کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتقانون حوزه جغرافیایی خدمات كارشناس رسمی دادگستری

قانون حوزه جغرافیایی خدمات كارشناس رسمی دادگستری

قانون حوزه جغرافیایی خدمات كارشناس رسمی دادگستری

راه و ساختمان و نقشه برداری

قانون حوزه جغرافیایی خدمات كارشناس رسمی دادگستریدر اجرای مفاد بند (ب) ماده(۷) قانون كارشناسان رسمی دادگستـری نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات كارشناسی به منظور گسـترش خـدمات كـارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین می‌شود:

ماده ۱ـ حوزه جغرافیایی خدمات كارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود كه كارشناس مجاز به ارائه خدمات كارشناسی در آن منطقه می‌باشد.

ماده۲ـ مبنای تعیین حوزه جغرافیایی اولیه شركت در آزمون پذیرش كارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است.

ماده۳ـ حوزه جغرافیایی اولیه كه به ترتیب مقرر در ماده ۲ تعیین می‌شود غیرقابل تغییر می‌باشد مگر در چهارچوب نظامنامه نقل و انتقالات كارشناسان رسمی دادگستری (مصوب جلسات ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۵/۹/۱۳۸۳ شورای‌عالی)

ماده ۴ ـ كارشناسان رسمی دادگستری پس از ۵ سال سابقه خدمت در شهرستان موردپذیرش بااولویت انجام امور كارشناسی در شهرستان مربوطه می‌تواند در سایر شهرستانهای استان نیز خدمات كارشناسی ارائه نمایند.

ماده ۵ ـ كارشناسان رسمی دادگستری با۱۰سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان در مركز استان ذیربط نسبت به ارائه خدمات كارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ كارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۵ سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت‌‌های مقرر در ماده ۵ این نظامنامه در سایر استانها نیز باستثنای شهر تهران اقدام به ارائه خدمات كارشناسی نمایند.

ماده ۷ ـ كارشناسان رسمی دادگستری با ۱۸سال سابقه خدمت می‌توانندعلاوه بر ارائه خدمات كارشناسی در سایر استانها در شهر تهران نیز اقدام به ارائه خدمات كارشناسی نمایند.

ماده ۸ ـ كارشناسان شهرستانها و مناطق استان تهران پس از ۵سال سابقه خدمت می‌توانند دركلیه شهرستانها و مناطق (باستثنای منطقه یك تهران) اقدام به ‌ارائه خدمات‌ كارشناسی نمایند و پس از ده سال سابقه خدمت، در سراسر كشور مجاز به ارائه خدمات كارشناسی هستند.

ماده ۹ ـ مـدت مـحرومیت از خـدمات كـارشناسی كـارشناسانی كه مـحكومیت دارند برای‌توسعه حوزه جغرافیایی به زمانهای تعیین شده در مواد فوق اضافه می‌شود و به هر جهت در زمان محرومیت‌حوزه جغرافیایی غیر قابل تغییر است.

ماده ۱۰ـ تخلفات انتظامی كارشناسان رسمی دادگستری در حوزه اولیه پذیرش كارشناس قابل رسیدگی است مگر در مورد كارشناسانی كه وفق نظامنامه نقل و انتقالات كارشناسان به حوزه دیگری منتقل شوند كه در این صورت رسیدگی به تخلفات نیز در حوزه جدید انجام خواهد شد.

ماده ۱۱ـ در صورت ارجاع كار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاكم و مراجع قضایی كارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذكور هستند و در صورت تأیید بر اجرای قرار كارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد كارشناس اقدام به اجرای قرار كارشناسی می‌نماید.

ماده ۱۲ـ هیچ‌یك از كارشناسان خارج از حوزه جغرافیایی خود مجاز به ایجاد دفتر كارشناسی نمی‌باشد.

این نظامنامه در ۱۲ ماده در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۵شورای‌عالی به تصویب رسید.قانون حوزه جغرافیایی خدمات كارشناس رسمی دادگستری

 www.karshenas-rasmi.com

www.asia-acc.com

www.krdit.com 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام تماس با ما