• خانه
  • لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی

لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی

لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی 

لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی
کارشناس رسمی دادگستری


 

لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی

ارزیابی :
نام رشته صلاحیت
182 سيروس چاه كوتاهي مهندسي آب قنوات و چاه هاي نيمه عميق و چاه هاي عميق – اندازه گيري آب كانالها و شبكه هاي زهكشي نشت يابي و حوادث ناشي از آن بر مستحدثات مجاور فاضلاب ، ارزيابي دستگاه هاي حفاري و كيفيت آنها ، تعيين حقابه ها
1059 پرويز خان حريري اكبري مهندسي آب چاه هاي نيمه عميق و عميق . تشخيص حريم ضرري و ارزيابي قنوات و چاه ها و چشمه ها و تعيين حقابه آنها ، نشت يابي و تشخيص منشاء و اثر زه آبها بر تاسيسات , رسيدگي به كيفيت لوله گذاري و منصوبات چاه ها , مسائل مربوط به كيفيت شيميائي آب و فاضلاب , بررسي شبكه هاي زهكشي .
1865 حسين رئوفي مهندسي آب چاه و قنوات- رسيدگي به اختلافات ميان كار فرمايان , مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوطه – ارزيابي منابع طبيعي آب و فاضلاب – تشخيص علل نشت و نفوذ آب و فاضلاب و فرآيند آن. تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس . تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالري هاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب .
433 داود رفيع رسم مهندسي آب چاه هاي عميق و نيمه عميق – قنوات و حريم آن – تعيين حقابه ها و اندازه گيري آب , بررسي شبكه آبياري و زهكشي , نشت يابي و حوادث ناشي از آن , مسائل مهندسين مشاور و پيمانكاران آب , رسيدگي به موقعيت دستگاه هاي حفاري , شيمي آب مربوط به فاضلابها و آلودگي آب , ارزيابي تاسيسات آبي- بررسي وضعيت بستر و حريم رودخانه ها و انهار- تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و خاك رس – بررسي شبكه هاي آبياري تحت فشار يا سنتي و خطوط انتقال آب در شبكه هاي مذكور تا حد اول مزرعه – بررسي مطالعات اجرائي در عمليات ژئوفيزيك , ژئوشيمي ، ژئو تكنيك , حفاري و چاه پيمائي , ويدئو متري و رد يابي در ارتباط با مهندسي آب – علت يابي حوادث ناشي از عملكرد آب و خاك از جمله سيل زدگي , ريزش و رانش سنگ و خاك , نشست و لغزش زمين يا گسلش و بريدگي لايه ها و پديده هاي آب شستگي و آب بردگي. بررسي چگونگي آلودگي آبها بلحاظ تشخيص و تعيين بار آلايش و تاثير سوء آن بر صلاحيت مصرف و محيط زيست .
1480 غلامرضا مالك مهندسي آب آبهاي زيرزميني (چاههاي عميق ونيمه عميق وقنوات وتعيين حريم آنها)- ارزيابي دستگاههاي حفاري – فاضلاب آبهاي زيرزميني نشت واثرآن برتاسيسات مجاور- تشخيص آلودگي وكيفيت شيميائي آبها- ارزيابي چاهها- قنوات وچشمه هاوتجهيزات بهره برداري ازآنهادرحدمتعارف- رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان , مهندسين مشاوروپيمانكاران درامورمربوط به مهندسي آب. تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس –
4041 عليرضا بنائيان زاده (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي جوشكاري و مواد مربوطه در منطقه يك استان تهران.
5199 مسعود خضري (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها در منطقه يك استان تهران .
1042 محمدعلي خوش اندام (مواد (فلزات كارشناسي استخراج وذوب فلزات وريخته گري- عمليات حرارتي قطعات ريخته گري – فلزكاري- ارزيابي تجهيزات فلزي صنعتي. تشخيص و ارزيابي انواع خسارتها به فلزات و خوردگي فلزات – رسيدگي به اختلاف في مابين كارفرمايان ، پيمانكاران و مشاوران در امور تخصصي مربوط .
4137 حسن رسولي ديسفاني (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري . شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران .
6761 احمد رمضاني سعادت آبادي (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي توليد مواد كمپوزيت و مصنوعات آن در منطقه يك استان تهران .
4332 مازيار زند (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات در منطقه يك استان تهران .
4093 داود سپاسي آشتياني (مواد (فلزات شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد و شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت ، تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات . شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص فلزات گرانبها و كمياب و فرآوري مربوطه . تشخيص و ارزيابي استحصال فروآلياژ ، آميژانها و افزودنيها .
3121 كاظم شرمسار مولي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها و شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد .
6466 مهرداد عضوامينيان (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي انواع خسارت ها به فلزات و خوردگي فلزات در منطقه يك استان تهران .
1290 علي فتحعليزاده (مواد (فلزات استخراج و ذوب فلزات – شكل دادن فلزات- شناخت و تشخيص فلزات كمياب و گرانبها و فرآوري مربوط – رسيدگي به اختلاف في ما بين كار فرمايان , پيمانكاران و مشاوران در امور تخصصي مربوط – تشخيص و ارزيابي انواع خسارت ها به فلزات و خوردگي فلزات – تشخيص و ارزيابي مواد نسوز. شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري – تشخيص متالورژي پودر و ايمپلنت .
2554 محمد فكورفر (مواد (فلزات كارشناسي و ارزيابي فلزات – شناخت و تشخيص فلزات آهني و غيرآهني و فرآوري مربوط .
6928 حميد محمدي كوشكي (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
4638 فرشيد مديرشهلا (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات در منطقه يك استان تهران .
4039 زين العابدين مطلبي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني , غيرآهني , كمياب و گرانبها و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري .
2137 جهان نور ميرزازاده شبستري (مواد (فلزات شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . بررسي انواع چدنها- تعيين كيفيت فلزات وارزيابي فلزات خام- شناخت وتشخيص وارزيابي انواع قطعات آهنگري ونورد- تشخيص وارزيابي انواع خسارت هابه فلزات وخوردگي فلزات. تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي و متالورژي مربوط به جوشكاري و لحيم كاري . تشخيص و ارزيابي استحصال فروآلياژ – آميژانها و افزودني ها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات . شناخت و تشخيص فلزات گرانبهاء و كمياب و فرآوري مربوطه .
322 سيدتقي نعيمي (مواد (فلزات صنايع فلزي مربوط به ذوب آهن وتهيه فولادهاوسايرفلزات وتهيه ونحوه شكل دادن مواردمصرف وهمچنين عمليات حرارتي وارزيابي . ارزيابي تجهيزات فلزي صنعتي .
6392 محمد نوري كلهرودي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهني و فرآوري مربوطه . شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوطه . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد در منطقه يك استان تهران .
49 بيژن اسفندياري شيخ شيباني معادن امور مربوط به اكتشاف معادن . زمين شناسي . ارزيابي معادن . برآورد و تعيين خسارات در حدود تخصص اعطائي . ايمني و استخراج معادن.
2054 محمود برادران اناركي معادن استخراج معادن روباز و زيرزميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن. تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتياز در امور تخصصي مربوط .
3920 اسماعيل پاپائي معادن ايمني در معادن زير زميني ذغال سنگ – بهره برداري معادن روباز و زير زميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخاير معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن .
5781 محمد پري زادي معادن امور مربوط به اكتشاف معادن . بهره برداري معادن روباز . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن در منطقه يك استان تهران .
501 محمدرضا دادمنش معادن امور معادن شامل : نقشه برداري از عمليات داخلي و خارجي و تعيين حدود معادن – امور نقشه برداري اراضي غير مزروعي – ارزيابي معادن . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن .
4794 عباس سلمانيان معادن بهره برداري معادن روباز . بهره برداري معادن زيرزميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن در منطقه يك استان تهران .
47 كرامت اله علي پور معادن امور مربوط به استخراج و حفاظت و بهره برداري و دعاوي ناشي از آنها و برآورد و ارزيابي . تعيين خسارات در كليه انواع معادن .
3146 داريوش كاوه آهنگران معادن استخراج معادن روباز . بهره برداري معادن زير زميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارات و حق الامتياز در امور تخصصي مربوطه . رسيدگي به اختلافات بين كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران در امور تخصصي مربوط .
2045 سيدكمال مرتضوي معادن استخراج معادن روبازوزيرزميني. بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن
3912 محمدرحيم معماريان معادن استخراج معادن روباز . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري دخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن .
4876 عباس باقري (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي محصولات سيمان ، گچ و مواد سراميكي مستعد گيرش در منطقه يك استان تهران
6271 فرهاد حسن آبادي (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي انواع سراميك هاي ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
6205 محمود سالاريه (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي انواع سراميك هاي ساختماني . تشخيص و ارزيابي قطعات چيني و سفيدآلات . تشخيص و ارزيابي محصولات سيمان ، گچ ، مواد سراميكي مستعد گيرش – تشخيص و ارزيابي مواد و قطعات سراميكي پيشرفته در منطقه يك استان تهران .
6171 فتح الله مضطرزاده (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي انواع سراميك هاي ساختماني . تشخيص و ارزيابي توليد مواد كمپوزيت و مصنوعات آن در منطقه يك استان تهران .
453 كاظم جزء زمرديان ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي انواع جواهرات معمولي و گرانبها و قديمي و طلا و قطعات هنري و انواع ساعت (معمولي و ساخته شده از طلا) و جواهرنشان و همچنين انواع ظروف و زيور آلات نقره و کارهاي هنري( باستثناء اشياء عتيقه جات)
4651 امير حسين رونقيان ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات معمولي . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات گرانبها – شناخت و ارزيابي انواع ساعت هاي معمولي غير طلا در منطقه يك استان تهران .
4779 بهروز زمردپوش ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش آب شده در منطقه يك استان تهران
6321 داود زيني زاده ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده در منطقه يك استان تهران .
6669 آرش ساجدي ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات معمولي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، ‌فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
3012 محمد كشتي آراي ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش آب شده و انواع جواهرات معمولي و ظروف و زيورآلات نقره و نقره خام . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات گرانبهاء . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات قديمي و قطعات هنري و ساعت هاي طلا و جواهرنشان .
2028 محمداسماعيل لساني ساعت و جواهرات پس از تطبيق كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : شناخت و ارزيابي انواع جواهرات ( معمولي و گرانبها و قديمي ) و قطعات هنري و انواع ساعت ( معمولي و ساخته شده از طلا ) و جواهرنشان و همچنين ظروف و زيورآلات نقره و كارهاي هنري ( باستثناء عتيقه جات ) و طلاي بدون نگين و شمش آب شده .
6676 ليلي ميرعبداله ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
3417 احمد يوسف زاده ساعت و جواهرات پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده و انواع جواهرات معمولي . شناخت و ارزيابي ظروف و زيورآلات نقره و نقره خام – شناخت و ارزيابي انواع ساعت هاي معمولي غيرطلا .
1200 محمدعلي بابائي فرش ارزيابي فرش .
4084 كرم رضا حاصلي فرش ارزيابي فرشهاي نو و مستعمل دست باف.
3291 غلامحسين خاكي فرش ارزيابي فرش هاي دست باف.
3269 حسين رفيعي فرش ارزيابي فرش هاي دست باف.
6542 محسن شريفي عليائي فرش شناخت و ارزيابي گليم و فرش دست باف در منطقه يك استان تهران
3416 سيدعبدالجليل موسوي فرش ارزيابي فرش هاي دست باف در منطقه يك استان تهران. ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/10/19 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))ا
4773 مسعود ميرزازاده فرش شناخت و ارزيابي گليم و فرش دست باف در منطقه يك استان تهران
3680 اسداله ابراهيمي سورچائي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي ) به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها , اشياء عتيقه , كتب خطي و احجار كريمه.
3311 سيدمحمود اشراق لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول ( لوازم خانگي و اداري ) و تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري .
6853 حسين اهرامي باسمنج لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
5198 امير محسن ايثاري لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
1309 بهرام بغدادي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول .
4513 آقا رضا بيدهندي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
3783 سيدقاسم تجلي فر لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي )به غيرازفرشهاي دستباف وگرانبها, اشياءعتيقه , كتب خطي واحجاركريمه. ارزيابي لوازم اداري
2308 فريدون جعفري مقدم فرد لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي واداري باستثناي اشياءعتيقه واحجاركريمه واشياءنفيسه وكتب خطي وفرشهاي نفيس.
3512 نادر حاصل مهري لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (خانگي ) به استثناء اشياءعتيقه و احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و فرشهاي نفيس – ارزيابي لوازم اداري در منطقه يك استان تهران
4117 نادر خاقاني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران
1768 محسن خالقيان لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول باستثناء فرشهاي گرانقيمت و احجاركريمه و آلات و ادوات فني و تابلو و كتب نفيس . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري .
6852 فرشيد داودي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
5403 احمد ذاكري لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
3568 حسن رباطي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري(به استثناءاشياءعتيقه واحجاركريمه واشياءنفيسه وكتب خطي وفرشهاي نفيس) – تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
5115 مصطفي رسول زاده يزدي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در منطقه يك استان تهران .
6169 محمدحسين زرگرالهي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
1521 محمود زرگرالهي لوازم خانگي و اداري كل صلاحيت پس از افزايش و تطبيق : ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و تعيين ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه .
2920 علي اكبر سپهر لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول لوازم خانگي به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها, اشياء عتيقه كتب خطي و احجاركريمه. ارزيابي لوازم اداري – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري – تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري .
6666 امير شادبخش لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در منطقه يك استان تهران .
5358 مريم شاهمرادي زواره لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در منطقه يك استان تهران
6686 غلامرضا شجاعي كاديجاني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ،‌ حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
2441 محمود رضا شريعتمداري لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري و تحريرتركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري – تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه .
5536 رضا شهشهاني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
1335 ابراهيم صادقي رينه لوازم خانگي و اداري كل صلاحيت پس از افزايش و تطبيق : ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و تعيين ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه .
1766 داود صالحي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول و فرشهاي ارزان قيمت باستثناء احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و تابلوهاي اصلي و لوازم و آلات و ادوات فني و موتوري و لاستيك و نظاير آن . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري و جهيزيه – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري .
5352 محمد شهريار طباطبائي مقدم لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
3657 محمدحسين عباسي كسبي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري (بغير از فرشهاي دستباف و گرانبها, اشياء عتيقه , كتب خطي و احجار كريمه). تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري .
4076 يوسف عرب زاده لوازم خانگي و اداري ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران
5197 اسماعيل غنيان لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در منطقه يك استان تهران .
3678 مژگان غياثي طبري لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول ( لوازم خانگي ) به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها ، اشياء عتيقه ، كتب خطي و احجار كريمه – ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران
6667 اميد فربيز لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
2305 مسعود فكورفر لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري باستثناء اشياء عتيقه و احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و فرشهاي نفيس. تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري تعيين اجرت المثل جهيزيه .
3700 مسعود قانعي محمدي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي ) به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها , اشياء عتيقه , كتب خطي و احجار كريمه . ارزيابي لوازم اداري – تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
2349 سعيد كاظمي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي واداري باستثناء اشياءعتيقه واحجاركريمه واشياءنفيسه وكتب خطي وفرشهاي نفيس.
6873 وحيدرضا كاظمي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
5357 رضا كاوياني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
6854 محمدرضا گلجان لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
4216 محمدتقي محمدي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي (شامل وسائل و اشياءو اثاثيه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و يخچال و تلويزيون و ماشين لباسشوئي بجزفرشهاي نفيس ) در منطقه يك استان تهران.
3665 احمد مظفري لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول « لوازم خانگي و اداري » تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري .
4014 حسن ميرزائي ازندرياني لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي ) به استثناء اشياء عتيقه و احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و فرشهاي نفيس. ارزيابي و تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري
4220 حسن نجاتي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي (شامل وسائل واشياءواثاثيه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و يخچال و تلويزيون و ماشين لباسشوئي بجز فرشهاي نفيس ) در منطقه 4 استان تهران شامل: چهاردانگه , اسلامشهر , گلستان , رباط كريم , بوستان , حسن آباد و فشافويه.
4261 عليرضا نعمتي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در حوزه جغرافياي حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ،اسلام شهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
4533 زهرا سادات نعيمي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي شامل : وسائل واشياءواثاثيه منزل اعم ازظروف وفرش ومبلمان ويخچال وتلويزيون وماشين لباسشوئي بجزفرشهاي نفيس )در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : اسلام شهر ، چهاردانگه ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
3817 هادي نيكوئي فرد لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي واداري ( شامل : وسائل و اشياء و اثاثيه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و يخچال و تلويزيون و ماشين لباسشوئي بجز فرشهاي نفيس ) تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
1592 احمد هراتيان لوازم خانگي و اداري ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و تعيين ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه .
5623 مازيارمحمد اخوان داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي ، آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران
5625 الهام بزمي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي ، آرايشي و بهداشتي . بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
6219 فروغ حسن دوست داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي و آرايشي در منطقه يك استان تهران .
2142 سعيد حقيقي داروسازي و سم شناسي كنترل كيفيت دارو. بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي دارويي ، بهداشتي و آرايشي – بررسي و ارزيابي اقلام دارويي ، آرايشي و بهداشتي – بررسي و اظهار نظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي دارويي – بررسي و ارزيابي فرآورده هاي بيولوژيك – تعيين حق الامتياز و پروانه داروخانه ها .
6201 نسيم حكيمي ها داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
3903 عليرضا خواجه اميري داروسازي و سم شناسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي و آرايشي – بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايش و بهداشتي – بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
6143 آزاده خوش اندام داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي دارويي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
6324 كلثوم خيرالهي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي و آرايشي در منطقه يك استان تهران .
5261 منوچهر دادگر نژاد داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي . بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميت هاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
4174 مجيد قاضي سعيدي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي . بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي – بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتياد آور و تشخيص مسموميتهاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
6213 ويدا كاظمي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
3585 نجمه محجوبي داروسازي و سم شناسي كنترل كيفيت دارو. بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي دارويي ، بهداشتي و آرايشي – بررسي و ارزيابي اقلام دارويي آرايشي و بهداشتي – بررسي و اظهار نظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي دارويي . بررسي و ارزيابي فرآورده هاي بيولوژيك.
6665 معصومه مديرزارع داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي در منطقه يك استان تهران .
6204 مژگان منطقيان داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
6272 مونا احسان مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي غلات ، حبوبات ، خشكبار در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
6578 مريم امين مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي شير و فرآورده هاي آن در منطقه يك استان تهران
6815 اميررضا تألهي مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي سبزي ها ، ميوه ها و آشاميدني ها در منطقه يك استان تهران .
1033 عزت الله حاجي نقي تهراني مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن موادغذائي 0 بررسي و ارزيابي فرآيند تهيه مواد غذايي .
6184 مهدي حريري مهر مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي روغنها ، چربي ها ، چاشني ها ، ادويه ها و افزودني ها در منطقه يك استان تهران .
6196 حميد راشدي مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي غلات ، حبوبات ، خشكبار در منطقه يك استان تهران .
552 فرخ رفيعا مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي و عمل آوري و نگهداري فرآورده هاي گوشتي و شير و سبزيها و ميوه ها و آشاميدنيها و دانه هاي نباتي وروغن ها و چاشني ها و ادويه ها و افزودني ها و تشخيص و ارزيابي شيرين كننده ها و فرآورده هاي قنادي.
3005 كامران سپهري مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن بررسي و ارزيابي محصولات و فرآورده هاي سبزي , ميوه و نباتات خوراكي.
4244 حسن عليزاده آقا مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي شير و فرآورده هاي آن درمنطقه يك استان تهران .
6221 عباس نجف پور خادم مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي گوشتي در منطقه يك استان تهران .
6632 همايون وصال مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي شير و فرآورده هاي آن در منطقه يك استان تهران .
4696 شهريار آذري ساماني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
2452 حبيب آقامحمدپور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران
3518 مهرداد آل علي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني وامورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني درمنطقه يك استان تهران .
3515 عباس ابراهيمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
3520 توفيق احساني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي – حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، بنيادها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
380 علي اصغر احمدپوراحديان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني.
136 مرتضي احمدي شيرازي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
1176 علي احمدي فر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
4258 محمود اردستاني جعفري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
2704 مجيد ارده كاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
1038 محمدحسن استحقاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي ، بنيادها، شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
5508 جواد اسدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
634 عزت الله اسماعيل زاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
5305 حسن اسماعيلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
2938 منوچهر اسمعيلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
2833 محمدسعيد اصغريان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني
494 فريبرز اطمينان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني , توليدي و صنعتي و بانكها و بيمه ها و موسسات اعتباري.
5444 مجيد اعتصام حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
1887 اسداله افشاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
360 حسين الموتي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
5674 مجيد اله وردي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
2070 سيروس امامي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
2908 علي اماني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس در منطقه يك استان تهران .
3593 فاطمه امرالهي بيوكي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
1940 عباس اميني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
2763 رسول انگبيني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
1144 مرتضي اوجاني حسابداري و حسابرسي طبق دستور مورخ 1391/02/20 تطبيق صلاحيت انجام گرفت و كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابرسي امور مالياتي و حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني .
18 فريدون ايزدپناه حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي همچنين حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
3507 سيدجواد ايزدي لاريمي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
4891 احمد بابائي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
3210 محمود باقري مزيدآبادي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
3502 مجيد باواخاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3024 كامران بحريني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
1714 محمد كاظم بحريني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
1294 غلامعلي بخشنده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه به صورت غير بازرگاني اداره ميشوند ) و طرحهاي عمراني .
2790 محمدحسين بدخشاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
3481 محمد بديعي جارياني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در شهرستان اسلامشهر .
435 حميد برادر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
3469 فرهاد برخي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
3470 محمد برزگرنفري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
1695 فرخ برزيده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي موسسات بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران.
623 احمد بهداد حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
17 مجتبي بهرامعلي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير موسسات عام المنفعه و امور مالياتي و بورس – حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و رسيدگي به حسابهاي بانكي .
3828 ناصر بيك حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، ‌شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
3521 محمدرضا بيگدلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس در منطقه يك استان تهران .
1684 رمضان پاك حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات ( كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني در منطقه يك استان تهران.
2097 حمزه پاك نيا حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
3611 فتح اله پرتوي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
3669 ايرج پروانه حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3482 مهربان پروز حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
5236 فرهاد پناهي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
2280 محمدرضا تابش اكبري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
438 سعيد تاجبخش حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
4054 محمدحسن تقوي راد حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
799 محمد تقي نژاد عمران حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير موسسات عام المنفعه و امور مالياتي و بورس – حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و رسيدگي به حسابهاي بانكي .
4274 سيدسعيد ثنائي كرهرودي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
3587 حسين علي جلالي مولود حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
4077 محبوب جليل پورثمرين حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
4002 امير جمال اميدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
4584 رضا جمالي حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
2064 سعيد جمشيدي فرد حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
4561 ابوالفضل جناني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ،‌ ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
3798 امير هوشنگ جنگي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه و شهريار .
2923 محمدعلي جوادي پورفر حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
324 سيده فاطمه مهناز چهارسوقي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
4492 محمد حاجي پور حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
2931 مهرداد حبيب اللهي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
3516 ساسان حبيبي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
2063 سيد مرتضي حجازي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
3123 سيدحسين حجتي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
2988 محمد حدادي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
2703 عيسي حسين پناه حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني
3615 حميد حسينيان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
2889 مصطفي حق دوست حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات عام المنفعه و حسابرسي امور بورس . حسابرسي امور مالياتي .
2914 محمدحسين حمزه زاده نخجواني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
1112 حسن حياط شاهي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي وارزيابي سهام وسهم الشركه درامورخدماتي وبازرگاني وتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وهمچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريهاوموسسات عام المنفعه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند)وطرحهاي عمراني .
2909 محمد حيدري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
4253 منصور خداپرست حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3475 ابوطالب خراساني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
612 محمد خزائلي پارسا حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
1361 حسين خطيبيان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي
977 داود خمارلو حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
2895 علي اكبر خواجوئي حسابداري و حسابرسي ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/8/8 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
3619 طه خورسند حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
6039 اكبر خيام پور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي غير دولتي ، بنيادها و شهرداريها و موسسات عام المنفعه – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركت هاي خدماتي و بازرگاني – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
879 بهروز دارش حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي وارزيابي سهام وسهم الشركه درامورخدماتي وبازرگاني وتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وهمچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريهاوموسسات عام المنفعه .
938 محمدمهدي دانشبدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
3037 مسعود دستجاني فراهاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
3573 محمد دليراني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي . حسابرسي امور بورس .
6613 سيدمحمدرضا دهدشتي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه و شهريار .
2871 مسعود ديزه اي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
4083 شهريار ديلم صالحي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس . حسابرسي امور مالياتي .
1926 داريوش ديلمقاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
4951 عليرضا ذاكرالحسيني خفري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
2036 ذكريا ذوقي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ،كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
1478 اسكندر رجبي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهرم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور بورس .
5219 علي رجبي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
3458 علي رحماني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه
1999 محمد رزاقي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
3442 محمود رزم آسا حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي وحسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنعفه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
129 محمد رضائي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني وامورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني وتوليدي وصنعتي.
3737 نادر رضائي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3757 اكبر رضازاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي و توليدي و صنعتي ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
1679 پريوش بيگم رضوي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي و ارزيابي سهام وسهم الشركه درامورخدماتي وبازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي در منطقه يك استان تهران
3649 حسن رضوي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
683 صدرالله رفيعي نژاد حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات ( كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند ) و طرحهاي عمراني و همچنين ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني.
3483 نادر رمضاني حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
202 قدرت الله رهگذر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني .
253 لعيا رويائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه درامور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه
2451 سيدابوالحسن رياضي حسابداري و حسابرسي ((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/12/08 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
2757 محمد زادحيدر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
3637 محمدعلي زاهدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي
607 عبدالمجيد زرمنديلي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني .
571 عباس زكيخاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
2730 علي اصغر زندي فائز حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها, شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه وارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
3618 ولي ساجدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
3468 وجيه اله ساعدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
1936 عبدالله سالم حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
1126 سيدمحمد سجاديان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند ) و طرحهاي عمراني.
3529 منوچهر سرمدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
1529 هاشم سريري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي – بنيادها – شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزاتخانه ها- سازمانها و موسسات (كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
4271 علي سعادت حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
385 محمدحسن سعادتيان فريور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير موسسات عام المنفعه و امور مالياتي و بورس – حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و رسيدگي به حسابهاي بانكي .
632 علينقي سعيدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي ، بنيادها ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات ( كه بصورت غيربازرگاني اداره مي شوند ) و طرح هاي عمراني و همچنين حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس
4405 ابراهيم سعيدي فر حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
1304 عبدالله سلطان محمدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه –
2439 احمد سلطاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
1930 حبيب سليمانزاده حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
978 سياوش سهيلي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
1486 حسين سيادت خو حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله بنيادها , شهرداريها و سايرموسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها, بيمه ها و موسسات اعتباري و امورمربوط به بورس و ارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
327 حسين سيدالماسي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
2725 مجيد شاطري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها ، و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
1685 علي اكبر شاعري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابرسي امور مالياتي و بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
3499 محمود شاه محمدي حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
1869 فرشاد شاهوردي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني , توليدي و صنعتي
3473 عليرضا شايان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
4017 كورش شايان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
6345 مجيد شكوه منش حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
1988 سيروس شمس حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
4669 طاهره شمس حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
6527 ابوالقاسم شمسي جامخانه حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3938 محمد جواد شيخ حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
3576 حسين شيخ سفلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
2902 حسين شيخي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
545 مسعود شيرازيان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله بنيادها و شهرداريها و سايرموسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات. دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي.
5332 رضا شيرواني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
5537 فرخ شيوا حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
2598 علي صابري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني بموجب دادنامه شماره 57 شعبه اول دادگاه انتظامي محدوديت صلاحيت : ( ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني ) بمدت يكسال از تاريخ ابلاغ به ايشان از : 10/1/95 تا 10/1/96 .
5633 محمدرضا صابونچي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
3013 نصرالله صالح حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران ((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/8/8 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
1683 سيدجواد صالحي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و سايرموسسات عام المنفعه همچنين و زارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس
655 سيدعلي صالحي اميري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام وسهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
859 هوشنگ صانعي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
2017 سعيد صدرائي نوري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
282 هوشنگ صدرزاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
1893 محمدجواد صفارسفلائي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني
2093 محمد صفري كوپائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
5002 عبداله صلاحي شيره جيني حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
6026 ناصر صميمي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط كريم، بوستان، حسن آباد ، فشافويه و شهريار.
2015 معصوم ضميري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
3480 كريم طاهري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همجنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران
1996 حميد طبائي زاده فشاركي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي صنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني توليدي وصنعتي.
1848 سيدمحمدرضا طباطبائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها و شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
3457 بهمن ظهرابي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
1943 علي اكبر عابدين نسب حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنعفه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
4966 سيمين دخت عامري طبائي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
2635 سيدحسين عرب زاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي , ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
2033 فيروز عرب زاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
3642 فرهاد عربلو حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي – حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس در منطقه يك استان تهران .
3196 بختيار علي پور حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس . حسابرسي امور مالياتي .
4762 هوشنگ عليزاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
5442 جواد عيش آبادي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
5096 داود غرقابي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
249 محمد غفراني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
3532 سيدمرتضي فاطمي اردستاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3466 فتح اله فاطميه حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابري موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
1989 خسرو فخيم هاشمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي.
5119 قاسم فرهادخاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
26 فرزاد فرهمندبروجني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
5234 مرتضي فلاح موحد حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
3474 ساسان قاسمي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
3626 محمود قاسمي ورنامخواستي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي .
141 سيدعبدالله قرشي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير مؤسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و مؤسسات اعتباري و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
3478 علي قريشي طيبي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3662 فرهنگ كاشف بهرامي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
4637 مسعود كبيرزاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
5821 داود كتال حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي . پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
3804 مرتضي كردمدانلو حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
3090 مختار كسرائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي , از جمله بنيادها, شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران
1969 بهرام كلانترپور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري
1266 علي اكبر كياپور حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
4015 محمدسعيد گروسي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
6034 سعيد گل محمدي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
1694 محمود گلرخي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري دولتي و موسسات بازرگاني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي – حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران.
2724 سيدرضا گلستاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور بورس . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي .
3498 جبار گنجي نتاج حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
2062 جواد گوهرزاد حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
4645 شهرام گيلاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
2913 مهدي لري اميني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
3152 زهرا لشگري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
3471 محمود لنگري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
2606 قاسم محبي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني. ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي
5736 علي اكبر محسن زاده گنجي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3455 عليرضا محمدنظامي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
3542 علي محمدي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني وامورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني. ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي
4756 داريوش محمودي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
2130 حسين مرجوي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
608 سيدحسين مروستي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
5952 محمد مسگر حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطق يك استان تهران .
4403 علي مشكاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
5739 مجيد معروفخاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بارگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ‌ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
3668 عبدالكريم مقدم حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
3443 محمود ملكي پور غربي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
2571 تورج منصوري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
2641 منوچهر منوچهري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
5099 سيد ابراهيم مهدويان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهام الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني. ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
1866 سيدرضا مهدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها و بيمه ها و موسسات اعتباري .
2817 محمود مهدي پناه حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
5319 رويا مهدي زاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
5088 محمد علي موثقي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران
3825 احمد موسوي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
2943 سيدعلي ميرداودي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
3878 محمدحسن ناصري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
1951 لطف الله ناموركهن حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
5097 محمد علی نوذري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
3463 حسين نوربخش حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
1354 اسدالله نيلي اصفهاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي و بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
955 علي هاشم نژادشيرازي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي ، بنيادها ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه
393 سيداحمد هدايتي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات ((كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند)) و طرحهاي عمراني.
392 سيدمهدي هدايتي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
3614 بهرام همتي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي. حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
5032 سيد وحيد وحيدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
137 علي اصغر وحيدي نيك حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
4366 عباس وفادار حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
3430 بهزاد وفاداران تبريزي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
3814 فتحعلي ولائي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي – ارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي توليدي وصنعتي در منطقه يك استان تهران .
3746 ميكائيل ولي نژاد حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي. حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني
3456 محمدرضا يادگاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
2957 محسن جهانگير يزدان دوست حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري , كهريزك , قرچك , ورامين , پيشوا , جوادآباد و پاكدشت.
3591 بهزاد يزداني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
3459 ابوالفضل يوسفي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي . حسابرسي امور بورس .
4219 حسين پورخاكي رودسري امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي باقدرت كمتر از3000 كيلووات . رسيدگي به خسارات وارده به تجهيزات فني شناورها و ارزيابي آنها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات . رسيدگي به خسارات وارده به تجهيزات فني شناورها و ارزيابي آنها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
3093 عباس سرمدي زاده امور وسائط نقليه دريائي و غواصي تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از3000 كيلو وات . تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتي ها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات .
6522 حسين سليماني امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به خسارات وارده به تجهيزات فني شناورها و ارزيابي آنها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
57 پرويز شيلاتي فرد امور وسائط نقليه دريائي و غواصي امور دريائي و كشتيراني و ارزيابي كشتي ها و تعيين خسارات وارده و تعيين مسئول تصادم. ارزيابي انواع كشتي و شناورهاي دريائي و قيمت گذاري
4069 حميد قدس امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به تصادم شناورهاي زير500 تن ناخالص (500 GT ) رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت بيشتر از 3000 كيلو وات تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات . تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات . بررسي و تشخيص نحوه استقرار و نگهداري كالا در كشتي و تعيين عوامل ايجاد خسارت مترتبه .
1619 ملك رضا ملك پورقرباني امور وسائط نقليه دريائي و غواصي تشخيص وبررسي وارزيابي كشتي هاباقدرت بيشتراز3000 كيلووات .
6472 بابك مولائي امور وسائط نقليه دريائي و غواصي تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
2253 مسعود آذرخشي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
3080 محسن آقاخاني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني
6897 محمد آقاسيان امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
792 علي اصغر اخباري امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , ارزيابي , تعيين خسارت و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل و اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ.
791 علي اكبر اخباري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
2262 جعفر اخوين امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
228 اسعد استيفائي امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , تعيين خسارت , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل واجاره بهاء- اظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ. رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت – احراز اصالت – تغيير وضعيت – تغيير كاربري )
4432 سليمان اسمعيل پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
4166 نادر افشارها امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري , كهريزك قرچك , ورامين , پيشوا , جوادآباد و پاكدشت .
2401 منصور اكبري پازوكي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
601 حسين اكبريان امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , تعيين خسارت , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1608 ابوالفتح امرالهي فر امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
4154 محمدجعفر اميرعلائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادفات و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
789 امان الله انوري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
4419 طغرل انوري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
1824 محسن ايزدجو امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات ، تعيين ميزان خسارات و ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني.
6639 پيمان بابائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران .
5022 بيژن باختري توانا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادفات . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
4150 مصطفي بختياري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادفات و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
5136 عبدالمحمد بنائي امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
539 سيدحسين بهراميان امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , تعيين خسارت , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل واجاره بهاء و تعيين تناژ- اظهار نظر فني. رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري (احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري) .
2269 محمدرضا پرتوي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
2438 پرويز پرهام امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
3244 محمود پزشكپور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
3115 محمدعلي پوراقدم امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران
5169 محمدحسين پويان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
647 محمدباقر تفكريان امور وسائط نقليه موتوري زميني تعيين خسارت و ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني .
4818 عظيم تقوي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
649 مسعود تهرانچي امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني (باستثناي لوكوموتيو)
583 علي اصغر جلاير امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
1836 رحمت الله جليلوند امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1835 عين الله جليلوند امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
3050 محسن جليلي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وعلت تصادف وتعيين ميزان خسارت وكاهش قيمت ناشي ازتصادف وارزيابي وتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءوسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
2279 صفرعلي جهانگيري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1396 حسن جوادي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
4826 عبدالرضا حاتمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
784 سيدحبيب الله حجازي راد امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
4207 سيدمهدي حريه امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران
3139 تيمور حسام پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1678 فتح الله حيدري جم امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
2294 سيداحمد خاتمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
2009 علي خدادوست امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين خسارت و ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل و اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري ) .
4151 محمدعلي خردپيشه امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادفات و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
6594 رامين خسروياني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران .
2263 سيداكبر خياط اردستاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
3069 مسعود دادخواهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
1663 سيد رضا دريائي تبار امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارت . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني.
2277 عباس دشتي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
4918 عباس رازاني فقهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادفات – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
216 محمدحسين رحيمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
4305 مسعود رحيمي ايمن امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
1709 محمدعلي رسولي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
1789 سيروس رشيديان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري (احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري) .
1708 مصطفي رضائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
3079 حسن رضائي سمناني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني.
2398 ناصرالدين رفيعيان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
5435 محمد رمش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
4496 سعيد روحي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
3126 غلامرضا روشني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و سائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1821 ايوب زابلي پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
3120 محمدرضا زارع سلماسي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
1217 هوشنگ زارعي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
4835 محسن زندحبيبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
2247 محمد هاشم سالاركيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
5669 محمدعلي سالكي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران .
3097 سيدمحمدعلي سرورزاده امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران
1677 حجت الله سلطان زاده امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين خسارات وسائط نقليه موتوري زميني- ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني- تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
1724 علي اكبر سليمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
2281 سيد مصطفي سيدعبدالله تهراني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
6869 علي اكبر سيف الهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء – اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
6784 حسن شاطري امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
1690 علي محمد شاكري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
4384 محمدتقي شجاعي راد امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
3072 سيدرضا شريف السادات امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ .
1097 تقي شريفي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين خسارت و ارزيابي وسائط نقليه زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
4369 محمدامجد شفيعي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
1688 فتح الله صابري نياكي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
4593 هادي صادقي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروز كوه .
4294 علي صالحي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وعلت تصادف وتعيين ميزان خسارت وكاهش قيمت ناشي ازتصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني درمنطقه يك استان تهران .
598 ابوالحسن طبيبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
2490 محمدرضا طبيبي گيلاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
2290 مجيد طلاچيان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
1657 جليل طهائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
6755 مرتضي طهماسبي امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
4303 عبداله عباسي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
5474 فيروز عبداللهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
2250 كاظم عرب زاده امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
1669 محمد عربي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
4170 هاشم عسگري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهار دانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
2255 علي علي نسب امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
2407 بهروز غفاري امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني .
3110 احمد فارغي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1659 خسرو فراهاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري (احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري) .
2315 حسين فرخ امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1676 منصور فرزام امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل.
1655 رحيم فرشادفرد امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
1692 سيدرحيم فرهنگي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
122 عباس فكورفر امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , ارزيابي , تعيين خسارت و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل واجاره بهاء- اظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ وسائط نقليه موتوري . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري ) .
3187 رضا فولادين امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
458 مصطفي فيروزفر امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات ، تعيين خسارت ، ارزيابي ، تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل و اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري ) .
1713 جليل قشلاقي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي وتشخيص اصالت خودرووتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءواظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژوسائط نقليه موتوري زميني.
1687 حسن كاشي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
2292 مرتضي كاظمي آشتياني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
5706 غلامحسن كرمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين علت تصادف – فوت و جرح و خسارت وارده به آنها – ارزيابي وسائل نقليه موتوري زميني – تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان يك تهران .
4872 منوچهر كرمي جم امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
4237 محمدجواد كوشش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
2266 محمود كوشش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
3372 مرادعلي كيامهر امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
2261 بيژن گيوي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
4213 اصغر محبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
3664 محمد محمدي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين خسارات وسائط نقليه موتوري زميني. ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء .
3151 عباس مختاري امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني .
2268 محمود مدني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
2410 ابوالقاسم مرادي نسب امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
3423 خسرو مسگرا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني
4240 مرتضي مسيبي نيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
1689 عباس مشكاني فراهاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي وتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءوسائط نقليه موتوري زميني. اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ .
4208 مجيد موذني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
4304 رضا ميرزائي رضائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
1682 نرگس ميرزاعليان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ .
369 سيدجمال الدين ميرسليمي امور وسائط نقليه موتوري زميني امورمربوط به تصادفات وارزيابي وتعيين خسارت وسايط نقليه موتوري زميني .
1672 سيدمختار ميرفلاح نصيري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
6834 سيدحسن ميركيائي تميجاني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
2312 داريوش ميرمحسني نميني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
2810 حسين ناصري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين خسارات ، ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
1378 جواد آقا ناظميان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات (به استثناء لوكوموتيو) و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
1566 خسرو ناظميان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي وتشخيص اصالت خودرووتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءواظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژوسائط نقليه موتوري زميني.
602 محمدتقي نبي پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وسائط نقليه موتوري وتعيين خسارت آن و ارزيابي .
5611 علي نجفي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف – تعيين ميزان خسارت وارده و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
1029 پرويز نجفي زاده امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
1681 حسن نصيري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
1903 اميرافلاطون نظمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
3116 هومن نوراني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني
4917 امير نوروزي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظرفني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهار دانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
6556 محمد نوري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
4205 فريبرز نورياني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف وتعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ درحوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند ، فيروزكوه.
2275 ابراهيم نيري نيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
3175 حميدرضا نيك بخش طهراني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
1661 حجت الله نيك منش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارت و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
546 عباس نيكدل امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
1670 اكبر هادي زاده اصفهاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجاره بهاء و اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
1673 سيدمنصور هاشميان نطنزي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
4502 عليرضا همياني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در حوزه جغرافيايي حومه شمالشرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند ، فيروزكوه.
2004 منوچهر هوشمند امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
2273 محمد وكيل زاده رهنمازرندي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
4149 سيد جواد ولي نيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
1387 جواد يعقوبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
6248 حسين امين صدرآبادي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
4997 غلامرضا پيرهادي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لوكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي سيستمهاي كنترل ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي زيرزميني ( مترو ) در منطقه يك استان تهران .
4179 رضا جواهري امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگن هاي راه آهن . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي در منطقه يك استان تهران .
4185 خليل حسن آبادي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي در منطقه يك استان تهران .
4211 سيدعبدالمهدي حوائجي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي در منطقه يك استان تهران .
6150 مسعود زارع امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران
6206 صفر زماني امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي در منطقه يك استان تهران .
4204 محمود فروزش راد امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
4189 سيدمحمود كمالي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
6862 عباس مختاري امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
5123 مصطفي معيني جزني امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
6295 غلامرضا مقيمي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
5548 محمد علي نظري مهر امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
6212 كوروش همتي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
376 شاهين آبتين راه و ساختمان شهرسازي – تهيه طرحهاي جامع شهري و طراحي شهري و تفكيك اراضي معماري و ساختمان در امور تهيه طرح و برآورد هزينه ساختمان و خسارات و تعميرات ساختمان . ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانها و اراضي غيرمزروعي متره و برآورد ساختمان . تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت 0
2010 احمد آدي بيك راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانها و تعيين ميزان خسارات – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قرادادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
2743 فرخ آذرآبادي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران بموجب دادنامه شماره 57 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر انتظامي كانون محدوديت صلاحيت ” ارزيابي واحدها و ساختمانها ” به مدت سه سال از تاريخ ابلاغ به ايشان ( از 20/10/94 تا 20/10/97 )
3796 انوشيروان آذرشاهين راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
1140 محمدحسين آريا راه و ساختمان ارزيابي ساختمانهاواراضي شهري . تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت
5473 شمس اله آرين فر راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي) در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
5359 كامران آقاحسني مهابادي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) . محاسبات فني ساختمان در منطقه يك استان تهران .
3562 محمد آقاكاظم جوراب باف راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزورعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2677 سيد منوچهر آقاميركريمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) بموجب دادنامه شماره 8 محدوديت صلاحيت ( ارزيابي واحدها و ساختمانها ، املاك و اراضي غيرمزروعي ) يكسال از تاريخ ابلاغ به ايشان از 15/7/95 تا 15/7/96
5663 سیدعلی آل حسين راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسکوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3858 سيدحسين آل طه راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ، ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي – تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل اراضي و املاك . ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/12/21 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
2709 حسن فيروز آموزگار راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
4468 سيد علي اصغر آميري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات، قدمت ، نوع)- ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه و شهريار . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
562 محمدعلي آيت اللهي راه و ساختمان امور مربوط به ساختمان اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : محاسبات فني ابنيه از نظر مقاومت , تهيه متره ساختمان , برآورد مخارج , ارزيابي ساختمانها , محاسبه فني ساختمان ها از لحاظ پايداري در برابر زلزله تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات , مساحي و ارزيابي و تفكيك اراضي غير مزروعي و نقشه برداري اراضي مذكور و پياده كردن نقشه روي زمين . تعيين ميزان مال الاجاره تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
2711 محمد ابتكار راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني.
1781 محمد جعفر ابراهيمي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان – تعيين ميزان خسارات و تعميرات ساختمان – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلاف مربوط به قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه ها ، مؤسسات و سازمانها و شركتهاي دولتي ، مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به دولت بوده و به صورت بازرگاني و طبق قانون تجارت اداره ميشوند ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها و غيره ، و يا بين آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي
6821 محمود ابراهيمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
2732 مسعود ابراهيمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))
6674 مهدي ابراهيمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
292 شاهرخ ابراهيمي قاجار راه و ساختمان نشست ساختمانها و خسارات وارده به آنها امور حفاري و رسيدگي به آزمايشها و خسارات وارده به پي هاي ساختمانهاي مسكوني و فني (پل – تونل – ديوار – سد – فرودگاه و امثال آنها ) رسيدگي به نتايج آزمايشها و تشخيص صحت و سقم آنها و رسيدگي به گزارشهاي فني و مكانيك خاك , تشخيص كفايت و صحت آنها – ارزيابي اراضي شهري و ساختمانها و همچنين تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
6592 محمدعلي ابراهيمي نژاد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2771 مهران ابريشمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
4617 بهزاد احتشام مجد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) .
6593 حميد احدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
5681 حسین احمدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
4955 اكبر احمدي زاده طورزني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
5593 حميد اخلاقي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك مسكوني – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
4960 مصطفي اديبي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
1962 حسن ارباب راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي غيرمزروعي- ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- رسيدگي به اختلافات في مابين كار فرمايان , مشاوران و پيمانكاران.
6481 محمدرضا اردستاني جوادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
1221 سيدعلاالدين اردهالي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني
5959 حميدرضا ارشادمنش راه و ساختمان ارزيابي املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي .
2942 ساسان ارمغان راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف .
3578 مهدي ازگلي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني – در منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل : لواسانات بومهن , رودهن , دماوند و فيروزكوه.
114 اكبر اسداله خان والي راه و ساختمان امورمربوط به ساختمانها اعم ازبتون مسلح وفلزي ومتعارف شامل : متره , برآوردمصالح ,ارزيابي , برآورد مخارج , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات . ارزيابي باضافه افرازاراضي غيرمزروعي . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و تعيين سرقفلي وميزان حق كسب و پيشه و تجارت- ابنيه فرودگاه ها. رسيدگي به اختلافات فيمابين پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان .
1870 مصطفي اسدپور راه و ساختمان نقشه برداري – پياده كردن نقشه – ترازيابي – ارزيابي اراضي غير مزروعي ارزيابي ساختمانها- متره و برآورد حجم عمليات خاكي- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانها- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت ساختمانها.
3725 سيدمحسن اسدي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختماني , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
381 سيديحيي اسدي راه و ساختمان نقشه برداري اراضي غيرمزروعي افراز اراضي غيرمزروعي , ارزيابي و تعيين و تعديل اجاره بها و تعيين اجرت المثل اراضي مذكور – پياده كردن نقشه اراضي غيرمزروعي روي زمين – تشخيص حدود ثبتي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره و تعيين اجرت المثل ساختمانها – تفسير عكسهاي هوائي . تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي.
3911 فريدون اسدي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ،ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
5655 مجيد اسدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
5384 موسي اسدي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
4567 نادر اسدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
4974 محمد اسفنديار راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
5827 محمد اسكندري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )
2822 ناصر اسلامي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 91/04/25 هيئت مديره به منطقه چهار استان تهران منتقل شدند.)) ا با توجه به موافقت مورخ 93/02/28، شهرستانهاي شهريار ، ملارد و قدس به حوزه فعاليت كارشناسي نامبرده اضافه گرديد .
3926 علي اسلامي راد راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني متعارف به : ارزيابي واحدها و ساختمانهاي متعارف ))ا تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني .
5443 انوش اسماعيل نژاد راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . محاسبات فني ساختمان در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
5668 محمد ابراهيم اسماعيلي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غير مزروعي ))
2820 بهروز اسمعيل زاده راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
1983 سعيد اسمعيل طلائي راه و ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات , تعيين ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تشخيص حسن انجام كار, تعيين علت بروز و ميزان خسارات . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
2165 علي اشتري راد راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
5141 علي اشراقي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به ارزيابي املاك )) .
4839 سيد محسن اصغريان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك ))
2996 علي اصغر اصفهاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
3934 كورس اطاعتي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
432 ايرج اعتصام راه و ساختمان شهرسازي (كليه امور مربوط به شهرسازي ) – امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : تهيه نقشه هاي ساختماني و تهيه متره ساختمان ، برآورد هزينه ، برآورد مصالح ، ارزيابي ، تشخيص حسن انجام كار ، تعيين ميزان خسارات و تعميرات ، تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ابنيه موصوف در بالا – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به موارد اختلاف في مابين كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران.
3781 سعيد اعتمادي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به ارزيابي املاك )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع به استثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
5373 جاويد اعلا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) .
5618 نرگس افاضل راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2212 سيدجواد افتخاري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2734 حسين افخمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
5440 نادر افشاري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در منطقه يك استان تهران (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
3368 سيدمصطفي افضلي راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقاديروبرآوردهزينه ساختمان , ارزيابي واحدهاوساختمانها. تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين ميزان سرقفلي وحقوق كسب وپيشه وتجارت .
5503 كاميار اقليمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : ا(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )ا – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
3403 محمد اكبري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
2613 علي اكبري الاشتي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانها – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
2928 محمد حسين البرزي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل در منطقه يك استان تهران سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ا((اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
4606 امين الونديان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
3366 نصرالدين الياس زاده مقدم راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس .
2752 رضا امام راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس .
3910 عليرضا اماني شورباريكي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان -ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
6617 ابوالفضل امراللهي بيوكي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني – ارزيابي املاك مسكوني . محاسبات فني ساختمان . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد در منطقه يك استان تهران .
3609 منصور امرالهي مجد راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) .
1491 عليرضا اميدوار راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره , برآورد مصالح , برآورد مخارج , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات و ارزيابي ابنيه موصوف در بالا, نقشه برداري شامل : مساحي , برداشت نقشه اراضي و مستغلات و املاك , ترازيابي پياده كردن نقشه روي زمين- نقشه برداري و مساحي اراضي غير مزروعي و ارزيابي آنها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل.
2778 مجيد اميرذهني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
3414 بيژن اميرزاده راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني متعارف در منطقه حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافوبه ، شهريار .
3428 مجيد اميرلو راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
3854 بابك اميرمنش راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان -ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) .
4893 سيروس اميري ابيانه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع باستثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6704 مهدي اميري سياوشاني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
4740 رضا امين الرعايا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با( نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
2700 غلامرضا امين الرعايائي راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان – ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3751 بهنام اميني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت –
5376 محمدرضا اميني راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري – بررسي و اظهارنظر در استانداردهاي معماري در ساختمان . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
2775 حمدالله اميني بهبهاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران.
3895 حسين انصاري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
2661 عباس انصاري شاد راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف
10 محمد ايثاري راه و ساختمان مساحي و نقشه برداري اراضي غير مزروعي و ارزيابي آنها – تشخيص حدود ثبتي املاك و مستغلات – پياده كردن نقشه روي زمين – افراز اراضي غير مزروعي – تعيين و تعديل اجاره بهاء و اجرت المثل و ارزيابي ساختمانها – افراز آپارتمانها و نقشه برداري و ترازيابي اراضي اعم از مزروعي و غيره – تفسير عكسهاي هوائي و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تعيين و تشخيص اراضي موات و باير و داير از نظر ساختماني – پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي .
1994 محسن ايران خواه راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , متره و برآورد , تعيين ميزان خسارات و تعميرات- ارزيابي ساختمان- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
2887 عليرضا ايرجي راه و ساختمان تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف – (( بموجب موافقت مورخ 92/11/27 به منطقه يك استان تهران منتقل شدند )) از منطقه 3
5675 محمدجواد ايزدخواه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غير مزروعي )) . انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري – بررسي و اظهارنظر در استانداردهاي معماري در ساختمان . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
4861 محمدرضا ايزدي رقيچه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2838 علي ايماني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري – بررسي و اظهارنظر در استانداردهاي معماري . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
3620 مهيار بابائي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
1027 حسين بابكي فرد راه و ساختمان نقشه برداري وفتوگرامتري . تشخيص اراضي دايروموات توسط عكسهاي هوائي . ارزيابي ساختمانهاواراضي غيرمزروعي . تعيين وتعديل اجاره بهاءواجرت المثل ساحتمانها- تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت.
1113 مجيد بازرگان راه و ساختمان رشته راهسازي . امورمربوط به ساختمانها, برآوردمصالح ساختماني ومتره , تشخيص حسن انجام كار, ارزيابي اراضي غيرمزروعي وساختمانهاونقشه برداري . تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل. تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت.
2984 يدالله باطبي مطلق راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل : لواسانات بومهن , رودهن , دماوند و فيروزكوه.
5661 علي باقري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
4280 محسن بحيرائي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6431 رضا بختياري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
3747 محمدرضا بختياري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات -ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني.
2692 مسعود بخشي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان ((طبق مصوبه جلسه مورخ 1389/5/10 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
4741 احمد برخورداري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2716 محمدرضا برزگربفروئي راه و ساختمان كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك مسكوني – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني .
5586 كاظم برزگرنصر آبادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك ) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع به استثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
2753 علي اصغر برگي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهائيكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهائيكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس
257 منوچهر برهاني راه و ساختمان شهرسازي (كه مربوط به بر و كف صدور جواز ساختماني با تراكمهاي مختلف شهري مانند آن باشد) باضافه امور مربوط به ساختمانها اعم از فلزي بتون مسلح و متعارف شامل : تهيه نقشه هاي ساختماني , تهيه متره ساختمان , برآورد هزينه ساختمان , برآورد مصالح ساختماني , ارزيابي ساختمانها , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات , تعيين و تعديل اجاره بهاء و اجرت المثل ساختمانها و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – ارزيابي اراضي غيرمزروعي.
1963 عباس بزرگ حداد راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي – متره و برآورد ساختمان – تعيين ميزان خسارات و تعميرات – ارزيابي ساختمانهاي متعارف- رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان بامشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است.
2800 محمدرضا بمانيان راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها ، تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
2726 رضا بناگر راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منتطقه يك استان تهران.
2562 لطف الله بنكدارشيرازي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان – ارزيابي واحدها و ساختمانها . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل واحدها و ساختمانها . تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
5504 سيد ابراهيم بني مهد گلسفيد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي) . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3732 مجيد بنيادي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
3955 محمدجواد بهادري جهرمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزورعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3176 اميرعباس بهاري ميمندي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك ))ا
3961 اميرحسن بهاريان راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
3749 حميد بهبهاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
5102 مازيار بهرامعلي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوطه كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
5103 ابوالفضل بهنام راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
77 سيد رضا بوشهري راه و ساختمان امورمربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره و برآورد مخارج ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات و نقشه برداري و افراز اراضي غير مزروعي و تعيين و تعديل اجاره بهاء و اجرت المثل ساختمانها و مستغلات تشخيص حدود ثبتي و پياده كردن نقشه و رسيدگي به قراردادهاي ساختماني مهندسين مشاور و پيمانكاران و صورت وضعيتها و اختلافات آنها. تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- پياده كردن پلاك ثبتي برروي زمين ونقشه هوائي.
2607 رسول بي پروا راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها. تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل. رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات
6786 ابوالحسن بي پروا شربياني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
4469 غلامرضا بيات راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف. با توجه به موافقت مورخ 92/05/07 ، شهرستان شهريار به حوزه فعاليت كارشناسي نامبرده اضافه گرديد . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه و شهريار . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) .
6706 محمدرضا بيات راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
5825 عباس بيدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
4472 سهيل بيروديان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف . ( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف ) تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
3572 حسين بيك محمدنژاد راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف در منطقه يك استان تهران . ا(( اصلاح صلاحيت تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني متعارف به تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . ))ا
5412 ابوالحسن پارسا راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6746 محمدحسين پارسائيان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضيعت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارت – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
3569 منصور پاشائي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي وساختمانهاي متعارف تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي متعارف مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانهاي متعارف )) تفسير عكس هاي هوائي و ماهوارهاي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
2272 حسن پاليزوان راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي و متره و برآورد ساختمان و برآورد خسارات و هزينه تعميرات- ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل واحدها و ساختمانها- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت.
1728 علي اكبر پدرام راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي و نقشه برداري و ترازيابي – ارزيابي املاك متعارف . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اصلاح صلاحيت ارزيابي ساختمانهاي متعارف به : ارزيابي املاك متعارف )) .
4351 رئوف پرتوي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) تطبيق وضعيت( با: نقشه , قرارداد , ضوابط و مقررات , قدمت , نوع) ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف در منطقه يك استان تهران . ( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف )
5020 مجيد پروانه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ،قرارداد ،ضوابط و مقررات ،قدمت ، نوع) – ارزيابي اراضي غيرمزروعي. تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف .
138 محمدرضا پروين نژاد راه و ساختمان نقشه برداري , تعيين مساحت تفكيك و افراز اراضي بطور اعم و ارزيابي و مساحي و تفكيك و افراز اراضي غير مزروعي . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و تشخيص امور ثبتي و ارزيابي و تفكيك ساختمان- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- تفسير عكسهاي هوائي – پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي.
1855 اكبر پسنديده راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان – برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي- ارزيابي واحدها و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
1582 حسن پنجه خامنه راه و ساختمان متره و برآورد خسارات و تعميرات , ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء. تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات في مابين كار فرمايان , مشاوران و پيمانكاران.
4676 مجيد پوردشتي آذر راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
5248 رضا پورزلفي كمني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
798 مصطفي پورسعيد راه و ساختمان شهرسازي بخصوص در زمينه هاي زير: طراحي شهري بطور كلي (محله – شهرك – شهر)طرح ريزي مسكن شهري , طرح ريزي نحوه استفاده از اراضي شهري . ارزيابي اراضي غيرمزروعي – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و ارزيابي ساختمانها- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت.
4937 خسرو پورصفر راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء وا جرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل ))
2140 كيوان پورقاسمي مقدم راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي – متره و برآورد ساختمان – برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
4470 پورنگ پورقبادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك در منطقه يك استان تهران . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل ))
5803 سيدعبدالله پورموسويان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت- متره و برآورد- ارزيابي اراضي مسکوني . ارزيابي املاك مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط کريم، بوستان، حسن آباد و فشافويه و شهريار .
13 منوچهر پويا راه و ساختمان امور ساختمانها اعم از فلزي و بتون مسلح و متعارف شامل محاسبات فني (مخصوصا محاسبات فني ساختمانهاي بتون مسلح ) متره ، برآورد مخارج ، ارزيابي ، تشخيص حسن انجام كار ، تعيين ميزان خسارات و تعميرات و همچنين ارزيابي اراضي غير مزروعي و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي موصوف در بالا و تشخيص حدود ثبتي و افراز اراضي غير مزروعي و ساختمانها و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت و رسيدگي باختلافات فيمابين پيمانكاران و كارفرمايان و مشاوران از نظر ساختماني
5745 حسين پويان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي مسكوني . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني . ارزيابي املاك مسكوني متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهادانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه . بموجب موافقت هيئت مديره مهمان به منطقه يك استان تهران يكسال از 03/05/95 تا 03/05/96
2744 فريبرز پيرزاده راه و ساختمان تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران. برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها , تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل –
4162 حسن پيرسياوش راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل )تطبيق و ضعيت ( با : نقشه , قرارداد , ضوابط و مقررات , قدمت , نوع) ارزيابي اراضي غيرمزروعي ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه وتجارت املاك متعارف در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
154 حسن آقا تابش راه و ساختمان امور ساختمان اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره , برآورد مصالح , برآورد مخارج ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات . ارزيابي اراضي غيرمزروعي . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- رسيدگي به اختلافات بين پيمانكاران و مشاوران و كار فرمايان در محدوده صلاحيت .
4737 سيد حسين تاج زاد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني . مكانيك خاك و پي سازي در منطقه يك استان تهران .
5937 محمدرضا تاجيك راه و ساختمان ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي واملاك . تعيين سرقفلي وحقوق كسب وپيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي :شهرري ،كهريزك ،قرچك ،ورامين ،پيشوا ،جوادآباد وپاكدشت . (حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي ) . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي .
3914 محمدرضا تاجيكي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
1945 سيدمحمد تجملي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات و ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ارزيابي واحدها و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات.
480 علي محمد تحويلي راه و ساختمان امور نقشه برداري شامل : ترازيابي , تهيه نقشه هاي مسطحه با خطوط ميزان و پياده كردن نقشه . تشخيص حدود ثبتي املاك . ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي ساختمانهاي متعارف . پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي.
6562 محمدعلي تركش دوز راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2631 مهدي تفضلي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي منعقده بين كار فرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است .
5740 مجيد تفضليان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
2718 مجيد تقوي فرد راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ** حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي نامبرده ** رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
817 علي اصغر تقي زاده راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از فلزي و بتون مسلح و متعارف شامل : محاسبات فني برآورد ميزان عمليات ساختماني , برآورد هزينه , ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات , مساحي و تفكيك اراضي غير مزروعي و ارزيابي آنها . تعيين و تعديل اجاره بهاء و اجرت المثل ساختمانها. تشخيص حدود ثبتي . روسازي راه شامل : بيس و ساب بيس و آسفالت – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي .
3579 عزيزاله تندس راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزورعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اجاره بهاء و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك ) .
6582 رسول توسلي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3986 فرخ توكلي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) تطبيق وضعيت( با: نقشه , قرارداد , ضوابط و مقررات , قدمت , نوع)- ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي ) . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
3756 محمدمهدي توكلي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
210 غلامرضا توكلي اردكاني راه و ساختمان امور ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره , برآورد مصالح , برآورد مخارج , ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات . ارزيابي اراضي غيرمزروعي . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت .
3709 سيدولي اله توكلي طباء راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآوردهزينه ساختمان و ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان .
3965 محسن توكلي فرد راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
5814 محمدحسن تولائي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران
2862 محمدجواد تيموري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت .
5763 حسن ثريائي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي ، لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
2712 منوچهر ثنائي موحد راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد -تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
6487 عليرضا جاويد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت-تطبيق وضعيت- متره و برآورد- ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك مسكوني – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
3873 عزيزاله جبلي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان -ارزيابي املاك . ((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/08/16 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك ))ا
477 هوشنگ جستاني بنكي راه و ساختمان امور نقشه برداري و تشخيص حدود ثبتي- ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل در اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف- پياده كردن پلاك ثبتي برروي زمين و نقشه هوائي- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف .
3996 رضا جغتائي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تطبيق وضعيت – تعيين و تشريح وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ،‌ تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2846 بهروز جلالي زاده راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان .
2788 كريم جلاليان راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك )) .
5281 جليل جليل زاده راه و ساختمان تعيين و تشريح و ضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي) در منطقه يك استان تهران
6352 اردشير جليل زاده افشاري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
4688 مهدي جمال اميدي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني – ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
1771 محسن جمالي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي و متره و برآورد ساختمان- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- تعيين ميزان خسارات و تعميرات- ارزيابي ساختمانها.
6720 عبدالرضا جمالي افرمجاني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
4327 ناصر جمشيدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت ( با: نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )
4989 يحيي جمور راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غير مزروعي )) تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
2819 كريم جهان آرا راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت
3806 مهران جوانمرد راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان. تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي نامبرده و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به ارزيابي املاك . ))
5702 اميررضا جواهري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
3900 بيژن چپريان راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان- ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2756 علي چيت سازان راه و ساختمان تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي در منطقه يك استان تهران . نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي وساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف –
2706 سيدمحمدحسين چيني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
1460 سعيد حائري راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي , متره و برآورد ساختمان , تشخيص حسن انجام كار, ارزيابي ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- تعيين برآورد تعميرات و ميزان خسارات.
422 حميد حائري طباطبائي راه و ساختمان ارزيابي ساختمانها اعم از معمولي و بتون آرمه و فلزي و پلها و ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين ميزان خسارت و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و افراز اراضي غيرمزروعي و تشخيص حدود ثبتي و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت و متره و برآورد. پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي.
4677 سيد حميد رضا حاج ميربابا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
2814 عبدالرضا حاجي اشرفي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
5389 پيمان حاجي عباسي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2259 محسن حاجي قاسمي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي و نقشه برداري و پياده كردن نقشه و ترازيابي – ارزيابي ساختمانهاي متعارف و متره و برآورد عمليات خاكي- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي نظر ساختماني . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس ( نقشه برداري ) . تشخيص اراضي داير ، باير و موات ( ساختمان ) .
2118 مسعود حاجي قاسمي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي , متره و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان. تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران.
1276 داود حاجي قرباني راه و ساختمان مساحي و نقشه برداري , پياده كردن نقشه و ترازيابي , تشخيص حدود ثبتي املاك و ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي ساختمانهاي متعارف . پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف و افراز.
5271 پروانه حافظي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با:( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب وپيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
149 محمدولي حاكمي برآبادي راه و ساختمان ارزيابي املاك غير مزروعي و ساختمانهاي با استخوان بندي فلزي يا بتون آرمه و ساختمانهاي معمولي و تعيين خسارات وارده بر ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
5824 محمد حامدي نيا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اجاره و اجرت المثل )
3603 ميترا حبيبي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت .
3523 مرتضي حبيبي كرهرودي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزورعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/12/8 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
1516 عباسعلي حجاريان راه و ساختمان راهسازي . ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
2746 سيدعلي حجازي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به ارزيابي املاك )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
1790 حسن حدادزاده شكيبا راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي , متره و برآورد ساختمان , برآورد ميزان خسارات و تعميرات – ارزيابي واحدها و ساختمانها , تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سر قفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع باستثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس .
456 مراد حسن پور راه و ساختمان امور مربوط به راه و راه آهن و امور مربوط به ساختمان اعم از بتون مسلح و پيش فشرده و استخوان بندي فلزي و متعارف و تعيين مقادير و هزينه و متره و برآورد و تعيين خسارات و تشخيص حسن انجام كار و ارزيابي اراضي . ارزيابي ساختمان – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
6517 عبدالحسين حسن زاده راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . محاسبات فني ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط کريم، بوستان، حسن آباد و فشافويه و شهريار .
2553 محرمعلي حسني راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف , تشخيص حدود ثبتي املاك , پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف- تفسيرعكسهاي هوائي (ماهواره اي ). افراز .
2729 محمدتقي حسني نژاد فراهاني راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
4356 عليرضا حسين زاده سوره راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) تطبيق وضعيت ( با: نقشه , قرارداد , ضوابط و مقررات , قدمت , نوع) تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي ). ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
5447 سيد مهدي حسيني راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تطبيق وضعيت – تعيين و تشريح وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) . محاسبات فني ساختمان . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6554 سيدمهدي حسيني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت- متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
5516 سيدهادي حسيني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )
4156 منصوره حسيني راه و ساختمان تطبيق وضعيت با (نقشه . قرارداد. ضوابط ومقررات . قدمت نوع ) تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – تهيه ورسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت بروز و ميزان خسارات – ارزيابي املاك . ارزيابي اراضي غير مزروعي . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غير مزروعي و ارزيابي ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))
4348 حسين حسيني عربلو راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) بموجب دادنامه شماره 80 مورخ 17/12/94 صلاحيت هاي ارزيابي ( اراضي – املاك ) و تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت بمدت دوسال محدوديت دارد از تاريخ ابلاغ به ايشان از 4/7/95 تا 4/7/97
1182 بهروز حسيني منتظر راه و ساختمان مساحي اراضي و نقشه برداري و پياده كردن نقشه هاي اراضي غيرمزروعي . افراز و ارزيابي ساختمانها. تشخيص حدود ثبتي املاك – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل اراضي و ساختمانها – پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
2686 سيدفرهاد حشمت دهكردي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها , تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك تهران .
2696 فرهاد حقيقت كاشاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3969 يداله حقيقي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيش و تجارت در منطقه يك استان تهران .
3418 محمداسماعيل حكمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
3764 ابوالفضل حكيم جوادي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
5607 حسن حلمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )، ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي) در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
3846 غلامحسين حمزه مصطفوي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به ارزيابي املاك )) .
2710 سیدمحمدحسين منوچهر حميدي راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف ((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/5/10 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني متعارف در منطقه يك استان تهران
3505 منصور حيدرزاده راه و ساختمان برآوردهزينه تعيمرات وميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزورعي , تعيين مقاديروبرآوردهزينه ساختمان , ارزيابي واحدهاوساختمانهاي مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
6338 عليرضا خادم علما راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
6530 علي خدائي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3541 حجت خدامي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
2793 جمشيد خداوردي راه و ساختمان تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل –
6710 احسان خرد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
1900 محمدمسعود خردمندفرد راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات و تعيين ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , ارزيابي واحدها و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تشخيص حسن انجام كار – رسيدگي به اختلاف مربوط به قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه ها , موسسات و سازمانها و شركتهاي دولتي , موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به دولت بوده و به صورت بازرگاني و طبق قانون تجارت اداره ميشوند , نهادهاي عمومي غيردولتي , نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها و غيره , و يا بين آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي .
4009 محمود خرسندي اردبيلي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني منحصرا درحوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه , اسلامشهر, گلستان رباطكريم , بوستان , حسن آباد و فشافويه
6836 احمد خرم راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
5817 محمد خرم آبادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط کريم، بوستان، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
4874 هوشنگ خرمي پور راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرار داد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات ـ ارزيابي اراضي (مسكوني – غير مزروعي) . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهار دانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
6545 عباس خزاعي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اجاره و اجرت المثل )
4474 علي خزاعي زاده راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )). رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
3656 حسين خسروشاهي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اجاره و اجرت المثل )
2764 حميدرضا خسروي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6068 سيدابوذر خضرائي افضلي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد 0 تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
1125 محمود خلف بيگي راه و ساختمان ارزيابي اراضي شهري و ساختمانها. طرحهاي جامع شهر سازي . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل اراضي و ساختمانها. تعيين ميزان خسارات و تعميرات و تعيين سر قفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- تشخيص حسن انجام كار- رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي منعقده بين كار فرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است.
656 سيدمحمود خليلي راه و ساختمان ساختمانهااعم ازبتون مسلح وفلزي ومتعارف شامل : تهيه متره ساختمان , برآوردهزينه , برآوردمصالح ساختماني , ارزيابي ساختمان , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات وتعميرات , نقشه برداري اراضي غيرمزروعي وارزيابي وتفكيك آنها وپياده كردن نقشه اراضي غيرمزروعي روي زمين- تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت .
690 قدرت الله خليلي راه و ساختمان ارزيابي و ساختمانهاي متعارف در منطقه يك استان تهران
1352 محسن خليلي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانها ، تشخيص حسن انجام كار – برآورد و متره ساختمانها – تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با ( نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و …) – تعيين و علت بروز و ميزان خسارت ، تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان در منطقه يك استان تهران .
6912 حسين خليلي مرد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار – تعيين علت و ميزان خسارت – ارزيابي اراضي مسكوني – ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3915 مسعود داعي نياكي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
2728 اسماعيل دانائي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات در منطقه يك استان تهران
5978 مسعود دانش راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه و شهريار .
3326 خسرو دانشجو راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
6142 قاسم دانيالي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
951 عبدالرحمان درباني راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از فلزي ، بتون ، مسلح و متعارف شامل : متره ، برآورد مخارج ، ارزيابي ، تشخيص حسن انجام كار ، تعيين ميزان خسارات و تعميرات ، تعيين و تعديل اجاره بها و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي موصوف در فوق – نقشه برداري و افراز اراضي غير مزروعي و نقشه برداري مسير راه و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي باختلافات بين پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان ، زيرسازي و روسازي و ابنيه فني راه ، ارزيابي اراضي غير مزروعي
3875 اسماعيل درزي رامندي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
1858 محمد سينا درودي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان ، برآورد هزينه تعميرات و ارزيابي اراضي غير مزروعي و ارزيابي واحدها و ساختمانها ، تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت .
2751 اصغر دهقان بنادكي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
4352 محمود دهقان منشادي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع به استثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2782 طيبه دهقان نيستانك راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
1303 منوچهر دياني راه و ساختمان متره وبرآورد, تشخيص حسن انجام كار, ارزيابي اراضي غيرمزروعي وساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل. تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
2901 سعيد دياني دردشتي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت -رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس . محاسبات فني ساختمان در منطقه يك استان تهران .
5908 مهدي دينيون راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غير مزروعي ))
2689 داريوش ذاكرحقيقي افوشته راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
3631 حسين ذبيحي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزورعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))
6848 مجتبي رئوفي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
4415 كورش رئيسي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل )- تطبيق وضعيت با (نقشه , قرداد, ضوابط ومقررات , قدمت , نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2865 سعيد رادفر راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف در منطقه يك استان تهران تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در منطقه يك استان تهران (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني متعارف به : ارزيابي واحدها و ساختمانهاي متعارف ))
5377 محمد رضا رام بد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي) در منطقه يك استان تهران
4096 محمد رجالي راه و ساختمان امور ساختمان – ارزيابي زمينهاي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف اعم ازآجري و بتوني و فلزي , تشخيص حسن انجام كار- تعيين ميزان خسارت و متره و رسيدگي صورت وضعيت و بررسي آن – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل- تعديل اجاره بهاء – تعيين حق كسب و پيشه و سرقفلي – افراز و تفكيك تشخيص حدود ثبتي و تطبيق نقشه هاي ساختمان با وضعيت محل و استحكام بنا و مفاد پيمان در منطقه يك استان تهران .
3774 احمد رجبي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))
5822 ابوالقاسم رحماني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك مسكوني – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ،‌ تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
4902 غلامرضا رحمتي راه و ساختمان كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (حذف پسوند مسكوني ازصلاحيتهاي ارزيابي واجاره بهاء واجرت المثل ) .
3049 وحيد رحيمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تهيه و رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت بروز و ميزان خسارت – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
2688 حبيب رزاقي اصل راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت بروز و ميزان خسارات . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
1120 محمد صادق رسائي راه و ساختمان امورمربوط به ابنيه اعم از متعارف و بناهاي داراي استخوان بندي بتون مسلح و فلزي شامل : ارزيابي , برآورد مصالح ساختماني , برآورد مخارج , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات , تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ابنيه موصوف در فوق , نقشه برداري و ارزيابي اراضي غيرمزروعي- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
1496 غلامرضا رستم خاني راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان و ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- برآورد ميزان خسارات و تعميرات. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
5413 حميدرضا رشيدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6154 فرامرز رضائي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد -ارزيابي اراضي مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
4422 محمود رضائي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانها اعم از آجري و فلزي و بتني ، تشخيص انجام كار – تعيين ميزان خسارت و متره و رسيدگي به صورت وضعيت و بررسي آن – تشخيص حدود ثبتي و تطبيق نقشه هاي ساختمان با وضعيت محل و استحكام بنا و مفاد پيمان – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و تعديل اجاره بهاء – تعيين حق كسب و پيشه و سرقفلي و افراز در منطقه يك استان تهران .
4597 مسعود رضائي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي ( مسكوني – غير مزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
5416 علي اكبر رضائي جعفري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي) در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
4605 اميرعلي رضازاده راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
5134 حسين رضازاده راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . مكانيك خاك و پي سازي در منطقه يك استان تهران .
2637 سيدعلي اصغر رضازاده راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني.
3909 سهراب رضانواز قشلاق راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهائيكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهائيكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
6133 سيدسعيد رضوي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
6158 كامران رضوي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
2857 محمود رضوي اقدم راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . (( بموجب موافقت هيت مديره مورخ 92/09/17 به منطقه يك استان تهران منتقل شدند )) . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ،‌ اجاره و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) .
5371 محمدرضا رمزگويان راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غير مزروعي )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي ، لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
2742 محمدرسول رنجبراقدم راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
2685 مهرداد رهبري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 1389/5/10 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))ا
3427 حسينعلي روحاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در منطقه يك استان تهران ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/9/20 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
2803 جميل روحاني بهرستاقي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات وميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني.
5411 مهدي زارع راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) .
5976 اسداله زارع اندريان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط کريم، بوستان، حسن آباد ، فشافويه و شهريار . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
5592 محمد زارع زاده راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
2719 شهرام زال آبادي راه و ساختمان تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران. برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها ، تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل –
4067 بهمن زرع كار راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
3045 همايون زرعكاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
5374 مهرداد زرياب راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي) . ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
1424 ابوالقاسم زمانزاده راه و ساختمان مساحي و نقشه برداري اراضي , پياده كردن نقشه برروي زمين , ترازيابي و ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف. تعيين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف . تفسير عكسهاي هوائي. تشخيص اراضي داير و باير و موات در منطقه يك استان تهران ((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/10/19 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
1877 كيوان زمانيان راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , ارزيابي واحدها و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان خسارات – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
5173 عليرضا زندي فائز راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اجاره و اجرت المثل )
6075 محمد زنگنه بيدكرپه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
3724 سيدمهدي زهرائي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل.
6995 حميدرضا زهري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2721 حشمت الله زياري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
2569 محمدرضا زيرك ساز راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي ، مساحي , ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني.
2792 صادق زين العابدين رفيع راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت
3015 سيدمحمدمهدي ساجدي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا محاسبات فني ساختمان .
6776 محسن سالاري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
1196 محمدصادق سالمي راه و ساختمان ارزيابي ساختمانهاي بندري . ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس .
4443 جعفر ساوه دربند سري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي ) ارزيابي املاك مسكوني متعارف در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
1507 سيدحسين سجادي راه و ساختمان نقشه برداري اراضي و ترازيابي . ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت ساختمانها.
5126 محمد قاسم سحاب راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء‌ و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
2872 حسين سراجي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف .
3592 محسن سرتيپي پور راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا (( بموجب موافقت هيت مديره مورخ 92/09/17 به منطقه يك استان تهران منتقل شدند )) .
6413 آرش سرحدي راه و ساختمان ارزيابي املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت درحوزه جغرافيائي منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي .
6540 محسن سرخو راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
4080 عليرضا سرگل زهي راه و ساختمان برآورد هزينه تعيمرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني. تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني .
3539 ولي الله سرلك راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت در منطقه يك استان تهران .
6070 محمد سروش راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
3863 شهريار سعادت راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2556 علي سعادت راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
5409 بهنام سعيدي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس . باتوجه به مصوبه هاي مورخ 92/4/18 و 93/2/28 شهرستانهاي شهريار ، ملارد و قدس به حوزه فعاليت ايشان اضافه گرديد .
352 علي اكبر سعيدي گركاني راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : محاسبات فني ابنيه تهيه متره ساختمان ، برآورد مصالح ، برآورد مخارج ، ارزيابي ، تشخيص حسن انجام كار ، تعيين ميزان خسارات و تعميرات ، مساحي و تفكيك اراضي غير مزروعي و ارزيابي و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء اراضي مذكور و ساختمانها – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت
2733 مرتضي سقازاده راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي – تعيين مقادير و برآوردهزينه ساختمان – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي وحقوق كسب و پيشه وتجارت درحوزه جغرافيائي منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي :لواسانات ،بومهن ،رودهن ،دماوندوفيروزكوه . (حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به ارزيابي املاك) .
2707 هادي سقط فروش راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف – تعيين ميزان سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني . تشخيص اراضي داير ، باير و موات ( ساختمان ) . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت . افراز .
3990 پيمان سليماني راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقاديروبرآوردهزينه ساختمان , ارزيابي واحدهاوساختمانهاي مسكوني درحوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات , بومهن , رودهن , , دماوندوفيروزكوه.
2636 جواد سليمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
5058 مهران سنائي نيا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران
939 حسين سوداگر راه و ساختمان امور مربوط به شهرسازي در زمينه تفكيك و تعيين بروكف و امور ساختمان اعم از فلزي و بتون و متعارف شامل : تهيه نقشه هاي ساختماني , برآورد هزينه ساختمانها و مصالح ساختماني , ارزيابي و تعيين حسن انجام كار و تعيين ميزان خسارات و تعميرات و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل. تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت
1761 محمدشهاب سيدجلالي گنابادي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان و ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- رسيدگي به اختلافات في ما بين كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران
4689 سيد مجيد سيدرضائي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل ))
5686 نادر سيف اله پوردارابي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
1527 مرتضي شاابوئي راه و ساختمان متره و برآورد و تشخيص حسن انجام كارهاي ساختماني – ارزيابي اراضي غير مزروعي – تعيين ميزان خسارات و تعميرات – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – ارزيابي ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات في مابين پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان ساختمانها – تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي – تشخيص اراضي داير ، باير و موات در منطقه يك استان تهران. بموجب دادنامه شماره 19 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر انتظامي يكسال محرميت از كارشناسي از تاريخ ابلاغ به ايشان از 18/5/95 تا 18/5/96 .
1599 حسن شادبه راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تشخيص حسن انجام كارهاي ساختماني , برآورد و تعميرات- متره و برآورد- ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
4132 محمود شادگار راه و ساختمان تطبيق و ضعيت با(نقشه , قرارداد, ضوابط ومقررات , قدمت , نوع )تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات , تشخيص حسن انجام كار تعيين علت بروز و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي (مسكوني , غيرمزروعي) درحوزه. جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات , بومهن رودهن , دماوند و فيروزكوه.
5014 محمد رضا شارعي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
6074 نيك نام شاكرمنتظر راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ،‌ فشافويه و شهريار .
6933 محمود شاكري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
5671 عليرضا شاه حسيني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
1846 حسن شاه محمدي راه و ساختمان كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6069 محسن شايگان پارسا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . محاسبات فني ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره و اجرت المثل ))
266 سيدمحمدرضا شبيري نژاد راه و ساختمان امور مربوط به راه بطور كلي نقشه برداري و تشخيص حسن انجام كار و ارزيابي اراضي و ساختمان و امور مربوط به ساختمانهاي فلزي و بتون آرمه و اختلاف بين پيمانكاران و مشاوران و كار فرمايان در امور ساختماني.
2687 حسن شجاع راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها ، تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه وتجارت در منطقه يك استان تهران
3703 اميرمنصور شرافت وزيري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
6516 شهروز شريفي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
4350 ابوالفضل شعبان زاده استرآبادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل )تطبيق وضعيت( با: نقشه , قرارداد, ضوابط ومقررات , قدمت , نوع) ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف در منطقه يك استان تهران . ( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف )
5941 طاهر شعباني برزگر راه و ساختمان ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط کريم، بوستان، حسن آباد و فشافويه و شهريار . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني .
1716 هوشنگ شغفي راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : تهيه متره ساختمان ، برآورد مخارج ، ارزيابي ، تشخيص حسن انجام كار ، مساحي و ارزيابي اراضي غير مزروعي واقع در شهر يا در حومه آن ، امور مربوط به آسفالت متد اول خيابانها و گذرها و محوطه هاي ساختمانها و افراز املاك مشاع و تعيين حدود ثبتي اراضي و تعيين ميزان خسارات و تعميرات ساختمان . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
6586 احمد شفاعت راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
268 حسن شفيع نوري راه و ساختمان تشخيص حدودثبتي وارزيابي املاك غيرمزروعي ونقشه برداري املاك وتعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل ساختمانهاي شهري. افرازساختمان (آپارتمانها)وپياده كردن نقشه وافرازاراضي . تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت . پياده كردن پلاك ثبتي برروي زمين ونقشه هوائي.
479 اردشير شكوري راه و ساختمان امور مربوط به شهرسازي و امور مربوط به ساختمانها اعم از فلزي و بتون مسلح و متعارف شامل : تهيه نقشه هاي ساختماني , برآورد ميزان عمليات ساختماني , برآورد هزينه , ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات . ارزيابي اراضي شهري و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانها.
5172 شهاب شكوهي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
3375 محمدباقر شكيبا راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهائيكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع باستثناء قراردادهائيكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس . رسيدگي صورت كاركرد در منطقه يك استان تهران .
1971 جمال شمسي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان ، برآورد هزينه تعميرات و ارزيابي اراضي غير مزروعي و ارزيابي ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان خسارت – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت بروز و ميزان خسارات – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس . بموجب دادنامه شماره 30 محدوديت صلاحيت ارزيابي آپارتمان مسكوني بمدت يكسال از تاريخ ابلاغ به ايشان از 16/8/95 تا 16/8/96 .
2585 محمد شمشادي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس .
5731 جوانشير شمشيري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل )) مكانيك خاك و پي سازي . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
595 سيدمحمدرضا شهابي راه و ساختمان شهرسازي و ارزيابي ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل. تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غير مزروعي – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت .
1628 بهرام شهابي سيرجاني راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت .
4535 بابك شهدادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
2013 غلامعلي شهركي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات و ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ارزيابي واحدها و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
3567 محمد شهرياري نمين راه و ساختمان تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف . نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي ساختمانهاي متعارف مسكوني به : ارزيابي املاك متعارف ))ا
307 مير يعقوب شهلافر راه و ساختمان ساختمانهاي بتون مسلح و متعارف و برآورد خسارات و ارزيابي و تعيين بهاي مصالح ساختماني . متره و برآورد ساختمان , برآورد خسارات و تعميرات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها, تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
1743 حميد شهيدي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , ارزيابي واحدها و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- تعيين ميزان خسارات و تعميرات ساختمان. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
749 علي شيباني راه و ساختمان امور مربوط به شهرسازي و طرحهاي جامع , امور مربوط به معماري و ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : تهيه نقشهاي ساختماني , برآورد هزينه و تشخيص حسن انجام كار و تعيين ميزان خسارات و تعميرات . ارزيابي ساختمانها و اراضي غير مزروعي – تعيين مال الاجاره و اجرت المثل ساختمانها.
2759 منوچهر شيباني اصل راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني
3995 سعيد شيردل راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني درحوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري , كهريزك , قرچك , ورامين , پيشوا, جوادآباد و پاكدشت.
2837 جعفر شيرواني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها , تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل , تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و و تجارت در منطقه يك استان تهران.
6557 صادق شيرواني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت- تطبيق وضعيت- متره و برآورد- ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك مسكوني – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط کريم، بوستان، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
4400 علي شيوا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) تطبيق وضعيت (با: نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت درحوزه جغرافيائي منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه . ( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل ) .
6166 محمدرضا صابري راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان ها – تشخيص حسن انجام كار – برآورد متره و ساختمان ها و راه – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
3849 قاسم صادقيان راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قرادادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
3323 مسعود صارمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري – بررسي و اظهارنظر در استانداردهاي معماري در ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
1506 مهدي صارمي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , متره و برآورد ساختمان , تشخيص حسن انجام كار , برآورد خسارات و تعميرات – ارزيابي ساختمان – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات في مابين كار فرمايان , مشاوران و پيمانكاران.
3857 محمدعلي صارمي جويباري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
1369 سيدسياوش صالحي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها و متره و برآورد تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمبادله گرديده است 0
4007 كورش صالحي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))
3855 مزدا صالحي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهائيكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهائيكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس . تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . محاسبات فني ساختمان در منطقه يك استان تهران .
6760 عليرضا صالحي سده راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
5081 فرهاد صالحي صدقياني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غير مزروعي )) .
5385 جواد صالحيار راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
2107 حميد رضا صبا راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزورعي – متره و برآورد ساختمان – برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران ** اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها **
2041 علي صباحي كناره راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان – برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
2080 توس صحت زاده راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي ، متره و برآورد ساختمان و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي واحدها و ساختمانها و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع به استثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
1571 سيدعبدالعلي صدر راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
6311 فرداد صفائيان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك مسكوني – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره و اجرت المثل ))
2915 فرشيد صفائيان راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهائيكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قراردادهائيكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2861 عبدالرضا صفاري آشتياني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
3892 مهدي صفدري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . (( بموجب موافقت هيت مديره مورخ 92/09/17 به منطقه يك استان تهران منتقل شدند )) . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) .
3923 منصور صفرزاده راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
3690 كمال صفري كرمانشاهي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل ))
4758 فرهاد صفري لاسكي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
2558 فرزاد صفوي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل.
4145 محمدحسين صلاحي راه و ساختمان تطبيق وضعيت با : ( نقشه . قرارداد . ضوابط و مقررات . قدمت . نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – تهيه و رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار – تعيين علت بروز و ميزان خسارات . ارزيابي املاك . ارزيابي اراضي غيرمزروعي . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غير مزروعي )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2596 سعيد صمدي راه و ساختمان براورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت.
1916 محمدعلي صمدي راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن نقشه ، ترازيابي ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، ارزيابي ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف .
3931 مهدي صمديان راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها مسكوني – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان در منطقه يك استان تهران .
94 منوچهر صنيع پور اصفهاني راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره , برآورد مخارج , برآورد مصالح , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات و همچنين ارزيابي ابنيه موصوف درفوق , مساحي و نقشه برداري اراضي غير مزروعي و ارزيابي اراضي مذكور. افراز اراضي غير مزروعي و ساختمان و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات في مابين كار فرمايان , مشاوران و پيمانكاران.
5493 سيد مجيدرضا صهري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
2691 اسماعيل ضرغامي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
959 ميركمال ضميرندافي راه و ساختمان نقشه برداري و پياده كردن نقشه و ترازيابي و مساحي – ارزيابي ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تشخيص حدود ثبتي املاك و مستغلات – تفسير عكسهاي هوائي – افراز اراضي غير مزروعي و ساختمانها – پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي.
3526 اسداله طالبي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
3527 ذبيح اله طالبي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
427 جلال طاهرزاده راه و ساختمان امور راهسازي و آسفالت . برآورد مصالح ساختماني و تطبيق نقشه با ساختمان و اختلافات مربوط به ساختمان – متره و برآورد مخارج ساختمان . ارزيابي اراضي غيرمزروعي .
288 شاهرخ طباطبائي راه و ساختمان امور ساختماني اعم از ساختمانهاي فلزي , بتون مسلح و متعارف شامل : متره , برآورد مخارج , برآورد مصالح , ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار و تعيين ميزان خسارات و تعميرات و ارزيابي اراضي غيرمزروعي و مستغلات شهري و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل. تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت .
441 جلال الدين طباطبائي زواره ئي راه و ساختمان امور نقشه برداري و پياده كردن نقشه و ارزيابي ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – ارزيابي اراضي غير مزروعي – تفسير عكسهاي هوائي – تعيين ميزان سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت – تشخيص اراضي داير و باير از موات –
6645 محمدرضا طوماري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
4481 غلامرضا ظريفي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك ))
2717 عباس ظهيريه راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآوردهزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمان در منطقه يك استان تهران ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/8/8 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
3685 حسين عالمي راد راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي و املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
3893 محمدرضا عامري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
4673 مسعود عامري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) .
1063 عزت الله عامري حيدري راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره , برآورد مصالح , برآورد مخارج , ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات – كارشناسي اراضي غير مزروعي .
2738 وحيد عامري حيدري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
2777 سيدخليل عاملي راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقاديروبرآوردهزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به ارزيابي املاك )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس . محاسبات فني ساختمان در منطقه يك استان تهران .
3860 بهمن عباسپورثاني اهري راه و ساختمان كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
1912 مجتبي عباسي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان ، برآورد هزينه تعميرات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه ها ، موسسات و سازمانها و شركتهاي دولتي ، موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به دولت بوده و بصورت بازرگاني و طبق قانون تجارت اداره مي شوند ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداري ها و غيره ، و يا بين آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي – تشخيص حسن انجام كار – تعيين علت بروز و ميزان خسارات مكانيك خاك و پي سازي .
6770 بهروز عباسي ديزگوين راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ،‌ فشافويه و شهريار .
3717 مجيد عبدالرضائي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزريابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
4354 محمود عبدالهي فرد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) تطبيق وضعيت ( با: نقشه , قرارداد , ضوابط و مقررات , قدمت , نوع) تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك ))
3563 محمد عبدي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
1984 حسين عجمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت , تطبيق وضعيت , متره و برآورد , تشخيص حسن انجام كار , تعيين علت و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي , ارزيابي املاك , تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك , تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت , رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهايي كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقده شده است در رابطه با تخصص كارشناس
5030 بيژن عراقي نژاد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
1316 مهدي عرب زاده راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , متره وبرآوردساختمان , تعيين ميزان خسارات وتعميرات وتشخيص حسن انجام كار ارزيابي ساختمانها- تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت.
3897 حميدرضا عرفانيان راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات بومهن , رودهن , دماوند و فيروزكوه.
4618 شهرام عزآبادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
4046 سيدحسن عزيزجلالي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك ))ا
4399 امامعلي عزيزي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارت – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان -ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك )) .
4903 رضا عزيزي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
5072 محمد عزيزي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
6591 مهدي عزيزي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
3441 سعيد عزيزي نژاد راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
1872 بهمن عسكري راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات و تعيين ميزان خسارات , تشخيص حسن انجام كار , ارزيابي اراضي غيرمزروعي ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- متره و برآورد عمليات راهسازي.
2927 محسن عسكريان راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي ساختمانهاي متعارف به : ارزيابي املاك متعارف )).
6684 مرتضي عسگري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
455 محمدرضا عطرچيان راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از متعارف و فلزي و بتون مسلح شامل : محاسبات فني برآورد هزينه ساختمان و ارزيابي و تشخيص حسن انجام كار و در مورد علل نشست ساختمانها و خسارات ناشي از آن امور حفاري و ساختمان پل و احداث تونل و ساختمان ديوارهاي حائل و ضامن در امور مربوط به راه و راه آهن و رسيدگي بگزارشات و آزمايشهاي مكانيك خاك و تعيين اجاره بهاء ساختمانها و اجرت المثل آنها – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است.
345 ميرجليل عظيم زاده راه و ساختمان شهرسازي فقط(درموردنقشه برداري شهري وتفكيك اراضي ). ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي ساختمانها- تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت.
2199 حبيب الله عظيمي راه و ساختمان تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – ارزيابي اراضي غير مزروعي ، متره و برآورد ساختمان ، برآورد هزينه تعميرات ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تشخيص حسن انجام كار . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
6688 آرمين عظيمي نژاد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
232 حسين عظيمي نژاد راه و ساختمان امورمربوط به ساختمانهاي مسكوني وعمومي شامل : متره وبرآوردهزينه مصالح ساختماني وكل بناوتعيين ميزان خسارات وتعميرات , تشخيص حسن انجام كار, ارزيابي وافرازوتفكيك اراضي شهري (غيرمزروعي ) ارزيابي ساختمانها. تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل تعيين ميزان سرقفلي وحق كسب وپيشه وتجارت 0 تفسيرعكسهاي هوائي (ماهواره اي ).
1298 جواد عقيلي راه و ساختمان امور مربوط به ساختمان اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف تا ده طبقه شامل : متره , برآورد مخارج و ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار و تعيين ميزان خسارات و تعميرات امور مربوط به راهسازي شامل : نقشه برداري و تعيين مسير راه و تهيه نقشه هاي لازم و مقاطع طولي و عرضي , برآورد مخارج و ارزيابي.
1710 مهدي علمي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تشخيص حسن انجام كار و برآورد ميزان خسارات و تعميرات ساختمان . متره و برآورد ساختمان، ارزيابي ساختمانها تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل.
2995 سيداحمد علوي پور راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني – در منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل : لواسانات بومهن , رودهن , دماوند و فيروزكوه.
3865 سبحان اله علي پورليمائي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه . (( بموجب موافقت هيئت مديره مورخ 92/6/10 به منطقه 4 استان تهران منتقل شدند )) .
4479 مجيد علي محمدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات -ارزيابي اراضي( مسكوني – غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
3856 منوچهر علي نژاد راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي املاك . اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
3391 علي عليزاده راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
4408 فريبرز عليزاده راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل ) تطبيق وضعيت ( با: نقشه , قرارداد , ضوابط ومقررات , قدمت , نوع) تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه , اسلام شهر , رباط كريم ، گلستان , بوستان , حسن آباد و فشافويه .
2278 محمد مسعود عليزاده خرازي راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، متره و برآورد ساختمان ، برآورد هزينه تعميرات و ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهائيكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهائيكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس
2599 سيد بهداد غضنفري راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تشخيص حدود ثبتي املاك و مستغلات – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف .
3845 فرزين غفاري راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقاديرو برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران.
2679 سعيد غفراني راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقاديروبرآوردهزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) .
6561 محسن غفوري آشتياني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني – محاسبات فني ساختمان در منطقه يك استان تهران .
2766 امير هوشنگ غفوريان بلوري مشهد راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف – تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني . تشخيص اراضي داير و باير و موات ( ساختمان ) .
3632 مهدي غلامعلي مجدآبادي كهنه راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت . تشخيص اراضي داير ، باير و موات ( ساختمان ) . افراز در منطقه يك استان تهران .
3553 حسين غلامي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل در شهرستان اسلامشهر.
223 حميد غني زاده راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره , برآورد مخارج , ارزيابي , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات . نقشه برداري . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – افراز و ارزيابي اراضي غير مزروعي . افراز ساختمانها, محاسبات فني ساختمانها تعيين و تشخيص حدود ثبتي املاك , مساحي و نقشه برداري شامل : تعيين مسير راه و آسفالت كاري راه از قبيل انواع آسفالت كاري متداول در راه هاي شوسه و معابر و ميدانها و محوطه ها و تاسيسات شهري . آبرساني وفاضلاب . تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات فيما بين پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان در امور سد سازي . پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي.
3738 محمدعلي غني زاده راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .
6675 مجتبي فاطمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
334 محمود فاطمي راه و ساختمان طراحي وتهيه نقشه هاي اجرائي ساختمان , امورمربوط به ساختمان هااعم ازبتون مسلح وفلزي ومتعارف شامل : تهيه متره ساختمان , برآوردمصالح , ارزيابي ساختمانها, برآوردهزينه ساختمان , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات وتعميرات . ارزيابي اراضي غيرمزروعي.
1947 اميرعلي فاميلي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان – برآورد هزينه تعميرات – تعيين ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. امور فني سازه هاي دريايي و تاسيسات ساحلي . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس . محاسبات فني ساختمان .
2630 محسن فاني راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف – تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )
5375 همايون فتاحي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
5333 پرويز فخرائي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
4032 سعيد فخري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قرادادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
3716 مير يحيي فخري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء وتعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
444 علي فراز راه و ساختمان برآورد هزينه ساختمان , تعيين ميزان هزينه تعميرات و خسارات ساختمانها , تنظيم برنامه هاي شهري و پياده كردن آن بصورت طرح برنامه ريزي شهري . مساحي و ارزيابي ساختمانهاي مختلف و اراضي غير مزروعي و تفكيك و امور مربوط به قيمت گذاري و ارزيابي ساختمان و تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . تشخيص حسن انجام كار ساختمانها.لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی
5410 منصور فراهاني فريد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تفسير عكس هاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
2823 سيدحسن فرج اله زاده موسوي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ،‌ بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروز كوه .
3711 علي فرجي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس .