کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی   بررسي و تفسير اختلافات ناشي از مفاد قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي تجزيه و تحليل و تعيين هزينه ها و سود و ميزان بازدهي فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني در سطح کليه موسسات و بنگاهها ارزش گذاري و …

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی ادامه »