کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتقانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

راه و ساختمان و نقشه برداری

قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری 

 به استناد بند «ب» ماده (۷) قانون کارشناسان رسمی دادگستری وآئین‌نامه اجرائی آن نظام نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسی بشرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۱ـ اعطای صلاحیت‌های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی را طی کرده‌اند با شرایط زیر صورت می‌گیرد.

ـ انجام کامل و موفقیت‌آمیز دوره کارآموزی
ـ اظهارنظر کارشناس راهنما در مورد عملکرد کارآموز و پیشنهاد صلاحیتهای اولیه رشته مربوطه.
ـ صلاحیتهای کارشناسی با انجام مصاحبه و باتوجه به سوابق علمی و تجربی متقاضی حداکثر تا ۵ مورد به تناسب شرح صلاحیتهای هر رشته اعطاء می‌شود.

ماده ۲ـ اعطای صلاحیتهای کارشناسان بر اساس پاسخگوئی منطقی به نیازهای تخصصی کارشناسی در استان و همچنین تقاضای کارشناسان ذیربط صورت می‌گیرد. نیازهای تخصصی کارشناسی براساس تعداد کارشناسان و نیاز مراجع قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه تعیین می‌شود.

ماده ۳ـ عناوین و شرح صلاحیت های هر رشته پس ازکسب نظرکمیسیون آزمون و امور صلاحیتهای علمی و فنی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

 
ماده ۴ـ ضوابط لازم برای کسب صلاحیت به شرح زیر است:
کسب صلاحیت علمی و تجربی به یکی از طریق زیر:
۱ـ۱ـ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزش مصوب.
۱ـ۲ـ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره فراگیری زیر نظر کارشناس راهنمای معرفی شده.
۱ـ۳ـ ارائه سوابق علمی و تجربی مؤثر در زمینه صلاحیت مورد نیاز با تأیید کمیسیون مشورتی.
۱ـ۴ـ شرکت و قبولی در آزمون صلاحیت مورد درخواست.

تبصره ـ دربرخی صلاحیت‌هاترکیب بیش از یک یاز شروط فوق به پیشنهاد گروه مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.

فاصله زمانی برای اخذصلاحیت یک سال است و در هر مرحله حداکثر یک صلاحیت قابل اعطاء می‌باشد.

تبصره ـ به کارشناسانی که مدت طولانی افزایش صلاحیت نداشته بازای هر دو سال سابقه مؤثر کارشناسی در صورت تقاضا یک صلاحیت جمعاً حداکثر چهار صلاحیت در صورت احراز شرایط قابل اعطاء می‌باشد.

این نظام نامه شامل ۴ ماده و ۳ تبصره در جلسه ۳۱/۱/۱۳۸۵ شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رسید.


قانون نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام تماس با ما