کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتمتره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار |کارشناس دادگستری

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کارراه و ساختمان و نقشه برداری

  • رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم
  • محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی
  • ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی
  • تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت
  • بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام Call Now Buttonتماس با ما