• خانه
  • قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی

قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی

قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی

راه و ساختمان و نقشه برداری

قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی


كمیسیون یا كمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی درهررشته با حداقل3 نفرعضودراجرای مفاد ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون كارشناسان رسمی دادگستری با رعایت مفاد این نظام نامه تشكیل می‌گردد.

الف ـ شرایط اعضاء و نحوه تشكیل كمیسیون:

مــاده 1ـ از میــان كــارشناسان رسـمی دادگسـتری هـر رشـته حـداقـل  3 نفر كـارشناس رسمی حائز شرائط بعنوان كمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی آن رشته توسط شورای عالی انتخاب و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.

ماده 2ـ شرایط عضویت دركمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی هر رشته عبارتست از :

ـ حداقل دارای 10 سال سابقه كارشناسی رسمی دادگستری در رشته مربوط.
ـ دارا بودن صلاحیت‌های مهم و اصلی آن رشته.

تبصره 1ـ فهرست این صلاحیت‌هاتوسط شورایعالی كارشناسان رسمی برای هر رشته تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره 2ـ درصورت امكان برای كانون استانها به شرط داشتن اعضاء واجد شرائط حداقل یك كمیسیون در هر رشته تشكیل می‌گردد.

تبصره 3ـ وظـائف كـمیسیون مشـورتی تشـخیص صـلاحیت علمی و فنی رشته‌های جدید در هر گروه و همچنین وظائف كمیسیون مشورتی رشته‌هائیكه برای تشكیل كمیسیون به تعداد كافی اعضاء واجد شرائط در آن رشته وجود نداشته باشد تا امكان تأمین اعضاء‌واجد شرائط وتشكیل كمیسیون مستقل رشته وظائف تشخیص صلاحیت علمی وفنی آن رشته‌هابه یكی ازكمیسیونهای ذیصلاح گروهی كه رشته مزبور زیر مجموعه آن گروه است ارجاع خواهد شد.
ب ـ وظائف كمیسیون:
ماده 4ـ تهیه سؤالات آزمون و تشكیل بانك سؤال برای اجرای آزمون سراسری.

ماده 5 ـ دعوت از متخصصین و كارشناسان رسمی دادگستری برای تهیه سؤال، مشورت و نظرخواهی جهت تكمیل بانك سؤال و انجام آزمون‌های شفاهی.

ماده 6 ـ تهیه كلید آزمون رشته‌هائی كه انجام آزمون بصورت تستی برگزارشدهاست.

ماده 7ـ تصحیح اوراق آزمون‌های تشریحی و اعلام نتایج به كمیسیون آزمون.

ماده 8 ـ همكاری باكمیسیون آزمون برای تعیین حد نصاب درهرمرحله از آزمون‌ها.

ماده 9ـ شركت درجلسات كمیسیون آزمون(سنجش و پذیرش)برای انجام وظائف نمایندگی تعیین شده در نظامنامه كمیسیون فوق‌الذكر با دعوت كمیسیون مذكور.

ماده 10ـ تشكیل جلسات كمیسیون مشورتی حداقل پانزده روز یكبار و در صورت ضرورت تشكیل جلسات بطور فوق‌العاده.

ماده 11ـهماهنگی‌های لازم با كمیسیون‌های دیگر مشورتی رشته اعم از كمیسیون مشورتی رشته دراستانهای دیگر یا همان استان و تشكیل جلسات لازم با یكدیگر.

ماده 12ـ ارجاع امور به كمیسیونها از طرف رئیس شورای عالی و یا رئیس كانون مربوط (در استانهائیكه ازطرف شورای عالی به آن كانون تفویض اختیار شده است)‌ خواهد بود.

ماده 13ـ تهیه و ارائه گزارش مربوط به امور ارجاعی حداكثر ظرف یك‌ماه توسط كمیسیون به مرجع ارجاع كننده باید انجام شود و در صورتیكه مانعی برای اقدام و ارسال گزارش وجود داشته باشد بایستی مرجع ارجاع كننده را كتباً از چگونگی امر مطلع نمایند.

ماده 14ـ گزارش فعالیت سالانه كمیسیون با امضای حداقل 3 نفر از اعضاء ‌كمیسیون از طریق دبیرخانه شورا برای شورای عالی ارسال می‌شود.

ماده 15ـ جلسات كمیسیون با حضور و امضای حداقل 3 نفر تشكیل و رسمیت می‌یابد و تصمیمات با تأیید اكثریت اعضای كمیسیون معتبر خواهد بود.

ماده 16ـ مطالعه شرح صلاحیت‌های موجود رشته از نظر تخصصی و عنداللزوم تقسیم بندی و تفكیك آنها و پیشنهاد به شورای عالی جهت بررسی و تصویب.

ماده 17ـ تهیه و تدوین شرح صلاحیت‌های اولیه و افزایش صلاحیت و شرائط و نحوه اعطاء صلاحیت جهت تصویب شورای عالی.

ماده 18ـ بررسی ورسیدگی واظهارنظر نسبت به اعتراضات ارجاعی ازطرف شورای‌عالی به‌كمیسیون آزمون.

ماده 19ـ بررسی صلاحیت‌های علمی و فنی متقاضیانی كه در آزمون كتبی و شفاهی موفق شده و حد نصاب لازم را دارا باشند.

ماده 20ـ بررسی سوابق تجربی ومدارك تحصیلی داوطلبان موضوع ماده19 این نظامنامه و انطباق با مفاد ماده 15 قانون و اظهارنظر لازم.

ماده 21ـ انجام آزمون شفاهی و مصاحبه حضوری با داوطلبان.

ماده 22ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به درخواست‌های افزایش صلاحیت كارشناسان رسمی دادگستری ارائه‌شده ازطریق‌ شورای‌عالی یا كانون مربوط و انجام آزمون كتبی یا شفاهی جهت اظهارنظر نسبت به درخواست‌های افزایش صلاحیت علمی و فنی.

ماده 23ـ تجدیدنظر و تطبیق صلاحیت كارشناسان رسمی جهت رعایت مصوبات شورای عالی ارائه شده از كانون مربوط.

ماده 24ـ محدود كردن صلاحیت كارشناسان رسمی دادگستری بر اساس درخواست كانون مربوط در اجرای مفاد ماده 32 قانون.

ماده 25ـ بررسی اعطاء صلاحیت به اعضای كمیسیون كه هیچ یك از اعضای كمیسیون دارای آن صلاحیت نباشند. كمیسیون دراین صورت می‌تواند از یكی از كارشناسان رشته كه دارای آن صلاحیت باشد یا یكی از استادان فن بعنوان مشاور دعوت بعمل آورند.

ماده 26ـ شورای‌عالی از بین اعضای كمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی وفنی رشته‌های آن گروه یك نفر را بعنوان هماهنگ‌كننده و نماینده شورای‌ عالی تعیین وابلاغ لازم‌صادر می‌نمایند.

ماده 27ـ در صورتی‌كه یكی از اعضای كمیسیون خود متقاضی افزایش صلاحیت باشد كمیسیون بدون حضور آن عضو موضوع را بررسی و با رعایت تخصصهای تصویبی اظهار نظر و با حداقل دو امضاء تأیید می‌گردد.

ماده 28ـ شورای عالی اختیارات خود را در خصوص اعلام نظرات مشورتی آن تعداد از كمیسیونهای صلاحیت علمی و فنی كه جهت كانونها منظور و ابلاغ لازم جهت تشكیل كمیسیون تشخیص صادرشده تفویض نماید در اینصورت كمیسیونهای مذكور موظفند با رعایت مفاد و بررسی تخصص‌های مصوب رشته و نظام‌نامه نحوه اعطای صلاحیت علمی و فنی آن رشته نسبت به اعلام نظر مشورتی خود درجهت اعطاء صلاحیت اولیه داوطلبان یا افزایش صلاحیت علمی و فنی كارشناسان استان یا استانهای مجاور كه از طرف شورای‌عالی تفویض شود اقدام و نظریات مشورتی خود را از طریق كانون مربوط جهت تصویب نهائی شورای عالی ارسال دارند بدیهی است پساز رسیدگی وتأیید واعلام شورای‌عالی كانون مربوط اقدامات لازم در جهت درج صلاحیت اعطائ یدرپروانه وسابقه كارشناسی ا داوطلب اقدام خواهد نمود. و درسایت شورای عالی منعكس گردد.


قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی