمربع مجاور شرقی جاده احداثی زراعی آبی

5 قطعه شماره پنج 240 مترمربع مجاور غربی جاده احداثی زراعی آبی

6 قطعه شماره شش 392 مترمربع مجاور شرقی جاده احداثی زراعی آبی

7 قطعه شماره هفت 841 مترمربع محور جاده احداثی زراعی آبی

8 قطعه شماره هشت 910 مترمربع مجاور غربی جاده احداثی زراعی آبی

 

 

جدول شماره 4 ) جمع بندی محاسبات ریالی قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده :

“واحد : مترمربع – ریال”

جمع بندی متراژ قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده حسب متراژ به عمل آمده توسط این هیئت کارشناسی

ردیف شرح متراژ هیئت متراژ پرداخت شده مابه التفاوت متراژ بهای واحد بهای کل

1 جمع کل اراضی دیم 4.120 50/2.194 50/1.925 5.000 9.627.500

2 جمع کل اراضی آبی 6.571 01/5.269 99/1.301 20.000 26.039.800

3 جمع کل بهای پرداخت نشده اراضی دیم و آبی به نرخ روز:

سی و پنج میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار و سیصد ریال. 35.667.300

 

  

 

اختلاف ملکی

ریاست محترم شعبه ……….. استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه …………. موضوع دادخواست آقایان الف به طرفیت دانشگاه ……/./ استان…، به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، با همراهی خواهان ها و نمایندگان حقوقی خوانده به محل موردنظر واقع در نشانی: استان…– ………………………………….. مراجعه نموده، و پس از انجام بررسی های لازم از قبیل کنترل و بررسی سوابق ثبتی – امور اراضی و . . . بدین وسیله نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

 

– خواسته دادگاه: کم و کیف اعیانی و دیوار احداث شده وسیله خوانده روی اراضی موضوع حکم و تطبیق عملیات دیوارکشی خوانده با اسنادی که به نفع خواهان ها قبلاً وسیله مراجع قانونی یا قضایی صادر و قطعیت یافته است، “را بررسی و اعلام نمایند”.

 

– نظریه کارشناسی:

– ششدانگ قریه سرخه لیژه تحت پلاک 143 اصلی واقع در حومه بخش یک استان… ذیل ثبت 217 صفحه 149 دفتر 4/1 حومه به نام آقای عنایت ا… دهبان ثبت، و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است. سپس برابر سند شماره 16174 تاریخ 15/1/1332 دفتر 16 تهران به آقای فیروز پالیزی منتقل و نهایتاً در اجرای قانون اصلاحات ارضی و بموجب صورت مجلس تفکیکی شماره 10151 تاریخ 27/8/1347 به قطعاتی تفکیک و بین زارعین و مالکین تقسیم گردیده است، که از جمله قطعه 2 تفکیکی که در سهم زارعین قرار گرفته است.

– بانو ابتهاج الملوک پالیزی برابر سند 94021 تاریخ 5/12/1342 دفتر 12 کرمانشاه مقدار 460 من اراضی مزروعی آبی و 800 من اراضی مزروعی دیمی از ششدانگ قریه سرخه لیژه (قطعات 2 و 3 و 16 و 17 و 19 تفکیکی) را به آقای علی اصغر رحیمی انتقال داده است، و اجرای احکام مدنی دادگستری استان…به نمایندگی از آقای مظفر رحیمی احد از وراث علی اصغر رحیمی مقدار 20.800 مترمربع از پلاک 2 فرعی از 143 اصلی را برابر سند 102054 تاریخ 12/12/1386 دفتر 2 استان…به آقایان الف انتقال قطعی داده است، و نامبردگان ادعا دارند که مقدار زمین مذکور در محدوده ای واقع شده که توسط دانشگاه ……….. (خوانده) دیوار کشی شده، و خواستار قلع بنای موردنظر می باشند.

– اداره زمین شهری استان…ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2.933.869 مترمربع، به استثنای سی قطعه باغ و ساختمان که محاط در آن بوده، و متعلق به اشخاص می باشد، را در اجرای قانون و آیین نامه زمین شهری تحت پلاک ثبتی 19 و 27 و 28 و 29 فرعی از یک فرعی از 142 و 143 اصلی تملک، و سند

 

مالکیت آن ذیل ثبت 30787 صفحه 403 دفتر 147/1 حومه در تاریخ 8/5/1369 به نام اداره مذکور (اداره زمین شهری) صادر و تسلیم شده است.

– اداره زمین شهری سپس اقدام به تفکیک پلاک مذکور نموده، و پلاک باقیمانده 19 و 27 الی 29 فرعی از 142 و 143 اصلی به مساحت 554.753 مترمربع که یکی از قطعات آن می باشد، برابر سند شماره 64275 تاریخ 14/9/1381 دفتر 30 استان… به نام وزارت ……………….. انتقال قطعی داده شده، و ذیل ثبت 71383 صفحه 242 دفتر 356/1 بنام وزارت ……………. ثبت، و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است. این قطعه زمین هم اکنون توسط د انشگاه …………….، و با استفاده از دیوار پیش ساخته بتنی محصور گردیده، و محل هایی برای تردد خودرو و افراد در بخش هایی از آن نیز تعبیه شده است.

– با عنایت به موارد عنوان شده در بالا، و همچنین بازدید محلی و تطبیق هندسی – جغرافیایی و پیاده نمودن محدوده اراضی مربوط به دانشگاه ……………… و کنترل و بازبینی حدود چهارگانه پلاک موردنظر با محل مورد اختلاف توسط این هیئت کارشناسی، مشخص گردید که سند ابرازی از سوی دانشگاه …………………… با محل مطابقت داشته، و بعلاوه قطعه زمینی که خواهان ها (آقایان الف) با ارائه تصویر سند صادره از دفتر خانه 2 استان…ادعای مالکیت آن را دارند، در داخل این محدوده می باشد.

– در سند مالکیت ابرازی از سوی دانشگاه …………….. تعداد 13 قطعه باغ و ساختمان استثناء شده است، که زمین مورد اختلاف جزو هیچیک از 13 قطعه مشخص شده در نقشه پلاک ثبتی باقیمانده 19 و 27 الی 29 فرعی از 142 و 143 اصلی نبوده، و این 13 قطعه در واقع بخشی از 30 قطعه مندرج در سند اولیه زمین شهری می باشند.

– با عنایت به موارد عنوان شده بالا، و به نظر اینجانبان سند صادره به نام دانشگاه …………………. دارای تداخل مکانی با سند آقایان الف می باشد، که نقشه ترسیمی آن به پیوست و با قید محل مورد اختلاف برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می گردد.

 

  

ادعای خسارت دراثرعملیات ساماندهی رودخانه شهری

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ……………….. شماره بایگانی شعبه ………… موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت شرکت های ب و ج ، به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده به محل موردنظر واقع در نشانی: استان… – ………………… – ساحل چپ آبشوران مراجعه نموده، و پس از مترکشی و انجام بررسی های لازم بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

 

– خواسته دادگاه: اینکه از سوی شرکت های ب و ج اقداماتی در راستای انجام وظایفشان در ملک خواهان انجام داده اند یا خیر؟ چه نوع اقداماتی؟ آیا ملک خواهان طبق نقشه ب و ج در طرح می باشد؟ در صورتیکه صحت داشته باشد، میزان خسارت معلوم شود. چنانچه اقدامات هر دو خوانده موجب ضرر خواهان شده است، با تهیه نقشه میزان دخالت و تأثیر آنها در ورود خسارت معلوم شود.

 

– نظریه کارشناسی: در بازدید از مسیر آبشوران و در مجاورت محل مورد اختلاف ملاحظه گردید که در این محدوده و در سنوات گذشته، دیواره دو طرف آبشوران با دیوار سنگی پوشش داده شده، و در حال حاضر ملک مورد ادعای خواهان، مطابق کروکی پیوست و به فاصله حدود 8 متر از دیواره سنگی موردنظر قرار دارد، که حسب نامه شماره …… تاریخ …… شرکت ج کرمانشاه، عرض حریم آبشوران نیز برابر همین فاصله 8 متری تعیین شده است. همچنین بافت اولیه ساختمان های مسکونی در این محل مخدوش گردیده، و آثار قابل اعتنایی از آنها بر جای نمانده است. طول خط مجاورت ملک معرفی شده خواهان با مسیر آبشوران نیز برابر 65 متر طول متراژ گردید. مباشر دیوارکشی سنگی موردنظر هم در حال حاضر نامشخص می باشد، لیکن حسب وظایفی که شرکت ب در سالهای اخیر و بابت ساماندهی مسیر آبشوران در شهر کرمانشاه به عهده داشته است، و مسئولیت رفع تصرف و پرداخت خسارت املاک واقع در محدوده حریم بستر آبشوران توسط این شرکت ایفا شده است، می توان ادعای فقدان سمت برای شرکت ج را حمل بر صحت نمود. از سوی دیگر بمنظور تعیین نحوه استقرار و مطابقت وضعیت اولیه املاک واقع در حاشیه مسیر آبشوران با وضعیت استقرار کنونی آنها، و محاسبه میزان مساحت واقع شده در حریم تعریف شده برای آبشوران، اینجانب مبادرت به انجام پیگیری های مختلف و متعددی برای دسترسی به اسناد معتبر نمودم، تا اینکه سرانجام و با تلاش های انجام گرفته موفق به تهیه تعدادی عکس هوایی مربوط به سالیان گذشته این محدوده گردیدم، که در نهایت با تطبیق این عکس ها با وضعیت موجود محل، مشخص گردید که بستر مسیل آبشوران در سنوات گذشته دستخوش تغییر و جابجایی (کروکی پیوست) شده است، بگونه ای که در محدوده مورد اختلاف، این بستر به سمت پایین دست (جنوب) متمایل شده، و در هنگام دیواره سازی سنگی نیز، طراحی و اجرای کانال سنگی بر این اساس صورت گرفته است، که بستر آبشوران از ساختمان های چپ و راست مسیر تقریبا به یک فاصله واقع گردد، و به نوعی حریم موجود بین دو طرف تقسیم شده است. با این تفاصیل میزان مساحت قرار گرفته در داخل حریم یاد شده، با بررسی مسیر اولیه آبشوران و همچنین به استناد سطح اعیانی های قابل مشاهده در عکس های قدیمی (که هم اکنون تخریب شده اند)، در حدود 174 مترمربع می باشد. همچنین با عنایت به مجموعه بررسی های محلی انجام شده میزان خسارت وارده بابت واقع شده مقدار 174 مترمربع از ملک مورد ادعای خواهان که در اثر عملیات بهسازی و اصلاح مسیر از بین رفته است، برابر رقم 348,000,000 ریال معادل سی و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد و تعیین می گردد، که حسب توضیحات صدر این گزارش پرداخت آن به عهده شرکت ب خواهد بود.

مزید استحضار اینکه با وجود انتظار کافی و تماس های متعدد، متاسفانه هیچگونه مدرکی از سوی شرکت ب در اختیار اینجانب قرار نگرفت، و این گزارش بر اساس مدارک ابرازی خواهان و همچنین بررسی های میدانی و مدارک تهیه شده توسط اینجانب تهیه و تدوین گردیده است.

 

 نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

تامین دلیل میزان خسارت واردشده

شماره قرار: شماره پرونده: ………… شورای حل اختلاف مجتمع ………….. استان…

خواهان: آقای …………..

خوانده: آقای ……………….

خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

 

به تاریخ 2/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ………………. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

 

نظریه کارشناسی:

موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان… – ………………… می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، مشاهده گردید که خوانده در همسایگی شرقی ملک خواهان مبادرت به انجام عملیات تخریب ملک قدیمی موجود، و اجرای گود برداری برای احداث زیرزمین و نیز تخریب قسمتی از سقف ملک خواهان و پوشش ایزوبام روی آن نموده است، و همچنین بدلیل اجرای گود به عمق حدود 3 متر و علیرغم اجرای سازه نگهبان برای نگهداری ملک خواهان، امکان مقابله با تبعات ناشی از گود را فراهم ننموده، و موجب ترک خوردگی دیوارهای ملک خواهان و ایجاد شکاف بین کف و دیوار آن، ترک خوردگی در زیر سقف، و همچنین تخریب و کنده کاری بخش هایی از سقف و ایزوبام روی آن شده است، بنابراین نظر به اینکه این آسیب دیدگی ها در طول 14 متر از دیوار موجود در ملک خواهان بوجود آمده، و با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، میزان خسارت مستقیم وارده تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 35.000.000 ریال (معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان) برآورد و تعیین می گردد.

 

کارشناس

*****************************************************************

 

شماره قرار: شماره پرونده: ………… شورای حل اختلاف مجتمع ………….. کرمانشاه

خواهان: آقای ………………..

خوانده: آقای ……………

خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

 

به تاریخ 25/6/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ……………….. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

 

نظریه کارشناسی:

موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان… – ……………………. می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، و پیرو گزارش تامین دلیل شماره 116 تاریخ 2/5/1389 مشاهده گردید که بر میزان آسیب دیدگیهای ملک خواهان در مقایسه با بازدید پیشین افزوده شده، و علاوه بر موارد اعلام شده در گزارش تاریخ 2/5/1389 موارد دیگری در ملک خواهان از قبیل ترک خوردن دیوار حیاط جنوبی – افزایش ترک ها در دیوار کمد اطاق خواب، دیوار و سقف انباری، ایجاد درز بین کف و دیوار انباری، دیوار راهرو – ترک خوردن کاشی حمام و دستشویی – شکاف برداشتن دیوار دستشویی – ترک کف حیاط شمالی – تخریب دیوار و نمایان شده لوله بخاری خواهان – ایجاد حفره در زیر دیوار خواهان – جوش نمودن ستون های احداثی خوانده به میلگردهای شناژ خواهان – تعبیه ریشه صفحه ستون در داخل ملک خواهان به عمق حداقل 5 سانتی متر مشاهده گردید، که با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، میزان خسارت مستقیم وارده برای موارد عنوان شده در این گزارش و تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 30.000.000 ریال (معادل سه میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد.

  

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

نحوه محاسبه حق کسب وپیشه مغازه

ریاست محترم شعبه ………. دادگاه حقوقی شهرستان …………

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ………………… “شماره بایگانی شعبه 89……6” موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: صحنه – ……………………… به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، در معیت طرفین پرونده به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

 

– خواسته دادگاه: میزان حق کسب و پیشه از تاریخ اجاره ملک توسط خوانده تاکنون و زمان اجرای حکم را تعیین و اعلام نمایند.

 

– نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه شامل

زیرزمین به صورت انباری و همکف به صورت تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 مترمربع در هر طبقه با مصالح بنایی فرسوده و سقف طاق ضربی می باشد، که هم اکنون شغل فروش لوازم ……………. در آن مشاهده می شود، و با توجه به واگذار نشدن حق سرقفلی به مستاجر، موقعیت محلی این ملک و ارزش روز سرقفلی محل، مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در ابتدای سال 1361 “معادل 400 تومان”، و قدمت اجاره “معادل حدود 29 سال”، و مبلغ اجاره بهای واریزی مستأجر در حال حاضر “معادل 10,000 تومان”، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای ماهانه کنونی این ملک “حدود 100,000 تومان”، تناسب اجاره بهای پرداختی مستأجر با اجاره بهای واقعی “حدود 10 درصد اجاره واقعی”، وضعیت شهرت کسبی ملک حسب آمار ابرازی مستاجر “فروش ماهانه سال 1389 در حدود 85,000,000 ریال، و میزان سود ناخالص ماهانه در حدود 12,500,000 ریال با درصد سود مجاز 15 درصد حسب ضرایب سود مجاز وزارت بازرگانی”، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی در طول 29 سال حسب آمار ابرازی مستأجر “در حدود 900,000 تومان”، و . . . . . . در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب را حداکثر برابر 120,000,000 ریال معادل دوازده میلیون تومان برآورد و اعلام می نمایم.

  

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

نحوه استعلام در مورد ابهامات پرونده

ریاست محترم شعبه ……….. دادگاه عمومی کرمانشاه

سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ……….. “شماره بایگانی شعبه ………” موضوع دادخواست آقای ……….. به طرفیت آقای ………. مبنی بر اختلاف ملکی بر سر یک قطعه زمین (واقع در نشانی کرمانشاه – ……………) به استحضار می رساند که اینجانب در معیت وکیل خواهان و خوانده پرونده از محل موردنظر بازدید به عمل آورده، و بررسی های محلی لازم را انجام داده ام، از اینرو بمنظور تکمیل تحقیقات خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام استعلام از ادارات به شرح زیر مساعدت و اقدام لازم به عمل آید:

– استعلام از اداره اوقاف در خصوص اینکه:

آیا زمین واقع (در نشانی: جاده قدیم – ……………) در پلاک های 357 و 358 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه، دارای سابقه وقفی می باشد یا خیر؟ تاریخ واگذاری این زمین به اداره اوقاف – دلیل واگذاری به اداره اوقاف و نام واگذار کننده را اعلام نمایند.

 

– استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرمانشاه در خصوص اینکه:

جریان ثبتی و نام مالک و یا مالکان پلاک ثبتی ………….. فرعی از 357 و 358 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه را اعلام نمایند.

 

 نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

اختلاف برروی زمین

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه حقوقی استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، بازگشت به درخواست دعوت به اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 84-… …. موضوع دادخواست خانم الف به طرفیت آقای ب ، و به موضوع خواسته ”مطالبه مبلغ 270000 ریال با احتساب تمامی خسارات وارده به لحاظ مستحق الغیر درآمدن مبیع با احتساب خسارات دادرسی“ به استحضار می رساند که اینجانب در اجرای دستور آن دادگاه محترم با هماهنگی و همراهی طرفین پرونده به محل موردنزاع مراجعه نموده، و پس از انجام بازدید و بررسی لازم، چکیده ارزیابی به عمل آمده را به شرح زیر تقدیم می دارم:

 

خواسته دادگاه: ضمن بازدید از محل و بررسی مستندات طرفین مشخص نمایید که:

 

 • (آقای) جعفر جلال … و خوانده، مالک زمین موضوع دعوی قبل از فروش زمین به خواهان بوده اند، یا خیر؟

نظریه کارشناسی: حسب بررسی های صورت گرفته و نیز سوابق معاملات ثبتی تعاونی مسکن تیپ 35 ت….. ، مالکیت آقای جعفر جلال …….. در پلاک های 14586 و 14587 فرعی از 12369 فرعی از 357 و 358 اصلی حومه بخش ….استان… احراز نگردید.

 

 • (زمین موردنظر) در چه تاریخی به تیپ …… انتقال یافته است؟ چه کسی آن را به تیپ مذکور انتقال داده؟

نظریه کارشناسی: تیپ ….. در تاریخ 1/10/1369 بخشی از اراضی پلاک های 357 و 358 اصلی را از آقای جعفر جلال ….. و غیره خریداری می نماید، لیکن پس از کشف مالک نبودن فروشندگان یادشده و قادر نبودن آنان به انتقال سند اراضی موصوف به خریدار (تیپ …. )، و احراز این واقعیت که اراضی موردنظر در داخل محدوده منابع طبیعی واقع شده است، مجدداٌ و طی دو فقره قرارداد ثبتی در دفترخانه ….. استان…و در تاریخ 13/4/1381 توسط اداره کل منابع طبیعی استان … به تیپ …… انتقال یافته است.

 

 • تیپ …… بهای زمین را به چه کسی داده است؟

نظریه کارشناسی: بر اساس اسناد ارائه شده از سوی تیپ ………….. ، بهای اراضی موردنظر از جمله زمین محل نزاع در مرتبه نخست به آقای جعفر جلال …….. و اشخاص ثالث پرداخت گردیده، و در بار دوم (و پس از کشف مالک نبودن آقای جعفر جلال ……….. ) مجدداٌ طی قراردادی از سوی تیپ یادشده به اداره کل منابع طبیعی استان … پرداخت شده است.

 

 • ارزش زمین در حال حاضر و میزان خسارت وارده به خواهان را مشخص نمایید.

نظریه کارشناسی: براساس بررسی های محلی صورت گرفته بهای کنونی قطعه زمین موردنظر در حدود 80000000 ریال (هشتاد میلیون ریال) ارزیابی می گردد. از سایر خسارت های احتمالی وارده به خواهان نیز اطلاعات و یا مدارک مستندی به اینجانب ارائه نشده است.

 

 نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

اجرت المثل ایام تصرف ساختمان مسکونی

ریاست محترم شعبه ……. دادگاه حقوقی استان

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 88/…… .. موضوع دادخواست خانم ها الف به طرفیت خانم ب ، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکباب ساختمان مسکونی، به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن دادگاه محترم، و مطالعه پرونده و اطلاع از دستور قضائی با هماهنگی وکلای محترم طرفین پرونده از محل موردنظر واقع در نشانی: استان…– خیابان ……….. ، بازدید و معاینه بعمل آورده، و ضمن انجام بررسی های لازم نظریه خود را چهارچوب خواسته قضایی تقدیم می نمایم:

 

خواسته دادگاه: با مراجعه به محل وقوع ملک و با توجه به میزان اجرت المثل آن اجرت المثل ایام تصرف خوانده را با توجه به ششدانگ آن در ایام تصرف از سال 1376 “7/6/1376” لغایت 1382 “16/1/1382” نسبت به ششدانگ آن به استثناء ثمنیه اعیان، و از سال 1382 لغایت زمان نظریه کارشناسی نسبت به چهاردانگ آن محاسبه و به دادگاه اعلام نمایند.

 

نظریه کارشناسی: ملک موردنظر عبارت از یکدستگاه ساختمان مسکونی یک طبقه به همراه زیرزمین می باشد، که در زمینی با موقعیت شمالی و با مصالح دیوار باربر آجری و سقف طاق ضربی به مساحت عرصه برابر 50/312 مترمربع “ابعاد 50/12 * 25 متر” و سطح زیربنای کلی در حدود 230 مترمربع احداث شده است. ملک دارای تعداد سه اطاق خواب – هال و پذیرایی سرهم – آشپزخانه – سرویس های بهداشتی در همکف، و موتورخانه شوفاژ – اطاق انباری و سرویس بهداشتی در زیرزمین می باشد. هنگام بازدید اینجانب از درون ملک و در داخل دو عدد از اطاق های خواب، تعدادی لوازم از قبیل یکعدد تخت بیمارستانی – بوفه – دستگاه استریل فور – میز کار منشی – البسه و پوشاک در داخل کمدها – تعدادی کتاب و قفسه کتابخانه – بخاری – تعدادی تابلو در داخل کارتن، و در داخل انباری زیرزمین چند دستگاه ماشین بازی کودکان مشاهده گردید، که حسب اعلام خوانده پرونده “خانم ب ” این لوازم و وسایل متعلق به خواهان ها و همسر و فرزندان آنها می باشد، لیکن شواهدی مبنی بر مدت استقرار این لوازم در داخل اماکن موردنظر احراز نگردید. بنابراین اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد دعوی به تفکیک دوران های خواسته شده به شرح جدول صفحه بعد می باشد:

جدول محاسبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد دعوی:

“ریال”

شرح دوره زمانی مدت دوره اجرت المثل ماهانه اجرت المثل دوره

اجرت المثل شش دانگ ملک به استثنای ثمنیه اعیان: 7/6/1376 تا 6/6/1379 36 ماه 600.000 21.600.000

اجرت المثل شش دانگ ملک به استثنای ثمنیه اعیان: 7/6/1379 تا 16/1/1382 3/31 ماه 1.150.000 35.995.000

اجرت المثل چهار دانگ ملک : 17/1/1382 تا 16/1/1385 36 ماه 2.150.000 77.400.000

اجرت المثل چهار دانگ ملک : 17/1/1385 تا 16/1/1388 36 ماه 3.700.000 133.200.000

اجرت المثل چهار دانگ ملک : 17/1/1388 تا 16/4/1389 15 ماه 4.500.000 67.500.000

جمع کل: ( سیصد و سی و پنج میلیون و ششصد و نود و پنج هزار ریال تمام ) 335.695.000 ریال

  

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

براوردهزینه احداث مغازه

ریاست محترم شعبه …………… دادگاه حقوقی استان…

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ………… اجرایی ش ……….. به سود آقای ………….. و به زیان آقای …………….، به استحضار می رساند که اینجانب مجدداً به محل موردنظر که عبارت از یک دهنه مغازه تخریب شده و در حال احداث مجدد واقع در نشانی استان… …………..می باشد، مراجعه نموده، و پس از انجام بررسی های لازم، بدین وسیله نظریه خود را در خصوص میزان و ارزش ریالی کارهای انجام شده و ارزش ریالی کارهای انجام نشده به شرح زیر تقدیم می نمایم:

 

کار های انجام شده برای مغازه تاکنون:

انجام پی کنی و اجرای شناژ طولی در اضلاع شمالی – شرقی و جنوبی، / اجرای فونداسیون برای دو عدد ستون فلزی در گوشه های شمال شرقی و جنوب شرقی، / اجرای ستون فلزی واقع در گوشه های شمال شرقی و جنوب شرقی، / اجرای بادبند ضربدری در ضلع شرقی، / دیوارچینی 20 سانتی اضلاع شمالی – شرقی و جنوبی، / تیرریزی و اجرای سقف طاق ضربی، / نصب درب ورودی، همگی به مبلغ: 18.000.000 ریال.

 

کارهای مانده برای مغازه تاکنون:

انجام کف سازی با سرامیک، / اجرای نازک کاری دیوارهای داخلی با کاشی، / اجرای نازک کاری زیر سقف با گچ و خاک و سفید کاری، / انجام سیم کشی و نصب لوازم روشنایی داخل، / نصب شیشه و رنگ آمیزی درب پروفیل ورودی مغازه، همگی به مبلغ: 12.000.000 ریال.

 

یادآوری می گردد که اجرای روکش و پلاستر نمای دیوارها، در پیرامون مغازه به عهده مالک (آقای …………) بوده، و ربطی به مستأجر (آقای ……………..) ندارد.

مثال-نحوه محاسبه خسارت وارد به ساختمان

ریاست محترم شعبه ….. شورای حل اختلاف مجتمع شهید …….

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 89/…. ش ….. تاریخ 3/11/1389 موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب مبنی بر ورود خسارت به مغازه تجاری در اختیار خواهان بر اثر عملیات ساختمانی انجام شده از سوی خوانده، به استحضار می رساند که اینجانب کارشناس منتخب آن شورا در معیت طرفین پرونده از محل موردنظر واقع در نشانی: استان… – خیابان …… بازدید به عمل آورده، و پس از بررسی و معاینه لازم مشخص گردید که خوانده پرونده در مغازه در اختیار خود که در ضلغ جنوبی مغازه خواهان واقع شده است، مبادرت به بازسازی داخلی از قبیل تراشیدن دیوار مشترک با مغازه خواهان – اجرای ستون و پل فلزی – کاشی و سرامیک داخلی نموده است، و با عنایت به اینکه سقف مغازه های طرفین به صورت تیر و چوب بوده، مبادرت به برش پل چوبی نگه دارنده سقف نموده است. مزید استحضار اینکه این پل به صورت پیوسته از سقف هر دو مغازه عبور داده شده، و در وسط نیز بر روی دیوار باربر مشترک تکیه داشته است. بنابراین خوانده با برش دادن این پل مشترک و همچنین تراشیدن قسمتی از ضخامت دیوار مشترک موجب کاهش و نقصان باربری دیوار و احتمال فرو ریزی سقف مغازه خواهان و . . . . . گردیده است. بنابراین با توجه به مجموعه بررسی های انجام شده، و متراژ مفید مغازه خواهان که در حدود 10 متر مربع می باشد، مبلغ خسارت وارد شده بابت افزایش سطح مغازه خوانده در اثر تراشیدن دیوار مشترک – عدم انتفاع خواهان از مغازه خود در طول مدت تعمیرات – هزینه تعمیرات برابر رقم 40,000,000 ریال معادل چهار میلیون تومان برآورد و تقویم می گردد.

 

 نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

اختلاف حساب پیمانکاران

ریاست محترم شعبه …….. دادگاه …………. استان کرمانشاه

سلام علیکم؛

 

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه …… ش … … “شماره بایگانی شعبه …………” موضوع دادخواست تجدیدنظر خواهی شرکت الف به نمایندگی آقای الف به طرفیت شرکت ب به نمایندگی آقای ب و اعتراض تجدیدنظر خوانده به نظریه هیئت 5 نفره کارشناسان، به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم، و انجام پیگیری های بعدی بمنظور دریافت مدارک و مستندات طرفین پرونده، و در معیت آنان از محل مورد اختلاف واقع در نشانی: شهرستان …….. – ابنیه فنی …………. در محدوده خروجی شهر به سمت سه راهی ………… بازدید به عمل آورده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم و استماع اظهارات طرفین و همچنین برگزاری نشست مشترک با حضور نمایندگان و وکلای طرفین بدین وسیله نتیجه بررسی های خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم و به شرح زیر برای استحضار و بهره برداری لازم اعلام می نماییم:

 

– خواسته دادگاه: کارشناسان محترم ضمن حضور در محل، و بررسی اسناد و مدارک طرفین و مطالعه اوراق پرونده، اولا مطالبات شرکت تحت تصدی تجدید نظر خوانده آقای ب با توجه به میزان کارکرد ایشان، تعدیل صورت گرفته، تاخیر در انجام کار و سایر پارامترهایی که در موضوع موثر است را مشخص، و به این دادگاه اعلام نمایند. ثانیا مشخص فرمایند در صورت عدم انجام تعهدات از سوی شرکت ب خساراتی قابل محاسبه به شرکت الف وارد شده یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، میزان خسارت ناشی از عدم تحویل به موقع موضوع پیمان، میزان خسارت را مشخص و به دادگاه اعلام فرمایند؟ در نتیجه با بررسی موارد فوق کل طلب نهایی شرکت ب را از شرکت الف پس از کسر کلیه هزینه ها و پرداختها و خسارتها مورد بررسی و به این دادگاه اعلام نمایند.

 

– کلیات بررسی سابقه قرارداد – مدارک ابرازی طرفین و محتویات پرونده:

 1. به استناد مدارک موجود در پرونده، شرکت الف به مدیرعاملی آقای الف، در تاریخ 10/8/1385 قراردادی را با شرکت ب به مدیرعاملی آقای ب ، به عنوان پیمانکار دست دوم و با موضوع احداث تعدادی ابنیه فنی در مدت 5 ماه، به مبلغ 12% تخفیف نسبت به فهرست بهای واحد سال 1385 رشته راه، باند و فرودگاه و اعمال ضرایب و تعدیل به آن و سایر شرایط مندرج در متن آن، منعقد نموده است.
 2. شرکت ب در تاریخ 14/11/1386 (حدود 15 ماه پس از عقد قرارداد) صورت وضعیت کارکرد موقت شماره یک را به شرکت الف (کارفرمای قرارداد دست دوم) ارائه، که پس از رسیدگی توسط نمایندگان شرکت الف به مبلغ ناخالص 2,125,888,480 ریال تایید گردیده است.
 3. مبلغ ناخالص 2,125,888,480 ریالی کارکرد شرکت ب پس از کسر 10% حسن انجام کار و 5% مالیات و 6/1 % حق بیمه سهم پیمانکار به عنوان مبنای تسویه حساب و محاسبه مانده مطالبات آن شرکت از شرکت الف در نظر گرفته شده، و در صورتجلسه رفع اختلاف مشترک تاریخ 29/2/1387 بین طرفین پرونده (شرکت الف و شرکت ب) لحاظ گردیده است. (این صورتجلسه توسط شرکت ب امضاء نگردیده، لیکن توسط آقایان الف و ب به عنوان یکی از مستندات ابرازی به این هیئت کارشناسی تقدیم شده، و به علاوه در جلسه مشترک اعضای این هیئت با نامبردگان مورد تایید و پذیرش آنان واقع گردید.)
 4. مبلغ کل دریافتی های شرکت ب نیز تا تاریخ 29/2/1387 که صورتجلسه رفع اختلاف تنظیم گردیده است، برابر رقم 1,129,028,835 ریال محاسبه و تعیین گردیده است.
 5. با توجه به اینکه در قرارداد بین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده، اداره کل ………… استان کرمانشاه و نمایندگان آن به عنوان مرجع اصلی نظارت بر کار تعریف شده اند، و نمایندگان اداره کل یادشده نیز مبلغ کارکرد شرکت ب را برابر 2,102,893,288 ریال بابت اصل صورت وضعیت کارکرد و مبلغ 117,131,174 ریال بابت تعدیل آن تایید نموده اند، و این ارقام در مکاتبات مختلف اداره کل ………….. خطاب به مراجع مختلف مورد تایید قرار گرفته است، (تصاویر پیوست: نامه شماره ……. مورخ 27/3/88 خطاب به شعبه اول حقوقی دادگاه ……، و نامه شماره 00000 مورخ 13/2/89 خطاب به شعبه ……… دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه)، از اینرو ارقام اعلام شده از سوی اداره کل ……….. استان کرمانشاه که مبنای پرداخت وجه به پیمانکار اصلی (شرکت الف) بوده است، توسط این هیئت کارشناسی به عنوان مبنای بررسی اختلافات مالی طرفین پرونده تلقی می گردد.
 6. مدت کارکرد تجدید نظر خوانده (شرکت ب) حسب گواهی اداره کل …… (موضوع نامه شماره ……. مورخ 27/3/88) از تاریخ 20/8/85 لغایت 2/10/86 بوده است.
 7. در مورد وضعیت تاخیرات تجدیدنظر خوانده (شرکت ب) نیز به استناد مکاتبات اداره کل ……….. (نامه شماره ……….. مورخ 3/7/87 خطاب به کارشناس منفرد “تصویر به پیوست”، و نامه شماره …….. مورخ 27/3/88 خطاب به شعبه …… حقوقی دادگاه …….، و نامه شماره ………. مورخ 29/4/89 خطاب به شعبه …….. دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه، و نامه شماره …………. مورخ 30/3/89 خطاب به شعبه ……… دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه)، تمامی تاخیرات تجدیدنظر خوانده (شرکت ب) مجاز شناخته شده است.
 8. در مورد خسارات وارده از سوی تجدید نظر خوانده (شرکت ب) موارد زیر بررسی گردید:

8 – الف) خسارت ناشی از تاخیر در اجرای کارهای موضوع قرارداد دست دوم با شرکت الف و تحمیل هزینه تاخیر به شرکت الف: در این مورد به استناد مکاتبات و تاییدیه اداره کل …… استان کرمانشاه، شرکت ب فاقد تاخیر غیرمجاز بوده، و به همین دلیل هزینه های ناشی از تاخیر در اجرای کارها در قالب صورت وضعیت های تعدیل، در وجه شرکت الف پرداخت شده است.

8 – ب) خسارت ناشی از ایرادات اجرایی کارهای انجام شده توسط شرکت ب: در این مورد به استناد مکاتبات و تاییدیه اداره کل …….. استان کرمانشاه، عملیات اجرا شده توسط شرکت ب مطابق نقشه ها و مشخصات فنی بوده، و ایرادی نداشته اند.

8- ج) خسارت ناشی از دریافت وجوه اضافی و بیش از میزان کارکرد توسط شرکت ب: در این مورد به استناد صورتجلسه حل اختلاف تاریخ 29/2/1387 و همچنین رسیدهای پرداخت وجه و اسناد مالی ابراز شده ی شرکت الف، وجه اضافی به شرکت ب پرداخت نشده است.

8 – د) خسارت ناشی از توقیف اموال و ماشن آلات شرکت الف توسط شرکت ب: در این مورد به استناد صورتجلسه حل اختلاف تاریخ 29/2/1387 مقرر بوده که طرفین از آن تاریخ به بعد هیچگونه حساب و کتاب و حق و حقوقی نسبت به یکدیگر نداشته باشند، و در ازای پرداخت فوری مطالبات شرکت ب، یکدستگاه …… متعلق به شرکت الف از قرار تامین آزاد گردد. بنابراین با عنایت به اینکه طرفین پرونده در نشست مشترک با اعضای این هیئت کارشناسی و در بین مدارک ابرازی خویش، به این صورتجلسه استناد نموده، و بدلیل معتبر شمرده شدن متن صورتجلسه موردنظر توسط تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده، و با توجه به اینکه تاکنون مطالبات شرکت ب (تجدیدنظر خوانده) از سوی شرکت الف (تجدیدنظر خواه) پرداخت نشده، و از سوی دیگر خودرو …. متعلق به الف نیز توسط شرکت ب آزاد نگردیده است، به نظر این هیئت کارشناسان منتخب خسارت ناشی از مسدود شدن مطالبات شرکت ب با خسارت ناشی از توقیف ……….. شرکت الف قابل تهاتر بوده، و از این بابت خسارتی به هیچیک از طرفین تعلق نمی گیرد.

8 – ه) خسارت ناشی از افزایش هزینه تجدیدنظر خواه (شرکت الف) بلحاظ رعایت نشدن ترتیب و توالی احداث پل و یا تعریض دهانه پل های موجود توسط شرکت ب: ادعای ورود چنین خسارتی با توجه به درج نشدن و نامشخص بودن شماره یا کیلومتراژ پلهای موضوع قرارداد دو جانبه در متن آن قرارداد، و ابراز نشدن هیچگونه سابقه مکاتباتی در این زمینه، و همچنین احتمال آماده نبودن زمینه اجرای کار، از سوی این هیئت قابل پذیرش نمی باشد.

در مورد میزان کل مطالبات تجدیدنظر خوانده (شرکت ب) از تجدیدنظر خواه (شرکت الف) به استحضار می رساند که مطابق بندهای مشروحه بالا، مبلغ صورت وضعیت کارکرد تایید شده شرکت ب برابر رقم 2,102,893,288 ریال، و مبلغ تعدیل صورت وضعیت کارکرد نیز برابر رقم 117,131,174 ریال می باشد، که جمع این دو رقم برابر رقم 2,220,024,462 ریال خواهد بود، که با کسر ارقام معادل کسورات قانونی (شامل 6/1% بابت بیمه سهم شرکت ب – 5% مالیات کارکرد ناخالص شرکت ب)، مانده خالص کل کارکرد تجدیدنظر خوانده (شرکت ب) برابر رقم 2,073,502,847 ریال می باشد. بنابراین با کسر مبلغ کل دریافتی های علی الحساب تجدید نظر خوانده (شرکت ب) که برابر رقم 1,129,028,835 ریال بوده است، مانده خالص مطالبات شرکت ب از شرکت الف برابر رقم 944.475.012 ریال (معادل نود و چهار میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار و پانصد و یک تومان و دو ریال) تعیین می گردد. بدیهی است با توجه به اینکه مطابق قرارداد دوجانبه بین تجدیدنظر خوانده (شرکت ب) و تجدیدنظر خواه (شرکت الف)، دوره دو ساله تضمین کیفیت عملیات اجرایی توسط تجدید نظر خوانده به پایان رسیده است، و محور ارتباطی مربوطه نیز زیر بار …….. بوده و در تحویل کار فرما می باشد، و کارفرمای اصلی (اداره کل ……… استان کرمانشاه) در مکاتبات مختلف خود از کیفیت کار پیمانکار دسته دوم ابراز رضایت نموده است، از اینرو مبلغ 10% حسن انجام کار تجدیدنظر خوانده (شرکت ب) در رقم نهایی مطالبات شرکت ب از شرکت الف (مبلغ 944.475.012 ریال) اعمال گردیده، و محملی برای کسر آن وجود ندارد.

 1. ادعای تجدیدنظر خوانده در خصوص دریافت ننمودن پیش پرداخت، بدلیل حاکم بودن شرایط عمومی پیمان بر قرارداد دوجانبه، و با توجه به ارائه ننمودن درخواست کتبی و ضمانتنامه مورد قبول شرکت الف از سوی این هیئت کارشناسی مردود اعلام می گردد. البته تجدیدنظر خواه (شرکت الف) علاوه بر تامین مصالح، پرداختهایی را بصورت علی الحساب و با توجه به پیشرفت کار در اختیار شرکت تجدید نظر خوانده قرار داده است.

 

 نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

تامین دلیل میزان خسارت وارد شده در اثر گود

شماره قرار: شماره پرونده: ……. ش ……. شورای حل اختلاف مجتمع ……….. استان…

خواهان: آقای ………….

خوانده: خانم …………….

خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک ساختمان مسکونی.

 

به تاریخ 25/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ………….. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

 

نظریه کارشناسی:

موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان… – …………………….. می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، مشاهده گردید که خوانده در همسایگی جنوبی ملک خواهان مبادرت به انجام عملیات تخریب ملک قدیمی موجود، و اجرای گود برداری برای احداث زیرزمین و نیز برداشت قسمتی از خاک زیر دیوار ملک خواهان به عمق متوسط حدود 20 سانتی متر و ارتفاع حدود 3 متر نموده است، که اجرای ناقص سازه نگهبان به شیوه مهار متقابل برای نگهداری املاک طرفین ملک خوانده نیز کارساز نبوده، و امکان مقابله با تبعات ناشی از گود را فراهم ننموده، و در نتیجه اجرای گود موجب ترک خوردگی دیوارهای ملک خواهان و ایجاد شکاف بین کف و دیوار آن شده است، بنابراین نظر به اینکه این آسیب دیدگی ها تاکنون در طول 13 متر از دیوار و کف های قسمت مغازه تجاری و انباری پشت آن و طبقه همکف در ملک خواهان بوجود آمده، و با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، ضرورت ترمیم حفاری زیر دیوار ملک خواهان با مصالح پرکننده مقاوم نظیر بتن مسلح، میزان خسارت مستقیم وارده تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 50.000.000 ریال (معادل پنج میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد