• خانه
  • تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

راه و ساختمان و نقشه برداری

  • بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی
  • تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف
  • تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه
  • کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا
  • تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
  • تعیین قدمت املاک

تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی