کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت بنا و عمر ساختمان

معمولا در هنگام بررسی پرونده های حقوقی و شهرسازی برای ساختمان های قدیمی در نهادها و شعب حقوقی دادگاه های ایران نیاز به دانستن قدمت ساخت و سن ساختمان و یا عمر باقیمانده ساختمان برای مدیران پیش می آید که در این موارد، تصمیم گیری با صدور قرار کارشناسی ، تعیین و تشخیص سن ساختمان …

کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت بنا و عمر ساختمان ادامه »