• خانه
  • قانون نقل و انتقالات كارشناس رسمي دادگستري

قانون نقل و انتقالات كارشناس رسمي دادگستري

قانون نقل و انتقالات كارشناس رسمي دادگستري

راه و ساختمان و نقشه برداری 

مستفاد از بند ب ماده 7 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در ارتباط با وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان در زمينه چگونگي نقل و انتقالات كارشناسان اين نظامنامه در جلسه مورخ 24/5/1392 شوراي عالي كارشناسان تصويب و براي اجراء به كانون كارشناسان رسمي استانها ابلاغ ميگردد.

 

« انتقال كارشناسان به صورتهاي ذيل قابل اعمال است »

 

ماده1: از منطقه اي در يك استان(شهري) به منطقه(شهري) ديگر از همان استان غير از مركز استان

1- موافقت هيأت مديره

2- داشتن حداقل سه سال سابقه كارشناسي

 

ماده2: از منطقه اي در يك استان به شهري (مناطقي) در استان ديگر

1- موافقت هيأت مديره استانهاي مبدأ و مقصد

2- داشتن حداقل سه سال سابقه كارشناسي

 

ماده3: از مركز يك استان به شهري (منطقه) در همان استان

1- موافقت هيأت مديره

 

ماده4: از مركز يك استان به شهري (منطقه) در استان ديگر

1- موافقت هيأت مديره استانهاي مبدأ و مقصد

2- داشتن حداقل 5 سال سابقه كار كارشناسي

 

ماده5: از شهري (منطقه اي) در يك استان به مركز همان استان

1- موافقت هيأت مديره

2- داشتن حداقل 10 سال سابقه كار كارشناسي

 

ماده6: از مركز يك استان به مركز استان ديگر

1- موافقت هيأت مديره استانهاي مبدأ و مقصد

2- داشتن حداقل 12 سال سابقه كار كارشناسي

 

ماده7: از شهري (منطقه اي) در يك استان به مركز استان ديگر

1- موافقت هيأت مديره استانهاي مبدأ و مقصد

2- داشتن حداقل 15 سال سابقه كار كارشناسي

 

تبصره 1: چنانچه در تقسيمات كشوري تغييراتي ايجاد شود در خصوص شرائط جديد تصميمات شوراي عالي نافذ خواهد بود.

 

تبصره 2: آندسته از كارشناسانيكه عهده دار نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دارند و يا داراي عنوان وزارت در هيأت دولت هستند و يا به سمت رياست دانشگاهها و يا مديريت بانكهاي دولتي منصوب هستند و يا كارشناساني كه با اختراعات و ابتكارات جزء نخبگان كشور محسوب مي شوند در صورت درخواست انتقال با موافقت شوراي عالي به محل مورد تقاضا قابل اعمال است.

 

تبصره 3: انتقال از استاني به استان تهران:

 

1- داشتن 15 سال سابقه كار

2- تأئيد هيأت مديره كانونهاي مبدأ و مقصد

3- موافقت شوراي عالي

 

تبصره 4: انتقال بصورت موقت

 

در موارد اضطراري كه بدلائل مختلف از جمله حوادث غير مترقبه مثل زلزله و جنگ و نظاير آن انتقال موقت را ايجاب نمايد به تشخيص و تأييد كانونهاي مبدأ و مقصد براي مدت يكسال به صورت ميهمان انتقال موقت صورت ميگيرد، در مدت مذكور انجام امور كارشناسي در زمينه قسمتي يا تمام صلاحيتهاي مندرج در پروانه كارشناسي در محل مأموريت طبق موافقت كانون مقصد بلامانع بوده و كارشناس از لحاظ شركت در مجامع عمومي و دادن رأي و داوطلبي انتخاب در هيأت مديره يا دادستان يا بازرس تابع كانون مبدأ مي باشد. لكن از لحاظ تخلفات انتظامي رسيدگي به تخلفات زمان مأموريت در صلاحيت دادگاه انتظامي محل مأموريت مي باشد.

 

يادداشت : منظور از منطقه ، تجميع چند شهر در يك استان مي باشد كه كانونهاي استانها تعيين كرده اند.

 

اين نظام نامه شامل 7 ماده و 4 تبصره مي باشد كه در تاريخ 24/5/1392 جايگزين مصوبات نظام نامه جلسات مورخ 12/6/1383 و 5/9/1382 شوراي عالي به تصويب شوراي عالي رسيد.قانون نقل و انتقالات كارشناس رسمي دادگستري

www.karshenas-rasmi.com