Author name: krd-co36

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال   تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص   در قوانین جدید اداره ثبت شرکت ها، شرکت هایی که درخواست تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص را دارد می بایست اموال موجود در شرکت را به رویت کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت رسانده و گزارشی مبنی …

تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص ادامه »

قانون تبدیل شرکت ها

قانون تبدیل شرکت ها

قانون تبدیل شرکت ها   تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص   در اجرای ماده 36 الحاقی به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 راجع به تبدیل شرکت ها، موضوع تصویب نامه شماره 88919/ت57048 هـ مورخه 1398/07/15 هیات محترم وزیران، با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و …

قانون تبدیل شرکت ها ادامه »