• خانه
  • قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

راه و ساختمان و نقشه برداری

قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستریدر اجرای بند (ط) تبصره ماده 15 قانون کارشناسان دادگستری و ماده 55 آئین نامه اجرائی آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل میگردد :

ماده 1– متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری پس از طی مراحل پذیرش ( آزمون کتبی و شفاهی تایید صلاحیت های اخلاقی ) و اعلام نتیجه قطعی از سوی شورایعالی موظف به طی دوره کارآموزی میباشند.
ماده 2– متقاضیان پذیرفته شده در آزمون بشرح فوق دوره کارآموزی خود را همراه کارشناس راهنما  حداقل ده سال کار در رشته مورد پذیرش کارشناس داشته و دارای پروانه معتبر کارشناسی است و توسط هیئت مدیره کانون مربوطه تعیین میشود طی خواهند نمود.
ماده 3- دوره کارآموزی پذیرفته شدگان در کلیه رشته ها مدت رشته ها مدت یک سال شمسی میباشد و از تاریخ اعلام پذیرش کتبی کارشناس راهنما آغاز و ملاک پایان زمان کارآموزی گزارش نهایی کارشناس موصوف است.
* تبصره : چنانچه کارآموز در مدت یک سال نتواند موفقیت لازم را کسب نماید همچنین در صورتیکه به علت وجود عذر موجهی نتواند دوره کارآموزی خود را به اتمام رساند هیئت مدیره کانون با بررسی های لازم تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
ماده4- کارآموزان موظف به اجرای برنامه آموزشی و کارآموزی ابلاغی توسط کانونهای مربوطه و کارشناس راهنما میباشند.
ماده 5– کارشناسی راهنما موظف است هر سه ماه یکبار وضعیت کارآموز تحت راهنمائی خود را طبق دستورالعملی که توسط شوایعالی به تصویب رسیده و توسط کانونها در اختیار کارشناس راهنما قرار میگیرد گزارش نماید و در پایان دوره کارآموزی گزارش نهائی خود را حاوی اظهارنظر در خصوص نحوه کارآموزی و تایید و یا عدم تایید مراتب به کانون مربوطه تسلیم نماید.
ماده 6– گزارش نهائی کارشناس راهنما حداکثر ظرف مدت یکماه در هیئت مدیره کانون مربوطه مطرح و در صورت تایید ضمن درج در صورتجلسه هیئت مدیره به کمیسیون مشورتی تعیین صلاحیت های علمی و فنی رشته مربوطه و در صورت عدم تشکیل کمیسیون در کانون ذیربط برای طرح در کمیسیونهای مشورتی صلاحیت های علمی و فنی شورایعالی به دبیرخانه شورایعالی ارسال میگردد.
ماده 7– دبیرخانه شورایعالی پرونده های دریافتی از کانونها را به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و کمیسیونها موظف به تعیین صلاحیت های کارشناس معرفی شده در چارچوب نظامنامه مصوب شورایعالی نسبت به اعطا صلاحیت اقدام و مراتب پس از تایید نماینده شورایعالی در هر گروه کارشناسی برای اقدامات بعدی از طریق دبیرخانه شورایعالی به کانون مربوطه ارسال میگردد .
ماده 8– در صورت موفقیت کارآموز و پایان دوره کارآموزی و اعلام نتیجه توسط کارشناس راهنما و طی مراحل بعدی هیئت مدیره کانونها مراسم اتیان سوگند را با حضور ریاست دادگستری استان و یا نماینده قانونی وی وفق مفاد ماده 17 قانون برگزار می نمایند.
ماده 9– در رشته هائی که کانونها فاقد کارشناس با سابقه ده سال باشند رعایت شرط ده سال برای کارشناس راهنما الزامی نبوده و کارشناس راهنما از بین رشته های مرتبط به تشخیص هیئت مدیره کانونها انتخاب میشوند.
ماده 10– در رشته های جدید که برای اولین بار کارشناس پذیرفته شده ، پذیرفته شدگان دوره کارآموزی خود را بمدت 3 ماه و طبق برنامه ای که کانونهای مربوطه تنظیم مینمایند از کارشناسان رشته های مرتبط تحت نظر کانون استان طی خواهند نمود .
ماده 11– هر نفر کارشناس راهنما همزمان میتواند تا چهار نفر کارآموز داشته باشد و در صورت وجود شرایط خاص با تصویب هیئت مدیره کانون مربوطه میتواند این تعداد افزایش یابد.
ماده 12– به منظور انجام کارآموزی و آموزشهای لازم کانونها می توانند متناسب با خدماتی که ارائه میشود با رعایت بند “ج” ماده 30 قانون کانون مبالغی پس از تصویب مجمع عمومی از کارآموزان کارشناسی دریافت نمایند.
ماده 13– کارشناس راهنما ضمن آشنا کردن کارآموزان به قوانین و آئین نامه ها و ارکان و ضوابط و مقررات کارشناسی و همکاری در انجام کارشناسی های ارجاعی از مراجع قضائی و متفرقه به کارشناس تکلیف نماید در پایان دوره یکساله کارآموزی گزارش مبسوطی ( بصورت تز ) از آموخته های خود را در کتابچه ای تهیه و به کارشناس راهنما ارائه نماید که در صورت پذیرش آن از آموخته های خود را در کتابچه ای تهیه و به کارشناس راهنما ارائه نماید که در صورت پذیرش آن همراه فرم تکمیل شده و گواهی پایان کارآموزی به هیئت مدیره تسلیم گردد.
ماده14– کارشناس راهنما با احساس مسئولیت مطالب مورد نیاز منجمله اصول کارشناسی ، چگونگی حضور در مراجع قضایی ، نحوه مطالعه پرونده ، انواع قرار و موارد رد کارشناسی را به کارآموز عملاً بیاموزد.
ماده 15– کارشناس راهنما در هر ماه در دو مورد موجبات شرکت کارآموز را در عرصه دعوی فراهم نماید در صورت عدم ارجاع کارشناسی به این تعداد کارشناس راهنما میتواند از همکاری کارشناسان دیگر استفاده نماید .
ماده 16– کانونها میبایست کلاسهای آموزشی مرتبط با امر کارشناسی را تشکیل تا کارآموزان در جریان مطالب مورد نظر قرار گیرند حداقل دروسی که باید ارائه شود به شرح زیراست :
16-1- آئین نگارش و ادبیات حقوقی و فنی تخصصی رشته مربوط
16-2- کلیات حقوقی مرتبط با کار کارشناسی و آشنائی با مراجع قضائی و شبه قضائی و صلاحیتهای آنها
16-3- تکالیف و مسئولیتهای کارشناسی ( انتظامی – کیفری – مدنی )
16-4- مواد قانونی مرتبط با امور کارشناسی در قانون مدنی ، قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری تدریس شود .
16-5- به لحاظ اهمیت اخلاق حرفه ای تدریس آن در کلاسهای متشکله بمیزان ساعات مورد نیاز مورد توجه مورد توجه قرار گیرد .
16-6- کارشناس راهنما ضرورتاً کارآموز را با چگونگی حضور در مراجع قضائی و شبه قضائی آشنا سازد و در بازدید محل موضوع کارشناسی شرکت دهد تا نسبت به نحوه بازدید میدانی وقوف لازم داشته باشد.
16-7- به منظور حصول اطمینان کارشناس راهنما نسبت میزان یادگیری کارآموز از مطالبی که در دوره کارآموزی آموخته قبل از صدور گواهی نهایی  بنحو مقتضی کارشناس راهنما سئوالاتی از کارآموز بعمل آورد .
16-8- بمنظور وحدت رویه در کارآموزی ، هیئت مدیره هر کانون جلسات همفکری از کارشناسان راهنما تشکیل خواهد داد.
این نظامنامه در 16 بند و دو تبصره در جلسه شورایعالی به تصویب رسید.قانون کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

www.karshenas-rasmi.com