• خانه
  • تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

راه و ساختمان و نقشه برداری

  • تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک
  • محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی

تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها