کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی   اظهارنظر و ارائه تاییدیه کارشناسی جهت اخذ پایان کار ساختمانی در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني بررسي و اظهارنظر در خصوص طرحهاي ايمني و آتش نشاني تعيين ميزان خسارات و تعميرات امور ايمني و آتش نشاني بررسي و اظهارنظر …

کارشناس رسمی دادگستری آتشنشانی و آتش سوزی ادامه »