کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی   اظهارنظر و ارائه تاییدیه کارشناسی جهت اخذ پایان کار ساختمانی در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني بررسي و اظهارنظر در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني تعيين ميزان خسارات و تعميرات امور …

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی ادامه »

کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل

کارشناس رسمی دادگستری | تامین دلیل | 09125870191

کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل در اموری  که اشخاص متقاضی احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوی ایشان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و …

کارشناس رسمی دادگستری | تامین دلیل | 09125870191 ادامه »