• خانه
  • متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار

راه و ساختمان و نقشه برداری

  • رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم
  • محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی
  • ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی
  • تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت
  • بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار