• خانه
  • ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک

ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک


راه و ساختمان و نقشه برداری

  • تعیین قیمت و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ناتمام – کلیه کاربریها
  • ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات
  • ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجی
  • تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
  • کارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات، اجرای احکام
  • تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها
  • کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك برای اجرای برنامه‌های دولت
  • کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
  • تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک