کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال   تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص   در قوانین جدید اداره ثبت شرکت ها، شرکت هایی که درخواست تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص را دارد می بایست اموال موجود در شرکت را به رویت کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت رسانده و گزارشی مبنی …

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص ادامه »

قانون تبدیل شرکت ها

قانون تبدیل شرکت ها

قانون تبدیل شرکت ها   تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص   در اجرای ماده 36 الحاقی به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 راجع به تبدیل شرکت ها، موضوع تصویب نامه شماره 88919/ت57048 هـ مورخه 1398/07/15 هیات محترم وزیران، با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و …

قانون تبدیل شرکت ها ادامه »

کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری

کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول   کارشناسی و ارزيابي و تعيين ارزش لوازم و دستگاههاي خانگي ارزيابي رسمی و تعيين قیمت لوازم و دستگاههاي اداري ارزيابي و تعيين ارزش رسمی قطعات لوازم و دستگاههاي اداري ارزيابي و تعيين قیمت قطعات لوازم و دستگاههاي خانگي بررسي …

کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی اموال منقول | اموال اداری ادامه »