کارشناس رسمی متره و برآورد ساختمان

لیست کارشناسان رسمی دادگستری

لیست کارشناسان رسمی دادگستری لیست کارشناسان رسمی دادگستری ردیف شناسه نام و نام خانوادگي رشته صلاحيت 1 4224 مهدي آرسته مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار , چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران. 2 5505 عبداله اردشير مهندسي …

لیست کارشناسان رسمی دادگستری ادامه »