قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی

قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی كمیسیون یا كمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی درهررشته با حداقل3 نفرعضودراجرای مفاد ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون كارشناسان رسمی دادگستری با رعایت مفاد این نظام نامه تشكیل می‌گردد. الف ـ شرایط اعضاء و نحوه تشكیل كمیسیون: مــاده …

قانون کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی ادامه »