کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات هواپيما

کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات

کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات  موارد ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط بررسی و رسیدگی میگردد : کارشناس رسمی دادگستری سيستم هاي آلات دقيق هواپيما کارشناس ارزیابی تجهیزات و متعلقات هواپیما بررسي سوانح هوايي هواشناسي و سيستم هاي آلات دقيق هواپيما ارزيابي و تعيين خسارت انواع هواپيما و بالگرد و تجهيزات زميني …

کارشناس رسمی دادگستری هواپيما و تجهیزات ادامه »