• خانه
  • تعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

تعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانیراه و ساختمان و نقشه برداری

  • تامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها  جهت تشخیص مقصر
  • تعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسبب
  • تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفق

تعیین علت خسارت و میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی