کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی

لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی     لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی ارزیابی : نام رشته صلاحیت 182 سيروس چاه كوتاهي مهندسي آب قنوات و چاه هاي نيمه عميق و چاه هاي عميق – اندازه گيري آب كانالها و شبكه هاي زهكشي نشت يابي و حوادث ناشي از آن بر مستحدثات …

لیست کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزیابی ادامه »