کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتلیست کارشناسان رسمی دادگستری | استان تهران | کلیه رشته ها | تهران

لیست کارشناسان رسمی دادگستری

لیست کارشناسان رسمی دادگستری

لیست کارشناسان رسمی دادگستری

لیست کارشناسان رسمی دادگستریلیست کارشناسان رسمی دادگستری

ردیف شناسه نام و نام خانوادگي رشته صلاحيت
1 4224 مهدي آرسته مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار , چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران.
2 5505 عبداله اردشير مهندسي آب تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالريهاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب . تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن شن و ماسه و رس در منطقه يك استان تهران .
3 6664 علي اسدي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
4 4358 محمدعلي اشرافي بفروئي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار , چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران .
5 5770 سارا افشين مهندسي آب بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي، زيرزميني و فاضلابها شامل « چاه ، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب » در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
6 4583 حسين اميدزماني مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
7 1578 محمدحسين ايران منش مهندسي آب قنوات وچاه هاي عميق ونيمه عميق . تاثير فاضلابها بر آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
8 5766 محسن براهيمي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران .
9 2023 حميد پويا مهندسي آب قنات و چاه – بررسي حفاري چاههاي عميق و آزمايش پمپاژ و لوله گذاري و اثرات آبهاي زير زميني در مستحدثات مجاور . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط – تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس .
10 2772 احمد ترحمي مهندسي آب امور منابع آب زير زميني (چاه , چشمه , قنات ) . بررسي مطالعات اجرايي در عمليات ژئوفيزيك ، ژئوشيمي ، ژئوتكنيك ، حفاري و چاه پيمايي ، ويدئومتري و رديابي در ارتباط با مهندسي آب – تشخيص علل نشست و نفوذ آب و فاضلاب و فرآيند آن – بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي ، زيرزميني و فاضلابها شامل « چاه ، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب » در منطقه يك استان تهران .
11 5120 محمد رضا تقي پور قاسم آبادي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . بررسي شكبه هاي آبياري تحت فشار يا سنتي و خطوط انتقال آب در شبكه هاي مذكور تا حد اول مزرعه . تعيين ارقام و مقادير آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلي آب و نوع توليد و مصرف . تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
12 5765 صادق جمالي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار، چشمه ها و چاهها . علت يابي پيامدهاي حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي: شهرري، كهريزك، قرچك، ورامين، پيشوا، جوادآباد و پاكدشت .
13 182 سيروس چاه كوتاهي مهندسي آب قنوات و چاه هاي نيمه عميق و چاه هاي عميق – اندازه گيري آب كانالها و شبكه هاي زهكشي نشت يابي و حوادث ناشي از آن بر مستحدثات مجاور فاضلاب ، ارزيابي دستگاه هاي حفاري و كيفيت آنها ، تعيين حقابه ها
14 4633 محمد حاتمي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . تعيين ارقام و مقادير آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلي آب و نوع توليد و مصرف – بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي ، زيرزميني و فاضلابها شامل « چاه ، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب » در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
15 308 محمود حاجيان كرهرودي مهندسي آب قنوات و چاه هاي عميق و نيمه عميق. حفاري چاه هاي عميق و تجهيزات آن و مسائل مهندسين مشاور و پيمانكاران دركارهاي آبي , حريم چاه ها و قنوات زمين شناسي مخازن آب و نشت يابي . تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس – بررسي مطالعات اجرائي در عمليات ژئوفيزيك ، ژئوشيمي ، ژئوتكنيك ، حفاري و چاه پيمايي ، ويدئومتري و رديابي در ارتباط با مهندسي آب .
16 1059 پرويز خان حريري اكبري مهندسي آب چاه هاي نيمه عميق و عميق . تشخيص حريم ضرري و ارزيابي قنوات و چاه ها و چشمه ها و تعيين حقابه آنها ، نشت يابي و تشخيص منشاء و اثر زه آبها بر تاسيسات , رسيدگي به كيفيت لوله گذاري و منصوبات چاه ها , مسائل مربوط به كيفيت شيميائي آب و فاضلاب , بررسي شبكه هاي زهكشي .
17 4391 سيدحسين حسيني مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي ، زيرزميني و فاضلابها شامل « چاه ، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب » . تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
18 4467 عبدالحسين حميدي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي ، زيرزميني و فاضلابها شامل « چاه ، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب » – بررسي چگونگي آلودگي آبها بلحاظ تشخيص و تعيين بار آلايش و تأثير سوء آن بر صلاحيت مصرف و محيط زيست در منطقه يك استان تهران .
19 5472 علي رضا خروشي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
20 1583 اسحق خوشنويس مهندسي آب امور آبهاي سطحي در امر حريم چاهها و قنوات – ( كيفيت لوله گذاري در آبرساني ) – بررسي كانالهاي آبهاي سطحي و قنوات- تاثير فاضلاب بر منابع آبهاي زير زميني و سطحي – رسيدگي به اختلافات ميان كار فرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط
21 1850 حبيب خيرابي مهندسي آب چاه و قنوات- مسائل مربوط به نشت يابي و تعيين ميزان بهره برداري از چاهها- بررسي عمليات حفاري و لوله گذاري و آزمايش پمپاژ در چاههاي عميق و نيمه عميق- بررسي و چگونگي آلودگي آبها به لحاظ تشخيص و تعيين بار آلايش و تاثير سوء آن بر صلاحيت مصرف و محيط زيست. رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس . تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالري هاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب . تشخيص علل نشست و نفوذ آب و فاضلاب و فرآيند آن در استان تهران .
22 1863 محسن داودي مهندسي آب چاه و قنوات- تعيين و بررسي حريم ضرري چاههاي عميق و نيمه عميق و قنات نسبت به منابع آبهاي مجاور- علت يابي حوادث ناشي از عملكرد آب و خاك از جمله سيل زدگي , ريزش و رانش سنگ و خاك , نشست و لغزش زمين يا گسلش و بريدگي لايه ها و پديده هاي آبشكستگي و آب بردگي.
23 462 مسعود دبيروزيري مهندسي آب آبهاي زيرزميني (قنوات چاه هاي عميق ونيمه عميق )- رسيدگي به كيفيت لوله گذاري چاه ها , مسائل مربوط به نشت يابي , فاضلابها و تعيين ميزان بهره برداري از چاه ها – رسيدگي به اختلاف بين پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان در امور تخصصي آبياري- تعيين حريم ضرري چاه قنوات و چشمه- حريم و بستر رودخانه ها و انهار – تشخيص و تعيين قدمت آثارآب در اراضي – علت يابي حوادث ناشي از عملكرد آب و خاك از جمله سيل زدگي ، ريزش و رانش سنگ و خاك ، نشست و لغزش زمين يا گسلش و بريدگي لايه ها و پديده هاي آبشكستگي و آب بردگي – تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالريهاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب . بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها
24 4733 ولي اله ذوالقدري مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . بررسي شبكه هاي آبياري تحت فشار يا سنتي و خطوط انتقال آب در شبكه هاي مذكور تا حد اول مزرعه . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط . علت يابي پيامدهاي حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه.
25 1865 حسين رئوفي مهندسي آب چاه و قنوات- رسيدگي به اختلافات ميان كار فرمايان , مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوطه – ارزيابي منابع طبيعي آب و فاضلاب – تشخيص علل نشت و نفوذ آب و فاضلاب و فرآيند آن. تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس . تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالري هاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب .
26 5423 مير محمود رضوي حسابي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران
27 433 داود رفيع رسم مهندسي آب چاه هاي عميق و نيمه عميق – قنوات و حريم آن – تعيين حقابه ها و اندازه گيري آب , بررسي شبكه آبياري و زهكشي , نشت يابي و حوادث ناشي از آن , مسائل مهندسين مشاور و پيمانكاران آب , رسيدگي به موقعيت دستگاه هاي حفاري , شيمي آب مربوط به فاضلابها و آلودگي آب , ارزيابي تاسيسات آبي- بررسي وضعيت بستر و حريم رودخانه ها و انهار- تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و خاك رس – بررسي شبكه هاي آبياري تحت فشار يا سنتي و خطوط انتقال آب در شبكه هاي مذكور تا حد اول مزرعه – بررسي مطالعات اجرائي در عمليات ژئوفيزيك , ژئوشيمي ، ژئو تكنيك , حفاري و چاه پيمائي , ويدئو متري و رد يابي در ارتباط با مهندسي آب – علت يابي حوادث ناشي از عملكرد آب و خاك از جمله سيل زدگي , ريزش و رانش سنگ و خاك , نشست و لغزش زمين يا گسلش و بريدگي لايه ها و پديده هاي آب شستگي و آب بردگي. بررسي چگونگي آلودگي آبها بلحاظ تشخيص و تعيين بار آلايش و تاثير سوء آن بر صلاحيت مصرف و محيط زيست .
28 323 عليرضا زاهدي مهندسي آب آبهاي زير زميني ( قنوات ، چاه هاي عميق و چاه هاي نيمه عميق ) – تعيين حريم ضرري قنوات و چاه ها ، حفاري و پمپاژ چاه ها ، مسائل مربوط به فاضلاب ، نشت يابي و اثر آن بر تاسيسات – بررسي وضعيت بستر و حريم رودخانه ها و انهار و كانال – علت يابي حوادث ناشي از عملكرد آب و خاك از جمله : سيل زدگي ، ريزش و رانش سنگ و خاك ، نشست و لغزش زمين يا گسلش و بريدگي لايه ها و پديده هاي آبشكستگي و آب بردگي – بررسي مطالعات اجرائي در عمليان ژئوفيزيك ، ژئوشيمي ، ژئوتكنيك ، حفاري و چاه پيمائي ، ويدئومتري و رديابي در ارتباط با مهندسي آب
29 6654 عليرضا زاور مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
30 1574 منوچهر سپاسي مهندسي آب امور قنوات و چاه هاي معمولي – تشخيص ارتباط آبهاي سطحي و زير زميني به كمك رديابهاي طبيعي و مصنوعي . بررسي مسائل مربوط به نشت فاضلاب و اثرات آن بر تاسيسات . بررسي وضعيت بستر و حريم رودخانه ها و انهار و كانال.
31 4278 شكور سلطاني مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار , چشمه ها, و چاهها در منطقه يك استان تهران .
32 5628 حميد شاهرخ نيا مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران
33 1915 محمدعلي صادقي اصفهاني مهندسي آب چاه و قنوات – رسيدگي به حفر و پمپاژ چاههاي آب – تشخيص بستر و حريم ( رودخانه ها , انهار , كانالهاي آبياري و زهكشي ). بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها
34 6717 امير صمدي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران .
35 5768 سيده خديجه طبائي مهندسي آب تعيين ارقام و مقادير آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلي آب و نوع توليد و مصرف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
36 5449 رضا طهماسبي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
37 4732 جواد غفاري مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها – تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
38 1862 ابوالفضل فروزنده مهندسي آب چاه و قنوات – بررسي اثرات فاضلاب بركيفيت منابع آب رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط
39 4734 هاشم كاظمي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در منطقه يك استان تهران
40 6811 اميرسعيد گركاني نژاد مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي ، زيرزميني و فاضلابها شامل ” چاه ، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب ” در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
41 4932 مهدي لايق گيگلو مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط . تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس . تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالري هاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب در منطقه يك استان تهران .
42 1480 غلامرضا مالك مهندسي آب آبهاي زيرزميني (چاههاي عميق ونيمه عميق وقنوات وتعيين حريم آنها)- ارزيابي دستگاههاي حفاري – فاضلاب آبهاي زيرزميني نشت واثرآن برتاسيسات مجاور- تشخيص آلودگي وكيفيت شيميائي آبها- ارزيابي چاهها- قنوات وچشمه هاوتجهيزات بهره برداري ازآنهادرحدمتعارف- رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان , مهندسين مشاوروپيمانكاران درامورمربوط به مهندسي آب. تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس –
43 6394 ستار محمودي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي ، زيرزميني و فاضلابها شامل « چاه ، چشمه ،‌قنات ، ‌پساب و فاضلاب » در منطقه يك استان تهران .
44 2014 جمال مدرسي مهندسي آب چاه وقنوات رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط .
45 4264 حميد مهديان مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار , چشمه ها و چاهها در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
46 1552 سيدجليل ميري لواساني مهندسي آب امور قنوات و چاه هاي معمولي – تعيين حريم منابع زير زميني آب (چاههاي عميق و نيمه عميق و قنوات ) نسبت به يكديگر
47 6749 عبدالغفور نائيجي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
48 4735 عليرضا نوري مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط . تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالري هاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب در منطقه يك استان تهران .
49 6007 ابراهيم يزدي يان مهندسي آب بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي، زيرزميني و فاضلابها شامل «چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب» . رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط كريم، بوستان، حسن آباد، فشافويه و شهريار .
50 4300 حسن يونسي مهندسي آب بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحي يا زير زميني در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها – رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط . تعيين ارقام و مقادير آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلي آب و نوع توليد و مصرف . بررسي شبكه هاي آبياري تحت فشار يا سنتي و خطوط انتقال آب در شبكه هاي مذكور تا حداول مزرعه در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
51 6479 محمد احمدي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران .
52 4041 عليرضا بنائيان زاده (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي جوشكاري و مواد مربوطه در منطقه يك استان تهران.
53 6287 سيدعلي حسيني نژاد (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غير آهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران .
54 5009 مجتبي حكيمي نژاد (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غير آهني و فر آوري مربوط در منطقه يك استان تهران
55 5199 مسعود خضري (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها در منطقه يك استان تهران .
56 1042 محمدعلي خوش اندام (مواد (فلزات كارشناسي استخراج وذوب فلزات وريخته گري- عمليات حرارتي قطعات ريخته گري – فلزكاري- ارزيابي تجهيزات فلزي صنعتي. تشخيص و ارزيابي انواع خسارتها به فلزات و خوردگي فلزات – رسيدگي به اختلاف في مابين كارفرمايان ، پيمانكاران و مشاوران در امور تخصصي مربوط .
57 5379 علي اصغر ذاكري (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران
58 6121 عليرضا ذاكري (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غير آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص فلزات كمياب و گرانبها و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران .
59 4137 حسن رسولي ديسفاني (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري . شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران .
60 6761 احمد رمضاني سعادت آبادي (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي توليد مواد كمپوزيت و مصنوعات آن در منطقه يك استان تهران .
61 4332 مازيار زند (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات در منطقه يك استان تهران .
62 4093 داود سپاسي آشتياني (مواد (فلزات شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد و شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت ، تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات . شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص فلزات گرانبها و كمياب و فرآوري مربوطه . تشخيص و ارزيابي استحصال فروآلياژ ، آميژانها و افزودنيها .
63 3121 كاظم شرمسار مولي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها و شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد .
64 6823 بهرام شلالوند (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
65 6262 مسعود صمدي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهني و فرآوري مربوطه در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه و شهريار .
66 5355 اردشير طهماسبي خادم اسدي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات غير آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران .
67 6466 مهرداد عضوامينيان (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي انواع خسارت ها به فلزات و خوردگي فلزات در منطقه يك استان تهران .
68 1290 علي فتحعليزاده (مواد (فلزات استخراج و ذوب فلزات – شكل دادن فلزات- شناخت و تشخيص فلزات كمياب و گرانبها و فرآوري مربوط – رسيدگي به اختلاف في ما بين كار فرمايان , پيمانكاران و مشاوران در امور تخصصي مربوط – تشخيص و ارزيابي انواع خسارت ها به فلزات و خوردگي فلزات – تشخيص و ارزيابي مواد نسوز. شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري – تشخيص متالورژي پودر و ايمپلنت .
69 5202 اسداله فرشاد (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران
70 2554 محمد فكورفر (مواد (فلزات كارشناسي و ارزيابي فلزات – شناخت و تشخيص فلزات آهني و غيرآهني و فرآوري مربوط .
71 6928 حميد محمدي كوشكي (مواد (فلزات تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
72 4638 فرشيد مديرشهلا (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات در منطقه يك استان تهران .
73 4039 زين العابدين مطلبي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني , غيرآهني , كمياب و گرانبها و فرآوري مربوط . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي ، متالورژي ، مربوط به جوشكاري و لحيم كاري .
74 4171 بهزاد مومني (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوط در منطقه يك استان تهران .
75 2137 جهان نور ميرزازاده شبستري (مواد (فلزات شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات ريخته گري فلزي و قالبها . بررسي انواع چدنها- تعيين كيفيت فلزات وارزيابي فلزات خام- شناخت وتشخيص وارزيابي انواع قطعات آهنگري ونورد- تشخيص وارزيابي انواع خسارت هابه فلزات وخوردگي فلزات. تشخيص و ارزيابي توليد مواد فلزي و متالورژي مربوط به جوشكاري و لحيم كاري . تشخيص و ارزيابي استحصال فروآلياژ – آميژانها و افزودني ها . تشخيص و ارزيابي روشهاي عمليات حرارتي و پوشش دهي و فرم دهي فلزات . شناخت و تشخيص فلزات گرانبهاء و كمياب و فرآوري مربوطه .
76 322 سيدتقي نعيمي (مواد (فلزات صنايع فلزي مربوط به ذوب آهن وتهيه فولادهاوسايرفلزات وتهيه ونحوه شكل دادن مواردمصرف وهمچنين عمليات حرارتي وارزيابي . ارزيابي تجهيزات فلزي صنعتي .
77 6392 محمد نوري كلهرودي (مواد (فلزات شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهني و فرآوري مربوطه . شناخت و تشخيص فلزات آهني و فرآوري مربوطه . شناخت و تشخيص و ارزيابي انواع قطعات آهنگري و نورد در منطقه يك استان تهران .
78 6729 محمدعلي آرين معادن بهره برداري معادن روباز در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
79 6425 امير ابريشمي فر معادن بهره برداري معادن روباز و كانه آرائي و فرآوري مواد معدني در منطقه يك استان تهران
80 49 بيژن اسفندياري شيخ شيباني معادن امور مربوط به اكتشاف معادن . زمين شناسي . ارزيابي معادن . برآورد و تعيين خسارات در حدود تخصص اعطائي . ايمني و استخراج معادن.
81 6725 كاوه بابائي پور دريائي معادن امور مربوط به اكتشاف معادن در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ،‌ ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
82 2054 محمود برادران اناركي معادن استخراج معادن روباز و زيرزميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن. تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتياز در امور تخصصي مربوط .
83 5945 شبنم بيدستاني معادن امور مربوط به اكتشاف معادن در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي: شهرري، كهريزك، قرچك، ورامين، پيشوا، جوادآباد و پاكدشت
84 3920 اسماعيل پاپائي معادن ايمني در معادن زير زميني ذغال سنگ – بهره برداري معادن روباز و زير زميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخاير معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن .
85 5781 محمد پري زادي معادن امور مربوط به اكتشاف معادن . بهره برداري معادن روباز . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن در منطقه يك استان تهران .
86 6173 علي بخش جهانبخش معادن امور مربوط به اكتشاف معادن در منطقه يك استان تهران
87 501 محمدرضا دادمنش معادن امور معادن شامل : نقشه برداري از عمليات داخلي و خارجي و تعيين حدود معادن – امور نقشه برداري اراضي غير مزروعي – ارزيابي معادن . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن .
88 4832 محمدتقي رحيم اف معادن امور مربوط به اكتشاف معادن . بهره برداري معادن روباز . بهره برداري معادن زيرزميني در منطقه يك استان تهران .
89 3043 اردشير سعدمحمدي معادن بهره برداري معادن روباز
90 4794 عباس سلمانيان معادن بهره برداري معادن روباز . بهره برداري معادن زيرزميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن در منطقه يك استان تهران .
91 5783 سيد محمدتقي شريفي اليردي معادن بهره برداري معادن روباز و زيرزميني در منطقه يك استان تهران
92 6914 مجيد صالحي معادن بهره برداري معادن روباز در منطقه يك استان تهران .
93 4279 مهران عظيمي معادن بهره برداري معادن روباز در منطقه يك استان تهران .
94 47 كرامت اله علي پور معادن امور مربوط به استخراج و حفاظت و بهره برداري و دعاوي ناشي از آنها و برآورد و ارزيابي . تعيين خسارات در كليه انواع معادن .
95 5777 جواد غضنفري نيا معادن امور مربوط به اكتشاف معادن و بهره برداري معادن روباز در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات، بومهن، رودهن، دماوند و فيروزكوه
96 5780 مهدي فقيهي معادن بهره برداري معادن روباز . بهره برداري معادن زيرزميني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات، بومهن، رودهن، دماوند و فيروزكوه .
97 3146 داريوش كاوه آهنگران معادن استخراج معادن روباز . بهره برداري معادن زير زميني . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارات و حق الامتياز در امور تخصصي مربوطه . رسيدگي به اختلافات بين كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران در امور تخصصي مربوط .
98 4233 عبداله مجيدي معادن بهره برداري معادن روباز در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات , بومهن , رودهن , دماوند و فيروزكوه.
99 6623 آيدا محبي معادن امور مربوط به اكتشاف معادن در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروكوه .
100 2045 سيدكمال مرتضوي معادن استخراج معادن روبازوزيرزميني. بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري ذخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن
101 3912 محمدرحيم معماريان معادن استخراج معادن روباز . بررسي فني و اقتصادي و ارزيابي معادن و كارپذيري دخائر معدني و تعيين و برآورد خسارات در معادن .
102 6297 حسين مهري معادن امور مربوط به اكتشاف معادن در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
103 6049 سيدجمال الدين نوحي معادن بهره برداري معادن روباز و زيرزميني . كانه آرائي و فرآوري مواد معدني در منطقه يك استان تهران .
104 4876 عباس باقري (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي محصولات سيمان ، گچ و مواد سراميكي مستعد گيرش در منطقه يك استان تهران
105 6271 فرهاد حسن آبادي (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي انواع سراميك هاي ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
106 6205 محمود سالاريه (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي انواع سراميك هاي ساختماني . تشخيص و ارزيابي قطعات چيني و سفيدآلات . تشخيص و ارزيابي محصولات سيمان ، گچ ، مواد سراميكي مستعد گيرش – تشخيص و ارزيابي مواد و قطعات سراميكي پيشرفته در منطقه يك استان تهران .
107 6171 فتح الله مضطرزاده (مواد ( سراميك تشخيص و ارزيابي انواع سراميك هاي ساختماني . تشخيص و ارزيابي توليد مواد كمپوزيت و مصنوعات آن در منطقه يك استان تهران .
108 4920 ميترا اعتضادي اشياء عتيقه و احجار کريمه و کتب خطي تشخيص و ارزشيابي احجار كريمه تشخيص و ارزشيابي اشياء عتيقه در منطقه يك استان تهران
109 4862 ندا رسولي اشياء عتيقه و احجار کريمه و کتب خطي تشخيص و ارزشيابي ظروف عتيقه و كتب خطي قديمي در منطقه يك استان تهران
110 6870 سهراب رنجبربيزكي اشياء عتيقه و احجار کريمه و کتب خطي تشخيص و ارزشيابي اشياء عتيقه و احجار كريمه و ظروف سفالي در منطقه يك استان تهران .
111 5624 مهناز رحيمي فر آثار هنري و اشياء نفيسه تشخيص و ارزشيابي كتب خطي قديمي در منطقه يك استان تهران
112 5162 فريال سلحشور آثار هنري و اشياء نفيسه تشخيص و ارزشيابي انواع نقاشيهاي هنري و نفيس در منطقه يك استان تهران
113 453 كاظم جزء زمرديان ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي انواع جواهرات معمولي و گرانبها و قديمي و طلا و قطعات هنري و انواع ساعت (معمولي و ساخته شده از طلا) و جواهرنشان و همچنين انواع ظروف و زيور آلات نقره و کارهاي هنري( باستثناء اشياء عتيقه جات)
114 4651 امير حسين رونقيان ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات معمولي . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات گرانبها – شناخت و ارزيابي انواع ساعت هاي معمولي غير طلا در منطقه يك استان تهران .
115 4779 بهروز زمردپوش ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش آب شده در منطقه يك استان تهران
116 6321 داود زيني زاده ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده در منطقه يك استان تهران .
117 6669 آرش ساجدي ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات معمولي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، ‌فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
118 3012 محمد كشتي آراي ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش آب شده و انواع جواهرات معمولي و ظروف و زيورآلات نقره و نقره خام . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات گرانبهاء . شناخت و ارزيابي انواع جواهرات قديمي و قطعات هنري و ساعت هاي طلا و جواهرنشان .
119 2028 محمداسماعيل لساني ساعت و جواهرات پس از تطبيق كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : شناخت و ارزيابي انواع جواهرات ( معمولي و گرانبها و قديمي ) و قطعات هنري و انواع ساعت ( معمولي و ساخته شده از طلا ) و جواهرنشان و همچنين ظروف و زيورآلات نقره و كارهاي هنري ( باستثناء عتيقه جات ) و طلاي بدون نگين و شمش آب شده .
120 6676 ليلي ميرعبداله ساعت و جواهرات شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
121 3417 احمد يوسف زاده ساعت و جواهرات پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : شناخت و ارزيابي طلاي بدون نگين و شمش و آب شده و انواع جواهرات معمولي . شناخت و ارزيابي ظروف و زيورآلات نقره و نقره خام – شناخت و ارزيابي انواع ساعت هاي معمولي غيرطلا .
122 1200 محمدعلي بابائي فرش ارزيابي فرش .
123 4084 كرم رضا حاصلي فرش ارزيابي فرشهاي نو و مستعمل دست باف.
124 3291 غلامحسين خاكي فرش ارزيابي فرش هاي دست باف.
125 3269 حسين رفيعي فرش ارزيابي فرش هاي دست باف.
126 6542 محسن شريفي عليائي فرش شناخت و ارزيابي گليم و فرش دست باف در منطقه يك استان تهران
127 3416 سيدعبدالجليل موسوي فرش ارزيابي فرش هاي دست باف در منطقه يك استان تهران. ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/10/19 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))ا
128 4773 مسعود ميرزازاده فرش شناخت و ارزيابي گليم و فرش دست باف در منطقه يك استان تهران
129 3680 اسداله ابراهيمي سورچائي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي ) به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها , اشياء عتيقه , كتب خطي و احجار كريمه.
130 3311 سيدمحمود اشراق لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول ( لوازم خانگي و اداري ) و تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري .
131 6853 حسين اهرامي باسمنج لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
132 5198 امير محسن ايثاري لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
133 1309 بهرام بغدادي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول .
134 4513 آقا رضا بيدهندي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
135 3783 سيدقاسم تجلي فر لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي )به غيرازفرشهاي دستباف وگرانبها, اشياءعتيقه , كتب خطي واحجاركريمه. ارزيابي لوازم اداري
136 2308 فريدون جعفري مقدم فرد لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي واداري باستثناي اشياءعتيقه واحجاركريمه واشياءنفيسه وكتب خطي وفرشهاي نفيس.
137 3512 نادر حاصل مهري لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (خانگي ) به استثناء اشياءعتيقه و احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و فرشهاي نفيس – ارزيابي لوازم اداري در منطقه يك استان تهران
138 4117 نادر خاقاني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران
139 1768 محسن خالقيان لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول باستثناء فرشهاي گرانقيمت و احجاركريمه و آلات و ادوات فني و تابلو و كتب نفيس . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري .
140 6852 فرشيد داودي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
141 5403 احمد ذاكري لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
142 3568 حسن رباطي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري(به استثناءاشياءعتيقه واحجاركريمه واشياءنفيسه وكتب خطي وفرشهاي نفيس) – تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
143 5115 مصطفي رسول زاده يزدي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در منطقه يك استان تهران .
144 6169 محمدحسين زرگرالهي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
145 1521 محمود زرگرالهي لوازم خانگي و اداري كل صلاحيت پس از افزايش و تطبيق : ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و تعيين ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه .
146 2920 علي اكبر سپهر لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول لوازم خانگي به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها, اشياء عتيقه كتب خطي و احجاركريمه. ارزيابي لوازم اداري – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري – تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري .
147 6666 امير شادبخش لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در منطقه يك استان تهران .
148 5358 مريم شاهمرادي زواره لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در منطقه يك استان تهران
149 6686 غلامرضا شجاعي كاديجاني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ،‌ حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
150 2441 محمود رضا شريعتمداري لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري و تحريرتركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري – تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه .
151 5536 رضا شهشهاني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
152 1335 ابراهيم صادقي رينه لوازم خانگي و اداري كل صلاحيت پس از افزايش و تطبيق : ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و تعيين ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه .
153 1766 داود صالحي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول و فرشهاي ارزان قيمت باستثناء احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و تابلوهاي اصلي و لوازم و آلات و ادوات فني و موتوري و لاستيك و نظاير آن . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري و جهيزيه – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري .
154 5352 محمد شهريار طباطبائي مقدم لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران .
155 3657 محمدحسين عباسي كسبي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري (بغير از فرشهاي دستباف و گرانبها, اشياء عتيقه , كتب خطي و احجار كريمه). تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري .
156 4076 يوسف عرب زاده لوازم خانگي و اداري ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه در منطقه يك استان تهران
157 5197 اسماعيل غنيان لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در منطقه يك استان تهران .
158 3678 مژگان غياثي طبري لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول ( لوازم خانگي ) به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها ، اشياء عتيقه ، كتب خطي و احجار كريمه – ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران
159 6667 اميد فربيز لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
160 2305 مسعود فكورفر لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري باستثناء اشياء عتيقه و احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و فرشهاي نفيس. تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري تعيين اجرت المثل جهيزيه .
161 3700 مسعود قانعي محمدي لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي ) به غير از فرشهاي دستباف و گرانبها , اشياء عتيقه , كتب خطي و احجار كريمه . ارزيابي لوازم اداري – تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
162 2349 سعيد كاظمي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي واداري باستثناء اشياءعتيقه واحجاركريمه واشياءنفيسه وكتب خطي وفرشهاي نفيس.
163 6873 وحيدرضا كاظمي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
164 5357 رضا كاوياني لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي . ارزيابي لوازم اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل جهيزيه . تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
165 6854 محمدرضا گلجان لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
166 4216 محمدتقي محمدي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي (شامل وسائل و اشياءو اثاثيه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و يخچال و تلويزيون و ماشين لباسشوئي بجزفرشهاي نفيس ) در منطقه يك استان تهران.
167 3665 احمد مظفري لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول « لوازم خانگي و اداري » تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري – تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگي و اداري .
168 4014 حسن ميرزائي ازندرياني لوازم خانگي و اداري ارزيابي اموال منقول (لوازم خانگي ) به استثناء اشياء عتيقه و احجار كريمه و اشياء نفيسه و كتب خطي و فرشهاي نفيس. ارزيابي و تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري
169 4220 حسن نجاتي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي (شامل وسائل واشياءواثاثيه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و يخچال و تلويزيون و ماشين لباسشوئي بجز فرشهاي نفيس ) در منطقه 4 استان تهران شامل: چهاردانگه , اسلامشهر , گلستان , رباط كريم , بوستان , حسن آباد و فشافويه.
170 4261 عليرضا نعمتي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي و اداري . تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در حوزه جغرافياي حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ،اسلام شهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
171 4533 زهرا سادات نعيمي لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي شامل : وسائل واشياءواثاثيه منزل اعم ازظروف وفرش ومبلمان ويخچال وتلويزيون وماشين لباسشوئي بجزفرشهاي نفيس )در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : اسلام شهر ، چهاردانگه ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
172 3817 هادي نيكوئي فرد لوازم خانگي و اداري ارزيابي لوازم خانگي واداري ( شامل : وسائل و اشياء و اثاثيه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و يخچال و تلويزيون و ماشين لباسشوئي بجز فرشهاي نفيس ) تحرير تركه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري . تعيين اجرت المثل لوازم خانگي و اداري در منطقه يك استان تهران .
173 1592 احمد هراتيان لوازم خانگي و اداري ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تحرير تركه و تقسيم سهم الارث و تعيين ميزان خسارت لوازم خانگي و اداري و تعيين اجرت المثل جهيزيه .
174 2069 حسن توفيقي زواره پزشكي امور پزشكي
175 1073 حسين قاسمي پزشكي قسمت هاي خون ، اسپرم ، آب دهان
176 5623 مازيارمحمد اخوان داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي ، آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران
177 5590 تينا اديب هاشمي داروسازي و سم شناسي بررسي و ازريابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران
178 5625 الهام بزمي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي ، آرايشي و بهداشتي . بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
179 6219 فروغ حسن دوست داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي و آرايشي در منطقه يك استان تهران .
180 2142 سعيد حقيقي داروسازي و سم شناسي كنترل كيفيت دارو. بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي دارويي ، بهداشتي و آرايشي – بررسي و ارزيابي اقلام دارويي ، آرايشي و بهداشتي – بررسي و اظهار نظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي دارويي – بررسي و ارزيابي فرآورده هاي بيولوژيك – تعيين حق الامتياز و پروانه داروخانه ها .
181 6201 نسيم حكيمي ها داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
182 3903 عليرضا خواجه اميري داروسازي و سم شناسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي و آرايشي – بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايش و بهداشتي – بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
183 6143 آزاده خوش اندام داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي دارويي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
184 6324 كلثوم خيرالهي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي و آرايشي در منطقه يك استان تهران .
185 5261 منوچهر دادگر نژاد داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي . بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميت هاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
186 4174 مجيد قاضي سعيدي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي . بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي – بررسي و اظهارنظر در مورد مواد اعتياد آور و تشخيص مسموميتهاي داروئي در منطقه يك استان تهران .
187 6213 ويدا كاظمي داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
188 1181 جمشيد لئالي داروسازي و سم شناسي امورداروئي .
189 3585 نجمه محجوبي داروسازي و سم شناسي كنترل كيفيت دارو. بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي دارويي ، بهداشتي و آرايشي – بررسي و ارزيابي اقلام دارويي آرايشي و بهداشتي – بررسي و اظهار نظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي دارويي . بررسي و ارزيابي فرآورده هاي بيولوژيك.
190 6665 معصومه مديرزارع داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي در منطقه يك استان تهران .
191 6204 مژگان منطقيان داروسازي و سم شناسي بررسي و ارزيابي مواد اوليه فرآورده هاي داروئي ، بهداشتي ، آرايشي . بررسي و ارزيابي اقلام داروئي و آرايشي و بهداشتي در منطقه يك استان تهران .
192 6272 مونا احسان مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي غلات ، حبوبات ، خشكبار در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
193 6578 مريم امين مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي شير و فرآورده هاي آن در منطقه يك استان تهران
194 1079 ناصر امين نعيمي مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن موادغذائي شامل : موادپروتئيني – چربيها- موادآرايشي وبهداشتي آشاميدنيها- موادقندي طبيعي – كنسرووكمپوت (ميوه وسبزي وفرآورده هاي آن ). ادويه جات وچاشني ها.
195 6815 اميررضا تألهي مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي سبزي ها ، ميوه ها و آشاميدني ها در منطقه يك استان تهران .
196 1033 عزت الله حاجي نقي تهراني مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن موادغذائي 0 بررسي و ارزيابي فرآيند تهيه مواد غذايي .
197 6184 مهدي حريري مهر مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي روغنها ، چربي ها ، چاشني ها ، ادويه ها و افزودني ها در منطقه يك استان تهران .
198 6196 حميد راشدي مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي غلات ، حبوبات ، خشكبار در منطقه يك استان تهران .
199 552 فرخ رفيعا مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي و عمل آوري و نگهداري فرآورده هاي گوشتي و شير و سبزيها و ميوه ها و آشاميدنيها و دانه هاي نباتي وروغن ها و چاشني ها و ادويه ها و افزودني ها و تشخيص و ارزيابي شيرين كننده ها و فرآورده هاي قنادي.
200 3005 كامران سپهري مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن بررسي و ارزيابي محصولات و فرآورده هاي سبزي , ميوه و نباتات خوراكي.
201 4244 حسن عليزاده آقا مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي شير و فرآورده هاي آن درمنطقه يك استان تهران .
202 6221 عباس نجف پور خادم مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي گوشتي در منطقه يك استان تهران .
203 6632 همايون وصال مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن تشخيص و ارزيابي شير و فرآورده هاي آن در منطقه يك استان تهران .
204 5223 محسن آدينه پور باقري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
205 4696 شهريار آذري ساماني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
206 4595 نادر آذريون حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
207 6648 ابراهيم آزادي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
208 6627 پروين آقائي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
209 2875 مهدي آقائيان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني در منطقه يك استان تهران
210 5688 محمود آقاجعفري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
211 2452 حبيب آقامحمدپور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران
212 3518 مهرداد آل علي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني وامورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني درمنطقه يك استان تهران .
213 3515 عباس ابراهيمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
214 6030 محمدجعفر ابراهيميان حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
215 6024 مهران ابول نژاديان حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
216 3520 توفيق احساني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي – حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، بنيادها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
217 380 علي اصغر احمدپوراحديان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني.
218 5448 بهرام احمدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ، اسلامشر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
219 4792 فايق احمدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
220 136 مرتضي احمدي شيرازي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
221 1176 علي احمدي فر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
222 4258 محمود اردستاني جعفري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
223 2704 مجيد ارده كاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
224 3517 حميد اژدري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
225 1038 محمدحسن استحقاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي ، بنيادها، شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
226 6868 اصغر اسدي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
227 5508 جواد اسدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
228 6511 مجيد اسكندري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط كريم ، بوستان، حسن آباد و فشافويه و شهريار
229 634 عزت الله اسماعيل زاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
230 5305 حسن اسماعيلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
231 2938 منوچهر اسمعيلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
232 3464 حميدرضا اصغري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
233 2833 محمدسعيد اصغريان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني
234 494 فريبرز اطمينان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني , توليدي و صنعتي و بانكها و بيمه ها و موسسات اعتباري.
235 5444 مجيد اعتصام حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
236 5171 منصور افتخاري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
237 5469 محمد افسري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
238 1887 اسداله افشاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
239 6498 اسماعيل اقبال صفت رونقي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
240 360 حسين الموتي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
241 5674 مجيد اله وردي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
242 6782 احمد امامي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
243 2070 سيروس امامي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
244 2908 علي اماني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس در منطقه يك استان تهران .
245 3593 فاطمه امرالهي بيوكي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
246 6690 هادي اميرخسرو حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
247 2039 حميد اميرعلائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي حقوقي.
248 5690 حسين اميني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني ، امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه
249 6808 سعيد اميني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
250 1940 عباس اميني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
251 6889 محمدعلي اميني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
252 5053 اكبر اميني مهر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
253 5426 جواد امينيان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه
254 3530 بهرخ انصاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
255 2763 رسول انگبيني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
256 1144 مرتضي اوجاني حسابداري و حسابرسي طبق دستور مورخ 1391/02/20 تطبيق صلاحيت انجام گرفت و كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابرسي امور مالياتي و حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني .
257 18 فريدون ايزدپناه حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي همچنين حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
258 3507 سيدجواد ايزدي لاريمي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
259 4891 احمد بابائي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
260 4108 پيروز باستاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي درحوزه جغرافيائي منطقه حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه اسلامشهر, گلستان , رباط كريم , بوستان , حسن آبادوفشافويه.
261 6700 همايون باقري طادي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
262 3210 محمود باقري مزيدآبادي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
263 3502 مجيد باواخاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
264 3024 كامران بحريني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
265 1714 محمد كاظم بحريني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
266 1294 غلامعلي بخشنده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه به صورت غير بازرگاني اداره ميشوند ) و طرحهاي عمراني .
267 2790 محمدحسين بدخشاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
268 3481 محمد بديعي جارياني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در شهرستان اسلامشهر .
269 435 حميد برادر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
270 3469 فرهاد برخي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
271 3470 محمد برزگرنفري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
272 1695 فرخ برزيده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي موسسات بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران.
273 3383 سيدمحمدرضا بني فاطمي كاشي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
274 623 احمد بهداد حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
275 17 مجتبي بهرامعلي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير موسسات عام المنفعه و امور مالياتي و بورس – حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و رسيدگي به حسابهاي بانكي .
276 3828 ناصر بيك حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، ‌شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
277 3521 محمدرضا بيگدلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس در منطقه يك استان تهران .
278 1684 رمضان پاك حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات ( كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني در منطقه يك استان تهران.
279 2097 حمزه پاك نيا حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
280 6023 لقمان پاكروان حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوز جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
281 3611 فتح اله پرتوي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
282 3669 ايرج پروانه حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
283 3482 مهربان پروز حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
284 6797 امير پناه حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
285 5236 فرهاد پناهي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
286 6741 هابيل پورياني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
287 2280 محمدرضا تابش اكبري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
288 438 سعيد تاجبخش حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
289 6742 شاهين تركمندي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
290 4054 محمدحسن تقوي راد حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
291 799 محمد تقي نژاد عمران حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير موسسات عام المنفعه و امور مالياتي و بورس – حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و رسيدگي به حسابهاي بانكي .
292 3640 عبداله تمدني جهرمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
293 3824 سيدمحسن توكلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
294 6812 سعيد تيمورنژاد حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
295 6777 سيدمهدي تيموريان حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
296 5003 مجيد ثقفي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
297 4274 سيدسعيد ثنائي كرهرودي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
298 3587 حسين علي جلالي مولود حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
299 4077 محبوب جليل پورثمرين حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
300 4002 امير جمال اميدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
301 4584 رضا جمالي حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
302 2064 سعيد جمشيدي فرد حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
303 4561 ابوالفضل جناني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ،‌ ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
304 3798 امير هوشنگ جنگي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه و شهريار .
305 2923 محمدعلي جوادي پورفر حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
306 324 سيده فاطمه مهناز چهارسوقي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
307 4492 محمد حاجي پور حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
308 2931 مهرداد حبيب اللهي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
309 3516 ساسان حبيبي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
310 2063 سيد مرتضي حجازي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
311 3123 سيدحسين حجتي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
312 2988 محمد حدادي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
313 6806 پرويز حسن زاده ساماني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
314 3454 سيدمرتضي حسني عقدا حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي – در منطقه حومه جنوب شرق استان تهران شامل : شهرري , كهريزك , قرچك , ورامين , پيشوا, جوادآبادوپاكدشت.
315 2703 عيسي حسين پناه حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني
316 3615 حميد حسينيان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
317 6807 بهرام حشمتي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
318 2889 مصطفي حق دوست حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات عام المنفعه و حسابرسي امور بورس . حسابرسي امور مالياتي .
319 2914 محمدحسين حمزه زاده نخجواني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
320 1112 حسن حياط شاهي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي وارزيابي سهام وسهم الشركه درامورخدماتي وبازرگاني وتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وهمچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريهاوموسسات عام المنفعه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند)وطرحهاي عمراني .
321 2909 محمد حيدري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
322 4253 منصور خداپرست حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
323 5639 عباس خداپرست سالك معلمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
324 5748 علیرضا خداكرمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يک استان تهران
325 3475 ابوطالب خراساني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
326 612 محمد خزائلي پارسا حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
327 1361 حسين خطيبيان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي
328 5079 رضا خليلي ثمرين حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
329 977 داود خمارلو حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
330 5549 حسين خمسهء حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني ، امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران.
331 2895 علي اكبر خواجوئي حسابداري و حسابرسي ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/8/8 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
332 3619 طه خورسند حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
333 6039 اكبر خيام پور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي غير دولتي ، بنيادها و شهرداريها و موسسات عام المنفعه – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركت هاي خدماتي و بازرگاني – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
334 521 منوچهر خيرخواه حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
335 879 بهروز دارش حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي وارزيابي سهام وسهم الشركه درامورخدماتي وبازرگاني وتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وهمچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريهاوموسسات عام المنفعه .
336 938 محمدمهدي دانشبدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
337 4377 كيومرث داودي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
338 3037 مسعود دستجاني فراهاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
339 3573 محمد دليراني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي . حسابرسي امور بورس .
340 6613 سيدمحمدرضا دهدشتي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه و شهريار .
341 6459 محمدصفا دهقان حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
342 2798 پدرام دياني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه
343 2871 مسعود ديزه اي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
344 4083 شهريار ديلم صالحي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس . حسابرسي امور مالياتي .
345 1926 داريوش ديلمقاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
346 3453 هومان ديوان بيگي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي درشهرستان اسلامشهر.
347 4951 عليرضا ذاكرالحسيني خفري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
348 2036 ذكريا ذوقي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ،كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
349 2645 ارسلان رازقي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي و نيز طرحهاي عمراني.
350 1478 اسكندر رجبي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهرم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور بورس .
351 5219 علي رجبي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
352 3458 علي رحماني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه
353 5526 محمد علي رحيمي شهميرزادي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني ، امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
354 2622 داود رخشانپوري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي.
355 1999 محمد رزاقي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
356 3442 محمود رزم آسا حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي وحسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنعفه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
357 4885 عيسي رضائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير مؤسسات عام المنفعه در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران (منطقه2) شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه
358 129 محمد رضائي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني وامورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني وتوليدي وصنعتي.
359 3737 نادر رضائي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
360 4888 نقي رضائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت
361 3757 اكبر رضازاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي و توليدي و صنعتي ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
362 1679 پريوش بيگم رضوي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي و ارزيابي سهام وسهم الشركه درامورخدماتي وبازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي در منطقه يك استان تهران
363 3649 حسن رضوي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
364 683 صدرالله رفيعي نژاد حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات ( كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند ) و طرحهاي عمراني و همچنين ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني.
365 3483 نادر رمضاني حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
366 4367 حجت رهبري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران.
367 6122 اميررضا رهبري مقدم حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
368 202 قدرت الله رهگذر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني .
369 253 لعيا رويائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه درامور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه
370 2451 سيدابوالحسن رياضي حسابداري و حسابرسي ((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/12/08 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
371 2757 محمد زادحيدر حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
372 3637 محمدعلي زاهدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي
373 607 عبدالمجيد زرمنديلي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني .
374 571 عباس زكيخاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
375 2730 علي اصغر زندي فائز حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها, شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه وارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
376 3618 ولي ساجدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
377 3468 وجيه اله ساعدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
378 1936 عبدالله سالم حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
379 1126 سيدمحمد سجاديان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند ) و طرحهاي عمراني.
380 3529 منوچهر سرمدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
381 1529 هاشم سريري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي – بنيادها – شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزاتخانه ها- سازمانها و موسسات (كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
382 4271 علي سعادت حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
383 385 محمدحسن سعادتيان فريور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير موسسات عام المنفعه و امور مالياتي و بورس – حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه امور خدماتي و بازرگاني ، توليدي و صنعتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و رسيدگي به حسابهاي بانكي .
384 632 علينقي سعيدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي ، بنيادها ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات ( كه بصورت غيربازرگاني اداره مي شوند ) و طرح هاي عمراني و همچنين حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس
385 4405 ابراهيم سعيدي فر حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
386 1304 عبدالله سلطان محمدي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه –
387 2439 احمد سلطاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
388 1930 حبيب سليمانزاده حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
389 978 سياوش سهيلي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
390 1486 حسين سيادت خو حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله بنيادها , شهرداريها و سايرموسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها, بيمه ها و موسسات اعتباري و امورمربوط به بورس و ارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
391 327 حسين سيدالماسي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
392 6028 اميد سيري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
393 2725 مجيد شاطري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها ، و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي .
394 1685 علي اكبر شاعري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابرسي امور مالياتي و بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
395 3499 محمود شاه محمدي حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
396 1869 فرشاد شاهوردي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني , توليدي و صنعتي
397 3473 عليرضا شايان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
398 4017 كورش شايان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
399 6644 حميدرضا شايسته مند حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
400 6381 سيدمجيد شجاعي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
401 3472 حسن شفائيان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله ، بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
402 6345 مجيد شكوه منش حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
403 1988 سيروس شمس حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
404 4669 طاهره شمس حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
405 6527 ابوالقاسم شمسي جامخانه حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
406 3938 محمد جواد شيخ حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
407 3576 حسين شيخ سفلي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
408 2902 حسين شيخي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
409 545 مسعود شيرازيان حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله بنيادها و شهرداريها و سايرموسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات. دولتي و طرحهاي عمراني و ارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي.
410 5471 جواد شيركوند حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
411 5332 رضا شيرواني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
412 6518 حسين شيرين حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه و شهريار .
413 5537 فرخ شيوا حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
414 2598 علي صابري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني بموجب دادنامه شماره 57 شعبه اول دادگاه انتظامي محدوديت صلاحيت : ( ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني ) بمدت يكسال از تاريخ ابلاغ به ايشان از : 10/1/95 تا 10/1/96 .
415 5633 محمدرضا صابونچي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
416 5042 حسين صاحب الزماني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه
417 3013 نصرالله صالح حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران ((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/8/8 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
418 1683 سيدجواد صالحي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و سايرموسسات عام المنفعه همچنين و زارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي ، بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس
419 655 سيدعلي صالحي اميري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام وسهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
420 859 هوشنگ صانعي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
421 2017 سعيد صدرائي نوري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
422 282 هوشنگ صدرزاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها, شهرداريها و موسسات عام المنفعه .
423 1893 محمدجواد صفارسفلائي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني
424 5547 امير محمد صفري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
425 6427 رضا صفري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي: شهرري، كهريزك، قرچك، ورامين، پيشوا، جوادآباد و پاكدشت
426 2093 محمد صفري كوپائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
427 5002 عبداله صلاحي شيره جيني حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
428 6026 ناصر صميمي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط كريم، بوستان، حسن آباد ، فشافويه و شهريار.
429 2015 معصوم ضميري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
430 5637 قدرت الله طالب نيا حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران
431 6740 شهرام طاهري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
432 3480 كريم طاهري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همجنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران
433 1996 حميد طبائي زاده فشاركي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي صنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني توليدي وصنعتي.
434 1848 سيدمحمدرضا طباطبائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها و شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
435 6016 جواد طهماسبي زنجاني اصل حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
436 3457 بهمن ظهرابي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
437 1943 علي اكبر عابدين نسب حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنعفه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
438 4966 سيمين دخت عامري طبائي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
439 3202 فرح دخت عبادي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي.
440 5216 محمد عبازاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني ، امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
441 2635 سيدحسين عرب زاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي , ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني.
442 2033 فيروز عرب زاده حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
443 3642 فرهاد عربلو حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي – حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس در منطقه يك استان تهران .
444 4526 محمدرضا عزيزي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران ( منطقه 2 ) شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
445 5529 عمادالدين علمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني ، امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
446 3575 غلامرضا علي بيگي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي درشهرستان پاكدشت.
447 3196 بختيار علي پور حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس . حسابرسي امور مالياتي .
448 4762 هوشنگ عليزاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
449 5442 جواد عيش آبادي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
450 5096 داود غرقابي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
451 4006 حميدرضا غفاري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
452 249 محمد غفراني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
453 5147 محسن غلامرضائی حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يک استان تهران
454 5215 عبدالمحمد غياث يگانه حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
455 3532 سيدمرتضي فاطمي اردستاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
456 3466 فتح اله فاطميه حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابري موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
457 1989 خسرو فخيم هاشمي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي.
458 1215 غلامرضا فرزانه پور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير مؤسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و طرح هاي عمراني
459 5119 قاسم فرهادخاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
460 26 فرزاد فرهمندبروجني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه.
461 5234 مرتضي فلاح موحد حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
462 4927 محمود فيض نائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
463 3474 ساسان قاسمي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
464 3626 محمود قاسمي ورنامخواستي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي .
465 6268 مهدي رضا قاسميان حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران
466 141 سيدعبدالله قرشي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير مؤسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و مؤسسات اعتباري و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
467 1992 محمود قرشي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
468 3478 علي قريشي طيبي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
469 3662 فرهنگ كاشف بهرامي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
470 4637 مسعود كبيرزاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در منطقه يك استان تهران .
471 5821 داود كتال حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي . پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
472 3804 مرتضي كردمدانلو حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
473 3090 مختار كسرائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند) و طرحهاي عمراني – حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي , از جمله بنيادها, شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران
474 1969 بهرام كلانترپور حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري
475 1266 علي اكبر كياپور حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
476 5527 محمدرضا كياني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
477 4015 محمدسعيد گروسي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
478 6034 سعيد گل محمدي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
479 3245 مرتضي گلچين حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني , امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
480 1694 محمود گلرخي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري دولتي و موسسات بازرگاني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي – حسابداري و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران.
481 2724 سيدرضا گلستاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور بورس . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي .
482 3498 جبار گنجي نتاج حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني .
483 6902 اسماعيل گودرزي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
484 2062 جواد گوهرزاد حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
485 4645 شهرام گيلاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
486 2913 مهدي لري اميني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
487 3152 زهرا لشگري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
488 3071 خسرو لطيفي اهواز حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي بنيادها ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران
489 3471 محمود لنگري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
490 6456 الهه محب رباني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي: چهاردانگه، اسلامشهر، گلستان، رباط كريم، بوستان، حسن آباد و فشافويه و شهريار
491 6033 محمدمهدي محب محمدي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
492 2606 قاسم محبي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها , شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني. ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي
493 5736 علي اكبر محسن زاده گنجي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
494 6691 حميد محمدنژاد حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
495 3455 عليرضا محمدنظامي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
496 3542 علي محمدي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني وامورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي وارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي خدماتي وبازرگاني. ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي
497 2922 محمدباقر محمدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
498 5066 حسن محمدي دولت آبادي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
499 4775 اسداله محمودي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي وصنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
500 4756 داريوش محمودي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، ازجمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
501 2130 حسين مرجوي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي امور مالياتي .
502 608 سيدحسين مروستي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
503 4791 نقي مزرعه فراهاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
504 3616 غلامرضا مسعودموغاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/12/08 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
505 5952 محمد مسگر حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي- حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در منطق يك استان تهران .
506 4403 علي مشكاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
507 5535 غلامرضا مظاهري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
508 6867 داود معرفتي طاراني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
509 5739 مجيد معروفخاني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بارگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ‌ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
510 6390 محمدعلي معيني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
511 3668 عبدالكريم مقدم حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
512 5752 محمود ملائي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
513 3443 محمود ملكي پور غربي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
514 2571 تورج منصوري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
515 5232 شهاب منصوري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي – حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
516 2641 منوچهر منوچهري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
517 2948 سيدعباس مهاجراني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
518 5099 سيد ابراهيم مهدويان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهام الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني. ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
519 1866 سيدرضا مهدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها و بيمه ها و موسسات اعتباري .
520 2817 محمود مهدي پناه حسابداري و حسابرسي كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
521 6842 زين العابدين مهدي پور روشن حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري حسابرسي امور توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران .
522 5319 رويا مهدي زاده حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
523 5088 محمد علي موثقي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي در منطقه يك استان تهران
524 3825 احمد موسوي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
525 3084 حسين مومني روچي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي در منطقه يك استان تهران.
526 2943 سيدعلي ميرداودي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
527 5489 پرويز ميرزائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
528 3604 سيدجهانگير ميرميران حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
529 3878 محمدحسن ناصري حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
530 1951 لطف الله ناموركهن حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني .
531 6628 محمد نعمتي حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
532 5097 محمد علی نوذري حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
533 3463 حسين نوربخش حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
534 1055 جليل نوروزي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها و سازمانها, موسسات (كه بصورت غيربازرگاني اداره ميشوند)و طرحهاي عمراني.
535 3085 ارشداله نيكخواه بهرامي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي – در منطقه حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه اسلامشهر , گلستان , رباط كريم , بوستان حسن آباد و فشافويه
536 1354 اسدالله نيلي اصفهاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات توليدي و صنعتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و طرحهاي عمراني و حسابداري و حسابرسي امور مالياتي و بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري و امور مربوط به بورس و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي
537 955 علي هاشم نژادشيرازي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امورخدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي ، بنيادها ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه
538 393 سيداحمد هدايتي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي و ارزيابي سهام و سهم الشركه در امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حسابداري و حسابرسي نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات ((كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند)) و طرحهاي عمراني.
539 392 سيدمهدي هدايتي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري .
540 3614 بهرام همتي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي. حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در منطقه يك استان تهران .
541 4667 كيانوش همتيان حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
542 211 حسين هوشنگ نژاد حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين نهادهاي عمومي , بنيادها , شهرداريها و موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات (كه بصورت غير بازرگاني اداره ميشوند ) و طرحهاي عمراني .
543 2912 علي ابراهيم واشقاني فراهاني حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران .
544 5032 سيد وحيد وحيدي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت بشرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني . ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه در منطقه يك استان تهران .
545 137 علي اصغر وحيدي نيك حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه همچنين وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي .
546 2739 نظام الدين وفا حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني , امورتوليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي
547 4946 محمدرضا خان وفائي حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه يك استان تهران
548 4366 عباس وفادار حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني . حسابرسي امور مالياتي در منطقه يك استان تهران .
549 3430 بهزاد وفاداران تبريزي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و همچنين وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . ارزيابي سهام و سهم الشركه بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
550 3814 فتحعلي ولائي حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني , امورتوليدي وصنعتي اشخاص حقيقي وحقوقي – ارزيابي سهام وسهم الشركه شركتهاي توليدي وصنعتي در منطقه يك استان تهران .
551 3746 ميكائيل ولي نژاد حسابداري و حسابرسي حسابداري وحسابرسي امورخدماتي وبازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي. حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي – ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني
552 3456 محمدرضا يادگاري حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
553 6809 عليرضا يداللهي فارساني حسابداري و حسابرسي رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
554 2957 محسن جهانگير يزدان دوست حسابداري و حسابرسي حسابداري و حسابرسي امورخدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري , كهريزك , قرچك , ورامين , پيشوا , جوادآباد و پاكدشت.
555 3591 بهزاد يزداني حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي . حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور بورس .
556 3459 ابوالفضل يوسفي حسابداري و حسابرسي پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي و حسابداري و حسابرسي امور توليدي و صنعتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، از جمله بنيادها ، شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه و وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني و ارزيابي سهام و سهم الشركه شركتهاي خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و حسابرسي بانكها ، بيمه ها و موسسات اعتباري . حسابرسي امور مالياتي . حسابرسي امور بورس .
557 3381 هاشم آهنگري تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه واقارب – تعيين مهرالمثل يامهرالمتعه – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين ارش البكاره .
558 6621 علي احمدي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
559 4123 محسن اصغري تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در منطقه يك استان تهران .
560 4659 محمود افتاده تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در منطقه يك استان تهران
561 5207 فرناز اكبري رومني تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه . تعيين ارش البكاره در منطقه يك استان تهران .
562 5288 محمد تقی اكبري زاده مشکانی تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در منطقه يك استان تهران .
563 5987 مصطفي اكبريان تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه و شهريار .
564 4860 حسين اميري تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در منطقه يك استان تهران
565 5646 فرح ببري زاده تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه . تعيين ارش البكاره در منطقه يك استان تهران .
566 5645 نيلوفر بخشي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و ارقاب . تعيين اجرت المثل زوجه در منطقه يك استان تهران .
567 6773 مرضيه پروين تعيين نفقه نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
568 6622 پروانه تركاشوند تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
569 3238 حسين تهامي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين مهرالمثل يا مهرالمتعه – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين ارش البكاره .
570 5269 عباس توكل تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
571 3279 فريبا توكلي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه واقارب – تعيين مهرالمثل يا مهر المتعه – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين ارش البكاره .
572 4089 محمدعلي حاجي زاده مقدم تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين اجرت المثل زوجه تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه تعيين ارش البكاره .
573 4916 شعبان حبيب نيا تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
574 6829 ابوالفضل حشمتي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
575 3342 مريم حقيقي طريقي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه واقارب – تعيين مهرالمثل يامهرالمتعه – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين ارش البكاره .
576 4275 مجيد ربيعي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه . تعيين ارش البكاره در منطقه يك استان تهران .
577 6009 آذر سوكي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در منطقه يك استان تهران
578 6245 حسين شهابي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در منطقه يك استان تهران .
579 3006 ناهيد شيد تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين مهر المثل يا مهر المتعه – تعيين اجرت المثل زوجه – تعيين ارش البكاره
580 3241 مهرنوش صادقي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب و تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه و تعيين اجرت المثل زوجه
581 4700 محمد صالحي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه . تعيين ارش البكاره در منطقه يك استان تهران .
582 4086 اصغر صانعي تعيين نفقه تعيين نفقه و تعيين اجرت المثل زوجه درحوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
583 4138 ابراهيم صديق تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه واقارب . تعيين اجرت المثل زوجه در منطقه يك استان تهران .
584 5344 علي اكبر عرب اسدي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه
585 3032 سيدجواد علائي نژاد تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه واقارب – تعيين مهرالمثل يامهرالمتعه – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين ارش البكاره .
586 4059 الهام غيبي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهر المتعه . تعيين ارش البكاره .
587 4464 ماندانا فتح العلومي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در منطقه يك استان تهران .
588 4058 فريده فرهادي لنگرودي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه .
589 4088 فهيمه فيضي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه . تعيين ارش البكاره در منطقه يك استان تهران .
590 4625 صديقه قاري صدوقي تعيين نفقه تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين نفقه زوجه و اقارب .
591 5257 شهين قزل اياغ تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در منطقه يك استان تهران .
592 4821 محسن كاتبي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در منطقه يك استان تهران .
593 4853 مانلي كاتوزيان تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در منطقه يك استان تهران
594 5336 سينا كريميان تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و ارقاب . تعيين اجرت المثل زوجه در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
595 3207 فرح دخت گودرزي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين مهر المثل يا مهر المتعه – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين ارش البكاره .
596 6045 احمد مرداني تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
597 5545 سهيلا معمارطلوعي تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و ارقاب در منطقه يك استان تهران
598 2877 هايده منصوري تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب – تعيين مهر المثل يا مهر المتعه – تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين ارش البكاره .
599 5164 آرزو موسي خاني تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب . تعيين اجرت المثل زوجه . تعيين مهرالمثل و مهرالمتعه در منطقه يك استان تهران .
600 3361 فيروزه نظيريان تعيين نفقه تعيين نفقه . تعيين اجرت المثل زوجه در منطقه يك استان تهران .
601 6739 مصطفي يادگاري تعيين نفقه تعيين نفقه زوجه و اقارب در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
602 4848 مصطفي دانش آمار آمار موضوعي . آمار توجيهي . تحليل گري در منطقه يك استان تهران .
603 5723 سپيده سجادي نائيني آمار آمار موضوعي در منطقه يك استان تهران
604 4825 سپيده اعظمي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه بموجب موافقت هيئت مديره يكسال مهمان به منطقه يك استان تهران از 27/4/95 تا 27/4/96
605 6389 حميد رضا ايل بيگي خمسه نژاد امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي در منطقه يك استان تهران
606 2878 يوسف بازغي امور بازرگاني مديريت بازرگاني. رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي و قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات .
607 4160 مهران برخورداري امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي در منطقه يك استان تهران.
608 6046 مهدي بصيريان امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي: لواسانات، بومهن، رودهن، دماوند و فيروزكوه .
609 3787 سيدعلي بني طبا امور بازرگاني پس از تطبيق و افزايش كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي و مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات و مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي . رسيدگي به اختلاف ناشي از نحوه عملكرد شركتهاي بازرسي كالا و شركتهاي خدماتي در قراردادهاي داخلي و خارجي .
610 4027 محمدحسين بهداد امور بازرگاني اموربازرگاني.
611 2934 فرخ پذيرنده امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي ، صادرات و واردات ، خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي . رسيدگي به اختلافات بازرگاني و تجاري مربوط به قراردادهاي بيع متقابل ( buy back ) فايننس ( finance ) ساخت ، بهره برداري و انتقال مهندسي تداركات و اجراء كليد در دست و نظاير آنها . رسيدگي به اختلاف ناشي از نحوه عملكرد شركت هاي بازرسي كالا و شركت هاي خدماتي در قراردادهاي داخلي و خارجي .
612 2542 مهدي حسين امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر دربرداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي , صادرات و واردات , خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي . رسيدگي به اختلاف ناشي از نحوه عملكرد شركتهاي بازرسي كالا و شركتهاي خدماتي در قراردادهاي داخلي و خارجي . رسيدگي به اختلافات بازرگاني و تجاري مربوط به قراردادهاي : بيع متقابل ( buy back ) فايننس ( finance ) ساخت ، بهره برداري و انتقال مهندسي تداركات و اجرا كليد در دست و نظاير آن .
613 4187 سيدحسين حسيني امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر دربرداشت از مفهوم قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات ، خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي . رسيدگي به اختلاف ناشي از نحوه عملكرد شركتهاي بازرسي كالا و شركتهاي خدماتي در قراردادهاي داخلي و خارجي در منطقه يك استان تهران .
614 5296 علي اكبر حصاركي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي در منطقه يك استان تهران
615 4055 عليرضا خان احمدلو امور بازرگاني اموربازرگاني منحصرادرمنطقه حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري , كهريزك , قرچك , ورامين , پيشوا, جوادآبادوپاكدشت
616 4507 احمد زارع فيروزآبادي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظردر برداشت از مفهوم قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي در منطقه يك استان تهران.
617 4016 احمد شفيعي نيك آبادي امور بازرگاني اموربازرگاني.
618 5211 سيدحسين صحاف رضوي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي در منطقه يك استان تهران
619 6013 محمدرضا فني امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي در منطقه يك استان تهران .
620 6014 عليرضا فياضي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي. رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
621 4105 حسين قاضي الطباطبائي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظردربرداشت ازمفهوم مفادقراردادهاي بازرگاني خريدوفروش كالاوخدمات داخلي و قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات – رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي – رسيدگي به اختلاف ناشي از نحوه عملكرد شركت هاي بازرسي كالا و شركت هاي خدماتي در قراردادهاي داخلي و خارجي در منطقه يك استان تهران
622 6108 نادر قشقائي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريدو فروش كالا و خدمات بين المللي در منطقه يك استان تهران .
623 1474 محمد مجيدي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني ، خريد و فروش كالا و خدمات داخلي، صادرات و واردات ، خريد و فروش كالا و خدمات بين المللي ، رسيدگي به اختلاف ناشي از نحوه عملكرد شركتهاي بازرسي كالا و شركتهاي خدماتي در قراردادهاي داخلي و خارجي. رسيدگي به اختلافات بازرگاني و تجاري مربوط به قراردادهاي: بيع متقابل (buy back) ،فايننس(finance) ساخت ، بهره برداري ، و انتقال مهندسي تداركات و اجرا ، كليد در دست و نظاير آنها .
624 6584 علي محمدي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات در منطقه يك استان تهران .
625 6015 عباس مهرابي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش کالا و خدمات داخلي در منطقه يک استان تهران
626 6012 شهريار ميرمجتهدي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات در منطقه يك استان تهران . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي .
627 6523 سيدمحمد ميرمحمدي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي در منطقه يك استان تهران .
628 4011 سيدكامران نوربخش امور بازرگاني اموربازرگاني. رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش و خدمات داخلي و قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات .
629 6772 ابراهيم نورمحمودي امور بازرگاني رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش كالا و خدمات داخلي . رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
630 4266 رسول آريانپور بيمه بيمه هاي باربري . بيمه هاي آتش سوزي و خطرات تبعي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
631 4829 عليرضا آقاجاني منجيلي بيمه بيمه هاي باربري در منطقه يك استان تهران
632 2076 حميد احمدزاده كاشاني بيمه بيمه آتش سوزي و اتومبيل و همچنين بيمه هاي باربري و عمر و حوادث و درمان.
633 5525 وحيدرضا باختري بيمه بيمه هاي اتومبيل . بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي . بيمه هاي مسئوليت هاي حرف مختلف در منطقه يك استان تهران .
634 5772 ابوالفضل برخي بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
635 3551 عليرضا بيانيان بيمه بيمه باربري وآتش سوزي.
636 3736 مسعود پهلواني بيمه بيمه هاي آتش سوزي وباربري. بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف .
637 1618 كورش پوررمداني بيمه بيمه بازرگاني.
638 1702 احمد رضا جعفري بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي – بيمه هاي عمر و حوادث و درمان – بيمه هاي باربري – بيمه هاي مسئوليت هاي حرف مختلف . بيمه هاي مهندسي ، كشتي و هواپيما . بيمه هاي اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
639 6371 سعيد حاجيان بيمه بيمه هاي عمر و حوادث و درمان . بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
640 6190 علي حرمتي بيمه بيمه هاي آتش سوزي – و خطرات تبعي . بيمه هاي مهندسي ، كشتي و هواپيما در منطقه يك استان تهران .
641 1946 رضا حسين نژاد بيمه تعيين خسارات دراموربيمه
642 4795 احمد دارابي بيمه بيمه هاي مهندسي ، كشتي ، هواپيما . بيمه هاي مسئوليت هاي حرف مختلف . بيمه هاي اتومبيل در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
643 6276 احمد رحيم زاده بيمه بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
644 4817 نادر رحيمي بيمه بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
645 2134 هدايت الله رضائي بيمه بيمه هاي اشخاص- بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي.
646 6656 عليرضا رنجبر بيمه بيمه هاي آتش سوزي و خطرات تبعي . بيمه هاي مهندسي ، كشتي ، هواپيما در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
647 6640 مهدي رياحي فر بيمه بيمه هاي عمر و حوادث و درمان در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
648 3777 علي اكبر ريسه بيمه بيمه هاي اموال ومسئوليت.
649 5432 غلام عباس زيودار بيمه بيمه هاي مهندسي ، كشتي و هواپيما در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
650 4763 يوسف سپاس مقدم بيمه بيمه هاي باربري در منطقه يك استان تهران
651 4778 احمد سربخشيان بيمه بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف . بيمه هاي عمر و حوادث و درمان در منطقه يك استان تهران .
652 4120 غلامرضا سرلك بيمه بيمه هاي باربري در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
653 4214 غلامرضا سعيدنژاد بيمه بيمه آتش سوزي وخطرات تبعي درمنطقه يك استان تهران.
654 4215 حسين سليمي داراني بيمه بيمه هاي باربري – بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي . بيمه هاي مهندسي ،‌ كشتي و هواپيما در منطقه يك استان تهران .
655 2077 مهدي شاكرين بيمه بيمه هاي اشخاص و اموال.
656 5464 سيد مهران صادقي بازاردهي بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در منطقه يك استان تهران
657 4782 محسن صادقي تيرآبادي بيمه بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف . بيمه هاي باربري . بيمه هاي اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
658 3681 كاظم طلائي پاشيري بيمه بيمه اموال در منطقه يك استان تهران ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 89/12/8 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
659 3671 نصراله طهماسبي آشتياني بيمه بيمه هاي بازرگاني.
660 3981 رضا عباس موحدي بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي – بيمه هاي باربري و اتومبيل . بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف . بيمه هاي عمر و حوادث و درمان در منطقه يك استان تهران .
661 6711 محمدمهدي عزيزي اميري بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
662 5154 محمد حسين غريب بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي . بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف . بيمه هاي باربري در منطقه يك استان تهران .
663 4855 اكبر غلامي بيمه بيمه هاي اتومبيل . بيمه هاي مسئوليت هاي حرف مختلف . بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در منطقه يك استان تهران .
664 2078 خسرو فرشچيان بيمه بيمه هاي باربري .
665 4249 مسعود قاسمي بيمه بيمه هاي اشخاص – بيمه هاي مسووليتهاي حرف مختلف. بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي . بيمه هاي اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
666 4924 سياوش قزلباش بيمه بيمه هاي مهندسي كشتي و هواپيما . بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در منطقه يك استان تهران .
667 6216 مريم كارخانه بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در منطقه يك استان تهران .
668 6998 محمود كاظمي طامه بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
669 3675 ناصر كيان وش بيمه بيمه آتش سوزي وباربري – بيمه هاي اتومبيل در منطقه يك استان تهران ((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/05/09 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.))
670 6872 حسين گرفني بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
671 6417 علي گندم گون بيمه بيمه هاي اتومبيل در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، ردهن ، دماوند و فيروزكوه .
672 4875 الناز محبي نژاد بيمه بيمه هاي مسئوليت هاي حرف مختلف – بيمه هاي عمر ، حوادث و درمان در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
673 6339 امين محمدي بيمه بيمه هاي مهندسي ، كشتي ، هواپيما در منطقه يك استان تهران
674 5191 ليلا مشكاني فراهاني بيمه بيمه هاي باربري در منطقه يك استان تهران
675 5145 يونس مظلومي بيمه بيمه هاي باربري در منطقه يك استان تهران
676 4804 سيد ابراهيم مظهري موسوي بيمه بيمه هاي عمر و حوادث و درمان . بيمه هاي اتومبيل . بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف در منطقه يك استان تهران .
677 3775 عليرضا مهرآبادي بيمه بيمه هاي اموال در منطقه يك استان تهران . (( بموجب موافقت مورخ 92/06/10 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند ))
678 4347 رمضان نعمتي بيمه بيمه هاي مسؤليتهاي حرف مختلف – بيمه هاي مهندسي ، كشتي ، هواپيما . بيمه هاي باربري در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
679 4130 لطف اله نكوئي دستجردي بيمه بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل: لواسانات،بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
680 6241 علي هدايت كار بيمه بيمه هاي مهندسي ، كشتي و هواپيما در منطقه يك استان تهران .
681 3545 داود يوسفي بيمه بيمه آتش سوزي و بيمه هاي باربري – بيمه هاي مهندسي ، كشتي و هواپيما
682 6559 عليرضا خطيب امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري – بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور – بررسي عملكرد قراردادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران .
683 6571 علينقي رفيعي امام امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري – بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور در منطقه يك استان تهران .
684 6840 مسعود روغني زنجاني امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري – بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور در منطقه يك استان تهران .
685 6574 سيدمحمدحسين عادلي امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري – بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسيهلات و جايزه حسابهاي مذكور – بررسي عملكرد قراردادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران .
686 6572 احمد عزيزي امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري – بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور – بررسي عملكرد قراردادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران .
687 6467 علي قنبري امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري – بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور . بررسي عملكرد قرادادهاي اعتباري و تجهيز منابع و تطبيق با عقود اسلامي و تخصيص آن در منطقه يك استان تهران .
688 6526 وحيد كيارشي امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري در منطقه يك استان تهران .
689 6697 عبدالناصر همتي امور سرمايه گذاري ، پولي ، اعتباري بررسي اختلافات ناشي از ارائه خدمات بانكها و موسسات اعتباري – بررسي صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات و جايزه حسابهاي مذكور در منطقه يك استان تهران .
690 6446 نادر پسنده امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
691 4219 حسين پورخاكي رودسري امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي باقدرت كمتر از3000 كيلووات . رسيدگي به خسارات وارده به تجهيزات فني شناورها و ارزيابي آنها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات . رسيدگي به خسارات وارده به تجهيزات فني شناورها و ارزيابي آنها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
692 6441 آرمان جهان بيگ لري امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
693 4560 جمال حسين زاده امور وسائط نقليه دريائي و غواصي بررسي و تشخيص نحوه استقرار و نگهداري كالا در كشتي و تعيين عوامل ايجاد خسارت مترقبه در منطقه يك استان تهران
694 5213 حميد حميدي امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از (3000 )كيلووات در منطقه يك استان تهران
695 6678 رضا خادم پور امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000 كيلووات . رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
696 6399 بهزاد روشني امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي با قدرت كمتر از 3000 كيلو وات . رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
697 4019 محمد زاهدي امور وسائط نقليه دريائي و غواصي تصادم شناورهاي زير500 تن ظرفيت ناخالص (500GT )
698 6094 مسعود ساريخاني امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000كيلووات در منطقه يك استان تهران
699 4819 ناصر سالمي امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران
700 3093 عباس سرمدي زاده امور وسائط نقليه دريائي و غواصي تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از3000 كيلو وات . تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتي ها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات .
701 6522 حسين سليماني امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به خسارات وارده به تجهيزات فني شناورها و ارزيابي آنها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
702 4134 فريدون شفيعي كرجي امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي با قدرت كمتر از 3000 كيلو وات – رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي براي شناورهاي با قدرت بيش از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران
703 57 پرويز شيلاتي فرد امور وسائط نقليه دريائي و غواصي امور دريائي و كشتيراني و ارزيابي كشتي ها و تعيين خسارات وارده و تعيين مسئول تصادم. ارزيابي انواع كشتي و شناورهاي دريائي و قيمت گذاري
704 4069 حميد قدس امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به تصادم شناورهاي زير500 تن ناخالص (500 GT ) رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت بيشتر از 3000 كيلو وات تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات . تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت بيشتر از 3000 كيلووات . بررسي و تشخيص نحوه استقرار و نگهداري كالا در كشتي و تعيين عوامل ايجاد خسارت مترتبه .
705 6440 وحيد كيواني امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريايي با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
706 5017 علي مرادي امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي با قدرت كمتر از 3000 كيلو وات در منطقه يك استان تهران
707 4965 خسرو مشتري خواه امور وسائط نقليه دريائي و غواصي رسيدگي به سوانح و تصادفات دريائي با قدرت كمتر از 3000 كيلو وات در منطقه يك استان تهران
708 1619 ملك رضا ملك پورقرباني امور وسائط نقليه دريائي و غواصي تشخيص وبررسي وارزيابي كشتي هاباقدرت بيشتراز3000 كيلووات .
709 6471 علي اصغر ملكان امور وسائط نقليه دريائي و غواصي بررسي ساخت شناور و تعيين خسارت ناشي از نقص موجود در طراحي در منطقه يك استان تهران .
710 6472 بابك مولائي امور وسائط نقليه دريائي و غواصي تشخيص و بررسي و ارزيابي كشتيها با قدرت كمتر از 3000 كيلووات در منطقه يك استان تهران .
711 2253 مسعود آذرخشي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
712 3080 محسن آقاخاني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني
713 6897 محمد آقاسيان امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
714 792 علي اصغر اخباري امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , ارزيابي , تعيين خسارت و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل و اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ.
715 791 علي اكبر اخباري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
716 2262 جعفر اخوين امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
717 5433 فتاح استركي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه
718 228 اسعد استيفائي امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , تعيين خسارت , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل واجاره بهاء- اظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ. رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت – احراز اصالت – تغيير وضعيت – تغيير كاربري )
719 4432 سليمان اسمعيل پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
720 6351 سيدموسي اشرفي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
721 4166 نادر افشارها امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري , كهريزك قرچك , ورامين , پيشوا , جوادآباد و پاكدشت .
722 2401 منصور اكبري پازوكي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
723 601 حسين اكبريان امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , تعيين خسارت , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
724 1608 ابوالفتح امرالهي فر امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
725 4154 محمدجعفر اميرعلائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادفات و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
726 789 امان الله انوري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
727 4419 طغرل انوري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
728 6785 شهلا اهدائي وند امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه .
729 1824 محسن ايزدجو امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات ، تعيين ميزان خسارات و ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني.
730 6639 پيمان بابائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران .
731 5022 بيژن باختري توانا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادفات . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
732 4150 مصطفي بختياري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادفات و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
733 5136 عبدالمحمد بنائي امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
734 539 سيدحسين بهراميان امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , تعيين خسارت , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل واجاره بهاء و تعيين تناژ- اظهار نظر فني. رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري (احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري) .
735 2269 محمدرضا پرتوي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
736 2438 پرويز پرهام امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
737 3244 محمود پزشكپور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
738 3115 محمدعلي پوراقدم امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران
739 5169 محمدحسين پويان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
740 647 محمدباقر تفكريان امور وسائط نقليه موتوري زميني تعيين خسارت و ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني .
741 4818 عظيم تقوي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
742 649 مسعود تهرانچي امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني (باستثناي لوكوموتيو)
743 583 علي اصغر جلاير امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
744 1836 رحمت الله جليلوند امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
745 1835 عين الله جليلوند امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
746 3050 محسن جليلي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وعلت تصادف وتعيين ميزان خسارت وكاهش قيمت ناشي ازتصادف وارزيابي وتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءوسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
747 2279 صفرعلي جهانگيري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
748 1396 حسن جوادي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
749 4826 عبدالرضا حاتمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
750 784 سيدحبيب الله حجازي راد امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
751 4207 سيدمهدي حريه امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران
752 3139 تيمور حسام پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
753 1678 فتح الله حيدري جم امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
754 2294 سيداحمد خاتمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
755 2009 علي خدادوست امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين خسارت و ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل و اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري ) .
756 4151 محمدعلي خردپيشه امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادفات و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
757 6594 رامين خسروياني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران .
758 2263 سيداكبر خياط اردستاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
759 3069 مسعود دادخواهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
760 1663 سيد رضا دريائي تبار امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارت . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني.
761 2277 عباس دشتي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
762 4918 عباس رازاني فقهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادفات – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
763 216 محمدحسين رحيمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
764 4305 مسعود رحيمي ايمن امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
765 1709 محمدعلي رسولي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
766 1789 سيروس رشيديان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري (احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري) .
767 1708 مصطفي رضائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
768 3079 حسن رضائي سمناني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني.
769 2398 ناصرالدين رفيعيان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
770 5435 محمد رمش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
771 4496 سعيد روحي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
772 3126 غلامرضا روشني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و سائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
773 1821 ايوب زابلي پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
774 3120 محمدرضا زارع سلماسي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
775 1217 هوشنگ زارعي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
776 4835 محسن زندحبيبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
777 2247 محمد هاشم سالاركيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
778 5669 محمدعلي سالكي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در منطقه يك استان تهران .
779 3097 سيدمحمدعلي سرورزاده امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران
780 1677 حجت الله سلطان زاده امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين خسارات وسائط نقليه موتوري زميني- ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني- تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
781 1724 علي اكبر سليمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
782 2281 سيد مصطفي سيدعبدالله تهراني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
783 6869 علي اكبر سيف الهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء – اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
784 6784 حسن شاطري امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
785 1690 علي محمد شاكري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
786 4384 محمدتقي شجاعي راد امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
787 3072 سيدرضا شريف السادات امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ .
788 1097 تقي شريفي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين خسارت و ارزيابي وسائط نقليه زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
789 4369 محمدامجد شفيعي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
790 5306 احمد شيرمحمدي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه
791 1688 فتح الله صابري نياكي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
792 4593 هادي صادقي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروز كوه .
793 4294 علي صالحي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وعلت تصادف وتعيين ميزان خسارت وكاهش قيمت ناشي ازتصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني درمنطقه يك استان تهران .
794 598 ابوالحسن طبيبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
795 2490 محمدرضا طبيبي گيلاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
796 2290 مجيد طلاچيان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
797 1657 جليل طهائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
798 6755 مرتضي طهماسبي امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
799 4303 عبداله عباسي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
800 5474 فيروز عبداللهي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
801 2250 كاظم عرب زاده امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
802 1669 محمد عربي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
803 4170 هاشم عسگري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهار دانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
804 2255 علي علي نسب امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
805 2407 بهروز غفاري امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني .
806 3110 احمد فارغي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
807 1659 خسرو فراهاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري (احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري) .
808 2315 حسين فرخ امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني. اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
809 1676 منصور فرزام امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل.
810 1655 رحيم فرشادفرد امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
811 1692 سيدرحيم فرهنگي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
812 6827 محمد فضلي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جواد آباد و پاكدشت .
813 122 عباس فكورفر امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات , ارزيابي , تعيين خسارت و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل واجاره بهاء- اظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژ وسائط نقليه موتوري . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري ) .
814 3187 رضا فولادين امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
815 458 مصطفي فيروزفر امور وسائط نقليه موتوري زميني تصادفات ، تعيين خسارت ، ارزيابي ، تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل – اجرت المثل و اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني . رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي و امور گواهينامه – رسيدگي به صحت جريان امور شماره گذاري ( احراز مالكيت ، احراز اصالت ، تغيير وضعيت ، تغيير كاربري ) .
816 1713 جليل قشلاقي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي وتشخيص اصالت خودرووتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءواظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژوسائط نقليه موتوري زميني.
817 1687 حسن كاشي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
818 2292 مرتضي كاظمي آشتياني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
819 5706 غلامحسن كرمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين علت تصادف – فوت و جرح و خسارت وارده به آنها – ارزيابي وسائل نقليه موتوري زميني – تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان يك تهران .
820 4872 منوچهر كرمي جم امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
821 4237 محمدجواد كوشش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
822 2266 محمود كوشش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
823 3372 مرادعلي كيامهر امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني – تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
824 2261 بيژن گيوي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
825 4213 اصغر محبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
826 6354 حسين محجوب ازمنه امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف در منطقه يك استان تهران
827 3664 محمد محمدي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين خسارات وسائط نقليه موتوري زميني. ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء .
828 3151 عباس مختاري امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني .
829 2268 محمود مدني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
830 2410 ابوالقاسم مرادي نسب امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل .
831 3423 خسرو مسگرا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني
832 4240 مرتضي مسيبي نيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
833 1689 عباس مشكاني فراهاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي وتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءوسائط نقليه موتوري زميني. اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ .
834 4208 مجيد موذني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
835 4304 رضا ميرزائي رضائي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در منطقه يك استان تهران .
836 1682 نرگس ميرزاعليان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ .
837 369 سيدجمال الدين ميرسليمي امور وسائط نقليه موتوري زميني امورمربوط به تصادفات وارزيابي وتعيين خسارت وسايط نقليه موتوري زميني .
838 1672 سيدمختار ميرفلاح نصيري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
839 6834 سيدحسن ميركيائي تميجاني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
840 2312 داريوش ميرمحسني نميني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
841 2810 حسين ناصري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين خسارات ، ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
842 1378 جواد آقا ناظميان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات (به استثناء لوكوموتيو) و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
843 1566 خسرو ناظميان امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات وارزيابي وتشخيص اصالت خودرووتعيين اجرت المثل وتعيين اجاره بهاءواظهارنظرفني وتعيين خسارت تعميرگاهي وتعيين تناژوسائط نقليه موتوري زميني.
844 602 محمدتقي نبي پور امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وسائط نقليه موتوري وتعيين خسارت آن و ارزيابي .
845 5611 علي نجفي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف – تعيين ميزان خسارت وارده و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء – اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
846 1029 پرويز نجفي زاده امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
847 1681 حسن نصيري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
848 1903 اميرافلاطون نظمي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
849 6826 احمد نوذري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
850 3116 هومن نوراني امور وسائط نقليه موتوري زميني ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني
851 4917 امير نوروزي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظرفني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهار دانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .
852 6556 محمد نوري امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ در منطقه يك استان تهران .
853 4205 فريبرز نورياني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف وتعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ درحوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند ، فيروزكوه.
854 2275 ابراهيم نيري نيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
855 3175 حميدرضا نيك بخش طهراني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء وسائط نقليه موتوري زميني . اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
856 1661 حجت الله نيك منش امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارت و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
857 546 عباس نيكدل امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
858 1670 اكبر هادي زاده اصفهاني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات وتعيين ميزان خسارات , ارزيابي , تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجاره بهاء و اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
859 1673 سيدمنصور هاشميان نطنزي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل –
860 4502 عليرضا همياني امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف . ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء در حوزه جغرافيايي حومه شمالشرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند ، فيروزكوه.
861 2004 منوچهر هوشمند امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
862 2273 محمد وكيل زاده رهنمازرندي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف و ارزيابي و تعيين اجرت المثل و اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تناژ وسائط نقليه موتوري زميني و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل
863 4149 سيد جواد ولي نيا امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت و كاهش قيمت ناشي از تصادف – ارزيابي وسائط نقليه موتوري زميني . تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء . اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ . تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل در منطقه يك استان تهران .
864 1387 جواد يعقوبي امور وسائط نقليه موتوري زميني رسيدگي به تصادفات و تعيين ميزان خسارات و ارزيابي و تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل و تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء و اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ وسائط نقليه موتوري زميني.
865 6248 حسين امين صدرآبادي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
866 4997 غلامرضا پيرهادي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لوكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي سيستمهاي كنترل ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي زيرزميني ( مترو ) در منطقه يك استان تهران .لیست کارشناسان رسمی دادگستری
867 4179 رضا جواهري امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگن هاي راه آهن . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي در منطقه يك استان تهران .
868 4185 خليل حسن آبادي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي در منطقه يك استان تهران .
869 4211 سيدعبدالمهدي حوائجي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي در منطقه يك استان تهران .
870 6150 مسعود زارع امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران
871 6206 صفر زماني امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي در منطقه يك استان تهران .لیست کارشناسان رسمی دادگستری
872 4204 محمود فروزش راد امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
873 4189 سيدمحمود كمالي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . بررسي سوانح ريلي . رسيدگي و ارزيابي و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلي . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
874 6862 عباس مختاري امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
875 5123 مصطفي معيني جزني امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .لیست کارشناسان رسمی دادگستری
876 6295 غلامرضا مقيمي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
877 5548 محمد علي نظري مهر امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي – ارزيابي واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
878 6212 كوروش همتي امور وسائط نقليه ريلي ارزيابي لكوموتيوهاي ديزلي و واگنهاي راه آهن . ارزيابي لكوموتيوهاي برقي و واگنهاي راه آهن در منطقه يك استان تهران .
879 5620 آزيتا آخوندي (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران
880 4097 يونس آقاسي جاويد (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي و دريائي در منطقه يك استان تهران
881 4491 مسعود ابراهيمي (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي . بررسي و خدمات حمل و نقل دريائي در منطقه يك استان تهران .
882 4148 سيروس بهارلو (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران.
883 6207 روانبخش بهزاديان (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل دريائي در منطقه يك استان تهران .
884 4101 فرخ پوشائي (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي ولیست کارشناسان رسمی دادگستریدريائي . بررسي خدمات حمل و نقل ريلي در منطقه يك استان تهران .
885 4098 پري جان چقاميرزائي (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل ونقل دريائي درمنطقه يك استان تهران.
886 4856 محمد حجارزاده (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران
887 2540 مهدي داوري (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل ونقل جاده اي درمنطقه يك استان تهران .لیست کارشناسان رسمی دادگستری
888 4100 عليرضا سپه يار (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل ونقل دريائي درمنطقه يك استان تهران.
889 4729 علي صابرحسيني (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران
890 4099 سيدعلي طبيبيان (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل ونقل دريائي درمنطقه يك استان تهران.
891 5122 عليرضا عادلي گلريز (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران
892 4102 محمدجواد عطرچيان (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي و دريائي در منطقه يك استان تهران .
893 4168 محمدرضا كاميار (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي و دريايي در منطقه يك استان تهران .
894 4147 مرتضي هنزكيان (امور حمل و نقل ( ترابري بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي در منطقه يك استان تهران.
895 376 شاهين آبتين راه و ساختمان شهرسازي – تهيه طرحهاي جامع شهري و طراحي شهري و تفكيك اراضي معماري و ساختمان در امور تهيه طرح و برآورد هزينه ساختمان و خسارات و تعميرات ساختمان . ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانها و اراضي غيرمزروعي متره و برآورد ساختمان . تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت 0
896 2010 احمد آدي بيك راه و ساختمان ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانها و تعيين ميزان خسارات – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قرادادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
897 2743 فرخ آذرآبادي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران بموجب دادنامه شماره 57 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر انتظامي كانون محدوديت صلاحيت ” ارزيابي واحدها و ساختمانها ” به مدت سه سال از تاريخ ابلاغ به ايشان ( از 20/10/94 تا 20/10/97 )
898 3796 انوشيروان آذرشاهين راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
899 1140 محمدحسين آريا راه و ساختمان ارزيابي ساختمانهاواراضي شهري . تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت
900 5473 شمس اله آرين فر راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي (مسكوني – غيرمزروعي) در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
901 5359 كامران آقاحسني مهابادي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) . محاسبات فني ساختمان در منطقه يك استان تهران .
902 3562 محمد آقاكاظم جوراب باف راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزورعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
903 2677 سيد منوچهر آقاميركريمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) بموجب دادنامه شماره 8 محدوديت صلاحيت ( ارزيابي واحدها و ساختمانها ، املاك و اراضي غيرمزروعي ) يكسال از تاريخ ابلاغ به ايشان از 15/7/95 تا 15/7/96
904 5663 سیدعلی آل حسين راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسکوني . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
905 3858 سيدحسين آل طه راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ، ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي – تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل اراضي و املاك . ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 90/12/21 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
906 2709 حسن فيروز آموزگار راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
907 4468 سيد علي اصغر آميري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات، قدمت ، نوع)- ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه و شهريار . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
908 562 محمدعلي آيت اللهي راه و ساختمان امور مربوط به ساختمان اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : محاسبات فني ابنيه از نظر مقاومت , تهيه متره ساختمان , برآورد مخارج , ارزيابي ساختمانها , محاسبه فني ساختمان ها از لحاظ پايداري در برابر زلزله تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات , مساحي و ارزيابي و تفكيك اراضي غير مزروعي و نقشه برداري اراضي مذكور و پياده كردن نقشه روي زمين . تعيين ميزان مال الاجاره تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
909 2711 محمد ابتكار راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني.
910 1781 محمد جعفر ابراهيمي راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان – تعيين ميزان خسارات و تعميرات ساختمان – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلاف مربوط به قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه ها ، مؤسسات و سازمانها و شركتهاي دولتي ، مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به دولت بوده و به صورت بازرگاني و طبق قانون تجارت اداره ميشوند ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها و غيره ، و يا بين آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي
911 6821 محمود ابراهيمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
912 2732 مسعود ابراهيمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))
913 6674 مهدي ابراهيمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس .
914 292 شاهرخ ابراهيمي قاجار راه و ساختمان نشست ساختمانها و خسارات وارده به آنها امور حفاري و رسيدگي به آزمايشها و خسارات وارده به پي هاي ساختمانهاي مسكوني و فني (پل – تونل – ديوار – سد – فرودگاه و امثال آنها ) رسيدگي به نتايج آزمايشها و تشخيص صحت و سقم آنها و رسيدگي به گزارشهاي فني و مكانيك خاك , تشخيص كفايت و صحت آنها – ارزيابي اراضي شهري و ساختمانها و همچنين تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
915 6592 محمدعلي ابراهيمي نژاد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
916 2771 مهران ابريشمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
917 4617 بهزاد احتشام مجد راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) .
918 6593 حميد احدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
919 5681 حسین احمدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
920 4955 اكبر احمدي زاده طورزني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
921 5593 حميد اخلاقي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك مسكوني – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
922 4960 مصطفي اديبي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
923 1962 حسن ارباب راه و ساختمان متره و برآورد ساختمان برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي غيرمزروعي- ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- رسيدگي به اختلافات في مابين كار فرمايان , مشاوران و پيمانكاران.
924 6481 محمدرضا اردستاني جوادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
925 1221 سيدعلاالدين اردهالي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني
926 5959 حميدرضا ارشادمنش راه و ساختمان ارزيابي املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي .
927 2942 ساسان ارمغان راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف .
928 3578 مهدي ازگلي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني – در منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل : لواسانات بومهن , رودهن , دماوند و فيروزكوه.
929 114 اكبر اسداله خان والي راه و ساختمان امورمربوط به ساختمانها اعم ازبتون مسلح وفلزي ومتعارف شامل : متره , برآوردمصالح ,ارزيابي , برآورد مخارج , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات . ارزيابي باضافه افرازاراضي غيرمزروعي . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل و تعيين سرقفلي وميزان حق كسب و پيشه و تجارت- ابنيه فرودگاه ها. رسيدگي به اختلافات فيمابين پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان .
930 1870 مصطفي اسدپور راه و ساختمان نقشه برداري – پياده كردن نقشه – ترازيابي – ارزيابي اراضي غير مزروعي ارزيابي ساختمانها- متره و برآورد حجم عمليات خاكي- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانها- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت ساختمانها.
931 3725 سيدمحسن اسدي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختماني , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
932 381 سيديحيي اسدي راه و ساختمان نقشه برداري اراضي غيرمزروعي افراز اراضي غيرمزروعي , ارزيابي و تعيين و تعديل اجاره بها و تعيين اجرت المثل اراضي مذكور – پياده كردن نقشه اراضي غيرمزروعي روي زمين – تشخيص حدود ثبتي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره و تعيين اجرت المثل ساختمانها – تفسير عكسهاي هوائي . تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت- پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي.
933 3911 فريدون اسدي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ،ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
934 5655 مجيد اسدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) .
935 5384 موسي اسدي راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
936 4567 نادر اسدي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
937 4974 محمد اسفنديار راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
938 5827 محمد اسكندري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيايي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزكوه . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )
939 2822 ناصر اسلامي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد ، فشافويه ، شهريار ، ملارد و قدس . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا ا((طبق مصوبه جلسه مورخ 91/04/25 هيئت مديره به منطقه چهار استان تهران منتقل شدند.)) ا با توجه به موافقت مورخ 93/02/28، شهرستانهاي شهريار ، ملارد و قدس به حوزه فعاليت كارشناسي نامبرده اضافه گرديد .
940 3926 علي اسلامي راد راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني متعارف به : ارزيابي واحدها و ساختمانهاي متعارف ))ا تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني .
941 5443 انوش اسماعيل نژاد راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . محاسبات فني ساختمان در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ،حسن آباد و فشافويه .
942 5668 محمد ابراهيم اسماعيلي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غير مزروعي ))
943 2820 بهروز اسمعيل زاده راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
944 1983 سعيد اسمعيل طلائي راه و ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات , تعيين ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تشخيص حسن انجام كار, تعيين علت بروز و ميزان خسارات . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس .
945 2165 علي اشتري راد راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , متره و برآورد ساختمان , برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هرنوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
946 5141 علي اشراقي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي – ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به ارزيابي املاك )) .
947 4839 سيد محسن اصغريان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) تطبيق وضعيت با 🙁 نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك ))
948 2996 علي اصغر اصفهاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
949 3934 كورس اطاعتي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ا(( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك ))ا
950 432 ايرج اعتصام راه و ساختمان شهرسازي (كليه امور مربوط به شهرسازي ) – امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : تهيه نقشه هاي ساختماني و تهيه متره ساختمان ، برآورد هزينه ، برآورد مصالح ، ارزيابي ، تشخيص حسن انجام كار ، تعيين ميزان خسارات و تعميرات ، تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ابنيه موصوف در بالا – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به موارد اختلاف في مابين كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران.
951 3781 سعيد اعتمادي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به ارزيابي املاك )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع به استثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
952 5373 جاويد اعلا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : (نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) .
953 5618 نرگس افاضل راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
954 2212 سيدجواد افتخاري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي منعقده بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران كه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده و ساير قراردادهاييكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده است در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
955 2734 حسين افخمي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
956 5440 نادر افشاري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف در منطقه يك استان تهران (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) .
957 3368 سيدمصطفي افضلي راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقاديروبرآوردهزينه ساختمان , ارزيابي واحدهاوساختمانها. تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل ساختمان . تعيين ميزان سرقفلي وحقوق كسب وپيشه وتجارت .
958 5503 كاميار اقليمي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با : ا(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )ا – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيت هاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل )
959 3403 محمد اكبري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
960 2613 علي اكبري الاشتي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانها – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت. ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
961 2928 محمد حسين البرزي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل در منطقه يك استان تهران سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ا((اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
962 4606 امين الونديان راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با : ( نقشه، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع ) – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
963 3366 نصرالدين الياس زاده مقدم راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع باستثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس .
964 2752 رضا امام راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت. رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهاييكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس .
965 3910 عليرضا اماني شورباريكي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان -ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
966 6617 ابوالفضل امراللهي بيوكي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني – ارزيابي املاك مسكوني . محاسبات فني ساختمان . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني . رسيدگي صورت كاركرد در منطقه يك استان تهران .
967 3609 منصور امرالهي مجد راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيت ارزيابي و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) .
968 1491 عليرضا اميدوار راه و ساختمان امور مربوط به ساختمانها اعم از بتون مسلح و فلزي و متعارف شامل : متره , برآورد مصالح , برآورد مخارج , تشخيص حسن انجام كار, تعيين ميزان خسارات و تعميرات و ارزيابي ابنيه موصوف در بالا, نقشه برداري شامل : مساحي , برداشت نقشه اراضي و مستغلات و املاك , ترازيابي پياده كردن نقشه روي زمين- نقشه برداري و مساحي اراضي غير مزروعي و ارزيابي آنها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل.
969 2778 مجيد اميرذهني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت
970 3414 بيژن اميرزاده راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف مسكوني تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني متعارف در منطقه حومه جنوب غرب استان تهران شامل : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط كريم ، بوستان ، حسن آباد ، فشافوبه ، شهريار .
971 3428 مجيد اميرلو راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران
972 3854 بابك اميرمنش راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان -ارزيابي املاك . تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . (( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي املاك )) .
973 4893 سيروس اميري ابيانه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع تعيين مقادير و بر آورد هزينه اجراي عمليات و بر آورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع باستثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
974 6704 مهدي اميري سياوشاني راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
975 4740 رضا امين الرعايا راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با( نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع) – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك متعارف . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك متعارف . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك )) . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در حوزه جغرافيائي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
976 2700 غلامرضا امين الرعايائي راه و ساختمان برآوردهزينه تعميرات وميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان – ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
977 3751 بهنام اميني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها. تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت –
978 5376 محمدرضا اميني راه و ساختمان پس از تطبيق و افزايش ، كل صلاحيت به شرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري – بررسي و اظهارنظر در استانداردهاي معماري در ساختمان . تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
979 2775 حمدالله اميني بهبهاني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران.
980 3895 حسين انصاري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران .
981 2661 عباس انصاري شاد راه و ساختمان نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت ساختمانهاي متعارف
982 10 محمد ايثاري راه و ساختمان مساحي و نقشه برداري اراضي غير مزروعي و ارزيابي آنها – تشخيص حدود ثبتي املاك و مستغلات – پياده كردن نقشه روي زمين – افراز اراضي غير مزروعي – تعيين و تعديل اجاره بهاء و اجرت المثل و ارزيابي ساختمانها – افراز آپارتمانها و نقشه برداري و ترازيابي اراضي اعم از مزروعي و غيره – تفسير عكسهاي هوائي و تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – تعيين و تشخيص اراضي موات و باير و داير از نظر ساختماني – پياده كردن پلاك ثبتي بر روي زمين و نقشه هوائي .
983 1994 محسن ايران خواه راه و ساختمان ارزيابي اراضي غيرمزروعي , متره و برآورد , تعيين ميزان خسارات و تعميرات- ارزيابي ساختمان- تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.
984 2887 عليرضا ايرجي راه و ساختمان تعيين ميزان سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران . نقشه برداري ، پياده كردن ، ترازيابي ، مساحي ، ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف – (( بموجب موافقت مورخ 92/11/27 به منطقه يك استان تهران منتقل شدند )) از منطقه 3
985 5675 محمدجواد ايزدخواه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غير مزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غير مزروعي )) . انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري – بررسي و اظهارنظر در استانداردهاي معماري در ساختمان . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
986 4861 محمدرضا ايزدي رقيچه راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – ارزيابي اراضي مسكوني در منطقه يك استان تهران .
987 2838 علي ايماني راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات , ارزيابي اراضي غير مزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري – بررسي و اظهارنظر در استانداردهاي معماري . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانها به : ارزيابي املاك )) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
988 3620 مهيار بابائي راه و ساختمان نقشه برداري , پياده كردن , ترازيابي , مساحي , ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ساختمانهاي متعارف – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمانهاي متعارف تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت املاك متعارف . ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا تفسير عكسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر ساختماني در منطقه يك استان تهران .
989 1027 حسين بابكي فرد راه و ساختمان نقشه برداري وفتوگرامتري . تشخيص اراضي دايروموات توسط عكسهاي هوائي . ارزيابي ساختمانهاواراضي غيرمزروعي . تعيين وتعديل اجاره بهاءواجرت المثل ساحتمانها- تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت.
990 1113 مجيد بازرگان راه و ساختمان رشته راهسازي . امورمربوط به ساختمانها, برآوردمصالح ساختماني ومتره , تشخيص حسن انجام كار, ارزيابي اراضي غيرمزروعي وساختمانهاونقشه برداري . تعيين وتعديل اجاره بهاءوتعيين اجرت المثل. تعيين سرقفلي وميزان حق كسب وپيشه وتجارت.
991 2984 يدالله باطبي مطلق راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني در منطقه حومه شمال شرق استان تهران شامل : لواسانات بومهن , رودهن , دماوند و فيروزكوه.
992 5661 علي باقري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( حذف پسوند مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي و اجاره بهاء و اجرت المثل و اصلاح صلاحيت ارزيابي اراضي مسكوني به : ارزيابي اراضي غيرمزروعي )) . رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات در حوزه جغرافيائي حومه شمال شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : لواسانات ، بومهن ، رودهن ، دماوند و فيروزکوه .
993 4280 محسن بحيرائي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان – سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . (( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها )) رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بين اشخاص حقيقي در رابطه با تخصص كارشناس در منطقه يك استان تهران .
994 6431 رضا بختياري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – ارزيابي اراضي مسكوني . ارزيابي املاك مسكوني . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني در حوزه جغرافيايي حومه جنوب شرق استان تهران شامل حوزه قضائي : شهرري ، كهريزك ، قرچك ، ورامين ، پيشوا ، جوادآباد و پاكدشت .
995 3747 محمدرضا بختياري راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات -ارزيابي اراضي غيرمزروعي , تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان , ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني.
996 2692 مسعود بخشي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل ساختمان ((طبق مصوبه جلسه مورخ 1389/5/10 هيئت مديره به منطقه يك استان تهران منتقل شدند.)) تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت در منطقه يك استان تهران ا(( اصلاح صلاحيت ارزيابي واحدها و ساختمانهاي مسكوني به : ارزيابي واحدها و ساختمانها ))ا
997 4741 احمد برخورداري راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت ( تامين دليل ) – تطبيق وضعيت با نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع – تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات ارزيابي اراضي ( مسكوني – غيرمزروعي ) . ارزيابي املاك مسكوني در منطقه يك استان تهران .
998 2716 محمدرضا برزگربفروئي راه و ساختمان كل صلاحيت پس از تطبيق و افزايش بشرح زير مي باشد : تعيين و تشريح وضعيت – تطبيق وضعيت – متره و برآورد – رسيدگي صورت كاركرد – تشخيص حسن انجام كار ، تعيين علت و ميزان خسارات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي – ارزيابي املاك مسكوني – تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك مسكوني .
999 5586 كاظم برزگرنصر آبادي راه و ساختمان تعيين و تشريح وضعيت (تامين دليل) – تطبيق وضعيت با :(نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع )- تعيين مقادير و برآورد هزينه اجراي عمليات و برآورد هزينه تعميرات – ارزيابي اراضي غيرمزروعي . ارزيابي املاك . تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك . تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت . ( حذف كلمه مسكوني از صلاحيتهاي ارزيابي ، اجاره بهاء و اجرت المثل اراضي و املاك ) . رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهاييكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران ازهرنوع به استثناء قراردادهاييكه براساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس در حوزه جغرافيائي حومه جنوب غرب استان تهران شامل حوزه قضائي : چهاردانگه ، اسلامشهر ، گلستان ، رباط کريم ، بوستان ، حسن آباد و فشافويه .لیست کارشناسان رسمی دادگستری
1000 2753 علي اصغر برگي راه و ساختمان برآورد هزينه تعميرات و ميزان خسارات ، ارزيابي اراضي غير مزروعي ، تعيين مقادير و برآورد هزينه ساختمان ، ارزيابي واحدها و ساختمانها – تعيين و تعديل اجاره بهاء و تعيين اجرت المثل – تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت – رسيدگي به اختلافات مربوط به كليه قراردادهائيكه بين كارفرمايان با مشاوران و پيمانكاران از هر نوع به استثناء قراردادهائيكه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله گرديده است ، در رابطه با تخصص كارشناس
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام Call Now Buttonتماس با ما