کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک

کارشناس رسمی دادگستری متره و برآورد

  کارشناس رسمی دادگستری متره و برآورد   کارشناس رسمی دادگستری متره و برآورد – رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم – کارشناس رسمی دادگستری متره و برآورد – نیاز به لحاظ حجمی و ریالی – ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر …

کارشناس رسمی دادگستری متره و برآورد ادامه »